Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Дипломна работа

Счетоводно отчитане и одит на приходи и разходи в стопанското  предприятие. По примера на фирма “АБ Арго” АД - София

2007 г.

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ 3

ПЪРВА ГЛАВА 6

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В СТОПАНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 6

1. НОРМАТИВНА БАЗА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА ОТЧИТАНЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО. МСС И НСС. 6

1.1. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ 6

1.2. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 13

2. ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ 28

ВТОРА ГЛАВА 41

СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ В СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 41

1. ОБЩА ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ 41

2. РИСКОВЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ОДИТНА ДЕЙНОСТ 43

3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ОДИТЕН ДОКЛАД 49

ТРЕТА ГЛАВА 58

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ОДИТ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ВЪВ ФИРМА “АБ АРГО” - СОФИЯ 58

1. ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИРМАТА. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 58

Дистрибуция на “АБ АРГО” - СОФИЯ. 62

2. СЧЕТОВОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ВЪВ ФИРМА “АБ АРГО” - СОФИЯ 64

3. ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ФИРМА “АБ АРГО” - СОФИЯ 66

4. НАСОКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ВЪВ ФИРМАТА. ОДИТОРСКИ ДОКЛАД 70

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 88

ПРИЛОЖЕНИЯ 91

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 106

ВЪВЕДЕНИЕ

Развитието на всяко предприятие е силно свързано с финансовото му състояние. Доброто финансово състояние зависи от организацията на дейността на предприятието и далновидното управление на ресурсите, с които разполага - материална база, материали, съоръжения, работна сила, паричните средства.

Всяко предприятие се стреми, осъществявайки дейността си да получи положителен резултат. Той ще му осигури финансова независимост и автономност в плановете му за развитие, за желанието му за разширяване и модернизиране на дейността си. Благодарение на това то ще бъде конкурентноспособно в средата на пазарна икономика.

Счетоводство е това, от което се нуждаят фирмите, за да разберат какво е финансовото и имущественото им състояние, за да планират използването на паричните средства, да определят на къде да насочат паричните потоци, да определят възможностите си за развитие и необходимостта си от привличане на чужд капитал.

За целта предприятията трябва да осъществяват текущо и периодично счетоводно отчитане на дейността си за да може в края на отчетния период да притежават систематизирана информация за съставянето на годишния финансов отчет.

Анализът на годишния счетоводен отчет позволява да се определи само финансовото състояние на предприятието, но и причините довели до получените резултати. Той дава обширна информация, която позволява вземането на правилни решения относно желани промени. Също така подобен фирмен счетоводен и финансов анализ трябва да е съобразен с изискванията на Закона за счетоводството и Националните и Международни счетоводни стандарти, които осигуряват организационно и методологично единство при счетоводното отчитане на дейността, за да се постигне вярно и честно представяне на имущественото и финансово състояние на предприятието в годишния финансов отчет.

Дейността на всяко предприятие може да се характеризира с извършените разходи и на база основната и допълнителна дейност получените приходи. Разходите са съвкупност от пренесени и създадени стойности. Пренесените стойности са адекватни на амортизациите на амортизируемите активи, на провизиите на провизируемите  активи и на стойността на изразходваните материали и получените услуги. Създадените стойности се измерват с начислените суми за заплати и за осигуровки.

Приходите и разходите са основни обекти на финансово-стопанския анализ поради тяхното значение за предприятието. Величината, структурата и динамиката на приходите и разходите дефинират финансовите резултати. Цел на анализа в дипломната работа е обективната теоретична и практическа оценка на приходите и разходите в предприятието и обуславящите ги фактори.

Обект на настоящата дипломна работа са проблемите при счетоводното отчитане на приходите и разходите на фирмата (теоретично и практически), както и анализ на годишната финансова заверка на документацията на фирмата от дипломиран експерт счетоводител - одитор.

Задачите на разработката са свързани с теоретичното и практическо анализиране на основните законови положения при отчитането на приходите и разходите в стопанските предприятия, годишното счетоводно приключване, както и одитирането на предприятията

Самата дипломна работа е разделена на три глави. Първа и втора глава са с теоретична насоченост, докато трета глава е на базата на анализ конкретика на определен обект - “АБ АРГО” - София. В първа глава теоретично е анализирано счетоводното отчитане на отделните групи приходи и разходи в стопанското предприятие, както и  специфичните характеристики на годишното счетоводно приключване и свързаният с него одит на фирмата, както и мащабно са отразени всички закони, имащи отношение и регламентиращи организацията на счетоводното отразяване на приходите и разходите.

Втора глава дава обща теоретична постановка за същността на финансовия одит в стопанските предприятия - приемането на одиторски ангажимент; одиторска проверка (методология и етапи на проверка на документацията); одиторски рискове при заверката и краен одиторски доклад.

Трета глава представлява анализ на стопанската дейност на стопанско предприятие, като са анализирани счетоводното отчитане на приходите и разходите по видове, както и е проследена одиторската проверка и контрол във фирмата за 2005 година.

Приложенията включват основните счетоводни документи, влизащи в годишния счетоводен и финансов отчет.

Поради актуалността на темата, използваната литература е в няколко направления. Използвана е актуална икономическа литература в теоретическата част; мнения и коментари, както и законодателна литература. В практическата част са използвани данни от годишните финансови отчети на “АБ АРГО” - София.

...........................................................

ТРЕТА ГЛАВА

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ОДИТ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ВЪВ ФИРМА “АБ АРГО” - СОФИЯ

1. ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИРМАТА. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Фирма “АБ АРГО” - СОФИЯ е създадена през 1999 г. с решение №545/23.07.1999 г. на Софийския окръжен съд.

Предприятието е реномиран производител на арматура за водоснабдяване, парни инсталации, енергетика, хидромелиоративни съоръжения и други. Заводът е поддоставчик и на заводите-производители на промишлено оборудване. Конструкциите на арматурите са разработени в съответствие с Български държавен стандарт, DIN и EN.

Фирмата е сертифицирана в съответствие с Международния Сертификат за управление на качеството - ISO 9001. “АБ АРГО” - СОФИЯ е експортно ориентирана фирма. В момента повече от половината от фирменото производство е за външния пазар. Дружеството изпълнява поръчки на фирми, чиито изделия се инспектират и приемат от "Германски лойд", Български корабен регистър и Руски корабен регистър.

        В предмета на дейност на “АБ АРГО” - СОФИЯ са включени всички произвеждани до момента продукти и изграждани обекти, които са групирани в следните основни направления:

 “АБ АРГО” - СОФИЯ има изградени специализирани звена за развойна дейност с много добре подготвени специалисти. Основната им задача е:

По този начин дружеството самостоятелно извършва развойната си дейност.

Проектирането, изработването, ремонтът и поддръжката на почти цялата екипировка - технологична/инструментална/мерителна, се извършва от дружеството. За тази цел е обособен участък за изработване и ремонт на екипировка, съоръжен с подходящо оборудване.

Стратегията на компанията е насочена към постигане на бързо и гъвкаво реагиране на пазарното търсене. Фирмата разполага със собствена конструкторска и технологична база и е успяла да изгради необходимата организация за производство. Изпълнява и специални поръчки за чугунени отливки по задание на клиента, тъй като разполага със собствен леярен цех и високопроизводително оборудване. За решаване задачите в областта на качеството и доверието на клиентите към произвежданата продукция, се провеждат контролни лабораторни изпитания в собствена изпитателна станция.

Гъвкавата фирмена ценова политика е съобразена със спецификата на бранша, силната международна конкуренция и високото качество на предлаганата от нас продукция. Фирмата разполага добре развита партньорска политика, предлагаща отлични условия за взаимоизгодна работа, като се спазват условията на взаимен интерес.

Качеството на продукцията се налага с успех на чуждестранните пазари пазари. “АБ АРГО” - СОФИЯ продължава да работи върху усъвършенстване качеството и гамата на своята продукция, за да посреща нарастващите изисквания на своите клиенти и да запазва своята конкурентноспособност на международните пазари, като за тази цел е изградила ефективна управленска политика и фирмена стратегия.

Продуктите и услугите на “АБ АРГО” - СОФИЯ се реализират:

………………………………………..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доброто финансово състояние на всяка компания зависи от организацията на дейността на предприятието и далновидното управление на ресурсите, с които разполага - материална база, материали, съоръжения, работна сила, паричните средства.

Един от елементите за постигане на ефективност от дейността е и правилната и ефективна работа на счетоводния отдел. Навременната и точна информация за финансовото и имущественото състояние на фирмата, наличните парични средства и пр. са в основата за бързо и правилно вземане на решение от страна на ръководството.

За целта в предприятията следва да се осъществява текущо и периодично счетоводно отчитане на дейността за да може в края на отчетния период да притежават систематизирана информация за съставянето на годишния финансов отчет.

Отчитането на паричните потоци и ликвидността чрез коефициентите за обща, бърза, незабавна и абсолютна ликвидност са важни за ръководството и за постигане ефективност в дейността. В счетоводната практика се използват два метода за отчитането на паричните потоци. При прекия метод се постига непосредствено отчитане на паричните постъпления и паричните плащания, произтичащи от оперативната дейност, докато при косвения се разкрива не толкова движението на паричните потоци, колкото реалната парична тежест на финансовия резултат.

Важно при последващата проверка от дипломиран експерт счетоводител (или одит) да се направи ясна и отчетлива оценка и счетоводна реализация на основните приходни и разходни пера, сметките да се водят с чисти обороти, при необходимост във фирмата да се води аналитично отчитане и т.н., което правилно счетоводно отчитане ще спомогне фирмата във всеки един момент да има информация относно финансовото си състояние, приходите и разходите през текущия период, възможностите за инвестиции от страна на ръководството на фирмата, както и възможностите за минимизирането на негативни финансови резултати и последици ако са открити такива в текущата дейност на предприятието.

Препоръки към фирма “АБ АРГО” АД - София:

1. За засилване рекламната дейност дружеството би могло съвместно с дистрибуторите да предприеме по-активна рекламна кампания за внедряването на нови продукти, както и при стратегията на навлизане и продуктово ситуиране на нови за фирмата пазари и потребителски ниши.

2. За насърчаване продажбите може да се включат средства като използване на плакати, оформяне на демострационни щандове, използване щамповани найлонови торбички, въвеждане на вариращи цени, чийто размер зависи от количеството. За постигане на по-голяма  конкурентноспособност фирмата може да насочи усилия към рекламно-насърчителните функции на потребителската опаковка като използва нови материали за опаковка, нови алтернативни форми на  опаковката

3. За намаляване монотонния труд в производствените цехове и създаване на разнообразие на изпълняваната работа може да се дадат правомощия и отговорност на работниците за подготовка, организиране, контрол, подържане на работното място.

4. Във връзка с иновационната политика да се оптимизира съотношението инвестирани средства за нови продукти, инвестирани средства за усъвършенстване на старите продукти и инвестиции за материално техническа база;

5. Продуктовата стратегия е оптимално да бъде разделена според пазарите и потребителите на встъпителна за нови пазари и нови продукти и поддържаща и диференцирана относно старите продукти на фирмата; да се засили инвестиционната и иновационна дейност;

6. Да се разшири взаимодействието продуктова, производствена и маркетингова стратегия, с цел оптималност на фирмата в средносрочен и дългосрочен период.

7. По отношение продуктовата стратегия да се обърне внимание на допълващите продукта елементи и обслужването, както и на развитие на дистрибуционната мрежа с цел най-пълно обхващане на целевите пазари на фирмата; да се разшири продуктовия асортимент по дължина, дълбочина и ширина;

8. Да се обвърже продуктова стратегия за навлизане на нови пазари с ценовите различия и особености при новите продукти с цел максимизиране на печалбата за фирмата и в кратък период;

9. Да се обвържат продуктовата политика с принципите за качество (плюс това по европейските стандарти) във фирмата и стратегията за превантивен, текущ и последващ контрол.

........................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

I. Нормативна база.

 1.  Закон за счетоводството, в сила от 1.01.2005г. ДВ бр. 96/2004г.
 2.  Закон за независимия финансов одит;Обн., ДВ, бр. 101 от 23 ноември 2001 г., изм. доп. ДВ бр. 91/2002г.
 3.  Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. ПМС 46/21.III.2005г. Сп. “Справочник на счетоводителя”, кн. 12 и 13/2005г. на “Персонал Консулт” ГП.
 4.  Международни счетоводни стандарти. С. Изд. “Форком”, 2001г.
 5.  Международни стандарти за финансово отчитане. Практически наръчник. Първо издание. С. РААБЕ България ЕООД, 2004г

ІІ. Икономическа литература.

 1.  Динев, Димитър. Мениджмънт на счетоводната и одиторска дейност. С. 2002г.
 2.  Дочев, Иван. Годишен финансов отчет на предприятията за 2002г. С. 2002г.
 3.  Дурин, Стоян и Даниела Дурина. Наръчник по счетоводство на малки и средни предприятия. Сметкоплан за малки и средни предприятия. С. Изд. “Форком”, 2005г.
 4.  Колева, Христина, Годишно счетоводно приключване. С. “Интер Интелект”, 2004г.
 5.  Симов, Иван. Как да четем и разбираме финансовите отчети. С. 2003г.
 6.  Данни, предоставени от финансовия и счетоводен отдел на “АБ АРГО” София за 2004 и 2005г. - Баланс на предприятието; Отчет за приходите и разходите; Отчет за собствения капитал; Отчет за приходите от дарения; Отчет за паричните потоци; Отчет за извънредните приходи и финансирания; Одиторски доклад за 2004 и 2005г.; други приложения към ГФО.

...........................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа таблици като най-новите данни са за 2005 г.

Ключови думи:

счетоводно отчитане и одит; приходи и разходи; “АБ Арго” АД - София; нормативна база; годишно финансово приключване; заключителен одитен доклад; МСС и НСС


Търси за: счетоводно отчитане одит | приходи разходи | АБ Арго София | нормативна база | годишно финансово приключване

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker