Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Изследване на елементите на обкръжаващата среда на предприятието

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

1. Кратка информация за предприятието. 3

2. Влияние на факторите на макросредата. 3

2.1 Политически фактори.. 3

2.2 Икономически фактори.. 4

2.3. Природни фактори.. 5

2.4. Технологични фактори.. 5

2.5. Социално-културни фактори.. 5

3. Влияние на факторите на микросредата. 6

3.1. Доставчици.. 6

3.2. Посредници.. 6

3.3. Потребители.. 6

3.4. Конкуренти.. 7

Заключение. 7

Използвана литература:. 8

…………………………………………………………………………………………

Въведение

Никое предприятие не оперира в затворена и стабилна среда. Днес всеки елемент на обкръжаващото компанията пространство е в процес на непрекъснато изменение. Това води до засилването на значението на способността  на предприятието да преценява и анализира околната среда, както и да реагира рационално на всяка промяна.

1. Кратка информация за предприятието

“Х” ЕООД е фирма за подготовка на водачи на МПС категория “В”. Тя е учредена на ………… в гр. Х. Фирмата е регистрирана в Търговския регистър и извършва дейност на територията на град Х и региона. Обучението се извършва с един лек автомобил.

2. Влияние на факторите на макросредата

Основните елементи на обкръжаващата макросреда са политическите, икономическите, природните, технологичните и социално-културните фактори. Всеки един от тях има своето положително или отрицателно въздействие върху функционирането на фирмата.

2.1 Политически фактори

Правителствената регулация въздейства върху “Х” ЕООД чрез определяне на нивата на данъците, таксите и другите задължения от страна на юридическите лица към държавната хазна. Зависимостта на фирмата от този фактор се изразява в това, че колкото по-голяма е сумата, която трябва да бъде платена на държавата, толкова повече са разходите и толкова по-малка е печалбата. По аналогичен начин влияят и определените от страна на местната власт налози.

Друг важен политически фактор e законодателството на България. Най-пряко влияние върху дейността на ”Х” ЕООД оказват Законът за движение по пътищата, който съдържа основните правила и изисквания към шофьорите, Наредба №37 за Условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и за условията и реда за  издаване на разрешение за тяхното обучение и Наредба №38 за Условията и реда за провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и реда за провеждане на проверочните изпити.

2.2 Икономически фактори

Икономическите фактори, които са ключови за развитието на фирмата са тези, които определят покупателната способност на потребителите и в частност доходите на населението. Търсенето на услугите, свързани с придобиване  на правоспособност за управление на МПС се определя от по-високото ниво на паричните средства на разположение на населението. Потребността от подобно обучение възниква значително по-късно от нуждите от храна, дрехи и подслон, което означава, че са необходими сравнително високи доходи за предприемане на действия по задоволяването и. За щастие прогнозите са свързани с повишаване на покупателната способност, което означава повишаване на шансовете за печалба на фирмата.

……………………………………………………………………………………

Заключение

В заключение може да се каже, че за всяко предприятие, независимо от големината, дейността и сектора, се нуждае от непрекъснато и цялостно изследване на елементите на обкръжаващата среда. То е гаранция за физическото оцеляване  и просперитет на всяка компания.

……………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Георгиев, И, В. Хутова и колектив, „Икономика на предприятието”, УНСС, София.

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена през 2011 г.

Най-новата информация е от 2011 г.

Ключови думи: макросреда, фактори, политически, икономически, природни, екологични, микросреда, доставчици, клиенти, посредници, конкуренти,  горива, ценово равнище


Търси за: макросреда | фактори | политически | икономически | природни | екологични | микросреда | доставчици | клиенти | посредници | конкуренти | горива | ценово равнище

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker