Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Маркетингово изследване на пазара на водка за град Варна

2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Резюме. 2

1. Въведение в проблематиката. 2

2. Дизайн на изследването и методология. 5

3. Резултати и анализи.. 5

3.1. Изследване процеса на покупка на водка. 5

3.2. Фактори, влияещи на потребителите при избора и покупката на водка. 8

4. Определяне на водещите марки водка според тяхното потребление. 10

5. Установяване на най-впечатляващата реклама за потребителите. 11

Заключения и препоръки.. 12

Приложение 1. 13

Приложение 2. 16

Използвана литература:. 21

 

Резюме

Настоящето проучване се проведе с цел изследване на предпочитанията и изискванията на потребителите към предлаганата на пазара в град Варна водка. Предпочитанията на потребителите ние можем да установим чрез изследване процеса на покупка на водка от клиентите. Една от основните ни задачи беше и да определим кои са най-важните фактори, които имат значение за потребителите при избора и покупката на водка. В България се предлага достатъчно голям асортимент от търговски марки, произвеждащи водка, така че ние си поставихме да определим трите водещи търговски марки според тяхното потребление, също така да изследваме процеса на покупка на водка. Поставихме си за задача и да определим коя е най-впечатляващата реклама на водка.

……………………………………………………………………………………

1. Въведение в проблематиката

……………………………………………………………………………………

Обект на проучването: Пазарът на водка в град Варна.

Предмет на проучването: Пазарните дялове и конкурентните позиции на основните търговски марки водка.

Изследователска цел: Анализ и оценка на конкурентните позиции на основните търговски марки водка.

Изследователски задачи:

-          Да се изследва процеса на покупка на водка.

-         Да се определят факторите, влияещи на потребителите при покупка на водка, както и тяхната значимост.

-         Да се определят трите водещи търговски марки водка според тяхното потребление.

-         Да се определи коя е най-впечатляващата реклама на водка.

Изследователски хипотези:

-         Изборът на вида водка зависи от месечния доход на потребителите.

-         Изборът на вида водка не зависи от месечния доход на потребителите.

-         За потребителите качеството е по-важен фактор от цената при избора и покупката на водка.

-         За потребителите качеството не е по-важен фактор от цената при избора и покупката на водка.

Ограничения на изследването: Изследването се проведе от 10.04.2007 г. до 31.05.2007 г. в гр. Варна. Първо проведохме интервю с фокусна група от 5 души, а след това направихме структурирани интервюта с 30 потребители на водка, като това са предимно колеги, студенти и приятели.

Концептуален модел

 

Операционални дефиниции

-         Пазар - Това са: от една страна, това са всички производители и търговски представители на водка, които позиционират своите продукти на пазара в град Варна. От друга страна, това са набора от потребители, които имат достъп и интерес да закупуват водка.

-         Сегмент - Това е съответния потребител на водка, които е засегнат в изследването.

-         Предпочитание - Това е интересът и желанието на даден потребител да закупи конкретна марка водка.

-         Процес за вземане на решение за покупка - Този процес е свързан със следните етапи: определяне на проблем(желание за покупка на алкохол); търсене на информация; оценка на алтернативите (оценка на различните видове алкохол); решение за покупка (решение за покупка на водка); поведение след покупката (реакция на клиента след покупката на съответната марка водка).

-         Търговска марка - Това е конкретното наименованието на всеки един производител на водка. Тя се състои от наименование, знак на марката и търговска регистрация.

………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Класова, С.; П. Иванов и кол.; „Въведение в маркетинга”, УИ „Стопанство”; 1999 г.;

2.      Благоев, В., „Маркетинг в определения и примери”, International University, София, 2004 г.;

            ……………………………………………………………………………………

            Темата е изготвена 2008 г.

            Най-новата информация е от 2007 г.

            Темата съдържа множество таблици.

            Ключови думи: маркетингово изследване, пазар на водка, Варна, Savoy Club,  Sobieski , Smirnoff, Flirt, нулева хипотеза, алтернативна хипотеза, изследователска хипотеза, качество, цена, доход, аромат, реклама, потребители, предпочитания, изисквания

 

 


Търси за: маркетингово изследване | пазар водка | Варна | нулева хипотеза | алтернативна хипотеза | качество | цена | доход | аромат | реклама | потребители | предпочитания | изисквания

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker