Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

Решени задачи по управленско счетоводство

 

 

 

2008

Съдържание:

 

 

ЗАДАЧА 1. 3

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 1: 3

ЗАДАЧА 2. 5

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 2: 6

ЗАДАЧА 3. 12

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 3: 13

ЗАДАЧА 4. 13

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 4: 14

ЗАДАЧА 5. 16

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 5: 17

ЗАДАЧА 6. 20

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 6: 20

Използвана литература: 21

 

 

 

          ЗАДАЧА 1

 

            В предприятие е установена  функцията на приходите:

            TR = 300q – 0.15 q2

            Функцията на разходите е:

            TC = 20 000 + 9q + 0.25q2

 

            Иска се:

            Да се определи обемът на дейността, при който се достигат максимални приходи.

            Да се определи обемът на дейността, при който разходите за единица продукт се минимизират.

............................................................

          ЗАДАЧА 2

 

                        Предприятие произвежда два продукта А и Б, при следните данни за продажната цена и разходите:

                                                                                                                                    Табл. 2.1.

Показатели

А

Б

Продажна цена

60 лв.

80 лв.

Преки материали

4 кг. х 5 лв.

6 кг. х 5 лв.

Преки трудови разходи

4 ч/ч х 4 лв.

4 ч/ч х 4 лв.

Променливи производствени разходи

4 м/ч х 3 лв.

5 м/ч х 3 лв.

 

            През изследвания период се предвижда следната осигуреност с ресурси:

·                     Преки материали 4000 кг.

·                     Преки трудови разходи 3 000 ч/ч.

·                     Производствен капацитет 3 500 м/ч.

·                     Възможен обем на продажбите от продукт А 1000 бр.

      Постоянните производствени разходи за изследвания период са 29 000 лева.

 

     

 

Иска се:

      Да се определи оптималната производствена структура за изследвания период.

1.                  Да се определи критичният обем във физически единици и стойност.

2.                  Да се определи очакваният финансов резултат и показателите за абсолютна и относителна финансова сигурност.

………………………………………                                                                                                                    

            ЗАДАЧА 3

 

            Предприятие „Х” прилага система на нормативни разходи. За месец май са отчетени следните данни за разхода на материали:

 

Фактическо количество доставени материали

25 000 кг.

Цена по норматив за материалите

2 лв./кг.

Отклонение поради промяна в цената на материалите аз месец май

2 500 лв. неблагоприятно

 

            Иска се:

            На базата на посочените данни да се определи фактическата цена на килограм материали доставени през месец май.

 

.......................................................

ЗАДАЧА 4

 

            Предприятие произвежда столове за оборудване на офиси. Прилага се подходът на калкулиране на база дейности. Обособени са следните центрове на дейностите и разходоопределящите фактори:

 

Центрове на дейностите

Разходоопределящ фактор

Коефициент за разпределение

Механична обработка

Брой човекочасове

6 лв./ч/ч

Обработка на партида

Брой партиди

90 лв./партида

Обработка на поръчка

Брой поръчки

250 лв./поръчка

Обслужване на клиент

Брой клиенти

2800 лв./клиент

 

            Завършена е поръчка за клиент Х за 2 400 стола. Поръчката е изпълнена на четири партиди. Обработката на всеки стол изисква 0.8 ч/ч.. заплащани по 18 лв. ч/ч.. а преките материални разходи са 90 лв. Продажната цена на един стол е 130 лева. Да се определи нетния доход от продажбата на продукцията на клиент Х.

………………………………………

          ЗАДАЧА 5

            Предприятие произвежда продукт Х. При нормален производствен капацитет от 80 000 единици разходите за производство и продажбата на единица в лева са следните:

 

Преки материали

22,50

Преки трудови разходи

7,50

Променливи общопроизводствени разходи

1,70

Постоянни общопроизводствени разходи

19,00

Променливи административни разходи и разходи за продажби

2,70

Постоянни административни разходи и разходи за продажби

8,60

 

            Продажната цена на традиционния пазар е 67,80 лева.

            Чуждестранен клиент преговаря за доставката на партида от 3000 единици при специални условия. Производството на партидата не би променило величината на постоянните разходи, но изисква допълнителни разходи по продажба 1,90 лева за единица.

 

            Иска се:

            Да се определи с колко би се променил доходът от оперативна дейност през разглеждания период, ако предлаганата цена от чуждестранния клиент е 60,60 лева при наличие на свободен капацитет за изпълнение на поръчката.

 

....................................................................

 

          ЗАДАЧА 6

 

            В предприятие се обсъжда възможността за закупуване на дълготраен актив за 20 000 лева, с полезен живот 5 години без остатъчна стойност към края на полезния живот. Данъчният амортизационен план е за 5 години на базата на линейния метод. От използването на актива ще се реализират годишни парични потоци от 13 000 лева в рамките на целия полезен живот. За проекта ще са необходии допълнителни нетни текущи активи (работен капитал) от 5 000 лева, коитоо ще бъдат освободени след завършването му. Данъчната  ставка е 40 %, дисконтовата нора е 8 %.

 

            Иска се: Да се определи нетната сегашна стойност на инвестицията

 

                                                                                                                                   

 

Използвана литература:

 

1.                  Йонкова, Б., „Управленско счетоводство (специализиран курс), УИ „Стопанство, София, 2006 г.

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Съдържа множество таблици

 

Ключови думи:

функция на приходите, обем на дейността, разходи, продукция, относителна финансова сигурност, производствена структура, себестойност, трудови ресурси, доход, фактическа цена, нетна стойност на инвестиция

 


Търси за: функция приходите | обем дейността | продукция | относителна финансова сигурност | производствена структура | себестойност | трудови ресурси | доход | фактическа цена | нетна стойност инвестиция

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker