Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Катедра “Счетоводство и анализ”

 

 

 

 

Курсова работа

 

на тема:

 

Счетоводно отчитане разчетите на застрахователя

 

 

София, 2006 г.


Съдържание

 

Увод. 3

1. Същност, характеристика и видове разчети на застрахователя. 4

2. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на разчетите на застрахователя  7

3. Отчитане на разчетите по застраховане. 8

3. 1 Отчитане на разчетите с посредници по застраховане. 8

3.2 Отчитате на разчетите с клиенти по застраховане. 10

3.3 Отчитане на разчетите по предстоящи плащания със застрахователи  12

3.4 Отчитане на разчетите по съзастраховане. 15

3.5 Отчитане на разчетите с презастрахователи. 16

3.6 Отчитане на разчетите със седанти. 17

Заключение. 18

Литература. 19

 

 


Увод

 

Разчетите на предприятието са паричен израз на стопанско - правните му отношения с трети лица – физически и юридически, които възникват в процеса на кръгооборота на неговите средства. Това са отношения с държавата и други държавни институции, с други предприятия и организации – местни и чуждестранни, с персонала и с други физически лица.

Правилно организираната, навременната и аналитичната счетоводна информация на възникването, протичането и прекратяването на разчетните отношения на застрахователя и на неговите структурни подразделения е от съществено значение за резултатното използване на ресурсите в застрахователното дружество за ускорена обращаемост на средствата на предприятието и за ефективност в използването им в процеса на кръгооборота на тези средства. А това е един от най-важните показатели за работата на предприятието в условията на пазарното стопанство.

Между предприятието и застрахователя, респ. застрахователни предприятия, възникват сметни отношения по повод сключени застрахователни договори. Предмет на тези договори са застраховки на работници или служители, или на определено имущество. В тези договори се предвижда изплащането на застрахователно обезщетение при настъпване на определен с договора застрахователен риск (пожар, наводнение, кражба, смърт, телесна повреда и т.н.).

...................................................................

3. Отчитане на разчетите по застраховане

 

3. 1 Отчитане на разчетите с посредници по застраховане

 

Разчетите с посредниците по застраховане се отчитат чрез с/ка 491 “Застрахователни доверители”. Тя е смесена (активно - пасивна), основна разчетна сметка и отразява състоянието на разчетите към даден момент. Към нея може да се организира аналитично отчитане в различни разрези в зависимост от информационните потребности на застрахователното дружество.

Счетоводните записвания, които се съставят за осчетоводяване на събраната и преведена от застрахователните доверители премия по застраховането в левове и валута и за начислените аквизационни комисионни за посредничество, са:

 

І. Когато застрахователните доверители превеждат на застрахователното дружество частта от премията, която е предназначена за застрахователя, съгласно условията на договора за посредничество и си задържат полагаемата им се аквизационна комисионна:

1. За преведената премия по застраховането от посредниците на застрахователното дружество:

Дебит с/ки от група 50 “Парични средства”

            Кредит с/ка 491 “Застрахователни доверители”

            Аналитична подсметка на доверителя

            Личен номер на доверителя

            Аналитична подсметка 1 “Застрахователна премия”

2. За начисляване на събраната премия по застраховането като приход за съответния период на основание отчета на посредника за сключени застраховки:

Дебит с/ка 491 “Застрахователни доверители”

            Аналитична подсметка на доверителя

            Личен номер на доверителя

            Аналитична подсметка 1 “Застрахователна премия”

            (с преведената от доверителя застрахователна премия)

            Аналитична подсметка 2 “Аквизационна комисионна”

Кредит с/ка 761 “Приходи от премии по застраховането”

.......................................................................

 

Заключение

 

Правилно организираната, навременната и аналитичната счетоводна информация на възникването, протичането и прекратяването на разчетните отношения на застрахователя и на неговите структурни подразделения е от съществено значение за резултатното използване на ресурсите в застрахователното дружество за ускорена обращаемост на средствата на предприятието и за ефективност в използването им в процеса на кръгооборота на тези средства. А това е един от най-важните показатели за работата на предприятието в условията на пазарното стопанство.

.....................................................................


Литература

 

1. Застрахователно и осигурително счетоводство, Марин Нейков

2. Курс по счетоводство на предприятието, Иван Душанов

3. Кодекс по застраховането

 

 

Темата е разработена 2006 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

счетоводно отчитане, разчети на застраховател, синтетично и аналитично отчитане, посредници по застраховане, презастрахователи и седанти, сметни отношения, презастрахователна премия, текущо начисляване, застрахователни обезщетения

 

 

 

 


Търси за: счетоводно отчитане | синтетично аналитично отчитане | посредници застраховане | презастрахователна премия | текущо начисляване | застрахователни обезщетения

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker