Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Финансов анализ на фирма

2006 г.

Съдържание

Въведение 3

1. Амортизация на ДА. Амортизационна политика на фирмата 7

2. Амортизация 8

3. Амортизационна политика на фирмата 10

4. Методи за амортизация 12

5. Практически пример 14

5.1. История на фирмата. Цели, мисия и стратегия за управление. 14

5.2. Текущо счетоводно отчитане. 17

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 23

Въведение

Развитието на всяко предприятие е силно свързано с финансовото му състояние. Доброто финансово състояние зависи от организацията на дейността на предприятието и далновидното управление на ресурсите, с които разполага - материална база, материали, съоръжения, работна сила, паричните средства.

Всяко предприятие се стреми, осъществявайки дейността си да получи положителен резултат. Той ще му осигури финансова независимост и автономност в плановете му за развитие, за желанието му за разширяване и модернизиране на дейността си. Благодарение на това то ще бъде конкурентноспособно в средата на пазарна икономика.

Счетоводството е това, от което се нуждаят фирмите, за да разберат какво е финансовото и имущественото им състояние, за да планират използването на паричните средства, да определят на къде да насочат паричните потоци, да определят възможностите си за развитие и необходимостта си от привличане на чужд капитал. То се извършва текущо при извършването на всяка една стопанска операция от страна на фирмата, водеща до увеличаване или намаляване на крайния й финансов резултат.

За целта предприятията трябва да осъществяват текущо и периодично счетоводно отчитане на дейността си за да може в края на отчетния период да притежават систематизирана информация за съставянето на годишния финансов отчет. Анализът на годишния счетоводен отчет позволява да се разкрие не само финансовото състояние на предприятието, но и причините довели до получените резултати. То трябва да е съобразено с изискванията на Закона за счетоводството и Националните и Международни счетоводни стандарти, които осигуряват организационно и методологично единство при счетоводното отчитане на дейността, за да се постигне вярно и честно представяне на имущественото и финансово състояние на предприятието в годишния финансов отчет.

Дейността на всяко предприятие може да се характеризира с извършените разходи и получените приходи от цялостната дейност. Приходите и разходите са основни обекти на финансово-стопанския анализ поради тяхното значение за предприятието. Величината, структурата и динамиката на приходите и разходите дефинират финансовите резултати.

………………………………………….

4. Методи за амортизация

При определяне размерът на амортизацията през отделните отчетни периоди в рамките на срока на годност на амортизируемия актив предприятието прилага линейни и нелинейни методи. За една и съща група сходни активи не се допуска прилагането на различни методи на амортизация. Избраните методи се прилагат последователно през отделните отчетни периоди.

1. Линеен метод на амортизация.

При този метод амортизацията се разпределя пропорционално на периодите които обхващат предполагаемия срок на годност на амортизируемия актив. Този метод се прилага тогава, когато предприятието не може да определи ползата от употребата на активите в рамките на срока на годност.

Характеризира се с използването на постоянна амортизационна норма за всяка година. Годишните амортизационни отчисления също са в постоянен размер и се определят и отчисляват от първоначалната стойност на дълготрайните активи. Годишните амортизационни норми и квоти се определят съответно по формули 3.1., 3.2. и 3.3.

2. Нелинеен метод на амортизация.

Отличава се с това, че в отделните периоди на амортизационния срок на активите се използват различни норми на амортизация, а следователно и годишните отчисления са различни. Този метод има много разновидности. Някои от тях са дегресивни, а други прогресивни. Дегресивните нелинейни методи се характеризират с това, че през първите години на функциониране на активите се набира по-голяма част от амортизационните отчисления. При прогресивните методи положението е обратното.

……………………………………………….

5. Практически пример

5.1. История на фирмата. Цели, мисия и стратегия за управление.

Създадена е през 1955 г. като текстилен завод “Добри Желязков” след обединяването в едно на двете дотогавашни предприятия памукотекстилното ”Сините камъни” и чорапното “Осми март”. Новото предприятие е с предмет на дейност: производство на памучни прежди, памучни тъкани и чорапи с името “Осми март”. През 1976 г. завода се специализира само във производството на чорапи и предачния цех преминава към текстилния комбинат “Съби Димитров”. През месец май 1991 г. фирмата е регистрирана като АД с новото име “Спринт” АД. Промяната е вписана в търговския регистър с решение № 456/11.05.1991 г. на Сливенския окръжен съд със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул.”Стефан Караджа № 17”. Основната дейност е производство и търговия с чорапни изделия. Акциите притежават: Държавата - 1,6%; италианската компания “Матик” - 97% и др. Акционери 1,4%. На базата на притежаваните акции се определя размера на изплащаните дивиденти от чистата печалба на дружеството след като се отдели необходимата сума за фонд “Резервен”. В търговския регистър са вписани членовете на ръководния орган - Съвета на директорите.

През 1991 г. се извършва основен ремонт и модернизация на сградите в които се помещават производствените цехове, административното управление, складовата база и ремонтния цех. Закупуват се нови плетачни машини “Лонати - 362” за подобряване на техническата база за производство.

Рекламната стратегия ще бъде насочена към потенциалните клиенти на фирмата, чрез стимулиране на продажбите и пъблик рилейшънс. Фирмата ще наблегне на качеството на продукцията, на оптималната цена, на временната доставка и тоталното задоволяване на нуждите на клиентите.

Фирмата се е насочила към периодичната реклама. Във всички складове на едро ще се повеждат промоции. В специализирания печат /например сп. “Print & Publishing”/ ще има платени рекламни статии, които да характеризират продуктите на фирма “АПИРЕКС” и съответно дейността на фирмата.

.......................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  Айнаджиев А., Петков М., - “ Икономика на предприятието” Г 1999 г.
 2.  ДВ бр. 119 от 2002 г.
 3.  Динев М.- “Обща теория на счетоводството”
 4.  Дончев Д. - “ Икономика на предприятието”, Сиела, София 1998 г.
 5.  Евгениев Г. - “Основи на управлението на човешките ресурси ”1993 г
 6.  Иванов В.- “Икономика на предприятието” 1995 г.
 7.  Иванов В. - “ Икономика на предприятието”, Лиафсо ООД, 1995 г.
 8.  Кръстев Т. - “ Амортизационна политика”, “ИК Сила”, София 1997 г.
 9.  Маринов Г., Попов Г., Велев Мл., Гераскова О. - “ Приложна икономика” Информа интелект 1996 г.
 10.  Маринова Ю., Попов Г. - “ Икономика и организация на индустриалната фирма”, Горекс Прес 2001 г.
 11.  Николов М. - “ Икономика”, Princceps, София 1997 г.
 12.  НСС - Сиела, София 2002 г.
 13.  Стоянов Д. - “Индустриален растеж”
 14.  Тимчев М., - “Финансово-стопански анализ на фирмата” 1994 г.
 15.  Харизанова М. - “Управление на човешките ресурси” 1997 г
 16.  Закон за счетоводството
 17.  Данни, предоставени от счетоводния отдел на фирмата за периода 2004-2006 

.....................................................

Темата е писана 2006 г.

Ключови думи:

финансов анализ, амортизация  и амортизационна политика, ДМА и ДНА, текущо счетоводно отчитане, методи на амортизация


Търси за: финансов анализ | амортизация амортизационна политика | текущо счетоводно отчитане | методи амортизация

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker