Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


Курсова работа

На тема:

Счетоводно отчитане на дългосрочните банкови кредити.

Съдържание:

  1.  Банковият кредит, като обект на счетоводно отчитане.
  2.  Отчитане на заемите за придобиване на Дълготрайни активи.
  3.  Отчитане на заемите за придобиване на материални дълготрайни активи.
  4.  Отчитане на заемите за жилищно строителство.

Откъси:

..............................

  1.  Банковият кредит, като обект на счетоводно отчитане.

Кредитирането е една от основните функции на банките, свързана с предоставянето на акумулираните при пасивните банкови операции и собствените банкови парични ресурси на клиенти под формата на заем.

В зависимост от времето за предоставяне на кредитите, те могат да се подразделят на:

Независимо от срока за предоставяне на кредитите, в зависимост от целите, за които се ползват, те могат да се разглеждат като:

Изхождайки от характера на предоставеното обезпечение, кредитите биват:

В зависимост от договореният начин на погасяване, кредитите се разделят на:

В зависимост от начина на предоставяне, кредитите биват:

..............................

3. Отчитане на заемите за придобиване на материални дълготрайни активи.

Изхождайки от посочените критерии за клаифициране на заемите, кредитите за придобиването на дълготрайни активи, следва да се разглеждат като дългосрочни инвестиционни и ипотечни кредити с периодични вноски по реда на предваритално определен и договорен с клиента погосителен план.

За да се предостави заем за придобиване на дълготраен материален актив, банковият клиент следва да представи в банката: писмено искане за кредит с информация за фирмата, правният й статут, номер и дата на съдебното решение за регистрация, дата на вписване в Търговския регистър на съответния окръжен съд, предмет на дейност, извлечение от протокола (решението), с което се упълномощават лицата да представляват фирмата при сключване на кредитни сделки и други.

С цел гарантиране интересите на банката, потенциалният кредитополучател следва да направи икономическа обосновка на мероприятието и бизнес оценка на конюнктурата на пазар, анализ и оценка на тенденциите в промянат на цените и изменение във финансовото състояние на фирмата при евентуалното реализиране на предложението за кредитиране на проект.

Важен момент от организацията на предоставянето на кредитите е проверката на финансовото състояние на кредитополучателя въз основа на: баланса, отчета за приходите и разходите към последното приключване, финансови отчети и документи, финансови анализи, декларация за собствени средства и кредити от други банки.

.............................

  1.  За просрочени  лихви при левови кредити:

А)

Дебит с/ка 4965 Вземания по просрочени лихви в левове

Кредит с/ка 4961 Вземания по начислени лихви в левове

Б)

Дебит с/ка 6226 Разходи за формиране на провизии по просрочени

    лихви

Кредит с/ка 2516 Провизии за покриване на просрочени лихви

................................

1.) При подаване на иска в съда:

Дебит с/ка 4440 Вземания по съдебни спорове

Кредит с/ки от подгрупа 228 Просрочени  заеми за придобиване

    на дълготрайни материални

    активи

Кредит с/ка 4965 Вземания по просрочени лихви в левове

Кредит с/ка 4966 Вземания по просрочени лихви във валута

....................................

Темата не съдържа използвана литература

Темата е изготвена 02.2004г.


Търси за: банков кредит | заеми придобиване дълготрайни активи | условия отпускане | счетоводни статии | счетоводно отразяване | просрочия | лихви | обезпечения | провизии покриване балансови рискови експозиции

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker