Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


 

 

Курсова работа

на тема:

 

РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

 

 

 

 

2009

 

 

ВАРИАНТ І

 

ЗАДАЧА 1:

            Да се анализира изпълнението на бизнес задачата за намаление себестойността на сравнимата продукция.

 

            РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 1:

            Намалението на себестойността на продукцията има основно значение за увеличаване на печалбата и рентабилността на предприятието. Предприятието може да планира намаление на себестойността само за сравнимата продукция, т.е. за продукцията, която вече е била произвеждана през един или повече предходни периоди. Изходна база за съставяне на бизнес програмата за намаление на себестойността е себестойността на сравнимата продукция от предходната година. Основните показатели, по които се планира намаление на себестойността са: плановата абсолютна сума на икономията от намалението на себестойността (Ио) и плановият  процент на икономията (Ио%).

            Плановата абсолютна сума на икономията се определя като разлика между величините:

1.      Сравнима продукция по план по себестойност от предходната година

(∑Q0 . d0 . Snp) и

2.      Сравнима продукция по план по планова себестойност (∑Q0 . d0 . S0)

            От тук: Ио = (∑Q0 . d0 . S0) - (∑Q0 . d0 . Snp), където:

            Q0 е планираното количество на всички видове изделия от състава на сравнимата продукция;

            d0 – относителните дялове от отделните видове изделия в общия планов обем на продукцията, т.е. плановата асортиментна структура;

            Snp – себестойността на единица изделие от предходната година;

            S0 – себестойността на единица изделие.

            ……………………………………………..

 

ВАРИАНТ ІІ

 

            ЗАДАЧА 2:

            Да се извърши анализ на рентабилността на производствения капитал (производствените активи) на фирмата.

 

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 2:

Ще представя таблица 2.1 в табл. 2.2 с приведени допълнителни изчисления, за с цел да бъде улеснен анализът:

 

                                                                                                                      Табл. 2.2

Показатели

Предходен период

Текущ период

Отклонение

Процент

1. Печалба от продажби на продукцията, в хил. лева.

3 500

5 400

+ 1 900

154,29

2. Среден размер на производствените активи, в хил. лева, в т. ч.

43 750

45 000

+ 1 250

102,86

а) дълготрайни материални активи

32 500

36 000

+ 3 500

110,77

б) краткотрайни активи

11 250

9 000

- 2 250

80

3. Нетен размер на приходите от продажби на продукцията, в хил. лв.

17 500

21 600

+ 4 100

123,43

4. Рентабилност на продажбите, процент (р.1*100 : р.3)

20 %

25 %

+ 5%

125

5. Оборот на производствения капитал (р.3 : р.2)

0,40%

0,48%

+ 0,08

120

 

Рентабилността на база активи се определя като процентно отношение между балансовата печалба и активите на предприятието. Точното определяне на този показател също изисква да се отчита динамиката на промените в активите на предприятието в границите на периода. Затова, е по-удачно като величина на активите да се вземат средните размери на дълготрайните и  краткотрайните активи.

            …………………………………………………..

 

            Ефектът от ускоряването на обращаемостта на краткотрайните активи намира израз в сумата на освободените средства. В задачата, която разглеждаме, може да се определи размерът на освободените средства в резултат от ускоряване обращаемостта на краткотрайните активи. За целта може да се постъпи по различни начини. Ще посоча четири от тях.

            Първи начин: ако се използва показателят „Продължителност в дни на един оборот”.

            Размерът на освободените средства се определя като дните на ускоряването на обращаемостта на краткотрайните активи се умножат с еднодневния оборот за отчетния период. За разглеждания случай дните на ускоряване на обращаемостта са 15 (105-120), а еднодневните нетни приходи от продажби за текущата година са 400 лв. (144 000 хил. лв. : 360 дни). Оттук получаваме, че освободените средства в резултат на ускоряване на обращаемостта на краткотрайните активи са в размер на 6 000 хил. лв. (400 хил. лв. x 15 дни).

            Втори начин: чрез използване на показателя „Брой на оборотите, извършени от краткотрайните активи за определен период (коефициент на обращаемост)”.

            ……………………………………………

 

 

 

            Използвана литература

 

1.      Чуков, К., „Финансово - стопански анализ на предприятието”, УИ „Стопанство”, София 2006 г.

 

 

Темата е изготвена юли 2009 г.

Съдържа множество таблици и изчисления.

Най – новата информация е от 2009 г.

 

Ключови думи:

икономически анализ, себестойност на сравнимата продукция, планова асортиментна структура, обращаемост на краткотрайни активи, обем на продукцията, абсолютна сума на икономията, нетен размер приходи, ресурсна ефективност на дълготрайните материални активи

 

 

 


Търси за: икономически анализ | обращаемост краткотрайни активи | обем продукцията | абсолютна сума икономията | нетен размер приходи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker