Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Дипломна работа

ТЕМА: Ликвидност и отчитане на паричните потоци на предприятието

гр. Пловдив, 2002 г.

Съдържание

УВОД 3

ГЛАВА ПЪРВА 5

І. Отчитане на счетоводните данни 5

1. Счетоводен баланс 9

2. Отчет за приходите и разходите 10

3. Отчет за собствен капитал 12

5.Приложения 14

ІІ. Отчитане на паричните потоци 17

ІІІ. Анализ на паричните средства 37

Практическа част 43

1. Представяне на фирмата 43

Описание на дейността 43

Местоположение на площадката и съществуваща инфраструктура 45

ІІ. Счетоводна политика 46

ІІІ.Финансово състояние на дружеството 47

4. Съставяне на ОПП на”Родопи” АД по прекия метод 51

ІІ. Съставяне на отчет за паричния поток по косвения метод 61

Трансформиране на приходите за дейността в парични постъпления 65

Трансформиране на разходите за дейността в парични плащания 68

Трансформиране на финансовите и извънредните приходи в парични постъпления 72

Трансформиране на финансовите и извънредните разходи и разходите за данъци в парични плащания 73

Изчисляване показателите  за ликвидност на “Родопи” АД 81

Заключение 83

Приложение 84

Използвана литература 90


УВОД

Развитието на всяко предприятие е силно свързано с финансовото му състояние. Доброто финансово състояние зависи от организацията на дейността на предприятието и далновидното управление на ресурсите, с които разполага - материална база, материали, съоръжения, работна сила, паричните средства.

Всяко предприятие се стреми, осъществявайки дейността си да получи положителен резултат. Той ще му осигури финансова независимост и автономност в плановете му за развитие, за желанието му за разширяване и модернизиране на дейността си. Благодарение на това то ще бъде конкурентноспособно в средата на пазарна икономика.

Счетоводство е това от което се нуждаят фирмите, за да разберат какво е финансовото и имущественото им състояние, за да планират използването на паричните средства, да определят на къде да насочат паричните потоци, да определят възможностите си за развитие и необходимостта си от привличане на чужд капитал.

За целта предприятията трябва да осъществяват текущо и периодично счетоводно отчитане на дейността си за да може в края на отчетния период да притежават систематизирана информация за съставянето на годишния финансов отчет.

Счетоводството е дейност, която подпомага собствениците и управляващите предприятието да постигнат целите, набелязани от тях.

Анализа на годишния счетоводен отчет позволява да се види не само финансовото състояние на предприятието, но и причините довели до получените резултати. Дава обширна информация, която позволява вземането на правилни решения относно желани промени. То трябва да е съобразено с изискванията на Закона за счетоводството и националните счетоводни стандарти, които осигуряват организационно и методологично единство при счетоводното отчитане на дейността, за да се постигне вярно и честно представяне на имущественото и финансово състояние на предприятието в годишния финансов отчет.

Един от тези отчети е Отчета за паричния поток, който е тема на разглеждане в дипломната ми работа.

В първата част изяснявам и описвам същността на баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и връзката им с отчета за паричния поток. С подробности съм разгледала съставянето на паричния поток по прекия и косвен метод, източниците на информация за попълването му, както и анализа, който може да се направи на негова база.

Във втората част разглеждам съставянето на отчета за паричния поток по двата метода - пряк и косвен, изготвен на база данните ” Родопи” АД.


Заключение

Доброто финансово състояние на всяка компания зависи от организацията на дейността на предприятието и далновидното управление на ресурсите, с които разполага - материална база, материали, съоръжения, работна сила, паричните средства.

Един от елементите за постигане на ефективност от дейността е и правилната и ефективна работа на счетоводния отдел. Навременната и точна информация за финансовото и имущественото състояние на фирмата, наличните парични средства и пр. са в основата за бързо и правилно вземане на решение от страна на ръководството.

За целта в предприятията следва да се осъществява текущо и периодично счетоводно отчитане на дейността за да може в края на отчетния период да притежават систематизирана информация за съставянето на годишния финансов отчет.

Отчитането на паричните потоци и ликвидността чрез коефициентите за обща, бърза, незабавна и абсолютна ликвидност са важни за ръководството и за постигане ефективност в дейността. В счетоводната практика се използват два метода за отчитането на паричните потоци. При прекия метод се постига непосредствено отчитане на паричните постъпления и паричните плащания, произтичащи от оперативната дейност, докато при косвения се разкрива не толкова движението на паричните потоци, колкото реалната парична тежест на финансовия резултат.


Използвана литература

  1.  Велков, М., Паричните потоци. Отчитане”, София, 1999 г.
  2.  Велков, М., Оценка на фирменото финансово състояние, София, 1999 г.
  3.  “Финансово - стопански анализ на фирмата - Марко Тимчев, “Протед, 1994 г.
  4.  Финансов анализ - Никола Николов, Принсепс, 1995
  5.  Златков, Ив., Годишно счетоводно приключване и годишни счетоводни отчети, София, 2001
  6.  Годишни счетоводни документи на “Родопи” АД, 2001 г.
  7.  Оборотна ведомост на “Родопи” АД за 2001 г.  

Дипломната работа е защитена през 2002 година и съдържа голям брой таблици.

Ключови думи: собствен капитал, приходи, разходи, парични потоци, парични средства, счетоводна политика, ликвидност, извънредни приходи, извънредни разходи.


Търси за: собствен капитал | парични потоци | парични средства | счетоводна политика | ликвидност | извънредни приходи | извънредни разходи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker