Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Дипломна работа

На тема:

Подобряване използването на дълготрайни активи. Пример със София БТ" АД.

2003.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

І. Теоретичен аспект на проблема

1. Характеристика, състав, структура и особености на дълготрайните активи.

2. Оценка и видове оценки на дълготрайните активи. Ревалоризация.

3.Амортизация на дълготрайните активи. Амортизационна политика на фирмата.

4. Показатели и фактори характеризиращи равнището и ефективността от използването на дълготрайните активи

ІІ. Използване на дълготрайните активи в “София-БТ”АД

1. Обща характеристика на предприятието

2. Структура на дълготрайните активи на “София-БТ”АД

3. Оценяване на дълготрайните активи в “София-БТ”АД

4. Амортизационна политика на “София-БТ”АД

5. Анализ на степента на използване и ефективността от използването на дълготрайните активи в “София-БТ”АД

6. Основни насоки за подобряване на използването на

дълготрайните активи в “Софи-БТ”АД

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Използвана литература 

Приложение 

УВОД

Преходът към пазарна икономика предлага нарастваща икономическа активност на предприятията като основни структурни единици на националното стопанство. Този преход се характеризира с динамични и бързи промени на стопанското законодателство, бързо променяща се и с висока степен на неопределеност среда за функциониране на фирмите, усложняват се връзките между тях и се засилва конкуренцията. Възникват и основните им проблем с осигуряване на ресурси, реализация на продукция, оцеляване и просперитет.

В условията на пазарна икономика управлението на дълготрайните активи на една фирма и повишаването на ефективността от тяхното използване са първостепенни задачи за нейният мениджърски екип.

Понятието дълготрайни активи се установи нормативно през 1991год. с приемането на Закана за счетоводството. Като дълготрайни активи се обозначават обектите, в които предприятието е направила дългосрочни инвестиции за реализиране на дейността си. В преобладаващата си част те приемат формата и съдържанието на средствата на труда и формират икономическата мощ на предприятието. Запазват натурално-веществената си форма в продължение на много производствени цикли, поради което в рамките на даден отчетен период пренасят на части стойността си в състава на разходите за дейността . Дълготрайните активи включват също и инвестициите на предприятието, насочени към увеличаване и натрупване на основен капитал по пътя на дивиденти и лихви, получавани от други търговски дружества срещу придобита собственост в техни капитали.  

Дълготрайните активи са един от най-важните показатели за характеризиране на икономическата същност и състояние на ресурсите, а следователно и на стопанските и финансовите възможности на фирмата.

Както всички активи, така и дълготрайните са ресурси, които се контролират от предприятието в резултат от минали събития и от които се очаква да бъдат получени бъдещи стопански изгоди. Но за разлика от останалите, те престояват по-дълго в предприятията ( над една година ) и се използват многократно в дейността им.

Управлението на дълготрайните активи може да идентифицира неефективните решения, да подобри техниките по експлоатация и поддръжка, да удължи живота на активите, да намали неприятните изненади и да осигури точна и ефективна обосновка за разходите пред регулатори инвеститори.

Реалностите на пазара изискват високотехнологични и висококачествени продукти, а за създаването на такива са необходими твърде скъпи машини, съоръжения и оборудване. Това е причината предприятията да инвестират в тях основен капитал и заемни средства, в резултат на което продуктът се оскъпява чувствително от високите амортизации и изплатените лихви и може да стане не конкурентноспособен.

За съжаление в момента у нас индустриалното производство е в криза, както и останалата част от икономиката. Голяма част от проблемите на фирмите са свързани с ресурсната осигуреност. Също така трябва да се отбележи, че голяма част от използваните машини и оборудване са доста остарели физически и морално.

Тъй като голяма част от предприятията бяха приватизирани, сега новите собственици трябва да осигурят подобряване на използването на дълготрайните активи.

В направената разработка се поставя целта да се направи изследване и анализ на използването на дълготрайните активи, като един от основните елементи на капитала в конкретна индустриална фирма и да се разкрият по-съществените проблеми в тази област. Тяхното ефективно използване и управление чрез амортизационната политика е и един от основните синтетични показатели за равнището на стопанската дейност в производственото предприятие. Разкриването на техния сложен и динамичен характер, като обект на управление е първостепенна цел. Акцент се поставя върху класификацията и групировката на дълготрайните активи и тяхното използване.

Обект на настоящата разработка е “София-БТ”АД. Неговата основна дейност е производството на тютюневи изделия и търговия с тях.   

І. Теоретичен аспект на проблема

1. Характеристика, състав, структура и особености на дълготрайните активи

Дълготрайните активи фирмата (ДАФ) са най-важната съставна част от всички активи в едно предприятие. По същество те представляват инвестирани от предприятието средства в активи, които участват в стопанската му дейност през един сравнително дълъг период от време, през който пренасят своята стойност в разходите на части.

Според чл.14 от Закона за счетоводство в сила от 01.01.2002г. активите са дълготрайни (дългосрочни), когато очакваната от тях икономическа изгода се черпи през повече от дванадесет месечен период.

Понятието “Дълготрайни активи” се установява нормативно през 1991г. с приемането на закона за счетоводството. Като дълготрайни активи се обозначават обектите в които фирмата е направила дългосрочни инвестиции за реализиране на дейността си. Те са ресурси, които се контролират от фирмата в резултат на минали събития и от които се очаква да бъдат получени бъдещи стопански изгоди. В преобладаващата си част дълготрайните активи приемат формата и съдържанието на средствата на труда и формират икономическата мощ на предприятието. Веществената част на дълготрайните активи запазва натуралната си форма в продължение на много производствени цикли и пренася стойността си на части в себестойността на произведената продукция. Те включват също и инвестициите на фирмата, насочени към увеличаване на собствения си капитал.

Дълготрайните активи на фирмата се делят на четири основни групи:

 1.  Материални дълготрайни активи /МДА/
 2.  Нематериални дълготрайни активи /НДА/
 3.  Финансови дълготрайни активи /ФДА/
 4.  Положителна (търговска) репутация

1.1.Материални дълготрайни активи /МДА/

Дълготрайните активи на фирмата са преобладаващият елемент от състава и структурата на дълготрайните активи на фирмата.

Три са условията един актив да бъде отчетен за дълготраен материален

1. Когото отговаря на определението за дълготраен материален актив.

2. Когато стойността му може надеждно да бъде изчислена.

3. Когато е налице очакване на предприятието да получи икономически изгоди от него.

МДА са икономическата форма на средствата на труда, които предприятието притежава. Средствата на труда са тези елементи на имуществото на предприятието, с помощта на които работниците въздействуват върху предметите на труда /суровини, материали и др./, за да създават готова продукция. Към тях се отнасят не само вещите за непосредствено въздействие, като машините, инструментите и т.н., но и такива, които създават условия за нормалното протичане на производствения процес - сгради, съоръжения и др.

Важна характеристика на дълготрайните материални активи е, че те запазват натурално-веществената си форма в продължение на много производствени цикли и пренасят стойността си на части в себестойността на произведената продукция.

В зависимост от участието на елементите на МДА в производствения процес се делят на две групи:

 1.  Производствени МДА

Производствените МДА са свързани с осъществяването на производствения процес в предприятието. Те се разделят на  две подгрупи:

Активни - непосредствено участват в производствения процес - машини, апарати и др. ;

Пасивни - създават условията за нормалното протичане на производствения процес - сгради, земя и др.

 1.  Непроизводствени МДА

Непроизводствените ДМА не участват и не обслужват пряко производствения процес. Свързани са с комунално-битовото обслужване на работниците в предприятието.

В националния сметкоплан е въведена подробна и универсална за всички отрасли класификация на материалните дълготрайни активи. Според нея те включват следните елементи*:

Земи, гори и трайни насаждения

Тук се включват застроени и незастроени площи, пасища, ливади и горски участъци, плододаващи и неплододаващи  трайни насаждения, паркове и др.

Този елемент е характерен главно за селскостопанските предприятия.

Продуктивни и работни животни 

Едър и дребен рогат добитък , който се използва за продукция или като работна сила.

 Сгради

Това са постройки, които създават условия за нормалното протичане на производствения процес или служат за комунално-битовото обслужване на работниците в предприятието. Към тях се отнасят не само производствените сгради, но и тези с извънпроизводствено предназначение.

 Машини, съоръжения и оборудване

а) Енергетични и двигателни машини. Такива са парни котли, генератори, двигатели, машини с различно задвижване, разпределителни и трансформаторни устройства и др.

* НСС - Сиела, София, 2002г., стр. 394

б) Производствени машини и оборудване. С тях работниците въздействат върху предметите на труда, при което се променят техните свойства и форма, и се произвежда готов продукт. Тези машини са с голямо разнообразие. Те са различни в различните производства и използвани методи на обработка. Към тези групи се включват и машините, използвани за преместване на суровините и материалите по време на производствения процес. Такива са кранове, електротелфери и др.;

в) Предавателни устройства. Включват различни видове трансмисии, кабели, устройства за предаване на пара, на течности, за вдухване на въздух и др. Чрез тях отделните видове енергия и материалите се предават от местата на тяхната първична обработка или добив, към изпълниелните механизми.;

г) Съоръжения. Те са обекти, създаващи условия за нормалното протичане на производствения процес. Такива са комини, шахти, тунели, мостове и др.;

д) Измерителни устройства, инструменти и приспособления.

Стойността им трябва да е не по-малко от две минимални работни заплати и срок на използване - над една година. Те измерват или регулират отделни процеси, спомагат за осъществяване на технологичния процес . Такива са лабораторни уреди и апарати, стендове, матрици, щампи, режещи, ударни и други инструменти, уреди за измерване на тегло, мощност, напрежение, обороти и др.

Транспортни средства

Такива са вътрешнофирмен и външнофирмен транспорт ( автомобили, железопътни, водни и въздушни транспортни средства, електро,-мотокари и др.

Стопански инвентар

Това са бюра, библиотеки, сейфове, информационно изчислителна и размножителна техника, пишещи машини, противопожарен инвентар и др.

 Други дълготрайни материални активи

Към тях се отнасят всички специфични за различните производства МДА, обусловени от особеностите на предмета на дейност и технологичните процеси, което не могат да се включат в посочените по-горе елементи от състава на МДА.

1.2 Нематериални дълготрайни активи /НДА/

Един актив се класифицира за признаване и отчитане като нематериален, когато:

 1.  Отговаря на определението за нематериален актив.
 2.  При придобиването му може надеждно да се оцени.
 3.  Очакваната от него икономическа изгода да бъде доказуема.

Нематериалните дълготрайни активи са ресурси във вид на различни продукти на интелектуалния труд. Такива са проекти, документация, производствен опит и научни разработки, интелектуална собственост и др., собствено постижение на предприятието или закупени отвън. От НДА се очакват бъдещи стопански изгоди.

В съответствие с нормативната уредба в практиката се прилага следната класификация на нематериалните дълготрайни активи*:

Разходи за учредяване и разширение

Характерни са за всички фирми, регистрирани според изискванията на Търговския закон.

Това са еднократни разходи за формиране и разширяване капитала на предприятието. По-конкретно, това са разходи за:

- регистрация и пререгистрация на фирмата в съда

- съобщения, реклама и др. подобни

- маркетинг, проучвания за ефективността от изграждането или разширяването

- емисии на акции и облигации с цел увеличаване на капитала на фирмата. От тях се очаква стопанска изхода за продължителен период от време.

* НСС - Сиела, София, 2002г., стр. 400

Продукти от научна и развойна дейност.

Този елемент от състава на НДА е от особено значение за иновационната и инвестиционна стратегия на фирмата. По-конкретно те се изразяват в документация и проекти на:

- нова или усъвършенствана техника и технология,

- нови или усъвършенствани суровини и материали,

- полуфабрикати, изделия и услуги,

- нова или усъвършенствана организация на производството, труда и управлението,

- други разработки.

Продуктите от научна и развойна дейност са източник на конкурентноспособност и стопанска изгода за предприятието за продължителен период от време. Тези ресурси могат да бъдат закупени отвън или създадени от сътрудниците на предприятието.

Патенти, лицензи, концисии фирмени и търговски марки

Те могат да бъдат закупени от външни фирми и организации или създадени н предприятието. 

а) Патенти

Патентите са свидетелства за изключително право върху дадено изобретение или откритие. Патентоването на научни новости от фирмата не позволява те да бъдат използвани от конкурентите. По целесъобразност фирмата може да продава на други правото да използват патентованото изобретение или откритие, което и донася определена изгода.

б) Лицензи

Лицензите се разрешения за използване на патентовани права. Дават се чрез сключване на лицензионен договор в който се установяват условията за изпълнението им. След сключване на лицензионен договор, предприятието купувач получава възможността за добиване на изгода за продължителен период от време.

в) Концесии

Това е договор, чрез който държавата предоставя права на фирмата да разработва и експлоатира подземни богатства, железопътни линии, морски съдове и др. подобни.

Програмни продукти

Това са програми и проекти от програми, необходими за управление на производството, труда, снабдяването и реализацията и т.н. Имат изключително голямо разнообразие и възможности за приложение. Освен това ефект може да даде и тяхната продажба.

Ноу-Хау, фирмена марка и др.

а) Ноу-хау

Това е производствен опит, знания, тайна, умения или способ за извършване на нещо. Това е конкретно приложена информация, свързана с нова техника или технология, нови производствени или организационни системи и др. Правото за ползване на този опит, знания или умения, става с договор и се заплаща. Този, който е закупил това право, получава икономическа изгода за продължителен период от време.

б) Фирмена марка

Това са имена, знаци, символи или съчетания от тях, които идентифицират продуктите на фирмата. Те са регистрирани по съответния ред в института за изобретения и рационализации.

1.3 Финансови дълготрайни активи /ФДА/

Финансовите дълготрайни активи са средства вложени от предприятието в други предприятия за сравнително дълъг период от време, носещи стопанска изгода. Те се разделят на две основни групи:

- дългосрочни инвестиции

- дългосрочни вземания

Дългосрочните инвестиции са притежавани от предприятието активи с цел увеличаване на собствения капитал чрез дивиденти, лихви, ренти и други или чрез придобиване на друга стопанска изгода. Те намират израз в дялове, акции, държавни ценни книжа, облигации и други финансови активи в инвестиционният портфейл със срок на държане над 12 месеца, както и инвестиционни имоти.

В счетоводния баланс на предприятието дългосрочните инвестиции се отчитат със следните подгрупи:-

- Контролно участие - при него предприятието притежава пряко или косвено повече от половината от собствеността, както и гласовете в органите за управление. По този начин му се предоставя възможност да ръководи финансово-оперативната дейност на обекта на инвестиране.

- Значително участие - притежават се не повече от 25% от акциите и/или дяловете в предприятието в което е инвестирано, както и от гласовете в органите на управление. Това дава възможност за участие при вземане на решения свързани с финансово оперативната политика, но не и контрол върху тази политика.

- Малцинствено участие - част от нетния резултат ат дейността и от нетните активи на дъщерното предприятие, което може да се припише на участия, които не са притежание на предприятието майка.

- Инвестиционни имоти - към тях се отнасят земи и сгради, които не се използват от предприятието, поради това че са предоставени на трети лица с цел получаване на приходи.

Дългосрочните вземания са средства отпуснати от други предприятия или институции под формата на дългосрочен кредит ( със срок на изискуемост над 12 месеца ), като се съблюдават най-строго изискванията на законовата и нормативна уредба. По този начин се решават определени финансови проблеми, съживява се производството или се обновява неговата структура, подпомагат се определени инвестиционни и иновационни проекти.

При предоставянето на заем от едно предприятие на друго отношението на заемодателя се определя не само от тактически, но много често и от стратегически съобръжения.

1.4 Положителна репутация

С настъпилите изменения в закона за счетоводството, положителната репутация е диференцирана като самостоятелен вид дълготраен актив, като е изведена от състава на нематериалните дълготрайни активи.

Положителната репутация възниква като резултат от бизнескомбинацията “придобиване”, в нейния втори вариант, когато придобитото предприятие се прекратява и изчезва като правен субект.

Тя представлява положителната разлика между заплатената цена и действителната стойност на закупеното предприятие. Положителната репутация се отчита в баланса на предприятието купувач, когато закупеното предприятие престава да съществува т.е. когато се влива в предприятието купувач. В противен случай, когато закупеното предприятие запазва своята самостоятелност, репутацията се проявява само в консулидирания отчет. Положителната репутация се амортизира съобразно полезния срок на годност, който не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Включването на положителната репутация в активите на предприятието се третира като иновация с очаквани бъдещи ползи.

1.5 Структура на дълготрайните активи

Структурата на дълготрайните активи на предприятието представлява съотношението между отделните им видове и елементи, и се изразява чрез относителния им дял в общия обем. В отделните предприятия структурите на дълготрайните активи се различават и за това допринасят както множество външни за тях фактори, така и присъщите им особености.

Съотношението между материалните, нематериалните и финансовите дълготрайни активи и положителната репутация, определя тяхната видова структура. В почти всички предприятия тази структура се характеризира с преобладаващ дял на материалните дълготрайни активи. Независимо от тенденцията на нарастване на ролята на НДА и ФДА при пазарна икономика това съотношение като правило ще се запази, тъй като ДМА са свързани най-пряко с цялото движимо и недвижимо имущество и с осъществяване предмета на дейност на фирмата.

Съотношението на отделните елементи вътре във видовете ДА на фирмата, характеризира елементната им структура. Върху тази структура влияят множество фактори, като отраслова принадлежност, вид на предприятието, особеност на произвежданите изделия и др.

Дълготрайните материални активи могат да се характеризират и със следните структури, информацията от които се използва за стопанския анализ:

а) Икономическа структура

Показва съотношението между материалните, нематериалните и финансовите дълготрайни материални активи. Въпреки тенденцията към нарастване на финансовите и нематериалните активи, относителният дял на дълготрайните активи преобладава в обшия обем на ДАФ. Това съотношение ще се запази, тъй като МДА са свързани пряко с цялото движимо и недвижимо имущество и осъществяване предмета на дейност на индустриалната фирма.

б) Технологична структура

Показва дела на технологичните разновидности, в рамките на отделните елементи на дълготрайни материални активи.

в) Възрастова структура

Показва дела на различните възрастови групи в дълготрайни материални активи. Обикновено възрастовата структура се отчита в следните диапазони: до 5 години, от 5 до 10 години, о 10 до 15 години, над 20 години. Този вид структура има силно изразена двустранна връзка с иновационната и инвестиционната стратегия на фирмата.

Структурите на ДА са динамични съотношения. Те са различни, както за различните видове предприятия, така и за отделните етапи от развитието на дадено предприятие. Динамиката на структурите и изграждането на оптимални съотношения са под влиянието на множество фактори, но по-съществените от тях са:

- особеностите на отрасъла към който се отнася фирмата;

- предмет на дейност на фирмата;

- сложност, характер и предназначение на продукцията;

- техническо и технологично равнище;

- равнище на организация и управление;

- финансови ресурси;

- равнище на концентрация, специализация и координация;

- икономически условия;

- други.

2. Оценка и видове оценки на дълготрайните активи. Ревалоризация.

В баланса на предприятието ДА се отчитат в стойностно изражение т.е. в левове. Изразяването на активите в стойност позволява да се оцени цялата им съвкупност, независимо от голямото им видово, елементно и количествено разнообразие.

Законът за счетоводство изисква задължителна стойностна оценка на ДМА, като при това посочва трите вида показатели които трябва да се използват за тази цел*:

 1.  Цена на придобиване;
 2.  Себестойност;
 3.  Справедлива цена.

Тези оценки са стойностни и преобладават в практиката. Дават възможност за сравнимост, за определяне на амортизационните норми, за изследване на равнището на натоварване и ефективността от подобряване използването на дълготрайните активи.

Когато се определят мощностите и капацитета на оборудването, техническия състав при инвентаризация на машините, могат да се използват и натурални оценки на дълготрайните активи.

1. Цена на придобиване

Включва покупната цена и разходите за привеждане на актива в подходящ за използването му вид. Тези разходи включват главно:

а) разходи по доставката - транспорт, товарни и разтоварни дейности, съхранение, застраховка и др.

б) разходи за монтаж - изработване на фундамент, монтаж, захранване с ел.енергия, вода, пара и др.

По цената на придобиване се заприходяват и отчитат  доставените отвън дълготрайни активи.

*Закон за счетоводството - София, Сиела 1998г., стр.6

2. Себестойност на дълготрайния актив

Дълготрайните активи, създадени в предприятието, се заприходяват по себестойност. Тази себестойност включва само основните производствени разходи по създаването на активите (разходи за материали, амортизация, заплати и др.), но не и финансовите и извънредни разходи и разходите за организация и управление на предприятието.

3. Справедлива цена

Това е цената по която ДА биха могли да бъдат продадени. Тя може да бъде продажна, борсова или пазарна,  По продажна цена се заприходяват ДА, придобити безвъзмездно или чрез замяна с други. Установените при инвентаризация излишъци на активите, също се отчитат по продажна цена.

Тези три показателя изразяват тъй наречената първоначална стойност на ДМА и НДА, т.е. стойността по която те се заприходяват в предприятието. Понеже ДМА и НДА подлежат на амортизация в баланса на фирмата, те се отчитат по още един стойностен показател - балансова  стойност. Тя се получава като разлика между отчетната стойност на един амортизируем актив и набраната до момента сума на амортизационните отчисления.

В практиката на управлението на активите се използват още показателите остатъчна и възстановяема  стойност на МДА.

Остатъчната стойност е нетната сума, която индустриалните фирми очакват да получат от МДА в края на периода на неговото използване, намалена с предполагаемите разходи при ликвидация на този актив.

Възстановяемата стойност е сумата, която предприятието очаква да получи при бъдещото използване на ДМА, в т.ч. и неговата остатъчна стойност при продажба.

При оценяване на НДА е необходимо да се отчита, че тези активи се посочват в баланса на фирмата само когато може да се докаже, че ще има бъдеща стопанска изгода от тяхното използуване и те ще имат оценка в съответствие с изискванията на закона за счетоводството - цена на придобиване, себестойност или продажна цена.

Известни особености има оценяването и отчитането на ФДА на предприятието. При тяхното отчитане се отразява само физическата им стойност, без да се включва доходът, който носят.Така например съучастия и дялове се отчитат по физическия ми размер, облигациите - по номинална стойност, акциите - по цена на придобиване, а предоставените дългосрочни заеми на други предприятия - по размера на главницата им. В края на всяка отчетна година стойността, по която се водят тези активи, се сравнява с продажната им цена в момента. Когато продажната им цена е по-ниска, разликата се отчита като финансов разход и с него се намаляват приходите на предприятието. По същия начин се постъпва, когато курсът на валутата, по която е отпуснат дългосрочен заем, се е променил.

2.2 Преоценка на дълготрайните активи

В условията на пазарна икономика, когато се осъществява много динамично движение на всички цени, е необходимо да се извърши преоценка /ревалоризация/ на преобладаващата част от активите. Преоценката на активите представлява осъвременяване на тяхната стойност по цени, действащи в момента на преоценката и се извършва след задължителна инвентаризация. Дълготрайните материални активи се ревалолизират, като отчетната или първоначалната им стойности и начислената до момента на преоценката амортизация се умножат с един и същи коефициент.

Основните положения, които са свързани с ревалоризацията към 31.12.1997год. се формулират по следният начин:

1. Активите и пасивите се ревалоризират след извършване на задължителна инвентаризация по реда НСС - 3 - Инвентаризация на активите и пасивите на предприятието.

2. Предприятията извършват ревалоризация на активите и пасивите, посочени в ПМС 197/97 и според методиката, утвърдена с ПМС 433 по техните стойности към 31.12.1997год.

3. Резултатите от ревалоризацията се отчитат като преоценъчен резерв, който задължително се използва по реда установен от Закона за счетоводството.

4. Ревалоризацията се извършва чрез прилагане на коефициентен способ, конкретно установен в методиката за различни групи пасиви и активи.

5. Годишният счетоводин отчет но предприятието за 1997год. Не се преобразува по реда на НСС - 18 - Счетоводни отчети при условията на свръхинфлация.

Методическите и практическите въпроси, които предприятието трябва да реши при съставянето на годишния счетоводен отчет са следните:  

- Инвентаризацията като задължително условие за извършване на ревалоризация

- Ревалоризация на МДА и начислените за тях амортизации.

За този вид активи е предвидено ревалоризацията да се извърши чрез прилагане на коефициенти

                                                                                                 Таблица 1*

Дълготрайни материални активи

Придобити (оценени) до 31.12 през:

1993

1994

1995

1996

1997

1

Земя

31,0

16,0

11,0

4,0

1,0

2

Трайни насаждения

28,0

15,0

10,0

4,0

1,0

3

Продуктивни и работни животни

21,0

12,0

9,0

3,0

1,0

4

Сгради

29,0

16,0

10,0

4,0

1,0

5

Машини, съоръжения и оборудване

24,0

15,0

9,0

4,0

1,0

6

Транспортни средства

16,0

12,0

9,0

3,0

1,0

7

Стопански инвентар

17,0

10,0

7,0

3,0

1,0

8

Други

35,0

20,0

9,0

6,0

1,0

*ДВ, бр.112 от 28.12.1997г.

Коефициентите в таблицата са разположени в колонки по години, като последните за 1997год. За всички групи активи са 1,0, а първите обхващат всички налични към 31.12.1993год. активи и пасиви. Коефициентите са пределни, което означава, че всяко предприятие съобразно своята политика може да приложи за отделни групи активи и години различни коефициенти. Това трябва да стане с решение на компетентния управленски орган на предприятието и да се оформи с писмено решение.

След 1997 година ревалолизацията продължава всяка година, но коефициентите са минимални и незначителни.

В резултат на ревалоризацията на МДА и разходите за придобиването им, се променят разходите за амортизация, което ще се отрази на себестойността на произведената продукция. Колкото по-голям дял в себестойността на продукцията заемат амортизационните отчисления, толкова по-малка ще бъде печалбата на предприятието. Като ефект от това ще се увеличат средствата за инвестиции в модернизация на оборудването, за доставка на нови производствени мощности и др.

3.  Амортизация на дълготрайните активи на фирмата. Амортизационна политика на фирмата.

Една от основните характеристика на ДАФ е тяхното многократно участие в производствения процес и частичното пренасяне на тяхната стойност в стойността на произведения продукт. При това, те запазват натурално-веществената си форма и постепенно губят своята стойност, т.е. те се изхабяват. Тази постепенна загуба на стойността на ДА в размер на частта, която се пренася от нея в стойността на новопроизведения продукт, представлява икономическата същност на изхабяването. Отчитайки състава и новата класификация на ДА е необходимо, да се има предвид, че в процеса на производството се изхабяват само материалните и нематериалните дълготрайни активи. Изхабяването, на което са подложени тези активи е два вида - физическо и морално.

Физическото изхабяване е резултат от действието на множество фактори. По-главните от тях са:

а) производственото им използване - постоянно движение, високи скорости, обороти, температура, налягане, триене и др.;

б) неизползването на влиянието на атмосферните условия и околната среда - влага, дъжд, вятър, природни бедствия, лошо състояние, вътрешни процеси, протичащи в структурата на материалите, липса на подходящи условия за стопанисване и поддръжка, лоша охрана и др.

За намаляване отрицателното въздействие на посочените фактори в практиката съществено значение има отчитането на:

- технологичното равнище и качеството на средствата на труда, конструкцията на машините;

- качеството на материалите, възлите и детайлите, от които са направени машините, съоръженията и оборудването;

- степента на натоварване, организацията на производство и условията на експлоатация на ДА;

- квалификацията на персонала и отношението му към техниката;

- особеностите на технологичния процес и създадените условия за защита на техниката и технологията от вредното въздействие на околната среда.

Моралното изхабяване е резултат от действието на динамичните промени в техниката и технологията в резултат от научно-техническия прогрес. Най-често се разглеждат две разновидности на морално изхабяване:

- появява се нова техника или технология с аналогични технико-икономически параметри, но с по-ниска себестойност;

- появяват се нови с по-добри технико-икономически показатели машини, със същата или дори с по-ниска себестойност.

И в двете посочени разновидности на морално изхабяване е крайно наложително фирмата да предприеме необходимите стъпки за замяна или модернизиране на оборудването, независимо от това, че то е още физически годно. Освен посочените две разновидности на морално изхабяване, трябва да се обърне внимание на още няколко аспекта, водещи до изхабяване:

- произведени са и се внедряват техника и технология, осигуряващи по-добри условия на труд. Това води до по-добри социални и икономически показатели;

- появяват се нови, по-екологични активи;

- появява се нова, подобна техника, задоволяваща новите потребности.

3.1. Амортизация

Материалните и нематериални дълготрайни активи участват продължително време в стопанската дейност на предприятието и пренасят стойността си на части в стойността на произведената продукция. Това пренасяне на стойността на ДАФ се извършва под формата на амортизационни отчисления. Те са стойностен израз на изхабяването. Амортизацията представлява планово погасяване на стойността на            МДА и НДА, чрез пренасянето и върху стойността на готовата продукция. На амортизация подлежат МДА и НДА и положителната репутация, като тя се амортизира съобразно полезния срок на годност, който не може да бъде по-голям от 10 години.

Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба. Тя се преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е изведен от употреба, независимо от причините за това.

Амортизационните отчисления (амортизационни квоти) се начисляват чрез амортизационни норми. Амортизационните норми могат да се изчислят като процент или като коефициент. Коефициентът може да се изчислява като отношение на амортизационната квота и амортизируемата стойност или като отношение на амортизируемата стойност и натурален измерител на производителността на актива.   Амортизационните отчисления представляват установени от фирмата годишни проценти за погасяване стойността на ДА.

Те могат да се определят по различен начин, но най-често се изчисляват като отношение на амортизационната сума (приема се за 100%) и възприетия за практическо използване срок на съответния дълготраен актив Т*.

          100

Ан = ------  (%)   (1)

          Т

Когато срокът на ползване е неизвестна величина, амортизационната норма се определя като отношение между амортизационната квота (годишния размер на амортизационните отчисления) и амортизационната сума, изразено в проценти.

          Ак

Ан = ------ . 100 (%)   (2)

            Ас

Амортизационната сума отразява отчетната стойност на амортизируемия актив. Амортизационната квота, представляваща годишната величина на амортизацинните отчисления, се намира в пряка зависимост от амортизационната сума и амортизационната норма. Определя се по формулата:

        Ас . Ан

Ак = ------------   (3)

            100

*Маринов Г. - “Приложна икономика”, стр.131, София, 1997г.,

Въз основа на така определените величини, фирмата е задължена да разработи амортизационен план в който се включват:

- наименование на дълготрайния актив;

- срок на ползване;

- амортизационна сума;

- амортизационна норма;

- амортизационна квота;

3.2. Амортизационна политика на фирмата

Част от стопанската политика на предприятието е амортизационната политика.

Амортизационната политика се избира и прилага от ръководителите на фирмата, съобразявайки се с конкретната икономическа ситуация. След приемане на закона за счетводството и други нормативни документи се засилва ролята на фирмата в разработката на основните моменти на амортизационна политика.

1. Задължително се начисляват амортизации на следните материални и нематериални дълготрайни активи съгласно ( чл.19 ал.2 от Закона за счетоводството )

а) материални

- трайни насаждения

- прудоктивни и работни животни

- сгради

- машини, съоръжения и оборудване

- транспортни средства

- стопански инвентар

б) нематериални

- разходи за учредяване и разширяване

- продукти от научна и развойна дейност

- програмни продукти

- патенти

- лицензии

- концесии

- ноу-хау

- фирмени марки

- търговски фонд- патенти

Посочените активи са амортизируеми когато:

- се ползват повече от един отчетен период

-имат ограничен срок на практическо използване

- предназначени са за стопанска дейност, за даване под наем или за административна дейност

- имат стойност при придобиването им, не по-малка от две минимални работни заплати.

2. Не се начисляват амортизации на:

- земите и горите

- паметници на културата

- напълно амортизируемите активи.

Според Закона за корпоративното подоходно облагане - чл.22, ал.3 ( изм. - ДВ, бр.119 от 2002год.) за данъчни цели, при облагането на печалбата, амортизационните норми не могат да превишават следните размери:

                                                                                        Таблица 2*

Категория активи

Годишна амортизационна норма, %

I

4

II

30

III

10

IV

50

V

25

VI

15

В категория І влизат масивни сгради, съоръжения, предавателни устройства, преносители на ел. енергия и съобщителни лини.

В категория ІІ влизат машини, производствено оборудване, апаратура.

В категория ІІІ влизат транспортни средства без автомобили, покритие на пътища и самолетни писти.

В категория ІV влизат компютри, софтуер и право на ползване на софтуер.

В категория V влизат автомобили.

В категория VІ влизат всички останали амортизируеми активи.

Фирмата сама си определя амортизационните норми, амортизационните квоти и методите на амортизация. Промени в нормите и методите през отчетния период не могат да се правят. Такива могат да се извършват през следващите отчетни периоди в зависимост от целите и интересите на фирмата.

*ДВ, бр.119 от 2002г.

3.3. Методи за амортизация

При определяне размерът на амортизацията през отделните отчетни периоди в рамките на срока на годност на амортизируемия актив предприятието прилага линейни и нелинейни методи. За една и съща група сходни активи не се допуска прилагането на различни методи на амортизация. Избраните методи се прилагат последователно през отделните отчетни периоди.

1. Линеен метод на амортизация.

При този метод амортизацията се разпределя пропорционално на периодите които обхващат предполагаемия срок на годност на амортизируемия актив. Този метод се прилага тогава, когато предприятието не може да определи ползата от употребата на активите в рамките на срока на годност.

Характеризира се с използването на постоянна амортизационна норма за всяка година. Годишните амортизационни отчисления също са в постоянен размер и се определят и отчисляват от първоначалната стойност на дълготрайните активи. Годишните амортизационни норми и квоти се определят съответно по формули 3.1., 3.2. и 3.3.

2. Нелинеен метод на амортизация.

Отличава се с това, че в отделните периоди на амортизационния срок на активите се използват различни норми на амортизация, а следователно и годишните отчисления са различни. Този метод има много разновидности. Някои от тях са дегресивни, а други прогресивни. Дегресивните нелинейни методи се характеризират с това, че през първите години на функциониране на активите се набира по-голяма част от амортизационните отчисления. При прогресивните методи положението е обратното.

Най-използваните методи на амортизация са слесните:

а) константно-дегресивен метод. Амортизационната норма остава постоянна за целия период на ползване на активите. Тя се определя по същия начин, както при линейния метод, но задължително се коригира с коефициент на ускорение, който е между 1,5 и 2,5. За да няма не амортизируема стойност, за последните две години амортизационната норма е 50%. Амортизационната норма се прилага към остатъчната стойност на дълготрайните активи за всяка година на експлоатация;

б) метод на сумата на числата. При този метод амортизационната сума не се променя. Амортизационната норма за всяка година се определя като броя на годините, оставащи до края на срока на практическо използване, се дели на сумата на числата на годините, включени в срока на експлоатация. Всяка амортизационна норма се прилага към първоначалната стойност на активите;

в) комбиниран метод. При него се комбинират линейния и константно-дегресивния метод. През първата половина на амортизационния срок си използва константно-дегресивния метод, а през втората - линейния;

г) неравномерно дегресивен метод. При този метод ръководството на фирмата определя нормите на амортизация за всяка следваща година, които се прилагат към първоначалната стойност на активите;

д) метод на изключителната амортизация. При него през първата година на експлоатация на актива се използва 50% норма на амортизация, а остатъчната стойност се амортизира по линейния метод през следващите години;

е) обикновен прогресивен метод. При него годишните амортизационни норми нарастват прогресивно с един и същ темп и се прилагат към първоначалната стойност на активите. Този метод е противоположен на неравномерно дегресивния;

ж) прогресивен метод по геометрична прогресия. Противоположен е на метода на намаляващия остатък;

з) прогресивен метод по аритметична прогресия. Противоположен е на метода на сумата на числата.

Прилаганият метод на амортизация следва периодично да се преразглежда и ако е настъпила значителна промяна в очакваните икономически изгоди от тези активи, методът следва да се промени. Промяната му се осчетоводява ката промяна в приблизителните счетоводни оценки, а амортизационните отчисления за текущия и за бъдещите периоди трябва да се коригират.

Непрекъснатото усложняване на производството и стопанската дейност на фирмите изисква и непрекъснато възпроизводство на ДА. Възпроизводство е процес на постоянно възстановяване и разширяване на активите. На възстановяване подлежат изхабените ДМА и НДА. То може да бъде просто и разширено. Простото възпроизводство е процес на възстановяване и замяна на вече изхабените средства на труда, а разширеното на увеличаване и усъвършенствуване на  дълготрайните активи.

4. Показатели и фактори характеризиращи равнището и ефективността от използването на дълготрайните активи на фирмата.

Както осигуряването с ресурси е условие за протичане на стопанската дейност на фирмата, така и ефективното им използване е гаранция за високи стопански резултати. По-доброто използване води до производството на повече продукция от единица средства на труда, икономия на капитални вложения на единица продукция, по-малки загуби от физическо и морално изхабяване, по-висока производителност на труда и по-ниска себестойност на продукцията или услугата. Това като цяло повишава печалбата на предприятието.

Показателите които намират най-широко приложение независимост от особеностите на отрасъла, подотрасъла или предмета на дейност на предприятието са следните:

а) Коефициент на използване на машините и оборудването

                                Mg

                  Ким = -------------    (4)

                                Мн

където:

Mg - машини действащи

Мн - машини налични

б) Коефициент на сменност

(БМх1)+(ВМх2)+ (БМх3)

Кс = ------------------------------------  (5)

ОБМ

където:

БМ - брой на машините, работещи съответно на една, две или три смени

ОБМ - общ брой монтирани машини и оборудване

в) Коефициент на екстензивно използуване на машините, съоръженията и оборудването

                                         Fф

Ке = -------   (6)

                                          Fе

където:

Fф   - фактически отработения  фонд от време в часове

Fе    - ефективен фонд от време за работа на машините

“Този коефициент отразява степента на използване на МДА по време, има пряка връзка и зависимост с екстензивните фактори.”*

Попов Г. - “ Икономика на индустриална фирма” стр. 45, Гореск Прес, София 2001год.

г) Коефициент на интензивно използване на машините и оборудването

                                          Qф

Ки = ------   (7)

                                          Qн

където:

Qф   - количество фактически произведена продукция

Qн    - количество продукция, която е възможно да се произведе по съответни норми (технически норми, паспорт на оборудването)

д) Коефициент на интегрално използване на машините и оборудването.

Кинт = Ке.Ки  (8)

Ефективността на ДАФ  до голяма степен се предопределя от етапа на инвестиране на средства в тях. За това фирмата трябва да влага средства само след задълбочени разчети за очакваните доходи - лихвени проценти, дивиденти, нарастване на пазарните курсов, печалба и т.н. Тези постъпления трябва да осигурят възвращаемост на инвестираните средства. След като средствата са вложени в ДА, необходимо е текущо да се следи тяхната ефективност, за да може навреме да се установят евентуални отклонения от очакваните резултати, да се разкрият причините за тези отклонения, да се направят корекции или да се разкрият резерви за подобряването им.

Ефективността на МДА и някои НДА зависи от степента на тяхното използване по мощност и време. За това при незадоволителната им ефективност обикновено се търсят пътища за подобряване използването им и рядко се прибягва до тяхната продажба. За финансиране на част от НДА обаче често продажбата и изгодното последващо влияние на средствата е единствения начин за прекъсване на отрицателни тенденции.

За оценка на ефективността на ДА могат да се използват следните три обобщаващи показатели:

1. Рентабилност на дълготрайните активи (Р)

        П

Р = ------   (9)

         А

където:

П   - годишен размер на печалбата

А    - средногодишната стойност на ДА

Този показател определя какъв обем печалба се получава от всеки лев, инвестиран в ДА.

2. Коефициент на натоварване на дълготрайните активи (Кн)*

          Qp

Кн = ------   (10)

           А

или

          Q

Кн = ------   (11)

            А

*Дончев Д., “Икономика на предприятието”, стр.200, Сиела,1998г.

където:

Qp   - обем на реализираната продукция (лв.)

Q    - обем на произведената продукция (лв.)

С този коефициент се характеризира отдаването на ДАФ, т.е. размера на произведената продукция или продажбите, постигнат с всеки лев, вложен в тях. Стремежът на фирмите е да повишават този показател.

 1.  Коефициент на поглъщаемост на дълготрайните активи (Кп)

         А

Кп = ------   (12)

         Qp

или

          А

Кп = ------   (13)

          Q

Този показател отчита каква стойност на ДА поглъща всяка една произдведена или реализирана с тяхна помощ продукция. Желателно е този показател да намалява.

Посочените показатели могат да се използват за оценка ефективността на отделните видове ДАФ, както и на техните елементи. По-нататък, на база на тези показатели, трябва да се извърши пофакторен анализ, който да разкрие причините, довели до това състояние на ефективността на ДАФ, и да посочи пътища за повишаването и.

4.1. Фактори за повишаване ефективността на ДА

Факторите, които се използват за повишаване на ефективността от използването на ДАФ се разделят на две групи: екстензивни и интензивни.

Екстензивните фактори главно са свързани с увеличанаве на количеството машини, съоръжения и оборудване, които се въвеждат в действие или с увеличаване на времето на тяхното ефективно използване. Повишаване ефективността на ДА може да се постигне по пътя на:

- увеличаване броя на действащите машини и оборудване;

- намаляване времето на доставка и монтиране на машини и оборудване;

- намаляване на подготвително-заключителнотовреме и вътрешно-сменните прекъсвания по субективни причини;

- осигуряванена необходимата ритмичност на снабдяването и производството;

- усъвършенстване на формите на организация на производството;

- повишаване степента концентрация, специализация и коопериране на производството.

“ Екстензивните фактори обаче имат определен граници във времето и пространството. Ето защо в практиката се обръща все по-голямо внимание на използване действието на интензивните фактори”* 

Интензивните фактори изразяват степента на използване на ДА за единица време. Пътищата по които може да се постигне това са:

- увеличаване скоростта на извършването на отделните операции;

- разкриване и прилагане на резервите за използване на максималния капацитет на машините и оборудването;

Попов Г. “ Икономика на индустриалната фирма” стр. 47, Горекс Прес, София 2002год.

- навременно извеждане от употреба на физически и морално остарели машини и оборудване;

- ускоряване процесите на модернизация на действащото оборудване;

- повишаване на квалификацята, образованието, уменията и опита на персонала, използващ машините и оборудването;

- прилагане на нови, съвременни форми на организация на производството, труда и управлението;

- подобряване условията на труда и мотивацията към повишаване степента на използване на ДА.

За различните фирми използването на действието на тези фактори е различно. То зависи от състоянието на ДА, от тяхното равнище и от стратегията на всяка отделна фирма.

ІІ. Използване на дълготрайните активи в “София-БТ”АД

1. Обща характеристика на предприятието

1.1. Историческо развитие

“София-БТ”АД е правоприемник на Цигарена фабрика - София, предприятие с дългогодишни традиции в производството на тютюневи изделия. Цигарена фабрика - София е била самостоятелна стопанска единица в системата на СО “Булгартабак”. Последното е преобразувано в търговски дружества с държавно имущество с Разпореждане на Министерския съвет № 115 от 10 ноември 1993г. на основание чл.17, ал.2 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия във връзка с чл.227, ал.1 от Търговския закон и чл.1 от Постановление на Министерския съвет № 265 от 1992г. за реда, по който Министерският съвет упражнява право на притежател на държавния капитал в търговските дружества. В Приложение № 2.16 към Разпореждане № 115 е определено създаването на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество “София-БТ”АД, като дружеството поема съответна част от активите и пасивите на СО “Булгартабак” / Цигарена фабрика - София / по баланса към 30 юни 1993г. съгласно разделителен протокол. Капиталът на Дружеството е 553 474 000 лева, разпределен в 553 474 акции по хиляда лева всяка, като 30% от тях или 166 042 са собственост на “ Булгартабак-Холдинг”АД. Правата на собственост върху останалата част се упражняват от Министъра на търговията и туризма, съгласно т.7 от Разпореждане № 115.

Дружеството е вписано в търговския регистър при Софийския градски съд с решение № 1 от 27 април 1994г. по ф.д.№ 28154/1993 с наименование: “София-БТ”; седалище и адрес на управление: София, ТОА “Красно село”, улица “Лайош Кошут” № 22;

Дружеството е с капитал 553 474 000 /петстотин петдесет и три милиона четиристотин седемдесет и четири хиляди лева/, разпределен в 533 474 поименни акции с номинална стойност от хиляда лева всяка /преди деноминацията/.

С решение № 2 от 6 юли 1994г. съдът е вписал в търговския регистър /том 11, стр. 23, парт.№ 566/ изменение на адреса на управление на дружеството: София, ТОА “Овча купел”, бул. “Цар Борис ІІІ” № 134.

В изпълнение на указанията, дадени с Решение на Министерския съвет № 53 от 10 февруари 1994г. /т.5/, общото събрание на акционерите на “София-БТ”АД, с протокол от 8 април 1994г. взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството в размер на 55 061 000 лева чрез емитиране на 55 061 броя поименни акции с номинална стойност по хиляда лева всяка /преди деноминацията/ и съответно изменение на чл.6 и чл.7 от Устава на дружеството.

Увеличаването на капитала на Дружеството е вписано в Търговския регистър при Софийския градски съд с решение на съда № 4 от 9 септември 1994г. Капиталът на дружеството става 608 535 000 лева /преди деноминацията/.

В изпълнение на ПМС № 19 от 21.04.1995г. Общото събрани на акционерите с протокол от 17.05.1995г. взема решение за намаляване на капитала на Дружеството с 100 000 лева, чрез обезсилване на 100 броя акции, собственост на държавата. Намаляването на капитала е вписано в търговския регистър на СГС с решение № 6 от 15.10.1997г.

В съответствие с решение на “Булгартабак-Холдинг”АД от 06.12.1997г., Министерството на търговията и туризма прехвърля в собственост на Холдинга, притежаваните от него акции в Дружеството, като по този начин, считано от 05.01.1998г. Държавата в лицето на Министерството на търговията и туризма прекратява участието си в “София-БТ”АД.

С решение № 9/15.09.1999г. на СГС, в търговски регистър е вписано увеличаване на капитала на Дружеството от 608 435 000 лева на 1 216 870 000 лева чрез издаване на 608 435 броя безналични поименни акции с право но глас с номинална стойност 1 000 лева всяка една.

В решението е вписано и деноминиране на капитала от 1 216 870 000 лева на 1 216 870 лева, разпределен на 1 216 870 броя безналични поименни акции с право но глас с номинална стойност 1 лев всяка една от тях.

Вписаното увеличение на капитала е резултат от решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 24.07.1999г.

1.2. Предмет на дейност

Съгласно решението за регистрация, дружеството има за предмет на дейност:

1.3. Производствена дейност в “София-БТ”АД

“София-БТ”АД произвежда богата гама от тютюневи изделия: американ бленд, виржиния бленд, ментолови цигари, цигари с тъмни тютюни. Произвежданите марки обхващат целия диапазон от ултра леки до цигари с пълен вкус и сила.

Технологично “София-БТ” е ориентирана към производство на цигари с твърда опаковка /84мм и 100мм/.

Водещите марки в производствената програма през 2002г. бяха “Средец” - всички разновидности, с обем към края на периода 4 992т (73,33%), “ММ” всички разновидности - 698т (10,25%), “Булгартабак 1” - 324т (4,75%) и “Трезор” - всички разновидности - 394т (5,79%).

През 2002г. се наложиха новите марки “ВТ 2000” и “Булгартабак 1” в октагонална опаковка. Последните са цигарите с най-ниско съдържание на катран и никотин в дима, произвеждани у нас и много бързо намериха добър прием, особено в големите градове на страната.

Въведени бяха в производство цигари за вътрешния пазар като “ММ супер лайтс”, “ММ ултра лайтс” и “Трезор” с двоен карбонов филтър.

Освен октагоналната опаковка, новост в производството на цигари у нас е въвеждането на така наречения “карбонов” филтър, рецес филтър и двоен ацетатен.

Дружеството разполага с модерно оборудване за производство но цигари: подготвителен цех - комплексна доставка на фирмата COMAS - КОМАС (Италия) и LEGG - ЛЕГ (Великобритания).

Работят 5 производствени линии за производство и опаковане на цигари, както следва:

Четирите линии са с теоретична производителност 420 кутии от по 20 цигари за минута.

Линиите са на твърда връзка между цигарено-филтровия агрегат и опаковъчната техника. Използваемостта на оборудването е в пряка зависимост от произведените натури.

1.4. Контрол на качеството

За постигане на високи резултати и реализиране на поставените цели за Дружеството е важно да осигури контрол на качеството на произведената продукция. Този контрол се извършва от специалисти в направление “Контрол на качеството”.

Продукцията на “София-БТ”АД е удостоена със знак “К” за качество, марката “Средец” получи златен медал на международния Пловдивски панаир, а през 2004год. Дружеството бе удостоено и с Международна награда за цялостно управление “За престиж и качество-21век”

През 2002год. технологичният процес и качеството на готовата продукция поддържаха сравнително стабилно високо ниво.

Спазването на рецептурите доведе до постоянно ниво в качеството на асортиментите. В цигарите тип “американски бленд” продължи влагането на “тоустиран Бърлей”.

Подаваният тютюн към цигарените машини от цех “Подготовка на тютюна” по отношение на влага, фракционен състав и запълваща способност, беше с параметри, съответстващи на технологичния процес.

Физическите показатели на готовата продукция отговаряха на изискванията на БДС и нормативните документи.

Засилен бе контролът относно качеството на катраните и никотина в дима, и резултатите показват стабилно равнище.

Следвайки световните тенденции, Дружеството увеличава и усвоява производството на вентилирани цигари.

Промяната в дизайна на потребителската опаковка се отрази положително върху външния вид на готовата продукция.

Оборудването на лабораторията е в съответствие с изискванията на производствения процес. Контролът на качеството е входящ, текущ и изходящ и обхваща всички параметри, формиращи нивото на качеството на готовата продукция. Осъществява се на база статистически контрол, разработен от ИТТИ.

1.5. Управление на персонала

“София-БТ”АД има едностепенна система за управление със Съвет на директорите, който се състои от петима членове. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителният директор Славян Стоичков. Като част от групата на “Булгартабак” предприятието е приело въведеното в действие от месец март 1994год. “Споразумение за координация и сътрудничество”, върху чиито принципи, условия и правила се разработва и съгласува: общата стратегическа политик на дружествата от Групата, съгласуват се действията за постигане на стопанска, пазарна и финансова стабилност, разработват е продуктови структури и всички други глобално значими въпроси за Групата. Член на Консултативния съвет е изпълнителният директор на предприятието.

Наличен персонал на работници и служители в Дружеството по Националната квалификация на професиите.

Таблица№ 3

Видови персонал

Към 30.09.2003г.

Всичко персонал

        В т.ч. жени

460

201

- ръководни служители

11

- аналитични специалисти

42

- приложни специалисти

87

- помощен персонал

31

- персонал зает с услуги на населението

9

- квалифицирани производствени работници

53

- оператори на съоръжения, машини и транспортни средства

174

- ниско квалифициран персонал

54

Имайки в предвид отчета за наличния персонал за месец 12.2002год. може да се каже, че броя на персонала по квалификация на професиите е запазил почти същото съотношение, като по-значителни разлики се наблюдават при квалифицираните производствени работници, които са се увеличили от 48 за 2002год. на 53 за 2003. Промяна има и броя на ниско квалифицирания персонал, който от 65 за 2002год. намалява на 54 за 2003.

По отношение на подбора, назначаването и освобождаването на персонала от Дружеството кадровата политика е към подмладяване, промяна в навиците и стереотипа на работа при наличните кадри и максимално използване на професионалния потенциал.

По отношение на обучението и развитието на персонала чрез квалификация и преквалификация, курсове и др. повишаването квалификацията на персонала е непрекъснат процес и първостепенна задача на Дружеството.

Обучението и квалификацията на кадрите се извършва по вече установените форми:

Производителността на труда на едно лице от персонала за 2003год. при план 13,75 тона достигна 14,83 тона.

1.6. Пазари и контрагенти

В условията на пазарно стопанство изборът на оптимална стратегия предполага непрекъсната оптимизация на механизма на осъществяване на функциите на предприятието (купувач - продавач), Като се спазва критерият за максимална стопанска и финансова изгода. В условията на пазарна конкуренция от съществено значение е конкурентното поведение на отделните производители. Отчитайки спецификата на стойността на Дружеството, проследявайки реализацията на произведената продукция, е налице един темп на растеж на пазарния дял на предприятието, с което се надяваме да подобрим равнището на пазарната стратегия и тактика.

Реализация в натура по видове пазари

                                                                                              Таблица№4

09. 2002год.

09. 2003год.

Направление

Реализирано количество

Реализирано количество

тона

тона

Вътрешен пазар

4868

5169

Износ

94

58

Общо

4962

5227

От данните в таблицата се вижда, че основният пазар за реализация на продукцията на Дружеството е вътрешният. Наблюдава се увеличение на реализираното количество през 2003год. на 5169тона в сравнение с 4868 тона за 2002год.

За монопол на пазара не може да се говори, тъй като са на лице достатъчно конкуренти от системата. Независимо от факта в течение на годините се утвърждаваме като един от основните производители на масови цигари, консумирани сред потребителите. Акцент се поставя на лайтс цигарите следвайки предпочитанията на пушачите към по-леки цигари. Независимо, че пазарът на тютюневи изделия е доста податлив на промените в условията на потребителско търсене, респективно предлагане, динамиката на производствения капацитет на Дружеството и капиталовата осигуреност, сме съумели да направим избор именно на ново печелившо изделие, което ще водещ елемент, както на производствената, така и на търговската стратегия на Дружеството ( ориентация към производство на цигари с понижено съдържание на никотин и катрани ).

Изхождайки от факта, че вътрешния пазар се стабилизира и на тази база съществуващата анархия на пазара постепенно се овладява е необходимо за да сме в синхрон с пазарното търсене да повишим ефективността и конкурентноспособността на произвежданата продукция. Съществуват все още празни ниши на пазара, който чрез по-добра стратегия от наша страна могат да бъдат запълнени.

Към момента “София-БТ”АД е рентабилно предприятие с утвърдени твърди позиции и пазари на стоковия фонд.

За реализацията на продукцията на Дружеството има изградена дистрибуторска мрежа на базата на сключени договори за продажба на цигари по асортименти, количества, график на доставките, начин на плащане и др.

Минималното количество варира между  5 - 15 - 40 тона на месец. В зависимост от тонажите ползват и съответните договорни отстъпки. Целта на този начин на организация е доразвиване и разширяване на дистрибуторската мрежа и максимално покриване територията на България.

На базата на сключените договори всяка фирма тегли на определени дати договореното количество цигари по предварително определени месечни спесификаций. Готовата продукция се предава на съответния дистрибутор срещу издадена фактура от отдел “Пласмент” на базата на предварителна постъпило плащане по сметка на Дружеството и получено потвърждение от страна на банката за постъпления по сметката. Плащането е 100%. За неусвоени количества в графика дистрибуторите дължат неустойка в полза на “София-БТ”АД в зависимост от сключения договор. Всеки месец се подписва към договорите за реализация  между “София-БТ”АД и дистрибуторите на Дружеството месечни спесификации. Дистрибуторите са длъжни в течение на месеца да усвоят предварително договорените количества цигари.

2.  Структура на дълготрайните активи на “София-БТ”АД

В условията на пазарна икономика изграждането на обосновано съотношение между основните видове ДАФ - материални, нематериални и финансови е от особено значение.

Икономическата структура и динамиката на дълготрайните активи на “София-БТ”АД за 2003год.

                                                                                            Таблица № 5

Наименование на актива

Стойност

Структура

Динамика

Дълготрайни активи

22538

68%

3%

Материални

8927

40%

0%

Нематериални

1781

8%

7%

Дългосрочни инвестиции

11411

51%

2%

Дългосрочни вземания

419

2%

84%

От данните в таблицата е видно, че стойността на дълготрайните материални активи многократно превишава стойността на нематериалните.

Трябва да се има в предвид, че през последните години са наблюдава тенденция към увеличаване на стойността на дълготрайните активи. Като база за сравнение могат да се вземат данните от 2001год., когато стойността на дълготрайните активи е била 9634 в сравнение с 2002год. - 18268 и 2003год. - 22538.

Рационализирането на структурата на дълготрайните активи на Дружеството може да продължи чрез изграждане на обоснована технологична структура на дълготрайните материални активи. За да се установи структурата на дълготрайните материални активи е необходимо да се подходи конкретно. Структурата зависи от отрасъла в който се намира предприятието, степента на автоматизация и механизация на производствените процеси и др.

                                                                               

  Таблица № 6

Вид ДМА

2002год.

2003год.

Сгради, земи, гори и трайни насаждения

4586

5100

Машини, съоръжения и оборудване

1128

2415

Други ДМА

1184

1349

Общо

6897

8864

От данните представени в таблицата е видно, че най-голям дял в стойността на ДМА сградите и земите. Наблюдава повишена стойност на машините, съоръженията и оборудването. Тяхната стойност за 2003год. е 2415 в сравнение с предходната - 1128. Относителният дял на ДМА е най-висок за 2003год., което се дължи преди всичко на увеличението на балансовата стойност на групата “машини, съоръжения и оборудване”.

Стойността на машините, съоръженията и оборудването е показател от изключителна важност, тъй като от него могат да се правят изводи доколко Дружеството е склонно да отдава средства за закупуване на нови машини и съоръжения.

През 2003год. са закупени допълнителни машини и съоръжения, необходими за производството на Дружеството, което увеличава разходите за дейността ( Приложение 1).

3. Оценяване на дълготрайните активи в “София-БТ”АД

3.1. Оценяване на дълготрайните материални активи

Първоначалната оценка на дълготрайните материални активи в “София-БТ”АД зависи от начина на придобиване. Те се оценяват:

Цената на придобиване включва покупната цена, мита, невъзстановими данъци и всички преки разходи, свързани с привеждането на актива в работно състояние, отговарящо на предназначението му. Такива разходи могат да бъдат:

- разходи за подготовка на терена където ще се използва актива

- разходи за първоначална доставка

- разходи за монтаж, както и тези свързани с поетапното въвеждане на актива в експлоатация

- разходи за привеждане в работно състояние на придобития актив

- други разходи

При формиране на цената на придобиване не се включват:

- разходи за пуск и други подобни предпроизводствени разходи

- началните оперативни загуби, понесени преди активът да достигне планираната производителност

- разходите за обучение на персонала

- административните и други общи разходи, освен ако са пряко свързани с придобиването или привеждането на актива в работно състояние.

Последващите разходи за дълготрайните материални активи са ежедневно поддържане, ремонт и разходи, които водят до промяна на първоначално определената икономическа изгода.

С оглед правилно определяне на последващите разходи в “София-БТ”АД се използват указания за тяхното класифициране, като ежедневно поддържане, ремонт или подобрения, които са неразделна част ат настоящата счетоводна политика.

За последваща оценка на дълготрайните материални активи в “София-БТ”АД се избира препоръчителният метод - обезценка за всички видове ДМА. Обезценката се извършва веднъж годишно в края на отчетния период във връзка със съставянето на годишният финансов отчет. Обезценката се извършва, когато през отчетният период са налице следните условия:

- информация за значително морално изхабяване или физическа повреда на актива

- настъпили са или се очаква да настъпят в близко бъдеще значителни негативи за предприятието свързани с начина на използване на актива, като: преустановяване или преструктуриране на дейността, в която се използва актива, продажба на актива преди предварително установения срок на използване

- вътрешни данни и анализи на предприятието за отчитане вероятността за намаляване на икономическата изгода от актива под очакваната.

Когато възстановимата стойност е по-малка от балансовата стойност на актива, тогава разликата се третира като сума на обезценка. С нея се извършва намаление на балансовата стойност на актива.

Когато актива не е бил преоценяван обезценката се отразява като текущ разход за дейността - загуба от обезценка и намаление на балансовата стойност до размера на възстановимата му стойност.

След признаване на загубата от обезценката амортизационната сума на актива се коригира за бъдещи периоди, така че да може да се разпредели новата преносна стойност на актива.

Когато възстановимата стойност на актива се окаже по-висока от балансовата, тогава тази разлика се отразява като текущ период от дейността до размера на предходната обезценка, която е отразена като текущ разход за дейността.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

В резултат на физическо и морално изхабяване ДМА стават негодни за използване, от тях не се очаква икономическа изгода, поради което се обезценяват, изваждат от употреба и подлежат на бракуване и ликвидация. Преценката на физическото и морално състояние на ДМА и очакваната от всеки актив икономическа изгода се прави най-малко веднъж годишно към датата на съставяне на годишния финансов отчет от комисията, назначена със заповед на Изпълнителният директор на дружеството. Бракуването на обезценените активи се извършва по предложение на комисията и се утвърждава от Изпълнителният директор.

3.2. Оценяване на дълготрайните нематериални активи 

 Първоначалната оценка на ДНА зависи от начина на придобиване:

- по покупна цена при покупка на актив, като се включат и преките разходи за подготовката за използване на актива по предназначение - мита, невъзстановими данъци, разходи по подготовката където ще се използва актива, разходи за доставка инсталиране и др.

- по справедлива стойност - придобит ДНА като част от бизнес комбинация

- по себестойност - на създадените в дружеството ДНА

- по справедлива стойност за придобитите в резултат на безвъзмездна сделка

- по стойност, приета от съда за получените в резултат на апортна вноска

Последващите разходи следва да се отчитат като разходи към момента на тяхното възникване, ако те не са необходими за поддържане на първоначално предвиденото състояние на актива. Когато в резултат на извършените последващи разходи се увеличава очакваната икономическа изгода, тези разходи се отразяват в увеличение на балансовата стойност на актива или формират оценката на отделен дълготраен актив.

За последваща оценка на ДНА също се избира препоръчителният метод - Обезценката, съгласно НСС16. Тя се извършва веднъж годишно в края на отчетния период, във връзка със съставянето на годишния финансов отчет.

3.3. Оценка на инвестиционните имоти

Инвестиционен имот като обект на счетоводно отчитане и представяне е имот - земя или сграда, или част от сграда държан по-скоро за получаване на приход от наем или увеличаване стойността на капитала, или и двете, отколкото за производство или продажба.

Първоначалното оценяване на инвестиционните имоти се прави по цена на придобиване - покупна цена и всички съпътстващи преки разходи по неговото придобиване: хонорари, данъци по прехвърляне, такси и други разходи по сделката.

В първоначалната оценка на инвестиционният имот се включват всички трайно прикрепени към него активи, без които имота не би могъл да функционира по предназначението си.

Инвестиционните имоти се оценяват по:

- цена на придобиване - не включва разходи за пуска в експлоатация, първоначални оперативни загуби понесени преди инвестиционният имот да достигна планираното ниво на заетост и капацитет; необичайно големи количества бракувани материални запаси; труд или други ресурси в строителството или разработването на имота.

- балансова стойност - за преквалифициран в друг вид инвестиционен имот.

- справедлива стойност - за безвъзмездно придобит имот

- стойност приет от съда - за имот придобит в резултат на апортна вноска.

Последващите разходи, свързани с един инвестиционен имот, който вече е бил признат, трябва да бъдат прибавяни към балансовата стойност само тогава, когато “София-БТ”АД ще увеличи първоначално определената икономическа изгода. Всички други последващи разходи се признават като текущи през периода, през които са извършени.

3.4. Оценка на дългосрочните инвестиции

Съгласно счетоводните стандарти счетоводното отчитане на инвестициите се извършва като се прилагат себестойностният метод или метода на собствения капитал.

“София-БТ”АД избира себестойностният метод на отчитане. При този метод инвестицията се записва па цена на придобиване, която включва заплатените парични суми и свързаните с придобиването разходи.

На дългосрочните инвестиции не се прави преоценка.

4. Амортизационна политика на “София-БТ”АД

4.1. Амортизация на дълготрайни материални активи

Амортизацията представлява разход признат за отчетния период, получен в резултат на разсрочване на амортизируемата стойност на даден актив през предполагаемия му срок на годност. Срокът на годност е приблизителна оценка на предполагаемия период на използване на актива изразен в години. Определянето на срока на годност на активите се извършва от комисия, назначена със заповед, която взема предвид:

- предполагаемото физическо натоварвани;

- морално остаряване

- ограниченията върху ползването на актива

Не подлежат на амортизация притежаваните от “София-БТ”АД:

- земи и терени

- неупотребявани в дейността на дружеството ДМА, като: новопридобити, за които периода за въвеждането им в употреба изисква да се изпълнят определени изисквания; консервирани, извадени от употреба активи минимум за един отчетен период.

Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ тази на придобиването или въвеждането на актива в употреба и се преустановява от месеца следващ този, в който актива е изваден от употреба.

4.2. Амортизация на дълготрайните нематериални активи

Срокът на годност на ДНА се определя както при ДМА - от комисията назначена със заповед, която взема в предвид:

- очакваната полза от актива

-технически, технологични и други видове изхабяване

- стабилитет на сферата, в която функционира активът и промени на пазарното търсене на продукти и услуги породени от този актив

- зависимост или липса на зависимост на полезния живот на актива от полезния живот на други активи

ДНА в дружеството се отразяват като имущество от тяхната отчетна стойност.

4.3. Изчисляване на амортизацията на дълготрайните активи

В “София-БТ”АД се прилага линейният метод на амортизация за всички дълготрайни материални и нематериални активи. Амортизационните норми се определят в процент, като съотношение между амортизируемата стойност на актива приета за 100 и срока на годност на амортизируемия актив в години.

За всеки дълготраен актив се разработва и утвърждава амортизационен план, който съдържа следните реквизити:

- дата на придобиване на актива;

- дата на въвеждане в експлоатация;

- полезен срок на годност;

- отчетна стойност;

- остатъчна стойност;

- амортизационна сума;

- метод на амортизация;

- амортизационна норма;

- годишна амортизационна квота;

Приетите срокове за използване на дълготрайните материални и нематериални активи са следните:

                                                                       

          Таблица №7

Вид дълготраен актив

Години

Сгради и съоръжения

25

Машини и оборудване

5

Стопански инвентар

6,5

Леки автомобили

6,5

Други транспортни средства

12

Програмни продукти

5

5. Анализ на степента на използване и икономическата ефективност от използването на дълготрайните активи в “София-БТ”АД

5.1. Използване на дълготрайните активи в “София-БТ”АД

На този етап от развитието на икономическата теория и стопанската практика оценяването и анализа на степента на използване на ДАФ се прави предимно за материалните и някои елементи от нематериалните дълготрайни активи. Показателите, които намират по-широко приложение независимо от особеностите на отрасъла, подотрасъла или предмета на дейност са следните:

Коефициент на използване на машините и оборудването.

Той се определя по следната формула:  

                                Mg

                  Ким = -------------          (1)

                                Мн

където:

Mg - машини действащи

Мн - машини налични

За 2002год. Ким = 260/389 = 0,67

За 2001год. Ким = 275/413 = 0,66

 Коефициент на сменност - Той се изчислява ката отношение между сумата на броя на работилите в трите смени машини и броя на монтираните машини.

     (БМх1)+(ВМх2)+ (БМх3)

Кс = ------------------------------------  (2)

                    ОБМ

където:

БМ   - брой на машините, работещи съответно на една, две или три смени

ОБМ - общ брой монтирани машини и оборудване

За 2002год. Кс = ( 235х1+73х2+17х3)/325 = 1,33

За 2001год. Кс = (219х1+62х2+17х3)/298 = 1,32

Коефициент на екстензивно използуване на машините, съоръженията и оборудването

          Fф

Ке = -------   (3)

          Fе

където:

Fф   - фактически отработения  фонд от време в часове

Fе    - ефективен фонд от време за работа на машините

За 2002год. Ке = 255 324 / 554 000 = 0,46

За 2001год. Ке = 199 640 / 545 612 = 0,36

 Коефициент на интензивно използване на машините и оборудването

          Qф

Ки = ------   (4)

          Qн

където:

Qф   - количество фактически произведена продукция

Qн    - количество продукция, която е възможно да се произведе по съответни норми (технически норми, паспорт на оборудването)

За 2002год. Ки = 8 703 823 / 21 642 000 = 0,40

За 2001год. Ки = 7 974 652 / 20 800 000 = 0,38

Коефициент на интегрално използване на машините и оборудването.  Определя се от произведението на коефициентите на екстензивно и интензивно използване по следната формула:

Кинт = Ке.Ки (5)

За 2002год. Кинт = 0,41 . 0,39  = 0,160

За 2001год. Кинт = 0,40 . 0,38 =  0,152

                                                                                           Таблица № 8

Показатели

31.12.2002г.

Коеф. на рентабилнаст на приходите от продажби

0,14

Коеф. на рентабилнаст на собствения капитал

0,24

Коеф. на капитализация на активите

0,17

Коеф. на ефективност на разходите

1,22

Коеф. на ефективност на приходите

0,82

Коеф. на обща ликвидност

2,17

Коеф. на бърза ликвидност

0,61

Коеф. на незабавна ликвидност

0,40

Коеф. на финансова автономност

0,71

Коеф. на задлъжнялост

1,41

Показателите за рентабилност отразяват доходността на използвания капитал на пасивите и активите и поради това имат важно значение за анализа на ДМА. Показателите за рентабилност на “София-БТ”АД показват, че доходността на използвания капитал на ДМА е е увеличена в анализирания период.

6. Основни насоки за подобряване използването на дълготрайните активи на “София-БТ”АД

От направените в пета точка анализи и изчисления могат да се направят средните изводи и предложения относно повишаването на ефективността на използването на дълготрайните активи в “София-МБТ”АД.

1. Увеличаването на броя на действащите машини и оборудването на практика може да се постигне чрез:

- намиране на квалифицирани работници

- модернизация на бездействащи машини

- закупуване на необходимите резервни части за ремонт и пускане в експлоатация на неработещи и неизползвани в момента машини.

2. Времето за доставка и монтаж на машини и оборудвани, както и организацията на монтажните и пусковите работи не е от съществено значение за повишаване на ефективността на използване на дълготрайните активи, тъй като поради липса на достатъчно парични средства за инвестиране в нави машини, закупуването е незначително.

3. В “София-БТ”АД междусменни престои на практика няма.

4. Намаляването на времето за ремонтни работи, без това да се отрази на работния процес може да се постигне чрез изместване на ремонтите през почивните дни.

5. Ритмичността на снабдяването със суровини и материали може да се подобри чрез изготвянето на реалистични мрежови производствени графици.

За ефективното използване на ДАФ в индустрията огромно значение има най-пълното и рационално използване на вторичните ресурси. Основа за това са непрекъснатото усъвършенстване на техниката, създаването и внедряването на нови технологични методи за производство.

Заключение

През последните години в България завърши преходът към свободна пазарна икономика, основаваща се на частната собственост върху средствата на производство. В стопанското законодателство се даде превес на разширяването на самостоятелността и повишаване на отговорността на предприятията. Целта е достигане на по-добри крайни резултати и увеличаване на въздействието на производителите върху техническото ниво и качеството на продукцията. Във връзка с това се прилагат нови подходи в организацията на производството, предявяват се по-големи изисквания към качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност.

В съвременните условия ролята на материално-веществените фактори на производството все повече нараства. Определящо място сред тях заемат дълготрайните активи на фирмата. Степента на тяхното използване е определящ показател за резултатите от стопанската дейност на индустриалните предприятия.

Независимо от разнообразието им в практиката, дълготрайните активи на фирмата се групират в следните основни групи: - материални, нематериални, финансови и положителна репутация. Формирането на оптимално съотношение между тези групи има съществено значение за повишаване на технологичното равнище на производството, увеличаване на капацитета, разширяване на номенклатурата и асортимента на произвежданата продукция, повишаване производителността, качеството на продукцията и рентабилността на фирмата като цяло.

Развитието на цигарената индустрия не може да се разглежда откъснато от проблема за рационално използване на дълготрайните активи, тъй като производството е свързано с тяхното потребление и преобразуване в продукт.

Основна стратегия в развитието на “София-БТ”АД е модернизация на съществуващите мощности, увеличаване на капацитета им и въвеждане на нови производствени мощности, което ще доведе и до увеличаване на производителността.

Основните задачи и цели на бъдещото развитие могат да бъдат формулирани както следва:

- увеличаване на обема на произвежданата продукция;

- увеличаване на асортимента на произвежданите изделия;

- увеличаване дела на външния пазар в структурата на продажбите;

- разширяване на износа чрез привличане на нови клиенти;

От анализа на предприятието и неговите дълготрайни активи, представен в настоящата разработка, може да се направи заключението, че “София-БТ”АД е перспективна фирма, което се обуславя от добрия прием но произвежданата продукция. Дружеството е традиционен производител на тютюневи изделия.

Основното цел на “София-БТ”АД е задоволяване изискванията на потребителите. За да се осъществи поставената цел е необходимо произвежданата продукция да бъде с високо качество, но конкурентни цени и заявките да се изпълняват в договорените срокове.

Ефективността от дейността на дружеството се определя от конкурентните цени, високото качество и големият асортимент на предлаганите и произвежданите изделия.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Айнаджиев А., Петков М., - “ Икономика на предприятието” Г 1999год.

2. ДВ бр. 112 от 1997год.

3. ДВ бр. 119 от 2002год.

4. Динев М.- “Обща теория на счетоводството”

5. Дончев Д. - “ Икономика на предприятието”, Сиела, София 1998год.

6. Иванов В. - “ Икономика на предприятието”, Лиафсо ООД, София          1995год.

7. Кръстев Т. - “ Амортизационна политика”, “ИК Сила”, София 1997год.

8. Маринов Г., Попов Г., Велев Мл., Гераскова О. - “ Приложна икономика” Информа интелект 1996год.

9. Маринова Ю., Попов Г. - “ Икономика и организация на индустриалната фирма”, Горекс Прес 2001год.

10. Николов М. - “ Икономика”, Princceps, София 1997год.

11. НСС - Сиела, София 2002год.

12. Стоянов Д. - “Индустриален растеж”

13. Тимчев М., - “Финансово-стопански анализ на фирмата” 1994год.

14. Закон за счетоводството


Търси за: структура особености дълготрайните активи | оценка видове оценки дълготрайните активи | показатели характеризиращи ефективността използването дълготрайните активи | пример със София БТ АД

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker