Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Реферат

Компютърна счетоводна програма на “БулМар Офис”

Съдържание

1. Пример за работа с модул  “Счетоводство” на счетоводен и бизнес софтуер “БулМар офис”.

2.Пример за работа с модул “Заплати” на счетоводен и бизнес софтуер

“БулМар Офис”

3.Пример за работа с модул “Склад” на счетоводен и бизнес софтуер “БулМар Офис”

1. Работа с модул  “Счетоводство” на счетоводен и бизнес софтуер“БулМар офис”.

 1.  Стартиране на програмата.
  1.  Двукратно кликване с левия бутон на мишката върху иконата на програмата
 1.  Първоначално въвеждане на данни за фирмата.
  1.  Кликване върху менюто “Настройка”
  2.  Избор на опцията “Фирми”
  3.  Избор на режим “Добавяне”
  4.  Попълване на данни за фирмата

= примерен вариант на “БулМар” - заредени са някои по-важни сметки

= национален сметкоплан - заредени са всички сметки от националния

  сметкоплан

= нов сметкоплан - трябва да се дефинират и опишат сметките който ще се

  използват

                                  Пример : избираме “Национален сметкоплан”

                                  Пример : избираме “Нов списък”

                                  Пример : избираме “Нов списък”

                                  Пример : избираме “Нов списък”

документи използвани в програмата на Министерство на финансите за обработка на ДДС.

                Пример : избираме “БулМар” - в този списък са заредени видовете

                Документи използвани от МФ.

                       Пример : Петър Петров

                       Пример : Управител

                       Пример : Иван Иванов

                                     Пример : ( 02 ) 22 22 22

                        Пример : 18.06.1999

                         Пример : 999999999

След попълване на данните по т. 2.1. до т. 2.6. и необходимо да се потвърдят те с натискане на бутона “ОК” в долния ляв ъгъл на прозореца.

 1.   Попълване на номенклатури
  1.  Кликване върху бутона “Номенклатури”
  2.  Попълване номенклатура на оператори / тази номенклатура трябва да се попълни задължително при първото влизане в програмата ако за нея е

избрана опцията “Нов списък” /.Ако се излезе от програмата без да се дифинират оператори и пароли за достъп след това не може да се влезе в нея.

    3.4. Попълване на номенклатура на вид документи - за попълване на тази номе -

             нклатура трябва да се спазват изискванията на МФ за кода и найменова -

             нието на документите.

3.5. Попълване на номенклатура на получатели - не е задължително попълването на тази номенклатура , това може да стане в процеса на осчетоводяване .

3.6. Попълване на номенклатура на изпълнители - също като номенклатурата

на получатели     

3.7.Попълване на номенклатура на мерни единици

         

 1.  Дефиниране на сметкоплан  
  1.  Кликване върху бутона “Сметкоплан”
  2.  Дефиниране на нова сметка - не аналитична

Дефиниране на аналитичност на сметка - опцията е възможна само ако при

дефинирането на сметката е посочено че тя ще бъде аналитична , в големия

прозорец номера на сметката и ярко оцветен - например сметка 602

мишката

“ТПУ”.Ако и нивото “ТПУ” ще бъде аналитично за него също трябва

да се попълни вида му : Аналитично.Одобрява се с “ОК”

мишката

всичко се одобрява с “Ок”

мишката - отваря се прозорец за добавяне на аналитичност

5.  Осчетоводяване на проста статия / без ДДС и без аналитичност/.

5.1. Кликва се върху бутона счетоводен запис

     5.2. В екрана “Нов счетоводен запис”

Одобрява се с “Ентер”

     5.3. В екрана “Счетоводен запис”

    найменованието му - например : буква “Д” отваря менюто

                 и позиционира върху данъчна фактура , потвърждава се с “ Enter

последните цифри различни от нула , нулите пред тях се добавят автоматично

                  например : 123 , потвърждава се с “ Enter” и номера става 0000000123

може да се избере датата , или се изписва тя в полето за дата

                  например : 02.01.2001

може да се вкара и друга дата след датата на документа - тогава полето за дата

се оцветява в синьо - например : 03.01.2001

на първа буква - например : продажба на стоки

501 и нейната стойност : 100

се пренася автоматично : 100

е наред

     осчетоводяването или нов документ когато ще се осчетоводяват още  

     документи

6. Осчетоводяване на сложна статия / с ДДС и аналитичност/

6.1. Кликва се върху бутона счетоводен запис

      6.2. В екрана “Нов документ”

       6.3. В екрана “Счетоводен запис”

    найменованието му - например : буква “Д” отваря менюто

                 и позиционира върху данъчна фактура , потвърждава се с “ Enter

последните цифри различни от нула , нулите пред тях се добавят автоматично

                  например : 321 , потвърждава се с “ Enter” и номера става 0000000321

може да се избере датата , или се изписва тя в полето за дата

                  например : 03.04.2000

на първа буква - например : покупка на услуги

602 и нейната стойност : 100  

се пренася автоматично : 120

първата му буква или цифра или чрез избора му с левия бутон на мишката

и се потвърждава с “Ентер” , попълва се неговата стойност - например :

за сметка 602 и нейния вид разход “ТПУ” , “Мобифони” , № 22 22 22 се

избира от менюто за аналитичност само 22 22 22 и се потвърждава

то става активно и се записва неговата стойност 100

          =  в големия прозорец се маркира сметката и се натиска десния бутон      

              на    мишката

          =  избира се опцията “Добавяне “

          =  попълва се името на ниво № 1 - за сметка 602 се попълва “Видове

              разходи “            

           = в полето име на сметката се попълва съответния вид разходи - например

         “ТПУ”.Ако и нивото “ТПУ” ще бъде аналитично за него също трябва

            да се попълни вида му : Аналитично.

           =  маркира се нивото “ТПУ” и се натиска десния бутон на мишката

           = избира се опцията “Добавяне на подсметка”

           = попълва се името на ниво № 2 - за “ТПУ” се попълва “Видове ТПУ”

           = в полето име на сметката се попълва “Телефони”- ако и то ще бъде     

              аналитично се попълва вида му : Аналитично

           = маркира се нивото “Телефони” и се натиска десния бутон на мишката

           = избира се опцията “Добавяне на подсметка”

           = попълва се името на ниво № 3 - за “Телефони” се попълва “Номер на

              телефон”

           = в полето име на сметката се попълва номера на телефона - например    

               22 22 22

друга аналитична сметка за разнасяне или за разнасяне в дневниците по ДДС

булстат , найменование , избрания изпълнител се потвърърждава

и вида счетоводна операция , всичко се потвърждава

     осчетоводяването или нов документ когато ще се осчетоводяват още  

     документи

7. Осчетоводяване на статия с количествено измерение.

7.1. Кликва се върху бутона счетоводен запис

      7.2. В екрана “Нов документ”

       7.3. В екрана “Счетоводен запис”

    найменованието му - например : буква “Д” отваря менюто

                 и позиционира върху данъчна фактура , потвърждава се с “ Enter

последните цифри различни от нула , нулите пред тях се добавят автоматично

                  например : 522 , потвърждава се с “ Enter” и номера става 0000000522

може да се избере датата , или се изписва тя в полето за дата

                  например : 03.04.2000

на първа буква - например : покупка на стоки

304 и нейната стойност : 100

се пренася автоматично : 100

първата му буква или цифра или чрез избора му с левия бутон на мишката

и се потвърждава с “Ентер” , попълва се неговата стойност - например :

за сметка 304 и нейния вид стоки “Тетрадки” , “ само “Тетрадки” и се потвърждава то става активно и се записва неговото количество-например 100 и цена 1.00 лева

           -     операцията се потвърждава.

8. Осчетоводяване приключването на сметките по ДДС

    8.1. Кликва се върху бутон счетоводен запис - отворя се последния напровен запис

    8.2. Кликва се върху бутона операции в горния ляв ъгъл на прозореца

9. Осчетоводяване изписването на стоки по среднопретеглена цена / СПЦ /

     9.1. Кликва се върху бутон счетоводен запис - отваря се последния направен запис

     9.2. Кликва се върху бутон операции в горния ляв ъгъл на прозореца

10. Осчетоводяване на данни пренесени от други модули на “Бул Мар Офис” - заплати,

     склад, приходи или разходи за бъдещи периоди, активи, фактуриране.

   10.1. Избор на меню “Връзки”

 1.  Избор на модул с който ще се прави връзка

11. Справки по счетоводни записвания

     11.1. Оборотна ведомост

Например : период 01.04.2000 - 04.04.2000 г и четири разряда на сметките

       11.2. Опис на папки

            -    кликва се върху бутона опис на папка

       11.3. Хронология на сметка

            -     кликва се върху бутона хронология на сметка

хронология - например : кредит

    

        11.4. Аналитични обороти

            -    кликва се върху бутон аналитични обороти

        11.5. Дневник за покупките

            -    кликва се върху бутон дневник за покупките

        11.6. Дневник за продажбите

            -      кликва се върху бутон дневник за продажбите

        11.7. Справка-декларация по ДДС

       11.8. Дискета ДДС

       11.9. Състояние на сметка

        11.10. Търсене на документ

         11.11. Отчети - Баланс, ОПР, Паричен поток, Отчет за капитала

12. Контрол

      12.1. Тест сметкоплан

       12.2. Тест контировки

        12.3. Тест аналитичност

         12.4. Тест на дневниците за покупки или продажби

13. Примерни счетоводни операции

       13.1. В папка 1.00 “Приход каса в лева”

           -  Дт 501         -  100.00

        Кт 702   - 100.00

        

     - Дт 501          - 880.32

               Кт 702   - 733.60

               Кт 4532 - 146.72

     - Дт 501          - 3650.60

               Кт 702   -3042.17

               Кт 4532 -  608.43

  13.2. В папка 2.00 “Разход каса в лева”

      - Дт 304         -  713.01

        Дт 4531        - 142.60

               Кт 501   -  855.61

      - Дт 602          - 317.38

        Дт 4531        -   63.48

               Кт 501   - 380.86

   13.3. В папка 4.00 “Клиенти”

        - Дт 411         - 1634.44

               Кт 702     - 1362.03

               Кт 4532   -    272.41

        - Дт 411         - 32 860.60

               Кт 702     - 27383.83

               Кт 4532   -   5476.77

   13.4. В папка 5.00 “Доставчици”

         - Дт 304         - 35654.67

           Дт 4531        -  7130.93

                 Кт 401    - 42785.60

         - Дт 304          - 2367.33

           Дт 4531        -   473.47

                 Кт  401   - 2840.80

   13.5. В папка 10.00 “Други счетоводни операции”

          - Дт 702           - 28480.30

                   Кт 304     - 28480.30

          - Дт 611            - 317.38

                    Кт 602     - 317.38

          - Дт 123             - 317.38

                    Кт 611     - 317.38

          - Дт 123             - 4241.33

                    Кт 702     - 4241.33

2.Пример за работа с модул “Заплати” на счетоводен и бизнес софтуер

“БулМар Офис”

 1.  Стартиране на програмата

 1.  Въвеждане на нова фирма.
  1.  Избор на меню “Фирми”.
  2.  Избор на опция “Нова фирма”.
  3.  Въвеждане на данни за фирмата.

3.  Въвеждане на данни за месеца, в който ще се работи.

3.1. Избор на меню “Настройка”.

3.2. Избор на опция “Година/месец” - отваря се прозорец “Данни за месеца”:

4. Въвеждани на данни за лицата, работещи във фирмата.

4.1. Избор на бутон “+” - отваря се прозорец за въвеждане на ЕГН.

При желание може да бъде въведена нова категория, като се изпише ново име - отваря се прозорец за разпределение на процента за осигуряване между работодателя и работник.

Избираме например: трета категория труд.

4.2. Въвеждане на допълнителни данни за служителя, необходими за попълване на дискета за НОИ.

Избира се “Продължава”.

Избира се “Продължава”.

5. Въвеждане на данни за работното време.

5.1. Избор на меню “Работно време”.

6. Въвеждане на данни за болнични.

6.1. Избор на меню “Болнични “:

 1.  Въвеждане на допълнителни начисления и удръжки.
  1.  Избор на меню “Настройка”.
  2.  Избор на опция “Текстове и категории”.
  3.  Дефинират се допълнителни начисления и удръжки - като например добавки за извънреден труд, добавки за вредни условия на работа и др.

 1.  Справка за осигуряването на съответния служител.

 1.  Справка за фиша на служителя;
  1.  Избор на меню “Фиш”

 1.  Въвеждане на категории за осигуряване по ДОО и категории стаж.
  1.  Избор на меню “Настройка”.
  2.  Избор на опция “Текстове и категории”.
  3.  Натискане на бутон “Категории”.
  4.  Натискане на бутон “ДОО”.
  5.  Въвеждане на нова категория ДОО

 1.  Въвеждане на нова категория за стаж

 1.  Настройка на платежка ведомост.
  1.  Избор на меню “Настройка”
  2.  Избор на опция “Платежна ведомост”
  3.  Настройка на таблицата

 1.  Настройна на заглавна част на платежна ведомост.

 1.  Настройка на структурата на фирмата.
  1.  Избор на меню “Настройка”
  2.  Избор на опция “Структура на фирмата”

 1.  Отпечатване на платежна ведомост.
  1.  Избор на меню “Ведомости”
  2.  Избор на опция “Платежна ведомост”

 1.  Отпечатване на платежни бележки /фишове/
  1.  Избор на меню “Ведомости”
  2.  Избор на опция “Платежни бележки”

 1.  Отпечатване на рекапитулация с всички начисления и удръжки по заплатите.
  1.  Избор на меню “Ведомости”
  2.  Избор на опция “Рекапитулация”

 1.  Запис върху дискета на данните за НОИ.
  1.  Избор на меню “Връзки”
  2.  Избор на опция “Дискета НОИ”

 1.  Пренасяне на данни в модул Счетоводство

17.1.   Избор на меню “Връзки”

17.2 .  Избор на опция “Счетоводство”

3.Пример за работа с модул “Склад” на счетоводен и бизнес софтуер “БулМар Офис”

 1.  Стартиране на програмата
  1.  Двукратно кликване с левия бутон на мишката върху иконата на програмата

НОМЕНКЛАТУРИ

 1.  Първоначално въвеждане на данни за фирма.
  1.  Кликване върху менюто “Номенклатури”
  2.  Избор на опция “Информация за потребителя” и от нея “Информация за фирма”. Отваря се прозорец за попълване данни за фирма.
  3.  Попълване на данни за фирма - чрез бутона “+”  се отваря прозорец за попълване на “Задължителни данни за фирма”

 1.  Попълване на данни за складовете на въведена фирма.
  1.  Кликване върху менюто “Номенклатури”
  2.  Изборна опция “Информация за потребител” и от нея “Информация за склад”
  3.  Попълване на данни за склада - чрез бутона “+” се отваря прозорец за попълване на информация за склада;

 1.  Попълване на данни за клиенти - тази номенклатура може да бъде попълнена и в процеса на работа.
  1.  Кликва се върху менюто “Номенклатури и се избира опция “Информация за клиенти”, отваря се прозорец за попълване на информация за клиенти.
  2.  Попълване на данни за фирмата на клиентите - с бутона “+” се отваря прозорец за попълване на задължителни данни за фирма

4.4. Редакция или изтриване на данни

 1.  Попълване на данни за мерни единици
  1.  Кликване върху менюто “Номенклатури”;
  2.  Изборна опция “Мерни единици” - отваря се прозорец за попълване на данни за мерни единици;
  3.  Попълване на данни за мерни единици - чрез бутона “+” се попълват данни за мерна единица:

 1.  Попълване на данни за първични документи.
  1.  Кликване върху менюто “Номенклатури”
  2.  Избор на опция “Първични документи”
  3.  Попълване на данни за мерна единица - чрез бутона “+” се добая нова мерна единица:

 1.  Попълване на данни за валути
  1.  Кликване върху менюто “Номенклатури”
  2.  Избор на опция “Валути”
  3.  Попълване на данни за валути - чрез бутона “+” се създават нови валути;

 1.  Попълване на данни за допълнителни продажни цени
  1.  Кликване върху менюто “Номенклатури”
  2.  Избор на опция “Допълнителни продажни цени”

 1.  Попълване на данни за бар код - трябвя да бъде зададено от меню “Настройки” че има включен бар код четец.
  1.  Кликване върху менюто “Номенклатури”
  2.  Избор на опция “Артикули по бар код”

НАСТРОЙКИ

 1.  Настройка на класификатори, по който ще се групират стоките, с които работи фирмата - без да е извършено това действие, не може да се работи с програмата.
  1.  Кликване върху менюто “Настройка”.
  2.  Избор на опция “Класификатори” - отваря се екран за класификация на стоките, с дефинирана класификация “артикул” с брой на разряди 18.
  3.  Дефиниране на нова класификация:

11. Настойка на идентификатори на артикулите - тази настройка се правил когато трябва да се проследи точното движение на даден артикул.

11.1. Кликване върху менюто “Настройка”.

11.2. Избор на опция “Идентификатори” - отваря се прозорец за дефиниране на идентификатори.

11.3. Попълване на данни за идентификатори - чрез бутона “+” се създават нови идентификатори.

12.  Настройка на програмата.

12.1. Кликване върху менюто “Настройка”.

12.2. Избор на опция “Настроика”.

 1.  Настроика на счетоводни сметки за връзка с модул “Счетоводство “ на счетоводен и бизнес софтуер “Бул Мар Офис”
  1.  Кликване върху меню “Настройка”
  2.  Избор на опция “Счетоводни сметки”

 1.  Настройка на първоначален номер за издаване на фактури
  1.  Кликване върху меню “Настройка”
  2.  Избор на опция “Интервал за номера на фактури”

 1.  Първоначално завеждане на склад
  1.  Избор на меню “Настройка”
  2.  Кликване върху опция “Завеждане на склад”

ОПЕРАЦИИ

 1.  Доставка на стоки

16.1. Избор на меню “Операции”

16.2. Избор на опция “Доставка на стоки” - отваря се прозорец за избор на

       Доставчик.

= с бутона “+” се въвежда групата - например : канцеларски материали, и  нейния уникален код, например 01, данните се потвърждават с “Enter”.

= избира се група Канцеларски материали и се потвърждава с “Enter”.

= с бутона “+” се въвежда артикул, като се въвежда името му и уникален код / с бутона “+” могат да се проверят въведените до момента кодове /, наприемр: тетрадки с код 001 и се потвърждават данните.

= въвеждат се и допълнителни данни, като например цена - за тетрадки 0.60лв., мерна единица - брой, и ако трябва да се следят минимални количества,  се въвеждат- например 10 бр., въвежда се коефициент за надценка, ако има такъв, и валута, ако артикула ще се води и във валута, найменование на латински ако този артикул ще се изнася и ще се попълва инвоис фактура, гаранционен срок ако ще се издава гаранционна карта.

= от прозореца се излиза с “Esc

17.  Реализация на стоки.

17.1. Избор на меню “Операции”

17.2. Избор на опция”Реализация на стоки” - отваря се прозорец за избор на клиент.

Например за “Тетрадки” реализираме 95.

-  Получател на стоката.

     -  Пълномощно.

     -  ЕГН

     -  Съставител на фактурата.

     -  Предал стоката.

     -  Вид бланка.

     - Попълва се по колко броя оригинали и копия на фактурата да бъдат отпечатани.

18. Прехвърляне на стоки между складове

18.1. Избор на меню “Операции”

18.2. Избор на опция “Прехвърляне на стоки” - отваря се прозорец за избор на складове на фирмата, в който ще се прехвърлят стоки от склада, в който се намираме в момента (т.е. склад 1).

19. Връщане на стоки.

19.1. Избор на меню “Операции”.

19.2. Избор на опция “Връщане на стоки” и избор на вариант стоки от “Доставка” или стоки от “Реализация”.

19.3. Избираме “Връщане на стоки от Доставки” - отваря се прозорец за избор на документ, по който са доставени стоките за да се върнат.те и за избор на доставчик, от който са доставени.

20.Получаване стоки на Консигнация.

20.1. Избор на меню “Операции”

20.2. Избор на меню “Консигнация”.

20.3. Избор на опция “Получаване на консигнация”

21. Предаване на консигнация.

21.1. Избира се меню “Операции”

21.2. Избор на меню “Консигнация”

21.3. Избира се опция “Предаване на консигнация”.

22. Отчитане на получени стоки на консигнация.

22.1. Избор на меню “Операции”

22.2. Избор на меню “Консигнация”

22.3. Избор на опция “Отчитане на получени стоки”

23. Отчитане на предадени стоки на консигнация.

23.1. Избор на меню “Операции” ;

23.2. Избор на меню “Консигнация”

23.3. Избор опция “Отчитане на предадени стоки”;

24. Връщане на получени консигнационни стоки.

24.1. Избор на меню “Операции”.

24.2. Избор на меню “Консигнация”

24.3. Избор на опция “Връщане на Консигнационни стоки”

25. Връщане на предадени на консигнация стоки.

25.1.Избор на меню “Операции”.

25.2.Избор на меню “Консигнация

25.3. Избор на опция “Връщане на Консигнационни стоки”

26. Резервиране /блокиране ; запазване / на стоки

26.1. Избор на меню “Операции”.

26.2. Избор на опция “Резервиране на стоки

     клиент натискане на бутон “Отказ”

27. Освобождаване на резервирани стоки

27.1. Избор на меню “Операции”

27.2. Избор на опция “Освобождаване на резервирани стоки”

28. Реализиране на резервирани стоки

28.1. Избор на меню “Операции”

28.2. Избор на опция “Реализиране на резервирани стоки”

29. Осчетоводявяне ня период

29.1. Избор на меню “Операции”

29.2. Избор на меню “Осчетоводяване на период”

29.3. Избор на опция “Осчетоводяване на период за фирма” или

       “Осчетоводяване на период за склад”

30. Архивиране на данни

30.1. Избор на меню “Операции”

30.2. Избор на меню “Архивиране”

30.3. Избор на опция “ Пълно архивиране за фирма “ или “Архивиране на склад”

31. Възстанавявяне на данни

31.1. Избор на меню “Операции”

31.2. Избор на меню “Архивиране”

31.3. Избор на опция “Възстановяване на фирма” или “Възстанавяване на склад”

32. Смяна на оператор

32.1. Избор на меню “Операции”

32.2. Избор на опция “Смяна на оператор”

ИНФОРМАЦИЯ  И  СПРАВКИ

33. Информация за Наличности

33.1. Избор на меню “Информация ”.

33.2. Избор на опция “Наличности” и вариант - наличности по продажна цена или наличности по средно-претеглена цена.

34. Информация за  период.

34.1. Избор на меню “Информация ”.

34.2. Избор на опция “Информация за период”.

35. Информация за складови документи по дати или по номера.

35.1. Избор на меню “Информация”.

35.2. Избор на опция “Информация за складови документи” по “Дати” или по “Номера”.

36. Информация за първични документи;

36.1. Избор на меню “Информация ”;

36.2. Избор на опция “Информация по първични документи”;

- отваря се прозорец “Информация за първични документи”:

37. Информация за реализация по средно-претеглена цена

37.1. Избор на меню “Информация ”;

37.2. Избор на меню “Информация за реализация по средно-претеглена цена”.

38. Информация за надценка .

38.1. Избор на меню “Информация”.

38.2. Избор на опция “Информация за надценка”.

39. Инвентаризационен опис

39.1. Избор на меню “Информация”

39.2. Избор на опция “Инвентаризационен опшис”

40. Класация по стойности и количества за период

40.1. Избор на меню “Информация”

40.2. Избор на опция “Класация по стойности и количества за период”

41. Класация по контрагенти

41.1. Избор на меню “Информация”

41.2. Избор на опция “Класация по контрагенти”

42. Попълване на оферта

42.1. Избор на меню “Информация”

42.2. Избор на опция “Попълване на оферта

43. Редакция на оферта

43.1. Избор на меню “Информация”

43.2. Избор на опция “Редакция на оферта”

44. Издаване на проформа фактура

44.1. Избор на меню “Информация”

44.2. Избор на опция “Издаване на проформа фактура”

45. Редакция на проформ фактура

45.1. Избор на меню “Информация”

45.2. Избор на опция “Редакция на проформ фактура”

46. Реализация по проформ фактура

46.1. Избор на меню “Информация”

46.2. Избор на опция “Реализация по проформ фактура”

47. Справка за количества под минимално зададените.

47.1. Избор на меню “Справка”;

47.2. Избор на опция “Количества под минимално зададените:

48. Списък артикули.

48.1. Избор на меню “Справки”.

48.2. Избор на опция “Списък артикули”:

49. Списък контрагенти.

49.1. Избор на меню “Справки”;

49.2. Избор на опция “Списък контрагенти”:

50. Списък оператори;

50.1. Избор на меню “Справки”.

50.2. Избор на опция “Списък оператори”:


Търси за: Заплати Склад

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker