Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Университет “Проф. Д-р Асен Златаров”

Факултет по обществени науки

Курсова работа

Маркетинг проучване на индустриалните предприятия в гр. Бургас

2005 г.

Съдържание

 

І. Хипотези. 3

ІІ. Цели на настоящото изследване: 3

ІІІ. Определяне на предприятията, обект на изследването. 3

ІV. Изготвяне на анкетна карта. 4

V. Обработка на получените резултати. 8

VІ. Представяне и анализ на резултатите. 11

VІІ. Обобщение на резултатите. 36

VІІI. Изводи и препоръки. 45

Използвана литература. 47


І. Хипотези

 

1. Индустриалните производители не обръщат внимание на потребителското поведение и не се влияят от него.

Съществува значителна разлика между проучвателната дейност на частните и държавни предприятия:

-                                 частните производители изследват поведението на своите потребители;

-                                 държавните производители не изследват поведението на своите потребители.

2. Индустриалните производители не разполагат с ефикасни начини за намиране на нова информация за нуждите и предпочитанията на потребителите.

……………………………………

ІІ. Цели на настоящото изследване:

 

1. Да се установи дали индустриалните производители изследват своите потребители.

2. Да се разбере дали индустриалните производители са наясно с нуждите и предпочитанията на потребителите.

3. Да се установи до каква степен производители са наясно с нуждите и предпочитанията на потребителите.

4. Да се анализира влияе ли организираното потребителско поведение върху предприятието и води ли това до промяна на управлението му.

………………………………………..

VІ. Представяне и анализ на резултатите

 

1.      Анализ на въпросите от група А

Тип на предприятието, численост на персонала, конкурентоспособност.

 

1. От какъв тип е ръководеното от Вас предприятие?

1. частно

2. държавно

3. от смесен тип

 

VAR00001

 

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

частно

23

76,7

76,7

76,7

 

държавно

2

6,7

6,7

83,3

 

от смесен тип

5

16,7

16,7

100,0

 

Total

30

100,0

100,0

 

 

Получените резултати показват, че частните производители заемат основния пазарен дял (76,7%) на територията на град Бургас. В следствие на проведената приватизация се очертава другия тип индустриални производители, а именно предприятия от смесен тип (16,7%) и едва 6,7% от индустриалните производители на територията на град Бургас са изцяло държавни предприятия, но и те подлежат на приватизация. За тях може да се каже, че губят позициите си на пазара в следствие натиска на частните производители.

…………………………………

VІІ. Обобщение на резултатите

 

Въпросите от група А

Тип на предприятието, численост на персонала, конкурентоспособност.

Получените резултати показват, че частните производители заемат основния пазарен дял (76,7%) на територията на град Бургас. В следствие на проведената приватизация се очертава другия тип индустриални производители, а именно предприятия от смесен тип (16,7%) и едва 6,7% от индустриалните производители на територията на град Бургас са изцяло държавни предприятия, но и те подлежат на приватизация. За тях може да се каже, че губят позициите си на пазара в следствие натиска на частните производители.

Общ брой на персонала на предприятието

До 100 души – 40%

От 101 до 250 – 33,3%

Над 251 души – 26,7%

…………………………………………

Използвана литература

 

1.      Национален статистически институт

2.      Търговска промишлена палата

3.      Търговска камара

………………………………….

Темата е изготвена 2005 г.

Темата съдържа множество таблици и графики.

 

Ключови думи:

маркетинг проучване, индустриално предприятие, анкетна карта, предпочитания на потребителите, конкуренция

 


Търси за: маркетинг проучване | индустриално предприятие | анкетна карта | предпочитания потребителите | конкуренция

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker