Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Курсова работа

Проведен летен стаж в отдел „Маркетинг” към фирма „Цифрови системи” Варна

2008 г.

 

Съдържание

 

1. Обща характеристика на фирма “Цифрови системи” ООД град Варна. 3

2. История на фирмата. 4

3. Маркетинг-микс на фирмата. 8

4. Ситуацията в момента. Фирмен ситуационен анализ. 11

5. Мисия и корпоративни цели на фирма “Цифрови системи” ООД.. 12

6. Организационна стратегия. 14

7. Структура на управление. Фирмена политика. 15

8. Фирмена култура и политика. 18

9. Маркетингов анализ. SWOT анализ. 20

10. Проведен практически стаж.. 22

11. Стратегии и стратегически алтернативи. 36

Използвана литература. 41

 

 

 


1. Обща характеристика на фирма “Цифрови системи” ООД град Варна[1]

 

1. Създаване

Създадена е през 1991 г.; шест човека персонал; първоначалната цел е да се създадат условия за запазване и усъвършенстване на професионалните умения на специалистите посредством внедряване на българския пазар на високотехнологични софтуерни и хардуерни продукти; интернет доставчик за Варна и Добрич, производство на софтуер за български фирми и износ на софтуерни продукти за Западна и Източна Европа; внос на високотехнологични компютърни компоненти, които се сглобяват в офисите на фирмата; информационно и комуникационно осигуряване на частни и обществени институции. Управител на фирмата – Любомир Ценов.

2. Стратегия

Удовлетворяване нуждите на клиентите  във всички етапи на взаимното сътрудничество – от първоначалния анализ, до инсталацията, обучението и цялостната поддръжка на системата; основната цел – фирмата да генерира доходи от извършването на високо квалифицирани услуги в областта на информатиката и комуникационните технологии, както и изграждане на пълен производствен информационен цикъл; износ на софтуерни продукти и системи;

................................................

2. История на фирмата

Фирма “Цифрови системи” ООД със седалище град Варна е учредена с решение на ОБНС гр. Варна, взето с протокол №11/02.07.1991 г. Фирмата е регистрирана с решение №198/13.08.1991 г. на Варненския окръжен съд. Първоначално фирмата работи с персонал от шест човека, като първоначалната цел е да се създадат условия за запазване и усъвършенстване на професионалните умения на специалистите посредством внедряване на българския пазар на високотехнологични софтуерни и хардуерни продукти. Фирмата работи изцяло чрез внос на високоспециализирани софтуерни системи и компютърни елементи и системи от Австрия. Фирмата извършва директен внос от производителя, без наличието на посредници или дистрибутори.

..........................................................

5. Мисия и корпоративни цели на фирма “Цифрови системи” ООД

Основната стратегическа цел на фирмата е да може да предлага и генерира доходи от извършването на висококвалифицирани услуги в областта на информатиката и информационните и комуникационни системи. Тази основна нейна цел съвпада и с мисията й. Тя съществува на пазара с ролята си на обслужваща фирма в среда информационни технологии. Друг е въпроса, че наред със самото обслужване на фирмите, “Цифрови системи” ООД е създала напълно затворен и цялостен цикъл на работа – като се започне от доставката на самия продукт, било то хардуер или собствен разработен от нея софтуер, премине се през самото инсталиране на информационната система, обучение на персонала на дадената фирма за работа със системата, поддръжка и сервиз, последващо обновяване и т.н. Целта на фирмата е освен да доизгради и доусъвършенства целия този цикъл, да се специализира в точно определено звено и там да насочи усилията и инвестициите си - пазарът на информационно и комуникационно обслужване и изграждането на мултимедийно базиран софтуер. Нейното място и роля са именно в тази пазарна ниша – информационните технологии и висококвалифицираното и висококачественото обслужване дългосрочно на корпоративните клиенти на фирмата.

..................................................

10. Проведен практически стаж

Летният стаж е проведен в отдел “Маркетинг” на фирмата. Задачата ми беше свързана с управление на екип от 7 души за разработване стратегия за обслужване на клиентите на фирмата на едно гише.

Следствие моята работа и тази на екипа ми успяхме да разработим базова стратегия за управление, която да е част от общата фирмена стратегия за развитие през 2008-2012 година.

Моята роля като ръководител беше свързана с управление, креативност и контрол. Длъжностната ми характеристика включваше следните елементи:

 

 

 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Длъжност/Наименование: Ръководител маркетингов работен екип

2. Структурна единица: “Цифрови системи” ООД

3. Подчинен на:

административно: Директор Експлоатация

методически: Директор Експлоатация, Главен Директор Експлоатация и архитектура на фиксираната мрежа

4. Ръководи:

административно: Средно ниво Мениджъри Експлоатация, Средно ниво Мениджъри Инженеринг на мрежи

методически: Средно ниво Мениджъри Експлоатация, Мениджъри Инженеринг на мрежи

................................................................

Критични фактори за успех на комуникационната управленска стратегия „служител-клиенти”

Задачи за изпълнение

Критични фактори за успех

Критерии за измерване на резултатите

n       Дефинирайте услугите, които ще бъдат предоставяни на "едно гише" и чрез системите за фирмена комуникация чрез бек офиси, фронт-офиси и комуникационни екипи.

Направете изследване на приложимостта, като използвате ясни критерии, отразяващи потребностите на фирмите и гражданите.

Препоръчително е да се започне с малък брой услуги. След това трябва да се привлекат за участие представители на потребителите на тези услуги, за да помогнат на организацията да разбере как се възприемат услугите в практиката

Анализ на честотата на търсене и на значимостта на услугите

n       Анализирайте целевите групи потребители

Способност да се сегментират някои потребители в групи, до които впоследствие можете лесно да се допитвате.

Първоначален анализ за сегментацията на клиентите

...................................................

11. Стратегии и стратегически алтернативи

През настоящата 2008 г. усилията на “Цифрови системи” ООД ще бъдат насочени към запазване на достигнатото равнище в обстановка на силна конкуренция и динамичен пазар, като се взема под влияние факта на навлизане на чуждестранни информационни и софтуерни фирми на българския пазар. Основните направления, по които ще продължи да работи Съвета на директорите и през 2008 година, са:

-          максимална възможна удовлетвореност на клиентите;

-          мотивираност на персонала;

.......................................................

Използвана литература

 

1.      http://www.eunet.bg/bg/index.html

2.      Минчев, Д., “Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика”. София, 2003.

3.      Данни, предоставени от маркетинговия и финансово-счетоводен отдел на фирмата

4.      Интернет

...................................................

Темата е изготвена 2008 г.

 

Ключови думи:

“Цифрови системи” ООД, практически стаж, маркетинг микс, фирмена политика, SWOT анализ, стратегии и стратегически алтернативи, Internet доставчик[1] Данните са предоставени от Маркетинговия отдел към компанията за 2007 г.


Търси за: Цифрови системи ООД | практически стаж | маркетинг микс | фирмена политика | SWOT анализ | стратегии стратегически алтернативи | Internet доставчик

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker