Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

РЕФЕРАТ

 

на тема:

 

Разходи на стоковото обръщение – същност и елементи

 

 

 

2009 г.

 

1. Увод. 3

2. Що е разход. Видове разходи. 3

3. Анализ и планиране на разходите. 5

3.1 Показатели за измерване разходите за обръщение /РО/ 9

3.2 Показатели за структура на разходите за стоково обръщение. 11

3.4 Методи за планиране и анализ на РО.. 11

4. Критични точки на разходите. 16

Използвана литература. 19

 

 

            1. Увод

 

В условията на развиваща се пазарна икономика у нас все по-голямо значение придобиват проблемите, свързани с оцеляването и просперитета на търговската фирма. От тази гледна точка всяка търговска фирма трябва да държи сметка за своята ефективност и конкурентноспособност, чрез цялостно анализиране на своята дейност. Анализът на разходите заема централно място в системата на комплексния анализ на стопанската дейност на търговските обекти. Това се обяснява с обстоятелството, че разходите за обръщение представляват основополагащ фактор, определящ цената на търговската услуга, степента на използване на вътрешния потенциал на фирмата и от друга страна те оказват непосредствено влияние върху крайния резултат от търговската дейност. Разходите имат различна природа на поява, функциониране и съществуване. От тук произтича и необходимостта от подробно изучаване на съдържанието, размера, равнището, динамиката и структурата на разходите за стоково обръщение, както и влиянието на основните фактори, които ги обуславят.

Чрез математико - икономическите и статистическите методи на анализа се разкриват количествените и качествените измерения на съществуващите връзки и зависимости, посочват се резервите и се формира стратегията на фирмата за мобилизирането и максималното използване на тези изведени резерви.

            ……………………………………………         

3. Анализ и планиране на разходите

 

Планирането и анализът на разходите в търговските фирми се извършва въз основа на съответни изходни предпоставки. По-важните от тях са:

         

 1. В съответствие с икономическата им същност.

Съгласно МСС разходите представляват намаляване на стопанската полза /изгода/ за фирмата под формата на увеличаване на пасиви или намаляване на активи, което води до намаляване на фирмения собствен капитал /СК/. Затова планирането и анализът трябва да имат за обект съответни изследвания и съставянето на планове чрез разкриване на конкретните фактори, оказващи влияние както в/ у общият им размер, така и в/ у съставните форми и елементи на разходите с цел тяхното относително намаляване, т.е. създаването на по-добра стопанска изгода, довеждаща да нарастването на СК.

         

  2. В съответствие със структурата на разходите.

·        Разходи за дейността - вкл. намаление на запасите от продукция, незавършено производство и р/ ди за бъдещи периоди, разходи за материали и външни услуги, р/ ди за персонала, амортизация на дълготрайните активи, други разходи и отчетна стойност на продадените стоки

Финансови разходи - плащане на лихви по ползвани кредити, отрицателни разлики от промяната на валутните курсове и операции с ЦК

               …………………………………………

4. Критични точки на разходите

 

       Установяването  на специфичните повратни точки в изменението на разходите под влияние на изменението на общите, средните общи и пределните продажби, носещи наименованието критични точки на разходите, изисква предварително да се посочат някои необходими предпоставки, които имат важно значение за теоретичното изясняване на разглежданата характерна зависимост.

        По-важните предпоставки се свързват с това че е налице своеобразно изменение на продажбите под влияние на определен основен фактор. С увеличаване на продажбите различните видове разходи се променят така:

               1. Променливите разходи първоначално растат подпропорционално, а след това надпропорционално.

               2. Постоянните разходи с нарастване на продажбите остават на постоянно равнище, т. к. зависят не от количеството продадени стоки, а от времето

3. Общите разходи представляват сумата на променливите и постоянните разходи. Изменят се в зависимост от изменението на променливите разходи, тъй като постоянните са неизменни и участват в общите разходи с постоянна величина.

…………………………………………..

 

 

 

 

Използвана литература

 

1. МикроикономикаС. Савов

2. Управление на разходите в предприятието – М. Ламбовска

4. Закон за счетоводството

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Не съдържа таблици.

Съдържа множество формули.

 

Ключови думи:

планиране на разходи, стоково обръщение, разходи за обръщение (РО), критични точки на разходите, комплексен анализ на стопанската дейност, запаси от продукция, постоянни и променливи разходи, стопанска изгода


Търси за: планиране разходи | стоково обръщение | разходи обръщение | критични точки разходите | комплексен анализ стопанската дейност | запаси продукция | постоянни променливи разходи | стопанска изгода

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker