Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Варненски свободен университет

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

на тема:

 

 

КОНТРОЛ ВЪРХУ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

 

 

2009

 

Съдържание:

 

 

 

1. Закон за корпоративното подоходно облагане. 3

 

1.1. Обекти на облагане. 3

 

1.2. Данъчно задължени лица по ЗКПО.. 4

 

2. Обхват на ЗКПО.. 4

 

3. Контрол върху облагаемата печалба. 5

 

4. Насоки за осъществяване на  контрол. 8

 

Използвана литература: 10

 

 

1.Закон за корпоративното подоходно облагане

Правно основание за осъществяване на контрол върху корпоративното подоходно облагане е Закона за корпоративното походно облагане(ЗКПО). Законът  урежда облагането на: печалбата на местните юридически лица (ЮЛ); печалбата на местните ЮЛ, които не са търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон; приходите от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество; печалбата на чуждестранните ЮЛ, които имат дейност в България; доходите от хазартни игри; дейността от опериране на кораби на лицата, осъществяващи морско търговско корабоплаване и др.

1.1. Обекти на облагане

Обектите на облагане според Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) могат да се класифицират по вид в следните групи:

-    Печалба – обект на облагане се явява данъчната печалба, като изходна база се взема счетоводния резултат от стопанската дейност ( печалба или загуба );

-    Доходи – тук доходите се разделят по източник на възникване, съобразно който се облагат;

-    Разходи – към облагаемите разходи спадат: социални разходи; разходи за поддръжка, ремонт, експлоатация на леки автомобили, използвани не по занятие; разходи за тържества, представителни и развлекателни цели; дарения и спонсорство. Тези разходи по същество са потреблени разходи.

-    прираст на капитала;

Също така обект са: платците; методиката за определяне на данъчната основа; отклонение от данъчното облагане; административно – наказателните разпоредби и др.

На контрол подлежат всички обекти на облагане според Закона за корпоративното подоходно облагане.

Носителите на данъчните задължения по ЗКПО представляват отделно обособен обект на данъчния контрол. Органите по приходите анализират  правилността на възникналите с тях данъчни взаимоотношения на базата на подадените данъчни декларации, информацията от данъчните досиета, данъчни сметки и др. документи имащи отношение към корпоративното облагане.

.............................................................

 

 

3.Контрол върху облагаемата печалба

При проверка на правилността на формиране на облагаемата печалба се проверява изчисленият от данъкоплатеца данъчен финансов резултат. Това е счетоводния финансов резултат, преобразуван за данъчни цели, съгласно изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Първоначално проверките започват с установяване приложимостта на принципите и подходите за формиране на облагаемата печалба. Търси се съответствие с изискванията на Закона за корпоративно подоходно облагане в раздела за общите правила за определяне на облагаемата печалба. Съществуват възможности за укриване на част от печалбата, в резултат на неправилно приложен механизъм за трансформиране на годишната счетоводна печалба в облагаема. Информация за размера на счетоводната печалба може да се добие от отчетите за приходите и разходите. Поставя се допълнително условие пред контролните органи, да установят реалността на посочените размери на приходите и разходите. С цел укриването на данък собствениците са склонни умишлено да завишават разходните величини и неправомерно да намаляват приходите от основната и допълнителни дейности. Затова заедно с документалните проверки се налага и осъществяването на фактически проверки на място, в подлежащите на контрол обекти. Извършва се целенасочен и подробен анализ по отделни приходни и разходни направления, т. е. преглежда се всеки приход и разход, неговия източник и правилността на начина за тяхното отчитане. Този процес изисква прилагане на разнообразен инструментариум от средства и способи за пряко въздействие, който може да  включва насрещни проверки, експертизи, лабораторни анализи и др.

Сега даваме една примерна последователност на проверките, при установяване правилността на формиране на облагаемата печалба:

-                      установява се правомерността на приложената база за определяне на счетоводния финансов резултат;

 - прави се преценка на верността на разходите за амортизации и направените съпоставките със счетоводната амортизационна квота;

       - проверява се дали размерът на амортизациите е установен по категории активи, като се прилага систематично линейния метод;

-  проверяващите установяват дали годишните амортизационни норми не превишават посочените от законодателя проценти, обособени по категории активи. Вземат се под внимание особеностите за прилагане на ускорена амортизация при използване на метода на снижаващия се остатък.

..........................................................

 

4. Насоки за осъществяване на  контрол

Проверките върху корпоративното подоходно облагане обхващат и други направления, свързани с определяне на данъчните задължения. Такива са:

-                преобразуване на търговски дружества и кооперации;

-                начисляване на авансови вноски, деклариране и внасяне на корпоративния данък;

-                данъчни облекчения и освобождаване от облагане;

-                предотвратяване на отклонение от данъчно облагане;

-                данъци при източника – той обхваща: данъка при източника за облагане на дивидентите и ликвидационните дялове. Те са разпределени от местни юридически лица в полза на: чуждестранни юридически лица и местни юридически лица, които не са търговци; данъка при източника за доходи на чуждестранни юридически лица. Това включва: лихви и доходи от наем; доходи от финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините; възнаграждения за технически услуги, авторски и лицензионни възнаграждения; доходите от недвижимо имущество или сделки с недвижимо имущество; възнаграждение за управление или контрол на българско юридическо лице;

-                данък върху разходите;

-                данък върху хазартната дейност;

-                данъчно третиране на счетоводни грешки и промяна в счетоводната политика и др.

.............................................................

 

 

 

 

Използвана литература:

 

1. Славков. Б, Данъчна система и данъчен контрол в Република България, Тракия – М, София 2001г.

2. Тананев. Е, Стойкова. П, Данъчен контрол и администрация, В. Търново 2008г.

3. ЗКПО. Практико – приложен коментар, 2009г.

4. Закон за корпоративното подоходно облагане

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Не съдържа таблици

 

Ключови думи:

Закон за корпоративното подоходно облагане, печалба, данъци, контрол върху облагаемата печалба, доходи, разходи, приходи, данъчни облекчения


Търси за: Закон корпоративното подоходно облагане | печалба | данъци | контрол върху облагаемата печалба | данъчни облекчения

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker