Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 

 

 

 

Курсова работа

на тема:

 

 

АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА ФИРМА „ТРЕЙД 7” ООД

 

           

2008

 

 

Съдържание

 

1. Кратка характеристика на фирма „трейд 7” ООД.. 3

2. АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА БАЗА РАЗХОДИ.. 5

3. АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА БАЗА ПРИХОДИ.. 8

4. АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА ЦЕЛИЯ КАПИТАЛ.. 9

5. АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.. 13

6. АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА БАЗА АКТИВИ.. 16

Използвана литература. 22

 

 

 

Рентабилността е способността на предприятието да „произвежда” печалба.

            Ако финансовият резултат от дейността на предприятието е печалба, това означава, че предприятието е рентабилно. Но абсолютната сума на печалбата не показва степента на ефективност. А рентабилността като показател за ефективността е относителен показател. За да се измери степента на тази ефективност, трябва абсолютната сума на печалбата да се съизмери, да се постави в съотношение към друга величина, приета за база. В числителя на отношението могат да се вземат различни разновидности на печалбата: счетоводна (брутна), нетна (балансова), печалбата от основна дейност, от финансови операции и други. Базата за изчисляване на рентабилността също може да бъде различна: разходите на предприятието, приходите, активите, собственият капитал и други. По този начин чрез различни отношения се получава едно или друго съдържание на рентабилността.

            .....................................................................

 

            „Трейд 7” ООД е ползвала кредит от ОББ АД, клон Стара Загора в размер на 50 000 лева, отпуснати на 02.07.2005 г. За обезпечение са предложени недвижими имоти, лична собственост на Иван Драганов и Росен Славов.

            Дългосрочните цели на фирмата са изграждането на верига от бензиностанции на територията на централна България и изграждането на стабилна структура от клиенти – търговци на едро.

Собствен транспорт – фирмата притежава собствен транспорт и собствена складова база.

Основен доставчик на горива фирма „Трейд 7” ООД е „ЛУКойл Нефтохим” АД, гр. Бургас.

Основни конкуренти на фирма Трейд 7” ООД са частни фирми търгуващи с петролни продукти. основните конкуренти на пазара за нефтопродукти и смазочни материали са големите търговски вериги като: ШЕЛ, ОМВ, ЛУКойл, Нафтек Петрол, както и по-малки фирми ката Кълавача Газ” и други.

Основни контрагенти на Трейд 7” ООД са Н Трейд” ООД, НИК”-5 ЕООД и Трейд 7” ООД.

            Активите на „Трейд 7” ООД към 31.12.2006 г. са на стойност 548 хил. лева. Дълготрайните материални активи са на стойност 16 хил. лева – 2,92% о общата сума  на активите и представляват офис оборудване, касови апарати и компютърна техника. Краткотрайните материални активи представляват стоки на склад – предимно петролни продукти на стойност 171 хил. лева. Фирмата има краткосрочни вземания по продажби на стойност 340 хил. лева от клиенти: „НИК -5” ЕООД, Община Казанлък и други. Паричните средства към 31.12.2006 г. са 20 хил. лева. Общо краткотрайните материални активи на фирмата заемат 97,08% от общата сума на активите. Основният капитал на „Трейд 7” ООД към 31.12.2004 г. е 20 хил. лева.

            .....................................................................

3. АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА БАЗА ПРИХОДИ

 

            Този показател за рентабилност се изчислява като процентно отношение между балансовата печалба и приходите на предприятието, т.е.:

РТпр =

Пн * 100

ПР

и показва нетната печалба на 100 лева приходи. Може да се изчисли по данните, съдържащи се в отчета за приходите и разходите на предприятието. От формулата личи, че с увеличението на печалбата рентабилността се увеличава, а с увеличението на приходите – се намалява, и обратно. Това обаче в никакъв случай не означава, че стремежът трябва да е към намаление на приходите, а тъкмо обратното. Въпросът опира до различието в степента на изменение на двете величини – на приходите и на печалбата. Същността се свежда до това приходите като фактор на печалбата да растат с по-голяма степен в сравнение с разходите. Ако изчислим рентабилността на база приходи по данните от отчета за приходи и разходи, ще се получи:

            РТпр2005 = (4 * 100) / 10 752 = 0,03 %

            РТпр2006 = (12 * 100) / 13 244 = 0,09 %

            Налице е увеличение с 0,06 % (0,09 % - 0,03 %).

 

            .....................................................................  

 

            Като показател за степента на доходност на собствения капитал към него съществен интерес проявяват собствениците, респ. собственикът на предприятието. Собствениците (акционерите) се интересуват от рисковете, които са поели като вложители, както и от доходите от вложения капитал.

            В зависимост от това дали за осъществяване на дейността се използва само собствен капитал, само заемен капитал или смесена форма на финансиране, то печалбата, която остава за собствениците на предприятието и равнището на рентабилността на собствения капитал ще бъдат различни. Използването на заемен капитал може да бъде фактор за повишаване на рентабилността на собствения капитал. Това е свързано с действието на т.нар. ефект на финансовия лост: Е = КЗ * (РТоб – ЛП).

            Изходната формула на рентабилността на собствения капитал може да изглежда и така:             

РТск = РТоб + КЗ * (РТоб – ЛП)   или      РТск = РТоб + Е

            Именно ефектът на финансовия лост показва влиянието на финансирането със заемен капитал върху рентабилността на собствения капитал.

            ................................................................................   

 

Използвана литература

 

1.      Чуков, К. „Финансово - стопански анализ на предприятието”, УИ „Стопанство”, София, 2006 г.

 

 

Темата е разработена февруари 2008 г.

Съдържа множество таблици и изчисления.

Включен е реален отчет на приходите и разходите и счетоводен баланс на фирмата към 2006 г.

Информацията в разработката е от 2006 г.

 

Ключови думи:

рентабилност, счетоводен баланс, собствен капитал, активи на фирмата, печалба на фирмата, статистически анализ, конкурентна среда, контрагентна структура, заеман капитал, ефект на финансовия лост  


Търси за: рентабилност | счетоводен баланс | собствен капитал | активи фирмата | печалба фирмата | статистически анализ | конкурентна среда | ефект финансовия лост

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker