Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Задачи по управленско счетоводство

Зад. 2-2 . стр. 32

Предприятие произвежда продукт ХУ . Отчетът за приходите и разходите за първото полугодие на текущата година съдържа следните данни :

1. приходи от продажби

1 750 000

 1.  Себестойност по производствени разходи
  •  Преки материали
  •  Преки трудови разходи по сделната система
  •  Електроенергия за двигателни нужди
  •  Амортизация на сгради и оборудване

250 000

450 000

175 000

350 000

                                 

                                  1 225 000

3. Брутен доход(1-2)

                                 525 000

4. Разходи по продажби

                                   87 500

5. Разходи по управление

                    200 000

6.Финансов резултат от оперативната дейност

                      237 500

ПРез полугодието са продадени  10 000 единици от изделие ХУ.

Разходите по продажби са изцяло променливи и се формират от комисионни изплащани на дистлибуторите  в размер на 5 % от продажната цена .

Разходите по управлението са изцяло постоянни.

Иска се:

Посочете следните показатели:

(а) годишни постоянни разходи;

(б) среден променлив разход;

(в) финансов резултат за годината , ако са произведени 15 000 единици продукт ХУ.

Решение:

а/ Годишни постоянни разходи: амортизация на сгради и оборудване за полугодието 350 000 лв.  → за годината 700 000лв.

Разходи за управление 200 000лв. →за годината 400 000лв.

Годишни постоянни разходи: 700000+400000= 1 100 000лв.

б/ ПРоменливи разходи

                                            962 500

Среден променлив разход = 962 500= 96,25

                                                    10 000

в/ Финансов резултат , ако са произведени 15 000 ед.

1. ПРиходи от продажба 1 750 000      х  15 000 х 2                5250000

                                                10 000

2. Себестойност:

- преки материали 15 000 х 250 000 х 2                                    750000

                                          10 000

- преки трудови разходи 15 000 х 450 000    х 2                         1350000

                                                      10 000

- електлроенергия   15 000 х 175 000  х 2                                    525000

                                           10 000

- амортизация   350 000 х 2                                                           700000

3.Брутен доход (1-2)                                                                1 925 000

4. Разходи по продажба 5 % 5252000                                    262 500

 1.  Разходи по управление                                                     400 000
 2.  Финансов резултат                                                           1 262 500                                                 

Зад.2-3,  стр. 33

Бюджетът за производството на  изделие  АВ за първото тримесечие на  следващата година  при планиран обем продажби  2000 единици съдържа следните данни:

Показатели

Стойност ( лв)

Приходи от продажби

                                           20 000

Преки материали

6 000

Преки трудови разходи

4 000

Поддръжка

1 000

Амортизация

2 000

Наеми

1 500

Други разходи

3  600

Всичко разходи

                                           18 100

печалба

                                             1 900

Иска се : Да се изготвят бюджетите за ІІ,ІІІ и ІV тримесечие , при обем продажби  съответно  4000единици ,4500 единици и 5000 единици при следните данни

(а) продажната цена не се променя в течение на  годината ;

(б) преките материални разходи и разходите  по поддръжка  сапроменливи ;

(в) преките трудови разходи и  амортизацията са постоянни;

(г) другите разходи съдържат  постоянен компонент от 1 600 лв. и променлив компонент 1 лв./ единица

Решение:

Продажна цена 20 000лв: 2000ед. = 10лв/ед

ІІ-ро тримесечие: 4000ед.

1. Приходи от продажба 4000 х 10                                        40 000

2. Преки материали 4000 х 6000                                            12 000

                                       2000

3. Преки трудови разходи - постоянни                                 4000

4. Поддръжка          4000 х 1000                                              2000

                                      2000

5. Амортизация- постоянна                                                    2000

6. Наем                                                                                        1500

7.Други разходи 3600-1600= 2000                                          1600-пост.                     

1600    - постоянен компонент                                              4600пром.             

2000-променлив компонент                                                    

200лв→2000 изд.

Х   лв  → 4000 изделия

8. Всичко разходи                                                                   27 700

9. Печалба                                                                                 12 300

ІІІ тримесечие - 4500 единици

1. Приходи от продажба 4500 х 10                                        45 000

2. Преки материали 4500  х 6000                                          13 500

                                            2000

3. Преки трудови разходи - постоянни                               4000

4. Поддръжка            4500 х 1000                                             2250

                                            2000

5. Амортизация - постоянна                                                  2000

6.Наем                                                                                         1500

7. Други разходи - 1600 пост.компонент                             6100

8. Всичко разходи                                                              29350

9. Печалба                                                                           15650

ІV тримесечие - 5000 единици

1. Приходи от продажба    5000 х 10                               50 000

2. Преки материали   5000 х 6000                                   15 000

                                              2000

3. Преки трудови - постоянни                                         4000

4. Поддръжка 5000 х 1000                                                 2500

                               2000

5. Амортизация - постоянни                                               2000

6.Наем                                                                                     1500

7.Др. р-ди 1600 пост.                                                             6600

                 5000 променл.

                 6600

8. Всичко разходи                                                                31 600

9. Печалба                                                                             18 400

Зад. 3-1 , стр. 48

При анализа на данните по  счетоводните сметки за 200х година за  отделните видове производствени разходи са направени от счетоводителите  предположения относно тяхното поведение по отношение на  промените в обема на  дейността . На основата на тези предположения опишете функцията по отделни видове разходи .

Предприятието произвежда продукт АВ , от който през 200х година са произведени и продадени 20 000 единици .

Разходи

Сума

Функция

ТС=FC+VC=

= a+bq

TC

VC

FC

Основни материали

500 000

500 000

-

Спомагателни материали

12 000

9 000

3 000

Вода за технологични нужди

6 000

6 000

-

електроенергия

56 000

40 000

16 000

Преки трудови разходи

420 000

420 000

-

Трудови разходи на  спомаателни работници

57 000

17 000

40 000

Амортизация

170 000

-

170 000

Ремонтни разходи

26 000

18 000

8 000

Всичко:

1 247 000

1 010 000

237 000

 През следващата година се планира производството на  25 000 единици от продукт АВ.

Иска се:

Да се състави прогноза какви ще бъдат пълните  производствени разходи и производствения разход за единица продукт АВ през следващата година

Решение:

 

Разходи

VC

FC

TC

Основни материали

25000 х 500000=625000

         20000

-

625 000

Спомагателни материали

25000 х 9000= 11250

   20 000

3000

14250

Вода за технологични нужди

25000 х 6000 = 7500

            20000

-

7500

електроенергия

25000 х 40000 = 50000

     20 000

16 000

66 000

Преки трудови разходи

25 000 х 42 000= 525000

         20 000

-

525 000

Трудови разходи на  спомаателни работници

17000 х 25 000 =21 250

       20 000

40 000

61 250

Амортизация

170 000

170 000

Ремонтни разходи

25 000 х 18 000=22 500                     

         20000

8 000

30 500

Всичко:

1 499 500

                                

TC=1 499 500

Производствените разходи за единица продукт 1 499 500 = 59,98 лв

                                                                                            25 000               

Зад 3-2, стр.49

Разходите по  пласмент и  продажби са полупроменливи.Данните за обслужваните клиенти и разходите за продажби през четирите тримесечия на отчетната година са както следва:

Тримесечия

Брой клиенти

Разходи по продажби

І

5 000

40 000

ІІ

7 000

50 000

ІІІ

9 000

60 000

ІV

7 000

50 000

Иска се :

Решение:

Тримесечия

Q

С

CQ

Q2

C2

І

5 000

40 000

200 000 000

25000000

1600000000

ІІ

7 000

50 000

350 000 000

49000000

2500000000

ІІІ

9 000

60 000

540 000 000

81000000

3600000000

ІV

7 000

50 000

350 000 000

49000000

2500000000

сума

28 000

200 000

1 440 000 000

204000000

10200000000

В= 4(1 4740 000 000) - ( 200 000 )(28000)  = 5 760 000 000 -5 600 000 000  

        4(204 000 000) - ( 2 800)2                         816 000 000 - 784 000 000

= 160 000 000=  5

   32 000 000

а = 200 000      - 5(28 000) = 50 000 - 35 000 = 15 000

          4                        4

TC = 15 000 + 5 q

Постоянният компонент е 15 000 лв  , а поменливият компонент е 5 лв.

TC = 15 000 + 5 х 6 000 = 15 000  + 30 000 = 45 000 лв.

Задача 3-3 , стр.49

Данните за обема на производството и  общопроизводствените разходи в предприятие през първите десет месеца на отчетната година са както следва :

№ по ред

Месеци

Обем производство(тона)q

Разходи(хил.лв)TC

1

Януари

85

380

2

Февруари

91

430

3

Март

95

430

4

Април

110

450

5

Май

100

400

6

Юни

105

415

7

Юли

83

400

8

Август

85

420

9

Септември

80

440

10

Октомври

90

450

Иска се :

Да се опише функцията на общопроизводствените разходи , като последователно се приложат следните методи:

(а) метод на най-ниската и най-високата точка;

(б) линеен регресионен анализ

Решение:

А)

Екстремални

Обем дейност(единици)q

Разходи(хил.лв)ТС

Максимум

110

450

Минимум

80

440

Разлика ∆

30

10

В- среден променлив общопроизводствен разход

В= ∆ТС = 10 000  = 333,33 лв

      ∆q          30  

разходи

max

min

ТС

450

440

VC=bq

333,33 х 110 = 36 666 ,30

333,33х80=26 666,40

FC=TC - VC

413 333,70

413 333,70

TC=FC +VC=a+bq = 413 333,70 + 333,33q

Постоянните месечни общопроизводствени разходи са 413 333,70 лв , а средния променлив общопроизводствен разход е 333,33 лв

Б)Линеен регресионен анализ

месеци

Q (тона)

С хил.лв.

CQ

Q2

C2

1

85

380

32 300

7 225

144 400

2

91

430

39 130

8 281

184 900

3

95

430

40 850

9 025

184 900

4

110

400

49 500

12 100

202 500

5

100

415

40 000

10 000

160 000

6

105

400

43 575

11 025

172 225

7

83

420

33 200

6 889

160 000

8

85

440

35 700

7 225

176 400

9

80

450

35 200

6 400

193 600

10

90

4

40 500

8 100

202 500

924

215

389 955

86 270

1 781 425

Б=n(∑cq)  - ( ∑c)(∑q) = 10  х 389 955 000 - 4 215 000 х  924 =

    N(∑q2) - ( ∑q)2               10(86 270   )  - ( 924)2

= 3 899 550 000 - 3 894 660 000 = 4 890 000 = 547,96лв  

    862 700 - 853 776                            8 924

а=∑c  - b(∑ q ) =  4 215 000   -    547,96 х 924 = 421 500 - 50 631 ,50

   n         n                    10                      10

а= 370 868,50 + 547,96 q

Постоянните месечни общопроизводствени разходи са 370 868 ,50 лв.  , а средния променлив общопроизводствен разход е 547,96 лв.

Намиране на коефициентите на корекция

R= 10(389 955 )   -  ( 4 215 )  х  ( 924 )       =

 2 х 2   

=3 899 550 - 3 894 660                     =   4890               =   4890                   =  

   х   94,47 х 219,15

= 4890             = 0,24

  20 703 ,10

Това означава , че 24 % от разсейването на фактическите величини около средната величина  ∑С = 4215  = 421,50  се дължи  на влияние

                                                N         10

На обема на дейността. Останалите 76 % от разсейването е под влияние на др. случайни  фактори.

Зад. 4-3 , стр. 68

 В рамките на  пет месеца са извършени  следните доставки  и влагане в производството на материал Н :

Дата

Количество (единици)

Операция

Единична цена (лева)

01/07/200х

2 000

Доставка

          10

09/07/200х

  520

Даставка

10,50

18/07/200х

1 400

Вложени

05/08/200х

8 000

Доставено

11,50

22/08/200х

6 000

Доставено

12,50

15/09/200х

1 240

Отпуснато

14/10/200х

  480

Отпуснато

08/11/200х

1 000

Доставено

          11

24/11/200х

  760

Отпуснато

Иска се :

Да се определи крайният запас от материали  , като последователно се приложат следните методи за остойностяване:

Решение:

а/първа входяща - първа изходяща

Първа входяща - първа изходяща - ( FIFO)

Дата

приход

разход

остатък

Коли-чество

цена

Стой-ност

Коли-чество

Це-на

Ст-ст

Кол-во

Ст-т

01/07

2 000

10

20 000

2 000

20000

09/07

520

10,5

5460

2520

25460

18/07

1400

10

14000

600х10

520 х10,5

1120

6000

5460

11460

05/08

8000

11,5

92000

1120+8000=91200

103460

22/08

6000

12,5

75000

9120+6000=15120

178460

15/09

600

520

120

1240

10

10,5

11,5

6000

5460

1380

12840

15120-1240=

13880

178460-12840=165620

14/10

480

11,5

5520

13880-480=13400

165620-5520=

160100

08/11

1000

11

11000

13400+1000=14400

160100+11000=

171100

24/11

760

11,5

2740

14400-760=13640

171100-8740=

162360

Краен запас 6640кг. Х 11,50 лв  .= 76 360 лв.

                      6000 кг. Х 12,50 лв. = 75 000 лв.

                      1 000кг. Х 11,00лв    = 11 000лв.

                      13 640 кг.                     162 360 лв.

92 000 + 11 460 = 103 460

103 460 + 75 000 = 178 460

б/ средно - претеглена цена

Първа входяща - първа изходяща - ( FIFO)

Дата

приход

разход

остатък

Коли-чество

цена

Стой-ност

Коли-чес-тво

Це-на

Ст-ст

Кол-во

Ст-т

01/07

2 000

10

20 000

2 000

20000

09/07

520

10,5

5460

2520

25460

18/07

1400

10,1а

14140

1120

1120х

10,1=

11312

05/08

8000

11,5

92000

1120+8000=91200

11312+92000=

205120

22/08

6000

12,5

75000

9120+6000=15120

205120+75000=

280120

15/09

1240

18,5б 

22940

15120-1240=

13880

13880 х 18,5=

256780

14/10

480

18,5в

8880

13880-480=13400

13400 х 18,5= 247900

08/11

1000

11

11000

13400+

1000=

14400

247900+14400=

262300

24/11

760

18,2г

13832

14400-760=13640

13640 х 18,2 = 248248

Краен запас  13 640 кг. Х 18,2 лв. = 248 248 лв.

а/ 25 460:2520 = 10,1   б/ 280120 : 15120 = 18,5   в/ 256 780 : 13880 = 12,5

г/ 262 300 : 14 400 = 18,20

Зад.5-1 , стр. 75

 Предприятие внедрява  в производството нов продукт ХУ с преобладаващи ръчни операции , при които  се наблюдава ефектът на 80 % крива на професионалната квалификация . Приети са пет поръчки . При всяка от петте  последователни партиди  кумулативния брой на единиците се удвоява.Първата партида се състои от една партида . За производството на първата  единица са необходими 500 човекочаса.

Иска се:

а/ Да се направи анализ по табличния метод и да се  установи средното работно време , необходимо за производството на  единица изделие ХУ при всяка от последователните  пет партиди.

б/ Да се определи себестойността на  третата партида , състояща се от  две изделия , ако преките  материални разходи са 2 000 лв., преките трудови разходи  се заплащат по 5 лв. На човекочас , а непреките общопроизводствени  разходи по нормативен коефициент - 2 лв. за  човекочас.

Решение:

а/

№ на партида

Количество единици

Комулативни човекочасове

Човекочасове за партида

В една партида

Комулативни единици

Средни човекочаса за ед.

Общо ч/ч

Общо ч/ч

ч/ч за ед.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

1

1

2

4

8

1

2

4

8

16

500

400а

320в

256д

204,8ж

500

800

1280

2048

3276,8

500

300б

480г

768е

1228,8з

500

300

240

192

153,6

а/ 500 х 0,8 = 400                     д/ 320 х 0,8 = 256   

б/ 800 - 500 = 300                    е/ 2048 - 1280 = 768

в/ 400 х 0,8 = 320                      ж/ 256 х 0,8 = 204,8

г/ 1280 - 800 = 480                   з/ 3276,8 - 2048 = 1228,80

б/ преки материали                                                2 000 лв

преки труд. разходи     5лв./ ч/ч  х 480 ч/ч =      2 400 лв

общо произв. Р-ди 2 лв./ ч/ч х 480 ч/ч =          960лв

Себестойност                                                 5 360 лв

Зоад.6-1 , стр. 102

В предприятие НН се подготвят справките за  разпределение на непреките  общопроизводствени разходи . Данните за сумата на  фактическите разходи  през отчетния период са , както следва:

Показатели

Всичко

Меха-ничен цех А

Монтажен цех Б

Довършителен цех

Инструм. звено

Енер-гет. звено

Трудови разходи на  спомагат. работници  и технич. персонал

78 560

8 586

9 190

15 674

29 650

15 460

Материали

16 900

6 400

8 700

1 200

600

-

Наем

16 700

Застрахов-ка сграда

2 400

Електро-

Енергия

8 600

Отопление

3 400

Амортиза-

ция

40 200

Площ м2

45 000

10 000

12 000

15 000

6 000

2 000

Балансова

стойност

На

оборудване-

то

402 000

201 000

179 000

22 000

-

-

Разчет за

Използвана-

Та електро-

Енергия,%

100

55

40

3

1

1

Трудови р-ди на основ-

ните работ-

ници

35 000

8 000

6 200

20 800

-

-

Отработени

машиноча-сове

25 200

7 200

18 000

-

-

-

Иска се :

а/Да се определят фактическите коефициенти  за разпределение на общопроизводствените разходи  по производствени  подразделения на база, която се счита за  най-подходяща при представената информация.

б/Да се определи размерът на общопроизводствените разходи по отделни звена.

Решение:

а/ - разпределение на разходите за електроенергия за  осветление  за  8600 лв. , на база  наета площ в кв. М

Направление на

разпределение

база

коефициент

сума

1

2

3

4(2 х 3)

Механичен цех А

Монтажен цех Б

Довършителен цех

Инструментално звено

Енергетично звено

Всичко

10 000

12 000

15 000

 6 000

 2 000

45 000

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

1 900

2 280

2 850

1 140

  380

8 600

Направление на

разпределение

база

коефициент

сума

1

2

3

4(2 х 3)

Механичен цех А

Монтажен цех Б

Довършителен цех

Инструментално звено

Енергетично звено

Всичко

10 000

12 000

15 000

 6 000

 2 000

45 000

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

500

600

750

300

100

2400

Направление на

разпределение

база

коефициент

сума

1

2

3

4(2 х 3)

Механичен цех А

Монтажен цех Б

Довършителен цех

Инструментално звено

Енергетично звено

Всичко

10 000

12 000

15 000

 6 000

 2 000

45 000

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

3 700

4 440

5 500

2 220

  740

16 700

Направление на

разпределение

база

коефициент

сума

1

2

3

4(2 х 3)

Механичен цех А

Монтажен цех Б

Довършителен цех

Инструментално звено

Енергетично звено

Всичко

10 000

12 000

15 000

 6 000

 2 000

45 000

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

 800

 960

1 200

 480

 160

3 400

Направление на

разпределение

база

коефициент

сума

1

2

3

4(2 х 3)

Механичен цех А

Монтажен цех Б

Довършителен цех

Инструментално звено

Енергетично звено

Всичко

201 000

179 000

22 000

-

-

402 000

0,1

0,1

0,1

-

-

20 100

17 900

2 200

-

-

40 200

б/Да се определи размерът на  общопроизводствените разходи по отделни звена

показатели

Механ.цех

А

Мех.цех

Б

Довърш.

цех

Инструм.

звено

Енергет.

звено

Всички

Трудови разходи за спом. раб-

ци и техн. персонал

8 586

9 190

15 674

29 650

15 460

78 560

Материали

6 400

8 700

1 200

600

   -

16 900

Наем

3 700

4 440

5 500

2 220

 740

16 700

Застрахов. на сгради

   500

   600

  750

  300

 100

2 400

Електроенер-

гия

1 900

2 280

2 280

 1 140

 380

8 600

отопление

  800

 960

  1 200

  480

  160

3 400

амортизация

20 100

17 900

2 200

     -

    -

40 200

Сума на разходите на

инструмент. звена

34 390

Сума на разходите на енергетично звено

16 840

Зад. 6-3 , стр. 104

Предприятие У иползва нормативни коефициенти при начисляване на общопроизводствените разходи на база на отработените  машиночасове. За отчетния период нормативните общопроизводствени разходи са оценени на 600 000 лв , а очакваният обем е 150 000 машиночаса. Фактическите данни са съответно  - отчетени 580 000 лв. общопроизводствени разходи и отработени  150 000 машиночаса.

Иска се :

Посочете верният отговор на въпроса  дали  себестойността на  материалните запаси  за отчетния период са начислени по нормативен коефициент.

А/ повече общопроизводствени разходи от  фактическия им размер;

Б/ по-малко общопроизводствени разходи  от фактическия им размер;

В/ общопроизводствени разходи , равни по размер на фактическия.

Решение:

Нормативни общопроизводствени разходи  600 000 лв.

Очакван обем  дейност                                     150 000м/ч

Нормативен коефициент                                 600 000 = 4 лв / м/ч

                                                                              150 000

Фактически данни:

Отчетени общопроизводствени разходи  580 000 лв

Отработени машиночасове              150 000 м/ч

При прилагане на нормативен коефициент за включване на  себестойността на матер. Запаси на непреките производствени разходи , то се получава следното :

150 000 м/ч  х  4 лв / ч / ч   = 600 000 лв.

Получава се , че в себестойността на материалните запаси за отчетения период са начислени по нормативен коефициент повече общопроизводствени разходи от фактическия размер : следователно верния отговор е отговор А  600 000 >580 000.

Зад. 6-5 , стр.106

В организационната структура на предприятие има две основни и две спомагателни звена. Съгласно бюджета , общопроизводствените разходи и обемът на дейността е  както следва :

показатели

Спомагателни звена

Основни звена

поддръжка

Охрана на труда

Цех 1

Цех 2

Общопроизводствени разходи (лева)

126 000

70 000

300 000

500 000

Заета площ(м2)

1 000

2 000

8 000

10 000

Брой на работниците

   20

   30

  150

   200

машиночасове

40 000

60000

Възприета е следната методика на  разпределение на разходите :

Иска се :

Да се посочат верните отговори на следните въпроси:

 1.  Ако се прилага прекият метод на разпределение , сумата на разходите от звеното по поддръжка , отнесена към цех 1 , е :

А/ 0

Б/ 56 000 лв

В/ 50 40  лв.

Г/ 48 000лв.

 1.  Ако предприятието прилага прекият метод на разпределение ,  нормативният коефициент на разпределение на общопроизводствените разходи в цех 2 ще бъде:

А/ 1,50 ;  Б/ 9,92 ;   В /  10,17  Г/ 1,83

 1.  Ако предприятието прилага  стъпаловидния метод на  разпределение и разходите на звеното по поддръжка се  разпределят първи , сумата , която ще бъде отнесена  от звеното за поддръжка към цех 2 е:

А/ 0 ;  Б/ 70 000лв. ; В/ 63 000 ;  Г/ 60 000лв.

 1.   Ако предприятието прилага  стъпаловидния метод на  разпределение и разходите на звеното по поддръжка се  разпределят първи , сумата , която ще бъде отнесена  от звеното  по охрана на труда към цех 1 ще е :

А/ 0  ;  Б/ 30 000лв.;   В/ 30 975 лв. ;   Г/ 35 400

 1.  5. Ако предприятието прилага  стъпаловидния метод на  разпределение и разходите на звеното по поддръжка се  разпределят първи , сумата , която ще бъде отнесена  от звеното по охрана на труда към звеното по поддръжка  е:

А/ 0;   Б/ 4 130лв.   В/ 3 500лв.;   Г/ 3 784лв.

РРешение:

 1.  Разпределение на разходите на  спомагателно звено поддръжка

Направление на разпределение

база

коефициент

сума

1

2

3

4(2 х 3)

Цех 1

Цех 2

Всичко

8 000

10 000

18 000

7

7

56 000

70 000

126 000

Отговор : А - 56 000лв.

 1.  Нормативен коефициент = 500 000лв.= 8,3 лв/м/ч

                                                      60 000м/ч

3.

Показатели на разпределението

Спомагателни звена

Основни цехове

Поддръжка

Охрана на труда

Цех 1

Цех 2

Акумулирани

Разходи по  спо-

магателните звена

126 000

70 000

Разпределение на разходите на звено поддръжка

     (126000)

8000х7=

56000

10000х 7=

70000

Сума на пълните разходи на  звено  охрана на труда

Разпределение на разходите на  звено охрана на труда

150 х 200

= 30000

200 х 800

=40000

Сума на разходите  за отнасяне към основния производствени цехове

86000

110000

Коефицзиент на  разпределение на  звено поддръжка:

 126000 = 7 лв/ м2

 18000

Коефициент на разпределение на звено охрана: 70000= 200лв/ч/ч

                                                                                        350

Отговорът е Б 70000лв.

4.Отговорът е Б 30000лв

5. Отговорът е А 0

Зад.6-6 , стр. 107

Предприятие прилага нормативни коефициенти  за начисляване на  общопроизводствените разходи в себестойността на продукцията . Начислени са следните  общопроизводствени разходи по отделни категории материални запаси към края на периода :

Общопроизводствените разходи за периода имат фактически размер , възлизащ на  130 000лв.

Иска се :

Да се отрази корекцията  на начислените до размера на фактичиските общопроизводствени разходи , като последователно се приложат следните два подхода:

а/ отклонението се третира  като разходи  за периода за сметка  на продадената  продукция;

б/ отклонението се третира като разходи  за продукта  и се разпределя между  отделните категории материални запаси.

Решение:

Фактически размер на общопроизводствени разходи  130000лв

Начислени общопроизводствени разходи                        100 000 лв

Отклонение                                                                             30 000лв

а/ Отклонението се отнася в  корекция на финансовия резултат / себестойността на продажбите / от дейността през същия период , без допълнително разпределение между продуктите , т.е.

82 000 + 30 000= 112 000 лв.

б/ Отклонението се третира като разходи за продукта и се  разпределя между  отделните категории материални запаси.

                                                                                                                                             

                                                                                                       Отн.дял

В себестойността на незавършеното производство    8 000лв.    8%

В себест-та на запасите от готова продукция             10000лв   10%

В себест-та на продадената продукция                        82000лв   82%

Разпределението на начислените в повече общопроизводствени разходи се извършва  на база на относителния им дял на начислените по отделни видове материални запаси / недовърш. Производство ; готова продукция на склад или продадена готова продукция/

В себестойността на незав.пр-во : 8% от 30000лв= 2400+8000= =10400лв.

В себест-та на запасите от готова продукция : 10% от 30000лв.= =3000+10000=13000лв

В себест-та на продадена продукция : 82% от 30000= 24600 + 82 000 = 106 600лв

              130000лв

Зад. 7-1 , стр. 147

Предприятие работи по  заявки на клиенти . За месец април е известна следната информация:

Разходи за месеца

Номер на поръчката

Незавършено производство

към 01.04.

Преки материали

Преки трудови разходи

160

5 000

800

400

161

3 000

1 000

1 000

162

2 000

1 200

1 750

163

1 600

1 500

2 250

Към края на всеки месец непреките общопроизводствени  разходи  се начисляват по норматив - 80 % към преките трудови разходи .  През месец април е завършена поръчка 162 и е доставена  на клиента . Поръчки 160 ,161 и 163 остават незавършени към края на  месеца.

Иска се :

А) Да се определи  себестойността на продажбите  през месец април;

Б)  Да се определи незавършеното производство  към 30 април.

Решение:

А) Производствена себестойност на поръчка 162

1. Преки  материални разходи                        1 200 лв.

2. Преки трудови разходи                                 1 750 лв.

3. Непреки общопроизводствени разходи      3 150лв.

1750 + 80 х 1750

                100                                                         -----------------

4. Производствена себестойност                      6 100 лв

Б)  Поръчки 160,161 и 163

1. Преки материали                                          3 300

2. Преки трудови р-ди                                      3650

3.Непреки общопроизводствени разходи      6570

80 х 3 650  +   3650

    100                                                                -------------

4. Себестойност                                                          13 520

Зад. 7-2 , стр. 147

Предприятие  начислява общопроизводствените си  разходи при   прилагане на  нормативни коефициенти  на база отработени човекочасове. По данни на бюджета за 200х година общопроизводствените разходи  са оценени на 160 000 лв. , отработените човеко часове  - на 32 000 ч/ч. През август поръчката  250 е завършена  и доставена  на клиента . По поръчката са направени следните  преки разходи :

Към края на  годината  се  установява , че  отработените човекочасове са 30 000 , а фактическият размер на общопроизводствените разходи  е 156 000 лв.

Иска се :

А)Да се определи нормативният коефициент  на общопроизводствените разходи  за година  200х;

Б)Да се определи сдали през годината  са начислени в  повече  или по-малко  общопроизводствени разходи ;

В) Ако поръчка  250 се състои от  100 единици изделия , да се  определи единичната себестойност.

Решение:

А) 160 000 лв = 5 лв/ ч/ч - нормативен коефициент

     32 000ч/ч

Б) 30 000ч/ч х 5 лв / ч/ч = 150 000 лв.

В себестойността на поръчка 250 са начислени по малко общопроизводствени разходи от фактически отчетените

150 000лв < 156 000 лв.

В) Производствена себестойност на поръчка 250

1. Преки материали                                           6 000 лв

2. Преки трудови разходи                                4 800лв

4 800 ч/ч : 4 лв/ ч/ч = 1200ч/ч

3. Непреки общопроизводствени разходи   6 000лв

1 200 ч/ч  х 5 лв/ ч/ч                                         ------------

4. Себестойност на поръчка 250                   16 800лв

Единична  себестойност =  16 800 лв  = 168 лв

                                                 100 ед.

Зад. 7-6 , стр. 150

Продукт “ ММ”  се холучава при обработката на  няколко  химически суровини  в два технологични процеса . Изходната суровина  от процес № 1  преминава в процес № 2 , където се смесва с други  химически елементи . Разходите по технологичните процеси са следните :

Процес № 1

Материални разходи

3 000 кг. по 0,25 лв  за 1 кг.

Трудови разходи

120 лв

Отработени машиночасове

12 ч. по 20 лв . м/ч

Процес № 2

Материални разходи

2 000 кг. По 0,40 лв.  за 1 кг.

Трудови разходи

84

Отработени машиночасове

20 ч. по 3,50 лв. м/ч

Общопроизводствените разходи за разглеждания период са 357 лв.  и се разпределят по процеси на база  на трудовите разходи . По норматив годната продукция от процес № 1  е 80 % , а от процес № 2 - 90 % . Бракуваната продукция от процес № 1 се продаве по 0,20 лв. за кг. , от процес № 2  - 30 лв. за кг. . Готовата продукция за периода е , както следва :

Процес № 1  - 2 300 кг.

Процес № 2 - 3 800 кг.

Материалните запаси  , включително  и незавършеното производство ,  в началото и в края на периода са нулеви .

Иска се :

 Да се калкулира себестойността  на продукция “ ММ”  за разглеждания период , ако се приеме  , че  цялата бракувана продукция е продадена  по посочените по-горе цени .

= 1840 кг.

Рещшение:

 1.  Разпределение на общопроизводствените разходи  от 357 лв. на база на трудовите разходи

Направление на разпределение

База

Коефициент

Сума

1

2

3

4(2х3)

Процес № 1

Процес № 2

120

84

1,75

1,75

210

147

Всичко

204

1,75

357

 1.  Определяне на  бракуваната продукция

Годната  продукция от процес № 1 е  80 х 2 300 = 1 840 кг.

                                                                       100

Годната  продукция от процес № 2   е 90 х 3 800 = 3 420 кг.

                                                                         100

Бракувана продукция от Процес № 1  е  2 300 - 1 840 = 3420кг.

Бракуваната продукция от прлоцес 0 2 е 3 800 - 3 420 = 380 кг.

 1.  Производствени разходи за процес № 1

А) материални разходи 3 000 кг. Х 0,25 лв. = 750лв.

Б) трудови разходи  120 лв.

В) Непреки общопроизводствени разходи  204 х 3,50 лв. м/Ч = 70 + 147 = 217 лв.

Всичко : 1 101 лв

 1.  Определяне на себестойността на готовата продукция

а) процес № 1

1320лв - ( 460кг  х  0,20 лв/кг)   = 1320 - 92    =   1228   = 0,67лв./кг

                (2 300кг  - 460 кг)               1840              1 840

б) Процес № 2

1 101 лв  - ( 380 кг   х  0,30 лв/ кг )   = 1 101 - 114  = 987  = 0,29лв/кг

                      3 800 - 380                                 3 420          3 420

Зад . 7-7 , стр. 151

Предприятие прилага метода на  калкулиране по процеси . Към края на месец април  данните за обема  на производството  и производствените  разходи  в процес № 1 са следните :

Начален запас от незавършено производство:

Количество на  началния запас ( в единици)                                 700

Преки материални разходи(в лева)                                               8 000

Разходи за преработка ( в лева)                                                     7 800

Степен на завършеност по отношение на материалите               50%

Степен на завършеност  по отношение на

разходите за преработка                                                                      35%

Ново започнати единици през месеца                                           5 200

Единици предадени за преработка  в следващия процес         4 400

Преки материали , вложени през месеца ( в лева)                   90 300

Разходи за преработка , начислени през месеца ( в лева)      125 600

Краен запас от незавършен производство:

Количество в крайния запас ( в единици)                                    1 500

Степен на завършеност по отношение на материалите               50 %

Степен на завършеност по отношение на  разходите

За преработка                                                                                       30 %                                    

 

Иска се :

Да се определи себестойността  на междинните продукти , предадени в следваща фаза на обработка  ,  като последователно се приложат :

А) методът на среднопретеглената стойност;

Б) методът на  първа входяща - първа изходяща себестойност.

Решение:

А)

1. Преизчисляване на незавършеното производство в  еквивалентни единици  и изразяване на обема на  дейността  във първа  фаза на обработка  в еквивалентни единици.

Показатели

Физически единици (бр.)

Степен на завършеност

Еквивалентни единици

Полуфабрикати

Разходи за

преработка

1

2

3

4(1 х 2)

1.Завършени продукти

4 400

100%

4 400

4 400

2. Краен

запас  от незав. пр-во

 •  Полу-фабри-кат
 •  Р-ди за прера-ботка

1 500

50%

750

30%

45

3. Продукция в квивалентни единици

5 150

4 445

2. Определяне на разхода за една еквивалентна единица

показатели

полуфабрикати

Разходи за преработка

Всичко

1

2

3(1+2)

1. Р-ди в начален запас от  незав. произ-водство

8 000

7 800

15 800

2. Начислени разходи през периода

90 300

125 600

215 900

3. Всичко разходи

98 300

133 400

231 700

4. Продукция в еквивалентни единици

5 150

4 445

Разходи за еквивалентни единици(3:4)

19,09

30,01

49,10

 1.  Определяне на себестойността на незавършения продукт и крайния запас от незав. производство

показатели

Сума на разходите

Всичко

полуфабрикати

Р-ди за преработка

 1.  Себестойност на завършените продукти
 •  Полуфабрикати

4 400 х 19,09 =

=83 996

 •  Р-ди за преработка

4 400 х 30,01 =

= 132 044

83 996

132 044

216 040

 1.  Разходи в краен запас от незав. производство
  •  Полуфабрикати

750 х 19,09 = =14317,5

 •  Р-ди за преработка

45 х 30,01 = 1350,45

14 317,5

1350,45

15 667,95

Б) Методът на първа входяща - първа изходяща себестойност

показатели

Физични единици

(бр)

Степен на завършеност

Еквивалентни единици

Полуфабрикати

Разходи за преработка

1

2

3

4(1 х 2)

1.Завършени продукти

4 400

100

4 400

4 400

2.Краен запас от незав пр-во

 •  Полу-фабри-кат
 •  Р-ди за прера-ботка

1500

50 %

30 %

750

450

 1.  Нача-лен запас от незав. пр-во
 •  Полу-фабри-кат
 •  Р-ди за прера-ботка

700

50 %

35 %

350

245

 1.  Продукция в еквивалентни едини-ци

(1+2-3)

4 800

4 600

2. Определяне на разхода за еквивалентна единица

показатели

Полуфабрикати

Р-ди за преработка

всичко

1

2

3(1+2)

 1.  Разходи

2.Продукция в еквивалентни единици

3.Разходи за еквив. единица

90 300

4 800

18,80

125 600

4 605

27,30

215 900

46,10

 1.  Определяне на себестойността на  завършените полуфабрикати и  на р-ди в краен запас от незав. произв-во.

Показатели

Сума на разходите

всичко

Полуфабри-кати

Р-ди за преработка

1.Разходи в начален запас от незавършено производство

8 000

7 800

15 800

2.Р-ди за дообработване на единиците в начален запас от незав.пр-во

700 х (50% - 35% ) = 105ед.

105ед х 27,3=2866,5

2 866,5

2 866,5

3.Разходи за обработка на новозапочнати единици , които  са завършени

5200-1500=3700

3700х18,8=69560

3700х27,3=101010

69 560

101 010

170 570

4.Себестойност на готовата продукция(1+2+3)

77 560

111 676,5

189 236,5

5.Разходи в краен запас от незав.про-

изводство

750х18,8 = 14 100

450 х 27,3= 12 285

14 100

12 285

26 385

Зад. 7-10 , стр. 153

В резултат на съвместен процес се произвеждат три продукта . Разходите по съвместния процес са 20 000 лв. , които се разпределят между продуктите на база продажната стойност в  разделителната точка. В резултат на производството чрез разглеждания период са произведени следните количества :

Продукти

Количества

Продукт А

6 000л

10лв/л

Продукт В

10 000 л

4лв/л

Продукт С

20 000т

10лв/т

Ако всеки продукт се подложи на допълнителна преработка  за повишаване на  качеството , то данните и продажните цени са следните

Последващи разходи

Продажна цена

Продукт А

14 лв за 1 л..

20лв за 1 л

Продукт В

2лв за 1 л.

8 лв за 1 л

Продукт С

6 лв за 1 т

16 лв за 1 т

Иска се :

А) да се определи себестойността  на произвежданите  взаимосвързани продукти  А , В и С

Б) да се обоснове решението кои продукти да се  произвеждат с повишено качество

Решение:

продукт

Продажна ст-т

Последващи допълнителни разходи

База на разпреде-ление

Разпреде-лителна процедура

Себестой-

Ност на продаж-

бите

А

В

С

6000л х 20 лв/л=

120000лв

10000л х 8лв/л=

80 00лв

20000т х 16л/т=320000лв

6000л х 14 лв/л=

84000лв

10000л х 2 лв/л =

20000лв

20 000т х 6лв/т=

120 000лв

120000-84000=

36000

80000-20000=

60000

320000-120000=

200000

36 000 х

296 000

х 200000=

24340

60000 х

296000

х 200000=

=40540

200000 х

296000

х200000=

= 135140

24340

40540

135140

520 000лв

224 000лв

296000

200 000

Б)

Показатели

Продукт А

Продукт В

Продукт С

Всичко

1.приходи от продажба

120 000

80 000

320 000

2.себестойност

а) разпределени разходи

24340

40 540

135 140

Б)допълнителни р-ди

84 000

20 000

120 000

Всичко по точка 2

108 340

60 540

255 140

3.Брутен доход(1-2)

11 660

19 460

64 860

4.Рентабилност към продажбите(3:1)

9,72%

24,33%

20,27 %

Трябва да се продължи производството на продукт В и С с повишено качество , защото рентабилността на продажбите е по-висока , т.е. нарастващите приходи от по-нататъшно обработване превишават нарастващите разходи.

Зад. 8-1 , стр.173

Предприятие прилага подхода на калкулиране на базата на дейности. За 200х година в системата са заложени следните резултати:

Центрове на дейност и разходно определящи фактори

Разходи

(в лева)

Машинна обработка

(машиночасове)

159 500

Пренастройка на машините

( брой на пренастройките)

269 000

Административно - стопански дейности(човекочасове)

166 500

Очакван обем дейност в съответен измерител

Центрове на дейност

всичко

Продукт Х

Продукт У

Машинна обработка

11 000

8 000

3 000

Пренастройка на машините

10 000

6 000

4 000

Административно - стопански дейности

9 000

5 000

4 000

Иска се :

А) Да се определят коефициентите  за разпределение на разходите по центрове на дейност;

Б) ако фактическите данни за 200х г. съвпадат с очакваните , да се  определи сумата на непреките разходи , които ще бъдат отнесени в себестойността на продукт Х.

Решение:

А)

Разходи по центрове на дейност

Разходно определящи фактори

Коефициенти на разпределение

Машинна обработка

159 500

Отработвани машиночасове

продуктХ  8 000

продукт У 3 000

                  11 000

159 500  = 14,5

11 000

Пренастройка на машините

269 000

Брой на пренастройките

Продукт Х 6 000

Продукт У 4 000

                    10 000

269 000  = 26,9

10 000

Административно- стопански дейности

166 500

Брой човекочасове

продуктХ  5 000

продукт У 4 000

                   9 000

166 500  = 18,5

9 000

Б)Определяне на сумата на непреките разходи

Разходи по машинна обработка    8 000 х 14,5 = 116 000 лв

Разходи по пренастройка   26,9 : 2 = 13,45лв

Разходи по административно- стопанска дейност 5 000 х 13,45 = =67 250 лв

Зад . 8-3 , стр. 175

Предприятие се занимава с продажбата и  монтажа  на подови настилки .

То прилага калкулирането на база  на дейности  по отношение на  разпределянето на непреките  разходи. Данните за годишните непреки разходи са следните:

Непреки производствени разходи

120 000

Административно-стопански разходи по обслужване на клиенти

120 000

всичко

240 000

Потреблението на разходи за ресурси по  центрове на дейности е , както следва :

Центрове на дейности

монтаж

Обслужване на поръчка

други

всичко

Непреки производствени разходи

45 %

35 %

20 %

100 %

Административно -

Стопански разходи по облужване на клиенти

10 %

60 %

30 %

100 %

Центърът на дейности “ Други” включва общофункционални дейности.

Годишният обем на извършени дейности  е , както следва:

Центрове на дейности

Годишен обем

Монтаж

           3 000 м2

Обслужване на поръчка

         120 поръчки

други

Не се подлагат на  разпределение

Иска се :

А) да се извърши първият етап на разпределение на разходите за ресурси по центрове на дейности;

Б)да се определят коефициентите за разпределение на разходите  по центрове на дейност на базата на съотвентни разходно определящи фактори;

В)да се изготви вътрешно фирмен отчет за поръчка 44 , отнасяща се  за 90м2 площ , при преки материални и преки трудови  разходи 2 500 лв. и продажна цена 5 800лв.

Решение:

А)

Центрове на дейности

монтаж

Обслужване на поръчка

други

всичко

Непреки производствени разходи

54 000

42 000

24 000

120 000

Административно-стопански разходи по  обслужване на клиенти

12 000

72 000

36 000

120 000

всичко

66 000

114 000

60 000

240 000

Б)

Непреки разходи по центрове на дейност

Разходно определящи фактори

Коефициент на разпределение

Монтаж

54 000лв

Площ 3000м2

54 000= 18лв/м2

 3000

Обслужване на поръчка

42 000лв

Брой поръчки 120

42 000= 350лв/поръч.

  120

Други

24 000лв

Не се подлагат на разпределение

В)Калкулация на себестойността на  партида 44

Преки материали

Преки трудови разходи

2 500 лв

Разходи по монтаж 90м2 х 18лв/м2

1 620 лв

себестойност

4 120 лв

 

Вътрешно фирмен отчет

Приходи:                                                 5 800лв

Себестойност                                         4 120 лв

Брутен доход                                          1 680лв

Разходи по обслужване на поръчката  350

350лв/поръчка х 1 поръчка               ---------------

печалба                                                       1 330 лв    

 

Зад. 8-4 ,стр. 177

Предприятие произвежда столове за  оборудване на офиси . Прилага се подходът на калкулиране на базата на дейности.Обособени са центрове на дейности  и разходно определящи фактори  , както следва:

Центрове на дейности

Разходно определящ

фактор

Коефициент на  разпределение

Механична обработка

Брой човекочасове

6лв/ч/ч

Обработка на партида

Брой партиди

90лв/партида

Обработка на поръчка

Брой поръчки

250лв/поръчка

Обслужване на клиент

Брой клиенти

2 800лв/клиент

Завършена е поръчка 8 за клиент Х за 2 400 стола.Поръчката е изпълнена на 4 партиди.Обработката на всеки стол изисква 0,8 ч/ч , заплащани по 18 лв./ч/ч , а преките материални  разходи са 90 лв.Продажната цена на един стол е 130лв.

Иска се:

А) да се определи брутния доход от производството на поръчка 8;

Б) да се определи нетният доход от продажбата на продукцията на клиента Х.

Решение:

А)Калкулация на себестойността на поръчка 8

Преки материали

Преки трудови разходи

(2 400 х 0,8 ч/ч х 18лв/ ч/ч)

Разходи по механична обработка

(2 400 х 0,8ч/ч х 6лв/ч/ч)

Разходи по обработка на партида

( 90 лв/ ларт. : 4 партиди)

Разходи по обработка на поръчката

( 250лв/поръчка : 8 поръчки)

 1.  лв

34 560 лв

11 520 лв

22,5лв

31,25 лв

Себестойност на поръчка  8

46 223,75

Приходи :                                                      312 000

(2 400 х 130 лв)

себестойност на  поръчка  8 :                  46 223,75

брутен доход :                                             265776,25

Разходи по обезпечаване на клиенти :    2 800

2 800 лв/ клиент х 1 клиент

печалба:                                                    262 976,25

Зад . 9-1, стр. 196

Предпиятие произвежда един единствен продукт Х при следните данни за производството и продажбите през месец април:

Продажна цена (лева)

138

Начален запас от готова продукция ( единици)

500

Произведена продукция(единици)

4 100

Продажби(единици)

4 300

Краен запас от готова продукция(единици)

300

Променливи разходи за единица

Преки материали

31

Преки трудови разходи

59

Променливи общопроизводствени разходи

4

Променливи разходи за продажба и общопроизводствени разходи(за продадена единица)

9

Постоянни разходи

Постоянни общопроизводствени разходи

94 300

Постоянни разходи по продажби и административни разходи

47 300

Променливите разходи за единица и постоянните месечни разходи са константни велечини през годината . Месечното производство е постоянна величина , въпреки че месечните продажби са различни.

Иска се :

А) да се определи единичната себестойност на продукт Х при прилагане на  калкулирането по променливи и по производствени разходи;

Б) да се изготви отчет за приходите и разходите (отчет за доходите) при прилагане на калкулирането по променливи разходи;

В) да се изготви отчет за приходите и разходите (отчет за доходите) при прилагане на калкулирането по производствени  разходи.

Г) Да се обясни различието  във финансовия резултат по двата отчета - по точка б) и точка в).

Решение:

А)

Калкулиране по производствени разходи

Калкулиране по променливи разходи

Среден променлив разход

94

94

Постоянни производствени разходи

94 300 : 4 100 = 23

Себестойност за единица

94 + 23 = 117

94

Б)

Приходи от продажба 4 300 х 138 =

593 400

Променливи разходи:

1. Начален запас от продукция 500 х 94 лв/ед

47 000

2.Себестойност на производството  по променливи разходи

94 х 4 100

385 400

3.Краен запас от продукция 300 х 94

28 200

4. Себестойност на продажбите по променливи разходи

94 х 4 300 ед (1+2-3)

404 200

5. Променливи разходи по продажба и  административни разходи 9 х 4 300 ед

38 700

6.пределен доход

(593 400 - ( 404 200 + +38 700))

150 500

Постоянни разходи

1.постоянни общопроизводствени разходи

94 300

2.Постоянни разходи по продажба и административни разходи

47 300

141 600

 1.  печалба от  оперативната дейност

150 000 - 141 600 = 8 900

8 900

В)

І  Приходи от продажба 4300х138лв/ед

ІІ  Себестойност на проодажбите

 1.  Начален запас от готова продукция 500х117
 2.  себестойност на произведената продукция 4 100 х 117
 3.  краен запас от готова продукция 300 х 117

Всичко по ІІ (1+2-3)

ІІІ  Брутен доход (І -  ІІ)

ІV Разходи по продажба47 300+(9 х 4 300  ) =

= 86 000

V Печалба ( ІІІ - ІV)

58 500

479 700

35 100

86 000

593 400

503 100

90 300

4 300

Зад. 10 -1 , стр. 217

Предприятие се занимава с  издателска дейност . По първоначални данни  публикуването на книга АВСе свързано  със среден променлив разход 20 40 лв. и постоянни разходи 180 000 лв.Прогнозираната продажна цена е  38,40 лв.

Иска се :

А) да се определи колко екземпляра  трябва да бъдат продадени , за да  се  реализира печалба от 36 000 лв.;

Б) ако постоянните разходи могат да се  намалят на  150 000 лв. , да се определи колко екземпляра трябва да се продадат , за да  се реализира печалба от 57 000 лв;

В)На базата на първоначалните данни при възможни продажби  от 21 000 книги да се определи продажната цена , която  би осигурила  печалба от 80 400 лв.

Решение:

а) qp1 =(a + NPp1) : ( p - b )

qp1 - обем продажби за достигане на  желана печалба

а - постоянни разходи

NPp1 - сума на очаквана печалба

Р- продажна  цена

В - среден променлив разход

qp1 = ( 180 000 + 36 000 )  : ( 38,40 - 20,40 ) = 216 000 : 18 = 12 000 книги

б) qp1=  ( 150 000 + 57 000) : ( 38,40 - 20,40 ) = 207 000: 18 = 11 500 книги

в) 21 000 = ( 180 000+80 400) : ( р - 20,40 ) = 260 400

                                                                                ( р - 20,40 )

21 000 ( р-20,40) = 260 400

(21 000 х р ) - ( 21 000 х 20,40 ) = 260 400

21 000 х р  - 428 400 = 260 400

21 000 х р = 260 400 + 428 400

21 000 х р = 688 800

р = 688 800  = 32,8 лв

      21 000

Зад. 10-8 , стр. 218

Предприятие произвежда  два продукта . Данните за производството и продажбите през 200х година са  както следва:

Изделие Х

Изделие У

Продажби ( единици )

8 000

2 000

Продажна цена

( лева)

12

8

Среден променлив разход(лева)

8

3

Годишни постоянни разходи - 27 300 лв.

Иска се :

Да се посочи стойностния критичен обем на продажбите измежду следните данни:

А) 67 947  ;  б) 72 800  ; в) 78 000 ;   г) 130 000

Да се  определи показателят оперативен ливъридж.

Решение:

показатели

Изделие Х

Изделие У

 1.  продажна цена

( лева)

 1.  средни променливи р-ди(лв)

3.среден пределен доход(1-2)

4. очакван обем продажби(един.)

12

8

4

8 000

8

3

5

2 000

 1.  Определяне на относителния дял на всеки продукт в общия обем на продажбите:

Изделие Х - 8 000 ед : 10 000 ед = 0,8

Изделие У -  2 000ед : 10 000 ед = 0,2

 1.  Определяне ня средно претеглена цена

Pw= ( 12 х 0,8 ) + ( 8 х 0,2 ) = 9,6 + 1,6 = 11,2 лв

 1.  Определяне на средно претегления  променлив  разход  за единица при многопрод. структура

     bw= ( 8 х 0,8 ) + ( 3 х 0,2 ) = 6,4 + 0,6 = 7 лв

 1.  Определяне на средно претегления пределен доход за единица при многопрод. сруктура

Mw= ( 4 х 0,8 ) + ( 5 х 0,2 ) = 3,2 + 1 = 4,2 лв.

 1.  Определяне на критичния обем във физически единици

Qbe =       а          =  27 300 =  6 500 единици условни

           pw - bw           4.2

Изделие  Х  0,8 х 6 500 = 5 200 единици

Изделие У   0,2  х  6 500 = 1 300 единици

 1.  Определяне на стойностния критичен обем

TRbe = pw  x  q be  = 11,2  х 6 500 = 72 800 лв.

Отговор в = 72 800 лв

показатели

Изделие Х

Изделие У

Сума

 1.  Приходи от продажба
 2.  Променливи р-ди

3.Пределен доход(1-2)

4. Постоянни разходи

5. Печалба(3-4)

12 х 8 000 = 96 000

8 х 8 000 = 64 000

                  32 000

8 х 2 000 = 16 000

3 х 8 000 = 6 000

                   10 000

42 000

27 300

14 700

Оперативен ливъридж 42 000 = 2,86                                              14 700

изразява чувствителността на оперативната  печалба при промяна в приходите от продажба.

Зад. 10-6 , стр. 218

Някои от данните в отчета за  приходите и разходите в предприятие Х са следните :

Приходи от продажби                                  400 000

Променливи разходи                                     80 000

Постоянни разходи                                        20 000

Стойностния критичен обем на продажбите е :

А) 20 000    ;   б) 25 000  ;    в) 80 000    ;   г) 100 000

Решение:

TRbe = ( постоянни р-ди  х  приходи от продажба) =

            ( приходи от продажба  -  променливи р-ди)

= 20 000  х  400 000  =  25 000 лв

      400 000 - 80 000

отговор Б = 25 000 лв.

Зад. 10 - 11 , стр. 218

Предприятие произвежда продукт Х при следните данни за  производството и  продажбите за месец април:

Продадени 1 000 единици по  продажна цена 40 лв. Средният променлив разход е 12 лв. Разходите по продажби са 5 100 лв. + 5 % продажната цена , административните разходи - 3 000 лв. + 20 % от продажната цена.

Относителният пределен доход за продукт Х е :

А) 0,70 ;  б) 0,45 ;  в) 0,75 ;   г) 0,55

Относителната сигурност в дейността на предприятието за месец април е : а) 45,0 % ;  б) 71,4% ;  в) 55,0 %  ;  г) 25,0 %

Колко единици от продукт Х следва да се продадат , ако  се изисква реализиране на печалба за месеца 49 500 лв?

А) 1 238 ед.;    б) 2 750 ед. ;   в) 3 200 ед. ;   г) 2  057 ед.

Решение:

А)относителен пределен доход за продукт Х

Показатели

Сума

Относителен дял

1.Пходи от родажба

2.Променл. р-ди

3.Пределен допод(1-2)

1 000 ед  х 40 лв

1 000 ед  х 12 лв.

40 000

12 000

28 000

1

0,3

0,7

Относителен пределен доход  = 28 000  = 0,7

                                                         40 000

отговор а = 0,70

б) относителна сигурност в дейността на предприятието :

qbe =    a     -  критичен физ. оем

      р - в

разходи по продажба  5 100 + 5 % от 40 лв = 5 102 лв

администр. рди           3 000 лв + 20 % от 40 лв = 3008 лв

                                                                                      8 110 лв

qbe = 8 110 = 8 110 = 289,64 единици

 1.  28

MSru = ( q - q be) : q = ( 1 000 - 289 ,64 ) : 1 000 = 710,36 : 1 000 = 0,7136

MSru = 71,4 %  

Отговор Б = 71,4 %

В) q,1 = a +Np1  = 8 100 + 49 500  =  57 610 = 2 057 единици

             р-в                  40 - 12                28                           

отговор Г = 2 57 единици

Зад. 10-12 , стр. 220

Предприятие продава два продукта А и В . Плановите данни за следващата година са , както следва:

Показатели

Продукт А

Продукт В

Продажна цена

( лева)

4

3

Очаквани  продажби(единици)

100 000

200 000

Променливите разходи за А са 70 % от продажната цена , за В - 80 %  от същата цена . Ако  планираната печалба е 160 000 лв. , постоянните разходи са :

А) 80 000 лв ;   б) 90 000 лв . ;    в) 240 000 лв. ;   г) 600 000 лв.  ;

д) нито един  от посочените отговори

Решение :

Променливи разходи за А 70 % от 4 = 2,8 лв

Променливи р-ди за В 80 % от 3 = 2,4 лв

 1.  Определяне на относителния дял на всеки продукт в общия обем продажби:

Продукт А 100 000 ед : 300 000 ед = 0,33

Продукт В  200 000 ед : 300 000 ед = 0,67

 1.  Определяне на средно претеглена цена

рw=  ( 4 х 0,33 ) + ( 3 х 0,67 ) = 1,32 + 2,01 = 3,33лв

 1.  Определяне на средно претегления прожменлив разход

 вw = ( 2,8 х 0,33 ) + ( 2,4 х 0,67 )  = 0,94 + 1,6 = 2,5 лв

 1.  Определяне на постоянните разходи

300 000 = а + 160 000  =   а + 160 000  

                      3,33 - 2,5        0,83

300 000 х 0,83 = а + 160 000

249 000 = а + 160 000

а = 89 000лв.

Зад. 11-1 , стр. 232

Предприятие произвежда годишно  40 000 компонента Х , които  се използват при производството на машини . Разходите за единица компонент Х са както следва:

Преки материали ( лева)                                        9,00

Преки трудови разходи                                           9,20

Променливи общопроизводствени р-ди(лв)       7,50

Постоянни общопроизводствени разходи(лв)     6,90

Иска се:

Да се определи с колко печалба от оперативната дейност би била по-висока или по-ниска , ако се реши  да продължи производството на  компонент Х  , в сравнение  с алтернативата  да се доставя  от външен източник.

Решение :

Елементи на разходите

При производството на 40 000 компонента Х

При доставка на 40 000 компонента Х

Преки материали

Преки трудови разходи

Променливи общопроизводствени р-ди

Доставна стойност на компонента

Постоянни общопроизводствени разходи

Всичко разходи

9лв х 40 000 = 360 000лв

9,20лв х 40 000 = =368000лв

7,50лв х 40 000 =

= 300 000лв

6,9лв х 40 000 = =276000лв

1 304 000лв

30лв х 40 000 = =1 200 000лв

6,9лв х 40 000 =

= 276 000

1 476 000

Може да се направи изводът , че  е по - изгодно  да се произвежда компонента , огколкото да се доставя.

Зад 11-2 , стр. 233

Предприятие произвежда медицинско оборудване  ММ с продажна цена 450 лв. При производството на 10 000 бр.   Годишно производствените р-ди  за единица са както следва :

Преки материали (лв)                            160

Преки трудови р-ди(лв)                         120

Общопроизводствени р-ди

(65% променливи и 35 % постоянни)    80

Получена е постоянна оферта за доставка  на 2 000 бр.  Оборудване  на  чуждестранен доставчик . Разходите по продажби  се прогнозират на  12 лв. за  единица . Към момента са продадени 6 000 броя от оборудване ММ на традиционния пазар по редовни цени.

Иска се :

Да се определи минималната цена , за която  биха могли да се водят  преговорите  по офертата за доставка при специални условия.

Решение:

Преки материали                                                                     160лв/ед

Преки трудови разходи                                                          120 лв / ед

Променливи общопроизводствени разходи   65 % от 80 = 52 лв / ед

Среден променлив разход = 160 + 120 + 52 = 332 лв / ед

Разходи за продажба  12 лв / ед

Минималната цена = среден променлив разход + разходи за продажба = 332 + 12 = 344 лв

Зад. 11-3 , стр 233

Данните във връзка с  производството и продажбите на продукт А и В са следните :

Продукт А

Продукт В

Среден пределен доход (лв)

120

112

Машиночасове , необходими за производството на единица

10 минути

8 минути

Очакан обем продажби ( единици)

4 000

5 000

Производственият капацитет за  разглежданият период е 60 000 машиноминути.

Иска се :

Да се определи максималната печалба от  оперативната дейност  , ако  постоянните разходи за периода са 500 000 лв.

Решение:

 1.  Степенуване на изделията в зависимост от размера на пределния им доход за единица  ограничаващ фактор

показатели

Продукт А

Продукт В

 1.  Среден пределен доход(лв)

2.Машиночасове,необходими за единица

3.Пределен доход на единица ограничаващ фактор(1:2)

4.Степенуване

120

10 минути

12

ІІ

112

8 минути

14

І

 1.  Определяне на оптималната производствена структура

продукти

количество

м/ч за единица

Общом/ч

Остатък м/ч от ограничаващия фактор

В

А

5 000

2 000

8 мин.

10мин.

40 000

20 000

60 000машиноминути

20 000машиноминути

0 машиноминути

 1.  При така определената продуктова струстура се реализира пределен доход както следва:

продукти

Обем продажби(единици)

Среден пределен доход(лв)

Общ пределен доход(лв)

В

А

Всичко

5 000

2000

112

120

50000 х 112 = 560 000

2 000 х 120 =240 000

                     800 000

Максималната печалба = общ пределен доход - постоянни разходи = 800 000 - 500 000 = 300 000 лв.

Зад от стр 294.

Предприятие има две поделения Х и У

За поделение Х са известни следните данни : контрулируем доход за  поделението - 45 000 лв.; контрилируеми постоянни разходи - 15 000 лв.; относителен плределен доход - 30 % . За поделение У са известни следните данни : приходи от продажби - 200 000 лв.; относителен  пределен доход - 40 % ; относитилен контрилируем доход - 10 %

Иска се :

Да се определи сумата на  променливите разходи за предприятието като цяло.

Решение:

Показатели

Поделение Х

Поделение У

общо

1. приходи от продажба

60 000=  200 000лв

0,3

200 000лв

2.Променливи разходи

200000 - 60000=

=140 000 лв

200 000-80000=

= 120000лв

260000

3.Пределен доход(1-2)

45000+15000=60000

200000х0,4=80000

4. Относителен пределен доход(3:1)

30 %

40%

5.Контрилируеми постоянни разходи

15 000лв

6. Контролируем доход

45 000

7. Относителен контролируем доход

10 %

За поделение Х

 1.  Намиране на пределния доход

Контролируем доход = Пределен доход - контролируем. Постоянни р-ди

45 000 = Пределен доход - 15 000

пределен доход = 45 000 + 15 000

пределен доход = 60 000 лв

 1.  Намиране на приходите от продажба

Относителен пределен доход =пределен доход

                                                        Приходи от продажба

 

Приходи от продажба = 60 000 = 200 000лв

                                            0,3

3.Намиране на променливите разходи

Променливи разходи = Приходи от продажба - пределен доход

Променливи разходи = 200 000 - 60 000 = 140 000 лв

За поделение У

 1.  Намиране на пределния доход
 2.  Относителен пределен доход = пределен доход

                                                                   Приходи от продажба

Пределен доход = 0,4 х 200 000 = 80 000 лв

 1.  Намиране на променливите разходи

Променливи разходи = Приходи от продажба - Пределен доход

Променливи разходи = 200 000 - 80 000 = 120 000 лв

Общопроизводствени разходи са 120 000 + 140 000 = 260 000 лв

Зад. 12-1 страница 257

Данните за продажбите през първите  пет месеца на предстоящата година са , както следва:

Месеци

Продажби / единици/

Януари

Февруари

Март

Април

Май

7200

13600

10800

14400

9200

Политиката на предприятието по отношение на поддържане на запасите  от готова продукция е , ч, крайният запас за всеки месец трябва да е равен на 10% от продажбите през следващия месец.Крайният запас за месец декември  е 800 единици  и превишава определения норматив.

Иска се :

Да се сдъстави бюджет за производството за  първото тримисечие.

Решение :

Месеци

декември

януари

февруари

март

април

май

Начален запас

/ кг/

800

1360

1080

1440

920

Краен запас

/ кг/

800

1360

1080

1440

920

 

Бюджет за производството за първото тримесечие

Показатели

Месеци

І-во тримесечие

януари

февруари

март

1. Обем продажби/кг/

2.Краен запас/кг/

3.Начален запас/кг/

4.Обем производство /кг/(1+2-3)

7200

1360

800

7760

13600

1080

1360

13320

10800

1440

1080

11160

31600

3880

3240

32240

Зад.12-2 , стр. 258

Търговско предприятие  съставя бюджета си за третото тримесечие.Данните за очаквманите продажби са следните :

месеци

Продажби / лева /

Юли

Август

Септември

Октомври

90000

100000

80000

90000

Стойността на продажбите представлява 70 % от приходите.Политиката на  предприятието е да поддържа запас към края на всеки месец , който е 110% от себестойността на продажбите през следващия месец. Запасът към 30 юни е 65000 лв. , който е по- малък от предвидения норматив.

Иска се :

Да се състави бюджет за доставката на стоки  за третото тримесечие.

Решение:

Месеци

Продажби / лв/

Себестойност на продажбите/70% от приходите/

Юли

Август

Септември

Октомври

90000

100000

80000

90000

63000

70000

56000

63000

Бюджет от запасите от продукция

Месеци

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Нач.запас /лв/

65000

77000

61600

69300

Кр.запа/лв/

65000

77000

61600

69300

Бюджет за доставките на стоки

Показатели

Месеци

І тримиесечие

Юли

Август

Септември

1.Себестойност на продажбите/лв/

2.Краен запас/лв/

3.Начален запас/лв/

4.Доставка/лв/(1+2-3)

130000

77000

65000

142000

154000

61600

77000

138600

123200

693000

61600

130700

407200

207900

203600

411300

Задача 12-4,стр259

Предприятие произвежда продукт Х.Във връзка с изготвянето на  бюджета за разходите  за продажби  и административно - управленските разходи  , се обработват следните данни:

Променливи разходи за единица

Месечни постоянни разходи

Комисионни за дистрибутори

0,80

-

Разходи за експедирането

1,20

-

Разходи за реклама

0,40

8000

Заплати на отдела за продажби

-

40000

Амортизация на офис оборудването

-

10000

Други

0,45

15000

Иска се :

Да се състави бюджет за разходите за продажба и административните разходи , ако през месец април са продадени 20000 изделшия Х.

Решение:

През месец април са  продадени 20 000 изделия.

Променливи разходи:

Комисионни за дистрибутори:0,8х20 000 = 16000лв.

Разходи за експедиране 1,20 х 20 000 = 24 000лв.

Разходи за реклама  0,40 х 20000= 8000лв.

Други    0,45 х 20  000 = 9000 лв.

Постоянни месечни разходи:

Разходи за реклама                            8 000лв

Заплати на отдела за  продажби   40 000лв.

Всичко непроизводствени           120 000 лв

Разходи

Амортизация на офис оборудване  10 000лв

Разходи за продажби и администрация без амортизация 110 000лв.

Зад 13-4 , стр 280

Нормативите по производството на единица продукт Х са следните

Количество

Стойност

Преки материали

2кг.

1,80лв/кг

Преки трудови разходи

3ч/ч

8,00лв/ч/ч

Постоянни общопроизводствени разходи

468 000 лв

Планирано производство

20 000единици

През разглеждания период са  доставени и  вложени в производството 42 300 кг.материали по средно претеглена цена 1,85 лв/кг. Отработени са 59 740 човекочаса при заплащане 8,10 лв 8 ч8ч . Фактически производствените единици от продукт Х са 20 600 . За периода са начислени постоянни производствени разходи в размер на  492 000 лв

Иска се :

Да се опредеят следните отклонения:

 1.  отклонение , поради  промяна  в количеството на матералине;
 2.  отклонение , поради промяна в  цената на материалите;
 3.  отклонение , поради промяна в  заплащането на труда;
 4.  отклонение , поради промяна в ефективността на труда;
 5.  отклонения в постоянните общопроизводствени разходи
 6.  ( в бюджета и в равнището на  производството)

Решение:

По норматив

фактически

Преки материали 2кг х 1,80 лв /кг

Преки трудови р-ди 3 ч/ х 8лв / ч/ч

Постоянни общопроизводствени р-ди 468 000 лв

Планирано производство

Вложени материали 42 300 кг х 1,85 лв/кг

Отработени човекочасове59 740 ч/ч х 8,10 лв 8/ ч/ч

Постоянни общопроизводствени р-ди 492 000 лв

Фактическо производство 20 600 единици

А) отклонение поради промяна в количеството = (qa - qs)

Qa - фактическо количество

Qs-нормативно количество

Qa-фактическа цена

Qa- нормативна цена

( 42 300 кг - ( 20 600 ед  х 2 кг ))  х 1,80 лв / кг = ( 42 300 - 41 200 ) х 1,8 = 1 980 (Н )

б) отклонение поради промяна в цената = ( ра- р s) х qa

( 1,85 лв / кг  - 1,80 лв / кг )  х  42 300 кг = 2 115 ( Н )

Резултатите от анализа могат да се обобщят

Фактическо количество

Фактическа цена

Фактическо количество

Нормативна цена

Нормативно количество

за фактически обем

Нормативна цена

Qa    x  p a

Qa  x    p s  

Qs  x   ps

42 300 кг    х 1,85 лв / кг = 78 255

42 300 кг   х 1,80 лв/кг = 76 140

20 600 ед  х 2 кг  х  1,80 лв = 74 160

Отклонение поради промяна в цената

                    2 115 ( Н )

Отклонение поради промяна в количеството

     1 980 (Н)

Общо отклонение

4 095 (Н)

В) отклонение поради промяна в заплащането на труда ( wa - ws )ha

Wa- фактическа разценка за заплащане на 1 човекочас

Ws- нормативна разценка за заплащане на  1 човекочас

Ha- фактически брой човекочасове за производство на фактическо количество продукт

Hs- нормативен брой човекочасове за производство на  фактическо количество продукт

( 8,10 - 8,00 )  х  59 740 = 5 974 (Н)

г) отклонение  поради промяна в ефективността

( ha - hs)  x  ws = ( 59 740 ч/ч - ( 20 600ед  х 3,00ч/ч ))  х 8,00 лв / ч/ч =

= ( 59 740 - 61 800 )  х 8,0 лв /ч/ч = 16 480 (Б)

Резултатите от анализа могат да се обобщят

Фактически брой човекочасове

Фактическа разценка

Фактически брой човекочасове

Нормативна разценка

Нормативен брой човекочасове за фактически обем  продукция

Норматимна разценка

Ha   x   wa

Ha   x   w s

Hs  x  w s

59 740 ч/ч  х 8,10лв/ч/ч = 483 894

59 740ч/ч х 8,00 лв/ч/ч = 477 920

20 600 ед х 3ч/ч х 8 лв/ч/ч = 494 400

Отклонение поради промяна в заплащането

           5974(Н)

Отклонение поради промяна в ефективността

16 480 (Б)

Общо отклонение

10 506 (Б)

Д) отклонение в постоянните общопроизводствени разходи ( в бюджета и в  равнището на производство)

Отработени човекочасове по бюджет = 20 000ед  х 3ч/ч = 60 000 ч/ч

Нормативен коефициент на постоянните  общопроизводствени р-ди = 492 000 лв : 60 000ч/ч = 8,2

Фактически постоянни разходи

492 000

Бюджетни постоянни разходи

468 000

Нормативни постоянни разходи

20 600ед х 3ч/ч х 8,2 = 506 760

Отклонение в бюджета

24 000(Н)

Отклонение в равнището на производство

38 760 (Б)

Общо отклонение

14 760 (Б)


Търси за:

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker