Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


 

 

 

Курсова работа

 

на тема:

 

Анализ на състава и структурата на дълготрайните материални активи в “МОНО” АД гр. Плевен

 

 

 

2007 г.

 

 

1. Увод. 3

2. Амортизационна политика на фирма. 3

3. Методи за амортизация. 5

4. Анализ на състава и структурата на дълготрайните материални активи в “МОНО” АД гр. Плевен. 6

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 15

 

 

1. Увод

 

В условията на пазарна икономика, когато се осъществява много динамично движение на всички цени, е необходимо да се извърши преоценка /ревалоризация/ на преобладаващата част от активите. Преоценката на активите представлява осъвременяване на тяхната стойност по цени, действащи в момента на преоценката и се извършва след задължителна инвентаризация. Дълготрайните материални активи се ревалоризиране, като отчетната или първоначалната им стойности и начислената до момента на преоценката амортизация се умножат с един и същи коефициент.

Целта на ревалоризацията бе да се отрази в стойността на активите натрупаната през съответните години инфлация, да се приведат цените на ДМА в съответствие с техните действителни цени и да се прекрати в известна степен декапитализацията на предприятията.  Една от важните цели, която се преследваше с ревалоризацията, бе чрез многократното увеличаване на  стойността на основните фондове реално да нараснат амортизационните вноски в себестойността  и цените на стоките, за да  осигурят достатъчно средства за осъвременяване   на  производството чрез закупуване на нови, по-високопроизводителни и съвременни машини и съоръжения, и модерни технологии.

 

2. Амортизационна политика на фирма

 

Съвкупността от правила и норми, които определят отчитането на амортизациите в предприятието, представляват неговата амортизационна политика.

Амортизационната политика се избира и прилага от ръководителите на фирмата, съобразявайки се с конкретната икономическа ситуация. След приемане на закона за счетоводството и други нормативни документи се засилва ролята на фирмата в разработката на основните моменти на амортизационна политика.

1. Задължително се начисляват амортизации на следните материални и нематериални дълготрайни активи (съгласно чл. 19 ал. 2 от Закона за счетоводството):

а) материални:

- трайни насаждения; продуктивни и работни животни; сгради; машини, съоръжения и оборудване; транспортни средства; стопански инвентар;

....................................................................

 4. Анализ на състава и структурата на дълготрайните материални активи в “МОНО” АД гр. Плевен

 

Дълготрайните материални активи могат да се характеризират и със следните структури, информацията от които се използва за стопанския анализ:

а) Икономическа структура – показва съотношението между активните и пасивните ДМА. Разделянето на материалните ДА на “активни” и “пасивни” се прави в зависимост от степента на въздействието им върху предметите на труда. За 2004 година това съотношение активни: пасивни е 70:30, за 2005 година, съответно 75:25%,  докато при 2006 година то е 82:18%, като използваемостта или натоваряемостта на производствените мощности в предприятието достига 72% за 2006[1]г.

б) Технологична структура – показва дела на технологичните разновидности, в рамките на отделните елементи на дълготрайни материални активи. На тази база те се делят на ДА в основното производство и на ДМА в спомагателните сектори в това число и в администрацията на фирмата.

В) Възрастова структурапоказва дела на различните възрастови групи в дълготрайни материални активи. Обикновено възрастовата структура се отчита в следните диапазони: до 5 години, от 5 до 10 години, от 10 до 15 години, над 20 години.

 

ДА 2004 г.

ДА

2005 г.

ДА

2006 г.

Изменение

КА

2005 г.

КА

2006 г.

Изменение

До 5 години

27%

37.15%

40.55%

+ 3.4%

57.81%

59.67%

+ 1.86

От 5 до 10 години

36%

29.77%

31.71%

+ 1.94 %

42.19%

40.33%

- 1.86%

От 10 до 15 години

14%

18.50%

19.01%

+ 0.51%

-

-

-

Над 20 години

23%

14.58%

8.73%

- 5.85%

-

-

-

 

100%

100%

100%

 

100%

100%

 

Таблица 2. Източник финансовия отдел на фирмата за 2005 и 2006 г.

 

-   Показателно в политиката на фирмата е, че тя се стреми да увеличи инвестициите си в ново оборудване и да го замени с остарелите производствени мощности.

            ...................................................................

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1. Айнаджиев А., Петков М., - “ Икономика на предприятието” Г 1999 г.

2. ДВ бр. 119 от 2002 г.

3. Динев М.- “Обща теория на счетоводството”

4. Дончев Д. – “ Икономика на предприятието”, Сиела, София 1998 г.

5. Геров, А. Фирмено планиране, С.; 1999 г.

6. Евгениев, Г. – “Основи на управлението на човешките ресурси” 1993 г

7. Иванов В.– “Икономика на предприятието” 1995 г.

8. Иванов В. – “ Икономика на предприятието”, Лиафсо ООД, 1995 г.

 

Темата е разработена 2007 г.

Съдържа множество таблици и данни предоставени от финансовия отдел на фирмата.

Най – новата информация е от 2006 г.

 

Ключови думи:

структура на дълготрайни материални активи (ДМА), амортизационна политика, методи за амортизация, ревалоризация, активи на фирмата, планиране на инвестициите, декапитализация на предприятията

 

 [1] По данни на финансовия отдел за 2005 и 2006г.


Търси за: структура дълготрайни материални активи | ДМА | амортизационна политика | методи амортизация | ревалоризация | активи фирмата | планиране инвестициите | декапитализация предприятията

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker