Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Финансово – счетоводен факултет

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА:

 

 

Модел за счетоводно отчитане на нематериалните активи в бюджетното предприятие

 

 

 

2006

 

 

Съдържание:

 

 

 

1. Теоретична характеристика на нематериалните дълготрайни активи като обект на счетоводно отчитане. 3

1.1. Счетоводно отчитане на нематериалните дълготрайни активи в бюджетните предприятия*. 8

1.1.1 Счетоводно отчитане на придобиването на нематериалните дълготрайни активи в бюджетните предприятия. 9

1.1.2 Счетоводно отчитане на изваждането от употреба на нематериалните дълготрайни активи в бюджетните предприятия. 11

1.1.3 Счетоводно отчитане на преоценките на нематериални дълготрайни активи в бюджетните предприятия. 13

2.  ПРИМЕР: *. 15

Използвана литература: 19

 

 

 

1. Теоретична характеристика на нематериалните дълготрайни активи като обект на счетоводно отчитане

 

   Терминът нематериален произхожда от английски език и означава неосезаем, недоловим. Това са установими нефинансови ресурси придобити и контролирани от предприятието, които нямат физическа субстанция, но може да има материален носител. Те имат съществено значение при употребата им и от тяхното използване се очаква икономическа изгода.

    Правото на предприятието единствено да извлича ползи от използването на актива, както и да ограничи възможността за достъп от физически и юридически лица  и очакването на икономически изгоди от тях се нарича упражняване на контрол върху нематериалния актив.

     МСС 38 изисква от едно предприятие да отчете нематериален актив (по себестойност), ако или само ако*:

а) има вероятност бъдещите икономически ползи, които могат да произтекат от актива, да се получат в предприятието;

б) стойността на актива може надеждно да се оцени.

Това изискване се отнася едновременно за нематериалните активи, които се придобиват отвън и които се създават в предприятието.

      Вътрешносъздадените репутация, търговски марки, запазени наименования, издателски права, клиентски бази и други подобни не могат да бъдат отчетени като активи.

   Всички разходи за научноизследователска дейност следва да се отчетат като разход за периода, в който са възникнали.

    След първоначалното признаване МСС 38 налага изискването един нематериален актив да бъде оценен по един от следните два начина: *

а) препоръчителен подход: себестойност, намалена с натрупаната амортизация и всякакви натрупани загуби от обезценка; 

б) допустим алтернативен подход: преоценена сума, намалена с всякакви последващи натрупани амортизации и всякакви последващи натрупани загуби от обезценка; преоценената стойност следва да бъде справедливата стойност на актива; този подход обаче се допуска, ако и само ако справедливата стойност може да се определи чрез съотнасяне на нематериалния актив към активния пазар; освен това, когато едно предприятие избере този подход на отчитане, МСС 38 налага достатъчно редовно да се правят такива преоценки, така че балансовата сума на нематериалния актив да не се различава съществено от тази, която ще се определи чрез използването на справедливата стойност към датата на баланса; също така МСС 38 посочва как се преоценяват нематериалните активи и дали да се отчете увеличение (намаление) при преоценката в отчета за дохода или директно в собствения капитал.

…………………………………………….

 1.1.1 Счетоводно отчитане на придобиването на нематериалните дълготрайни активи в бюджетните предприятия

 

  Увеличенията на нематериалните дълготрайни активи в бюджетните предприятия може да бъде предизвикано от:

1 Придобиване

а/ придобиване чрез създаване в самото бюджетно предприятие;

б/ придобиване чрез покупка;

в/ придобиване при създаването на бюджетното предприятие.

2 Безвъзмездно получаване

3 Установяване на незаприходени активи при инвентаризация

4 Трансформиране на един вид нематериални дълготрайни активи в друг вид нематериални дълготрайни активи

  Процесът на счетоводно отразяване на разходите за придобиване на нематериални дълготрайни активи чрез създаване в самото бюджетно предприятие /стопански начин/ може да се представи със следните счетоводни записвания:

а/ счетоводно отчитане на разходите по икономически елементи:

 

  Дт с/ка гр.60 Разходи по икономически елементи

     Кт с/ки подгр.302 Материали или

     Кт с/ки подгр.303 Продукция или

     Кт с/ки гр.40 Доставчици или

     Кт с/ка гр.42 Разчети с персонал и други или

     Кт с/ка гр.50 Парични средства или

     Кт с/ка подгр.759 Трансфери за поети осигурителни вноски

 б/ за отнасяне на извършените разходи в състава на разходите за придобиване на нематериалните дълготрайни активи се съставя:

 

  Дт с/ка 6502 Придобиване на нематериални дълготрайни активи по стопански начин

    Кт с/ка гр.60 Разходи по икономически елементи

 

в/ за заприходяване на новопридобития нематериален дълготраен актив се съставя: 

Дт с/ка гр.21 Нематериален дълготраен актив

      Кт с/ка 6502 Придобиване на нематериални дълготрайни активи по стопански начин

 

г/ ако в края на отчетния период има незавършен нематериален дълготраен актив се съставя:

Дт с/ка 2109 Други нематериални дълготрайни активи

  ан. с/ка нематериални дълготрайни активи в процес на придобиване

   Кт с/ка 6502 Придобиване на нематериални дълготрайни активи по стопански начин

 

д/ за заприходяване на актива през новия отчетен период се съставя:

           Дт с/ка гр.21 Нематериални дълготрайни активи

    Кт с/ка 2109 Други нематериални дълготрайни активи

  Ан. с/ка нематериални дълготрайни активи в процес на придобиване

 

Придобиването на нематериални дълготрайни активи по реда на покупка от други предприятия се отразява със счетоводна статия:

   Дт с/ка гр.21 Нематериални дълготрайни активи

     Кт с/ка гр.50 Парични средства

     Кт с/ка гр.40 Доставчици

Придобитите нематериални дълготрайни активи при създаването на бюджетно предприятие се отнасят в увеличение на капитала му със счетоводната статия:

Дт с/ка гр.21 Нематериални дълготрайни активи

   Кт с/ка 100 Разполагаем капитал в бюджетните предприятия

……………………………………….

 

1.1.3 Счетоводно отчитане на преоценките на нематериални дълготрайни активи в бюджетните предприятия

 

   След първоначалното им признаване в баланса нематериални дълготрайни активи подлежат на преоценка. Преоценките се извършват периодично, съгласно възприетите правила в счетоводната политика на предприятието. Приходите при извършването на преоценка на нематериални дълготрайни активи в бюджетните предприятия бяха изяснени в Теоретичната характеристика на нематериални дълготрайни като обект на счетоводно отчитане. За счетоводното отразяване на преоценката на нематериални дълготрайни активи в бюджетните предприятия се използват с/ките от гр.78 Прираст / намаление на нетните активи от преоценка подгр.780 Прираст намаление на нетните активи от преоценка сметки:

7801 Положителни преоценки на активи

7802 Отрицателни преоценки на активи

    7801 Положителни преоценки на активи  е пасивна. По нея се отчита надоценката на нематериални дълготрайни активи като се съставя счетоводната статия:    

Дт с/ка  гр.21 Нематериални дълготрайни активи

   Кт с/ка  7801 Положителни преоценки 

В края на отчетния период сметка 7801 Положителни преоценки  се приключва със счетоводната статия:

  Дт с/ка 7801 Положителни преоценки 

    Кт с/ка 1301 Изменение в нетните активи от преоценка

    

   Сметка 7802 Отрицателни преоценки на активи е активна. Използва се за отразяване на преоценки като се съставя счетоводната статия:

    Дт с/ка 7802 Отрицателни преоценки на активи

        Кт с/ка  гр.21 Нематериални дълготрайни активи

 

   В края на отчетния период сметка 7802 Отрицателни преоценки на активи се приключва със счетоводната статия :

Дт с/ка 1301 Изменение в нетните активи от преоценка

   Кт с/ка 7802 Отрицателни преоценки на активи

……………………………………………..

 

Използвана литература:

 

1.  МСС 38 Нематериални активи

2.  НСС 38 Нематериални активи

3.  Бюджетно счетоводство доц. Д. Фесчиян и доц. Ст Стоянов

4.  Бюджетно счетоводство-сборник задачи и казуси доц. Д. Фесчиян и доц. Ст Стоянов

5. Примерен сметкоплан на бюджетното предприятие

 

Темата е изготвена 2006г.

Не съдържа таблици

 

Ключови думи:

бюджетни предприятия, нематериални дълготрайни активи – счетоводно отчитане, преоценка, изменение, придобиване, изваждане от употреба


Търси за: бюджетни предприятия | нематериални дълготрайни активи счетоводно отчитане | преоценка | изменение | придобиване

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker