Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


С. А. Д. А.Ценов Свищов

Курсова работа

Стратегически мениджмънт и стратегическа маркетингова политика на “Софарма” и “Актавис”. Сравнителен анализ

Специалност: Маркетинг

Предмет: Маркетинг

2009
Съдържание

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ.. 3

2. СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА “СОФАРМА” АД. 4

3. ФИРМЕНА ПОЛИТИКА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ В “АКТАВИС” АД.. 11

4. Изводи. 17

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ.. 20

 


1. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ

 

Същността на управленския процес се изгражда от основните цели, задачи и функции, във връзка с изграждането на ефективно функциониращи маркетингова, продуктова, пласментна, организационна стратегии за развитие на конкретната фирма. При самото изграждане на подобни стратегии на управление се анализират основни индикатори, характеризиращи влиянието на околната за фирмата среда, предимствата и недостатъците във вече функциониращите стратегии. На базата на операционните планове и програми в текущата фирмена дейност се планират управленските решения за дългосрочно фирмено развитие.

Равнищата на управление в подобна фирма могат да се обособят в няколко направления на анализ и планиране на дейността, а именно: (стратегическо планиране и прогнозиране); корпоративно; бизнесравнище (дивизионно); функционално; оперативно (департаментно) и стратегическо планиране.

.................................................

2. СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА “СОФАРМА” АД.

...............................................

Софарма Трейдинг АД е насочила основните си маркетингови усилия към задоволяване търсенето на тези продукти на пазара на организациите потребители основно от отрасъл фармация. Стоките предмет на търговската дейност на фирмата и предлаганите от нея услуги са взаимодопълващи се, което налага прилагането на синхронен маркетинг.

Целта на фирмата е, чрез по-пълно и цялостно задоволяване на потребностите да бъде завоюван по-голям пазарен дял, както и да се поддържа изградения с много усилия имидж на коректен партньор.

...............................................

Маркетинговата стратегия на “Софарма” за разлика от настъпателната стратегия на “Актавис” се привежда в действие с набор от средства и методи - с т.нар. маркетинг микс, съчетаващ посочените вече традиционни инструменти на маркетинга. Приложението на маркетинг-микса в пазарната действителност предполага особено внимание към първият му елемент - продуктът.

Решенията относно управлението на продукта, търговската марка, опаковката и маркировката, са много важни и могат да бъдат решаващи за успеха на цялостната маркетингова стратегия на фирмата. Те са и успешно средство за използване при отделните комуникации с клиенти, доставчици, конкуренти, институционална и законова среда и т.н.

................................................

3. ФИРМЕНА ПОЛИТИКА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ В “АКТАВИС” АД

 

Специфичната фирмена политика на “Актавис” АД се определя частично от развитието на производствената, продуктовата, маркетинговата (разбиране като разработени елементите на маркетинг-микса в самостоятелни стратегии, не като цяло от фирмата). За фирмената комуникационна политика е основно едновременното приложение и използване на няколко от елементите на промоционалния микс (а не да се разчита само на реклама и лични продажби; спецификата на фирмата предопределя използване на нестандартни промоционални действия, като основно тук не е директния маркетинг или класическата реклама; набляга се предимно на връзките с обществеността, личните преговори с потенциални клиенти, както и много добре изградената пласментна и разпределителска дейност в страната и чужбина).

.............................................

Основна фаза от стратегията на Компанията е тя да определи и анализира областите от дейността си, в които трябва да се постигнат значителни резултати. Повечето компании в този сектор имат между 8 и 15 такива приоритетни области, в които трябва да постигнат успехи, за да могат да растат и просперират. Целта е тактиката и стратегията на Компанията е да се концентрират в тези ключови сфери, като по този начин тя по-лесно ще напредва, ще определя задачите си според важността им, ще отпуска финансови средства и ще координира действията си. Изключително важно е при решението на фирмата каква стратегия да избере, самата фирма да си даде и количествена характеристика на целите, които се стреми да постигне.

....................................................

4. Изводи

 

Преимущества и силни страни в стратегията на Софарма АД:

o       Балансирано портфолио – повече от 80% обезпечаване на заявките на аптеките

o       Безотказно снабдяване, първи доставят откази

o       коректност към клиентите си,

o       имат двупосочна връзка с пазара

o       информационно обезпечаване на аптеките за предстоящи откази и нови продукти;

o       добри ел. заявки

................................................

Маркетингови активности в стратегията на “Актавис” АД:

o       Програма “Леге артис”

o       пакетни промоции, сезонни промоции,

o       обзавеждане, дизайн, консултации  на аптеки,

o       облекчена процедура за получаване на банков кредит с преференциални условия,

o       IT-обезпечение на аптеката,

o       екскурзия в чужбина

...................................................

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

1.      Айнаджиев, А. Анализ на стопанската дейност на предприятието. Васил Априлов, 2000;

2.      Дуранкев, Б., колектив, Интегрирани маркетингови комуникации, УИ “Стопанство”, 2003;

3.      Дуранкев, Б. – “Комуникационна Политика”, Институт за следдипломна квалификация при УНСС – София, 2002 г.

4.      Желев, С., Маркетингови изследвания: методология и организация, УИ “Стопанство”, 1995;

5.      Зайлер А., Маркетинг: успешно реализиране в практиката, С., “Информа”, 1993, 1-7;

6.      Иванов, П., Цели стратегии и програми в маркетинга, С., ИСК при УНСС, 2002;

7.      Каракашева, Л. – “Маркетинг”, Институт за следдипломна квалификация при УНСС – София, 2003 г.

8.      Каракашева, Л & Бистра Боева   “Маркетинг в Международния Бизнес”, ИСК при УНСС, Център за Дистанционно Обучение, София, 2003 г. Ковачева, В.. Организация и алтернативно управление в търговията. София, 2000;

9.       Младенова, Г., “ Стратегическо маркетингово планиране”, изд. “Стопанство”, София, 2001 г.,

10.  Закон за лечебните заведения изм. и доп., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.,

11.  Наредба 13 от 14.07.2000 г. за условията и реда за одобряване на рекламата на лекарствени продукти, ДВ, бр. 59 от 21.07.2000 г

12.  Наредба за пределните цени на разрешените за употреба лекарствени продукти при продажбата им на дребно от 13.07.2000 г., ДВ, бр. 59 от 21.07.2000 г.

13. Данни от „Софарма Трейдинг” и “Актавис” АД.

......................................................

Темата е изготвена 2009 г.

 

Ключови думи:

стратегически мениджмънт и стратегическа маркетингова политика, “Софарма”, “Актавис”, фирмена политика, цели и задачи, конкуренти, организационна структура, стратегия на издърпване, маркетингови активности


Търси за: стратегически мениджмънт стратегическа маркетингова политика | Софарма | Актавис | фирмена политика | цели задачи | конкуренти | организационна структура | стратегия издърпване | маркетингови активности

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker