Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ” - гр. Благоевград

ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

по

Актуални проблеми на вътрешния

финансов контрол

      Тема: Инвентаризация на активи и пасиви на търговско дружество - форма на вътрешен финансов контрол

Проверил:          Изготвил:


Нормативната основа за инвентаризация е уредена от закона за счетоводството (гл.4) и Националния сметкоплан (част 1, т. В). Инвентаризацията е процес на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на стойностите и натуралните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики.

Всички предприятия независимо от тяхната юридическа форма и големина, инвентаризират имуществото си. инвентаризирането на имуществото на предприятието е специфична форма на вътрешно-финансовия контрол, чрез която се установява фактическото състояние на активите и пасивите към определена дата. На инвентаризация подлежат активите и пасивите на предприятието.

Инвентаризацията се извършва при следните периоди и случай:

1. Един път на две години на материалните и нематериалните дълготрайни активи, и не по-малко от един път в годината за останалите активи и пасиви във връзка със съставяне на ГСО.

2. При смяна на материално отговорното лице.

3. По искане на контролния съвет, прокуратурата, съда и Сметната палата.

4. По инициатива на ръководителя на предприятието

Извършването на инвентаризация преминава през няколко етапа:

1. Подготовка за провеждане на инвентаризацията.

2. Фаkтическа проверка на отделните елементи на имуществото на предприятието в натурални и стойностни измерители.

3. Съпоставка на данните за фактическите наличности на инвентаризираните обекти с данните от счетоводните регистри.

4. Установяване на евентуални разлики при съпоставяне на данните.

5. Документиране на резултатите от инвентаризацията.

Етапът на подготовка за провеждане на инвентаризациите започва с разработването на годишен план за инвентаризиране на активите и пасивите на предприятието. В него се посочват отделните обекти, подлежащи на инвентаризация, с техните конкретни особености, и броя на инвентаризациите, които ще се извършват през отчетния период, като те са съобразени с нормативните изисквания посочени в закона за счетоводството, чл.34 т.1.

Инвентаризациите могат да бъдат различни, в зависимост от избрания признак за класификация:

1. В зависимост от повода за провеждането им, инвентаризациите биват:

- редовни (планови) инвентаризации - те се провеждат съгласно годишния план за инвентаризации, в който съгласно Закона за счетоводството са определени инвентаризациите, които задължително се провеждат през определени периоди от време.

- извънредни инвентаризации - те се провеждат извън установения план по повод на определени събития, който налагат проверка на имуществото на предприятието. Такива събития могат да бъдат: смяна на материално отговорното лице; по искане на контролния съвет, прокуратурата, съда и Сметната палата; по инициатива на ръководството на предприятието; при кражби, стихийни бедствия; прекратяване на дейността на предприятието, при ликвидация и други.

2. В зависимост от обхвата на обектите, инвентаризациите биват:

- пълни инвентаризации - те обхващат всички обекти на счетоводството, подлежащи на инвентаризиране.

- частични инвентаризации - обхващат само отделни обекти или отделна група обекти. Пример за частична инвентаризация е проверка на паричните средства в касата на предприятието.

Конкретната подготовка за извършване на инвентаризация започва с формирането на специална комисия. Съгласно Закона за счетоводството, чл. 35, тази комисия се назначава от управителя на предприятието. В нейния състав участват компетентни по въпроса служители, като МОЛ не могат да са членове на комисията, защото се явяват заинтересована страна при извършването на инвентаризацията.

Съгласно Закона за счетоводството чл. 36, МОЛ задължително присъства при инвнтаризирането.

Когато в предприятието инвентаризацията не може да бъде извършена от една комисия, управителят на предприятието назначава централна комисия и две работни комисии. Централната комисия организира, ръководи и контролира работата по инвентаризацията, а работните комисии извършват самата инвентаризация.

В централната комисия по инвентаризацията се включват задължително:

- управителя на предприятието или неговият титулярен заместник - като председател на комисията.

главният счетоводител - като член на комисията.

- необходимият брой специалисти - като членове на комисията.

Броя на членовете на комисията не трябва да бъде по-малък от трима.

Първата работна комисия има задача да инвентаризира материалните и нематериалните дълготрайни активи, материалните запаси и незавършеното производство. В нейният състав се включват:

- за председател - служител, добре запознат с подлежащите на инвентаризиране активи.

- счетоводен работник - като член на комисията.

- един или няколко други служители с подходяща подготовка - като членове на комисията.

Втората работна комисия има за задача да инвентаризира паричните средства, приходите и разходите за бъдещи периоди.

В нейният състав се включват:

- счетоводител - като председател.

- необходимият брой специалисти - като членове на комисията.

Когато се извършват общи инвентаризации и няма достатъчно счетоводни работници за всички работни комисии, управителя на предприятието може да попълни състава им и с други специалисти.

Съставът на комисиите се определя от управителя на предприятието по предложение на главния счетоводител и се обявява със заповед.

В заповедта за назначаване на инвентаризационните комисии се определят техните обекти и сроковете за започване и завършване на работата.

За осигуряване на условия за установяване на реалното състояние на обекта, който ще бъде инвентаризиран, много важно е изискването за внезапност на извършването. Заповедите за назначаване на инвентаризационните комисии се връчват на председателите и членовете на комисиите непосредствено преди започване на проверката.

Издадените заповеди се регистрират в счетоводството в специална книга, непосредствено преди започването на инвентаризацията.

Управителят на предприятието се задължава да извърши следната подготвителна работа за провеждането на инвентаризацията:

1. Да разпореди подреждането на стоково - материалните ценности в склада по групи, наименования, видове, размери, като към всяко едно от тях да се прикрепи етикет с подробни сведения характеризиращи го.

2. Да обезпечи подходящия състав на инвентаризационните комисии с оглед правилното провеждане и срочното завършване на инвентаризациите.

3. Да определи сроковете за започване и завършване на инвентаризациите, като осигури бързото възстановяване на нормалните условия за работа и същевременно пълно приключване на работата по инвентаризацията и своевременно предаване на всички книги с оглед срочното приключване на счетоводните книги и представяне на счетоводните отчети.

4. Да запознае всички участници в инвентаризацията със значението й, с техниката на провеждането й, с правилата за претеглянето и измерването на отделните групи ценности,за описването и оценяването им, за случаите, в които се допуска компенсиране на липси с излишъци, за съставяне на протокола за окончателните резултати, за свързаните с това отговорности и за начина на предаване на книжата в счетоводството.

До започването на инвентаризацията трябва да бъде завършена обработката на всички документи за прихода и разхода, като данните от тях се разнасят в складовата отчетност веднага, а в счетоводната - най-късно до завършване на описването на активите и пасивите. Аналитичната отчетност на разчетите трябва да бъде ажурирана към датата на започване на инвентаризацията.

Преди започване на инвентаризацията МОЛ подписва декларация, че всички документи са предадени в счетоводството и че няма никакви заприходени, не описани или чужди ценности. Такава декларация се изисква и от лицата на които са отпуснати подотчетни суми за придобиване на активи или на които са дадени пълномощни за получаване на активи.

Управителят и главния счетоводител на предприятието като организатори на всички инвентаризации, които се извършват по тяхно нареждане, носят дисциплинарна отговорност за не вземане на мерки за организиране на достатъчно на брой и добре разпределени по време инвентаризации, за не вземане на мерки за извършване на инвентаризации, за назначаване на инвентаризационни комисии в неподходящ състав, за определяне на неоправдано дълги срокове, за лоша подготовка на инвентаризациите, за недостатъчен контрол върху работата на комисиите, за несвоевременно осчетоводяване на резултатите от инвентаризациите и други подобни въпроси от организационен и контролен характер.

Членовете на централната комисия носят дисциплинарна отговорност за лошата организация на работата по инвентаризацията, за не даване на достатъчно указания на участниците в работните комисии, за не упражняване на достатъчен контрол върху работата на тези комисии.

Членовете на инвентаризационните комисии носят дисциплинарна отговорност за неправилно извършени инвентаризации, за съставяне на неверни инвентаризационни описи, за не измерване и не претегляне на ценностите, за неспазване на разпорежданията на Наредбата за провеждане на инвентаризациите и при установяване на фактическите наличности за различните видове активи, за неточно установяване на наличностите.

Ако в резултат на нарушенията бъдат причинени щети на предприятието, длъжностните лица носят материална отговорност по Законът за административно наказателна отговорност на основание на извършената финансова ревизия. Инвентаризацията на материалните и нематериалните дълготрайни активи (МДА и НДА), материални запаси, паричните средства, се извършва по тяхното местонахождение и по отговорни лица, на които са поверени за съхранение. Проверката на активите и пасивите се извършва задължително в присъствието на съответните МОЛ. Ако МОЛ е възпрепятствана да присъства поради уважителни причини, установяването на наличностите става в присъствието на негов представител. когато такъв представител не се посочи или не се яви, управителя определя лице, което да представлява МОЛ.

При инвентаризацията фактическите наличности се определят чрез задължително преброяване, претегляне, измерване и др.

Преди да започне описването на МДА и НДА, задължително се проверява документното оформяне на получените или отдадени под наем, на съхранение или за временно ползване материални и нематериални дълготрайни активи. Ако се установи, че в счетоводното отчитане или в техническите документи са допуснати грешки, своевременно се внасят необходимите поправки.

МДА и НДА се описват по местонахождение и по МОЛ. Инвентарните обекти се вписват в инвентаризационните описи индивидуално, като се посочват инвентарните им номера, наименованието и балансовата им стойност.

Инвентаризационните описи се подписват от всички членове на комисията и от материално отговорните лица. Върху всеки отделен опис МОЛ  подписва декларация, че посочените в описа ценности са проверени в натура от комисията и вписани в описа в тяхно присъствие, поради което нямат възражения и, че описаните ценности се намират под тяхно отговорно пазене.

Всички поправки и зачертавания в инвентаризационните описи, актове и протоколи, се правят със заверка подписана от всички лица, които са подписали тези документи, включително и от МОЛ.

Подписаните и редовно оформени инвентаризационни описи се предават от председателя на инвентаризационната комисия още същия ден срещу подпис:

първият екземпляр - на счетоводството в предприятието.

вторият екземпляр - на материално - отговорното лице

По време на извършване на инвентаризацията, приемането и отпускането на активи трябва да бъде прекратено. Комисията трябва да вземе мерки в съгласие с ръководството това да не се отрази неблагоприятно върху работата.

Когато инвентаризацията продължи повече от два дни, централната комисия може да разреши по време на инвентаризацията да се приемат и отпускат активи, но само в присъствието и под контрола на инвентаризационната комисия.

Ако при инвентаризацията се установи, че в отчетността на МДА и НДА липсват необходимите данни у някои обекти, комисията е длъжна да уведоми управителя на предприятието, който е длъжен да вземе необходимите мерки за срочно осигуряване на липсващите данни и отразяването им в съответните книги.

Намерените при инвентаризацията МДА и НДА, за които се установи, че не са записани в счетоводството, се включват в описите с всички необходими за отчетността данни. Когато не може да се установи действителната им набавна стойност, те се оценяват по тяхната възстановителна стойност, която се определя според фактическото им техническо състояние и сумата на изхабяването им по време на инвентаризацията. Тези активи се предават на съответните длъжностни лица с акт за предаване - приемане. Ако при провеждането на инвентаризацията се установи, че някои активи поради износеност или други причини са станали негодни за използване по предназначението им и не е възможно възстановяването им, се съставят протоколи за бракуването им, като се посочват причините и условията, както и виновните лица, като се предлагат мерки за отстраняване на причините и условията и санкционират виновните лица. Тези активи не се включват в инвентаризационните описи.

Докато трае описването, активите могат да се пренасят от едно на друго място само със съгласие на инвентаризационната комисия, като се включат в инвентаризационния опис на МОЛ, на който са зачислени, а документите по преместването им се отразяват по отчетните документи след приключването на инвентаризацията. Преди да се пристъпи към измерване на фактическите наличности на материалните запаси, комисията е длъжна да запечата всички спомагателни помещения имащи отделни изходи, да провери изправността и точността на всички измервателни уреди.

При описването на наличните материални запаси в помещенията, не се допускат други лица освен тези, които имат отношение към работата на инвентаризационната комисия.

Проверените материални запаси се описват в инвентаризационния опис, в които се показват:

номенклатурния номер;

наименованието, видът, групата, количеството (брой), тегло, метри и др.

цената, съобразно с възприетия начин за отчитането им в счетоводството.

При инвентаризацията на незавършеното производство се цели да се установи:

1. Фактическата наличност на произведените детайли, възли, както й намиращите се в процеса на производството незавършени и не сглобени изделия.

2. Неотчетеният брак.

3. Фактическата комплектност на незавършеното производство и до каква степен е обезпечена сглобяемостта на детайлите.

4. Остатъкът от незавършеното производство по анулирани поръчки и по поръчки, изпълнението на които е преустановено.

5. Количеството на продукцията, останала неокомплектована.

6. Фактическата себестойност на намиращите се в производството детайли, възли, както и на намиращите се в процес на производство завършени и не сглобени изделия.

Към незавършеното производство и полуфабрикатите на собствено производство, които се отчитат в сметките за производството, се отнасят:

детайлите, възлите, както и изделията, обработката и сглобяването не са завършени, не напълно окомплектованите готови изделия и непродадената на склад готова продукция.

Преди да започне описването на незавършеното производство, необходимо е да се направи следното:

1. Да се предадат в складовете всички ненужни на производственото поделение материали, купени отвън детайли и полуфабрикати и всички детайли, и възли, обработката на които е завършена.

2. Да се предадат по съответния ред всички бракувани детайли и всички отпадъци, и да се представят за проверка детайлите и възлите със съмнителна годност.

3. Намиращите се в производствените поделения детайли и възли, както и полуфабрикатите, представляващи незавършено производство, трябва да бъдат подредени по начин, който улеснява правилното и удобно установяване на тяхното количество.

Проверката на остатъците от незавършеното производство в детайли и възли се извършва чрез фактическо преброяване, претегляне и измерване.

Инвентаризационните описи се съставят отделно за всяко производствено поделение, като се посочват номера на поръчката, наименованието на части, степента на готовност или стадия на обработка, количеството или обемът.

Суровините, материалите и купените отвън полуфабрикати, които се намират по работните места още не подложени на каквато и да била обработка, не се включват в описите на незавършеното производство. Те се инвентаризират отделно и се описват в отделни описи.

При инвентаризацията на касовата наличност и другите парични средства се проверяват чрез най-внимателно по единично преброяване на всички намиращи се в касата пари, ценни книжа и др. При установяване на фактическата парична наличност в касата се вземат в предвид наличните пари, а също и пощенските и държавните таксови марки, когато се отчитат като парична наличност.

Забранява се включването в касовата наличност на каквато и да е било документи или разписки.

Забранено е съхранението на налични пари други ценности, които не са постъпили в касата на законно основание. До доказване на противното те се считат, че са на предприятието, в чиято каса са намерени.

За резултатите от инвентаризацията се съставя акт за касова наличност, в който се посочва: датата на извършване на инвентаризацията, трите имена на членовете на комисията и на касиера, основанието за извършването на инвентаризацията, фактически остатък и остатъкът по данни на счетоводството в деня на инвентаризацията.

За установяване на резултатите от инвентаризацията веднага след получаване на инвентаризационните описи, счетоводството съставя сравнителни ведомости за всички МДА и НДА на предприятието.

В инвентаризационния опис се посочват данни за установеното фактическо състояние на проверявания обект: шифър и наименование на обекта, мярка и фактическа наличност с данни за количество, единична цена и стойност. В сравнителната ведомост се посочват и съпоставят данни за фактическата и документалната счетоводна наличност в стойност и натурални измерители, както и установените разлики между тях, с информация за натура, единични цени, стойност.

Данните за незавършеното производство според инвентаризационните описи се съпоставят със съответните счетоводни данни, за да се установят действителните липси и излишъци.

Съгласно Закона за счетоводството чл.37. установените при инвентаризация липси и излишъци могат да се компенсират взаимно само при наличие на парично-следствена връзка между тях. Тези компенсации се извършват в натурални стойностни измерители.

Не компенсираните излишъци се отчитат като извънредни приходи. Те се оценяват по справедлива цена в момента на извършването на инвентаризацията.

Ако стойността на липсите е по-висока от тази на излишъците, разликата се урежда по решение на управителя на предприятието в зависимост от паричните и конкретната материална отговорност.

При установяване на липси като резултат от инвентаризацията е много важно прецизно и коректно да бъдат анализирани причините за тях и съответно-определени отговорностите.

При установяване на липси, за които е доказана вина на МОЛ, управителя на предприятието издава решение за отчитане на установените липси за сметка на лицата, отговарящи за съответния отчитан обект.

Когато резултатът от инвентаризацията е излишък, който не може да компенсира липси, той се оценява по предполагаемата продажна цена в момента на извършването на инвентаризацията. Този резултат се третира като извънреден приход на предприятието.

Инвентаризационната комисия проверява правилността на съставените сравнителни ведомости и съставя протокол за своите заключения, решения и предложения. В протокола се посочват с необходимите подробности причините и виновниците за липсите и загубите, а също и мерките, които са взети срещу виновните лица.

Протоколът на инвентаризационната комисия се одобрява от управителя на предприятието.

Резултатите от инвентаризацията се осчетоводяват в рамките на месеца, за който се отнася инвентаризацията. По изключение при инвентаризиране на големи обекти, когато инвентаризацията продължава дълго време и не е възможно резултатите да бъдат осчетоводени за същия месец, се разрешава по преценка и под лична отговорност на управителя и на главния счетоводител на предприятието това да стане за месеца през който са завършени работите по инвентаризирането. Резултатите от започналите инвентаризации през годината се осчетоводяват задължително в рамките на годишното приключване.

В обяснителната записка към годишния отчет се предвижда задължително раздел “Инвентаризации”, към който се прилага ведомостта за резултатите от инвентаризацията на МДА и НДА, съдържаща данни за резултатите от проведените през годината инвентаризации.  

Инвентаризационен опис  N

за инвентаризация на ...............

Инвентаризацонна комисия в състав: Председател: ..........

и членове: 1 ...............  2 ..............  3 ...............  ,съгласно Заповед на управителя N .......... от ...........199 ... г. проведе инвентаризация на ..........

с материално отговорно лице .......... Инвентаризацията започна на ................ в .......... часа, и завърши на ......... в .......... часа.

При инвентаризацията бяха установени и описани следните наличности:

N по ред

Шифър

Наименование на активите

Мярка

Количество

Единична цена

Стойност

Всичко отчетна стойност:   Инвентаризационна комисия:

словом: ..........     Председател: ..........

      Членове:  1. ..............

  1.  .............

МОЛ: .............             3. .............

 

Сравнителна ведомост

за резултатите от проведената инвентаризация

на обект ...............

с материално отговорно лице ................

шифър

Наименование на актива

мярка

Единична цена

Наличност по сч. данни

Установено по инв. опис

Разлики

количество

стойност

количество

Стойност

липси

Излишъци

Кол

Ст

Кол

Ст.

Всичко      Инвентаризационна комисия:

.........199... г.      Председател: ..............

      Членове:  1. ...........

                2. ..........

                3. ..........

Протокол

за компенсации на липси и излишъци

липси

излишъци

наименование

количество

стойност

наименование

количество

стойност

общо:           общо:

дата:……………          подпис на

    управителя:…………..


Търси за:

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker