Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


УНСС

Специалност: Счетоводство

РЕФЕРАТ

по

Бюджетно счетоводство

ТЕМА:

Счетоводно отчитане на амортизации

и преоценка на ДМА

       

                    

летен семестър

уч. 2006/2007г.

София


Съдържание

1. Увод 3

2. Счетоводно отчитане на преоценките на ДМА 3

2.1. Казус: 5

2.2. Заключение 6

3. Счетоводно отчитане на амортизациите на ДМА 6

3.1. Казус: 9

3.2. Заключение 11

4. Използвана литература: 12


1. Увод

Дълготрайни материални активи са всички придобити и контролирани от предприятието активи, които:

а) са предназначени за стопанска дейност, за даване под наем, за административни или други специални цели (опазване на околната среда и други);

б) се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период;

в) са със стойност при придобиването не по-малка от 1000лв. 

............................

2.1  Казус: 

В бюджетно предприятие е извършена текуща преоценка на активи и пасиви както следва :

  1.  Намалена е отчетната стойност на лек автомобил “Нива” от 6000лв на 3500лв.
  2.  Увеличена е отчетната стойност на компресор от 700 лв. на 950лв.
  3.  Преоценено е задължение към “Металснаб” ООД от 3000лв. на 2900лв. и към “Астра и Ко” АД от 700лв. на 750лв.

............................

4. Използвана литература:

  1.  Курс по счетоводство на бюджетното предприятие - Димитър Косев, Костадин Рупов -изд. “РОМИНА”  2004г.
  2.  Двустранно счетоводство на предприятието - Д-р Д. Радонов, Д-р Георги Проданов - изд. “НОВА СВЕЗДА” 2003г.
  3.  Бюджетно счетоводство - Димитър Радонов, Георги Проданов - изд. “SIELA” 2006г.
  4.  Бюджетно счетоводство - Стоян Стоянов, Камелия Савова-Симеонова, Даниела Фесчиян - изд.”ФорКом” 2005г.
  5.  НСС 4 2002г.

…………………..

Темата е изготвена 04.2007г.

Темата съдържа една таблица

Ключови думи: ДМА, преоценка, балансова стойност, сметки за преоценка, амортизация, амортизируеми ДМА, счетоводно и данъчно третиране на амортизацията (разлики), амортизационен план. 


Търси за: ДМА | преоценка | балансова стойност | сметки преоценка | амортизация | амортизационен план

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker