Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (36 лв)  34.20 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ВАРНА

КУРСОВ ПРОЕКТ

по дисциплината
Маркетингов мениджмънт

Тема: Aнализ на макро- и микро-средата на верига супермаркети Пикадили

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение. 3

1. Анализ на външната среда. 3

1.1. Политико - правни фактори.. 4

1.2. Икономически фактори.. 5

1.3. Социални фактори.. 6

1.4. Технологични фактори.. 7

1.5. Екологични фактори.. 7

2. Петте сили на Портър, влияещи върху дейността на фирмата. 8

2.1. Интензивност на конкуренцията. 8

2.2. Заплаха от продукти - заместители.. 9

2.3. Сила на купувачите. 9

2.4. Сила на доставчиците. 9

2.5. Заплаха от навлизане на нови конкуренти.. 10

2.6. Анализ на триадата най-силни конкуренти.. 10

3. Анализ на вътрешно фирмената среда. 14

Заключение. 20

Източници.. 21

Въведение

Стратегическият анализ на една фирма е от основно значение за нейната работа. Чрез него не само се дефинира ситуацията на средата, в която предприятието оперира и вътрешното състояние на фирмата, но той е и основополагащ при фирменото планиране и целеполагане.

Стратегическият ситуационен анализ за да бъде цялостен, следва да съдържа следните два елемента: анализ на външната среда, в която фирмата оперира (тази външна среда би следвало да изследва едновременно както общата, глобална картина, така и микросредата, отрасъла, където компанията оперира), вътрешноорганизационен анализ (или диагностициране на вътрешното състояние на компанията), както и обобщено разглеждане на връзките между резултатите от двата вида анализи и извеждане на заключения и препоръки към мениджмънта на компанията.

Настоящата разработка има за цел да изследва всеки от елементите на гореизложената схема, приложими за веригата супермаркети „Пикадили” и да изведе подходящи заключения, приложими в реалната работа на компанията. За целта ще бъдат използвани следните методи, чрез които да се систематизира и анализира данните на външната и вътрешната за фирмата среди:

-         PESTE - анализ на фирмата.

-         Петте сили на Портър, влияещи върху дейността на фирмата.

-         Анализ на триадата най-силни конкуренти.

-         SWOT-анализ.

-         Анализ на продуктовото портфолио на фирмата.

................................................................................................................................

SWOT-анализ на фирмата – този анализ е особено полезен, тъй като създава възможност за комбинирано анализиране на вътрешните (Strengths and Weaknesses – силни и слаби страни на фирмата) и външните (Opportunities and Threats – възможности и заплахи) фактори на компанията, както и връзката между двете среди. От гледна точка на разглежданата фирма, биха могли да бъдат откроени следните елементи:

 

 

Позитивни

Негативни

Вътрешни фактори

Силни страни

     Стабилна фирмена история;

     Познаване на марката;

     Леснодостъпни за клиентите;

     Богат асортимент на продуктите;

     Социално отговорен бизнес;

     Високо качество на предлаганите продукти;

     Богато разнообразие на допълнителни услуги.

Слаби страни

       Цените са сравнително по-високи спрямо тези на конкурентите;

       По-слабо активна реклама спрямо тази на конкурентите.

Външни фактори

Възможности

     Възможност за намаляване разходите за персонала (поради възможност за задълбочаването на цикличната безработица)

     Възможност от промяна на потребителските нагласи в посока към предпочитание на фирмите, развиващи социално – отговорен бизнес.

Заплахи

       Голяма интензивност на конкуренцията;

       Възможност от икономическа нестабилност в страната;

       Заплаха от засилване на инфлацията;

       Заплаха от промяна на данъчното законодателство по посока увеличение на данъците.

 

При гореописания анализ можем да забележим ясно изразена комбинацията между силни страни на фирмата и голяма интензивност на заплахите. В този случай най-добрата стратегия за фирмата е такава, която да заобикаля заплахите, доколкото това е възможно, и която да спомага запазването на конкурентните вътрешни предимства на фирмата.

……………………………………………………………………………………

Заключение

В настоящата разработка бе представен ситуационно-сегментационен анализ на верига супермаркети Пикадили. За целта бяха използвани различни инструменти за анализ на факторите от външната страна, както и вътрешните характеристики на фирмата.

На база събраната и обобщена информация може да се направи следния извод: фирмата има относително стабилна пазарна позиция, в резултат на добрата и дългогодишна история, качеството на артикулите, обект на търговия, достъпността на търговските обекти, качеството на обслужване, както и допълнителните услуги, които се предлагат. Наред с това обаче, фирмата оперира в среда с голяма интензивност шп отношение на други фирми-конкуренти, както и с потенциал за икономическа нестабилност на макроравнище. Това поражда известни заплахи, които обаче фирмата би могла да преодолоее с помощта на вътрешнофирмените силни страни, както и прилагане на разумна политика на заобикаляне на заплахите.

…………………………………………………………………………………
            Източници:

1.      Узунова, Ю., „Маркетингов мениджмънт”, Габрово, 1992 г.

2.      Станкова, Л., „Методология за изследване на конкурентната среда и анализ на конкурентите в отрасъла”, УНСС, София, 2005 г.

3.      Лекционни записки „Управление и маркетинг”.

4.      Данни от интернет:

            http://www.maxi-pedia.com

            www.stat.bg

            www.nsi.bg

            www.piccadilly.bg

            www.cba.bg

            www.my-market.bg

            www.lidl.bg

            www.kaufland.bg

            www.billa.bg

            www.metro.bg

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена декември 2011 г.

Най-новата информация е от 2011 г.

Темата съдържа таблици и графики.

Ключови думи: анализ, микро среда, макро среда, Пикадили, СВА, Billa, Kaufland, Lidl, външна среда, фактори, петте сили, Портър, сила, доставчици, купувачи, конкуренция, интензивност, продукти, заместители, PESTE анализ


Търси за: анализ | микро среда | макро среда | СВА | Billa | Kaufland | външна среда | фактори | петте сили | Портър | сила | доставчици | купувачи | конкуренция | интензивност | продукти | заместители

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (36 лв)  34.20 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker