Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

 

РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ПО УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО

 

 

 

 

2006

 

Съдържание:

 

ЗАДАЧА 1. 3

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 1: 6

ЗАДАЧА 2. 18

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 2: 20

Задача 3. 48

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 3: 49

ЗАДАЧА 4. 51

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 4: 52

ЗАДАЧА 5. 55

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 5: 55

ЗАДАЧА 6. 61

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 6: 61

ЗАДАЧА 7. 65

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 7: 65

Използвана литература: 67

 

 

 

ЗАДАЧА 1

 

Във фирма се произвеждат продукт О в цех „Обработвателен” и продукт М в цех „Монтажен”. Има отдели – „Маркетинг” и „Административен”. Счетоводният баланс към 31.12.2002 г. включва: Материални запаси ...лв.; Незавършено производство ...лв.; Печалба от минали години 500 000 лв.; Пари 50 000 лв.; Машини ...лв., с амортизация   1 250 000 лв.; Клиенти 50 000 лв.; Съоръжения ... лв., с амортизация 2 000 000 лв., Доставчици 23 500 лв.; Готова продукция ...лв., Основен капитал ... лв. (да се изчислят сумите).

Пояснения към баланса:

А) Разпределение на дълготрайните активи и амортизацията им (табл. 1.1):

                                                                                                                        таблица 1.1

      

Цех “Обработвателен

Цех Монтажен”

Общо

Машини

...................

680 000

2 000 000

Съоръжения

2 500 000

..................

3 250 000

Амортизация на дълготрайните активи по центрове на отговорност (лв.)

Амортизация на машини

 700 000

.................

1 250 000

Амортизация на съоръжения

.................

300 000

....................

 

Б) Запасите от материали включват:

- Материали А - 25 кг на сума 750 лв.;

- Материали Б - 100 кг на сума 2000 лв.

В) Началният запас от незавършеното производство е:

- незавършено производство „О” (цех Обработвателен) за 129 680 лв.;

- незавършено производство „М” (цех Монтажен) за 30 840 лв.

Г) Готовите продукти са:

- продукт “О” - 125 ед. за 29 400 лв;

- продукт “М” - 300 ед. за 22 000 лв.

Д) Нормативите за различните разходи на фирмата са:

·                   Амортизационни норми :  за машините 15%; за съоръженията 20%.

·                   За ма­те­ри­ал­ни­те раз­хо­ди:

..........................................................

ЗАДАЧА 2

 

Технологичният процес на фирма включва две производствени фази - производство на полуфабрикати и монтаж на готовата продукция, организирани в два цеха „Полуфабрикати” и „Готова продукция”. Основните материали се предават за начално производствено потребление в цех „Полуфабрикати”, а допълнителни материали се добавят в края на производствения процес в цех „Готова продукция”. И в двата цеха (двете производствени фази) се извършват преки трудови и общопроизводствени разходи (разходи по преработката). След завършването на производството в цех „Полуфабрикати” произведените продукти постъпват веднага в цех „Готова продукция”, а готовата продукция от него се предава в склада. За текущия месец в счетоводната служба на фирмата са обработени изходните данни, представени в табл. 2.1:

Таблица 2.1

 

Счетоводни измерители

Цех Полуфабрикати”

Цех Готова продукция”

I. Количество (физ. ед.)

 

 

1. Начален запас от незавършени продукти (НЗ)

80 000

100 000

материални разходи

         (100% зав.)

(100% зав.)

разходи по преработката

(60% зав.)

(20% зав.)

2. Започнато производство през месеца (ПП)

340 000

Х

3. Предадена готова продукция в склада (ГП)

320 000

400 000

4. Краен запас от незавършена продукция

100 000

30 000

материални разходи

(100% зав.)

(100% зав.)

разходи по преработката

(70% зав.)

(30% зав.)

II. Разходи за дейността (лв.)

 

 

1. Разходи за началния запас, в т.ч.

 

 

разходи за полуфабрикати

-

 50 000

материални разходи

175 000

-

разходи по преработката

 30 000

 450 000

2. Разходи за дейността през текущия месец

 

 

материални разходи

350 000

 200 000

разходи по преработката

280 000

2 300 000

 

Иска се да се калкулира себестойността и изчисли сумата на крайния запас, съответно от полуфабрикати и готова продукция в двата цеха, при оценка на изразходваните материали по способите:

-          „Среднопретеглена цена”;

-           „Първа входяща, първа изходяща цена”.

………………………………………………….

          Задача 3

 

            Фирма произвежда два продукта С и В. Данните за непреките производствени разходи на фирмата през 2003 г. са представени в таблица 3.1:

                                                                                                                        Таблица 3.1

Групи непреки разходи

Суми на непреките разходи

Разходно-определящи фактори

Бюджетно ниво на разходни фактори

Предварителен % на непреки разходи

Складиране на материали

200 000 лв.

Преки материали

1 000 000 лв.

20 % от материалните разходи

За продуктов дизайн

100 000 лв.

Отработени часа в отдел „Дизайн”

5 000 часа

20 лв./час

За машинна настройка

70 000 лв.

Брой настройки

1 000 настройки

70 лв./настройка

Амортизация на машини

300 000 лв.

Машиночасове

100 000 часа

3 лв./мшч

Амортизация на сгради, данъци

200 000 лв.

Машиночасове

100 000 часа

2 лв./мшч

Други непреки разходи

150 000 лв.

Машиночасове

100 000 часа

1,50 лв./мшч

Общо:

1 020 000 лв.

 

 

 

 

            Във фирмата са получени две произодствени поръчки със следните изисквания (таблица 3.2):

                                                                                                                        Таблица 3.2

Поръчки

20 000 ед. от продукт С

10 000 ед. от продукт В

Преки материални разходи

40 000 лв.

35 000 лв.

Отработени часове пряк труд

42 часа

21 часа

Отработени часове в отдел „Дизайн”

10 часа

25 часа

Настройки за отделни партиди

2 броя

4 броя

Отработени машиночасове

24 мшч

20 мшч

 

            Иска се:

1.                  Да се определи сумата на непреките производствени разходи, които се отнасят за двете поръчки С и В.

2.                  Изчислете непреките разходи за единица от всяка поръчка.

3.                  Когато фирмата използва един предварително определен коефициент за разпределение на непреките разходи, изчислен на база на отработените часове пряк труд от производствениците и по бюджет часовете пряк труд са  4000 часа, определете:

-                      нормата на непреките разходи за 1 час пряк труд;

-                      общите непреки разходи, които се отнасят за поръчка С и за поръчка В.

-                      Непреките разходи за единица продукция от всяка поръчка.

(Контролни цифри: непреките разходи за единица: от поръчка С – 0,4248 лв.; от поръчка В – 0,791 лв.)

…………………………………………………..

ЗАДАЧА 4

 

 Пър­вич­но­то раз­п­ре­де­ле­ние на непреките п­ро­из­вод­с­т­ве­ни­ раз­хо­ди на фирма е обусловило следните су­ми на спо­ма­га­тел­ни­те и ос­нов­ни­ центрове на отговорност   представени в табл. 4

 

Таблица 4 (лв.)

Спомагателни центрове

Основни центрове

Ремонт

Транспорт

Пароцентрала

Цех М”

Цех Н”

200

300

400

2 000

1 700

 

Да се раз­п­ре­де­лят раз­хо­ди­те на спо­ма­га­тел­ни­те центрове меж­ду ос­нов­ни­те центрове, при час­тич­но от­чи­та­не на взаимни­те ус­лу­ги меж­ду тях в поредността: първи, се раз­п­ре­де­лят раз­хо­ди­те на центъра Ремонт, оказ­ващ ус­лу­ги на други­те спо­ма­га­тел­ни центрове и на производстве­ни­те центрове; втори, раз­п­ре­де­лят се ку­му­ла­тив­ни­те раз­хо­ди на център Транспорт, оказ­ващ ус­лу­ги на център Пароцентрала” и на про­из­вод­с­т­ве­ни­те цехове; трети, разпределят се разходите на център Пароцентрала”. Въ­веждат се следните до­пъл­ни­тел­ни дан­ни:

·ремонтните раз­хо­ди се раз­п­ре­де­лят: 15% за център Транспорт, 20% за център Пароцентрала”, а ос­та­на­лите - про­пор­ци­онал­но на от­ра­бо­те­ни­те машино­ча­со­ве от про­из­вод­с­т­ве­ното оборудване: в це­х  „А 1400 мшч., в це­х Б” 1100 мшч.

·ку­му­ла­тив­ни­те раз­хо­ди на център Транспорт се раз­п­ре­де­лят: 20% за център Пароцентрала, а ос­та­на­ли­те - на ба­за на из­ми­на­тия про­бег в ки­ло­мет­ри за пре­воз­ните ус­лу­ги на це­ховете: на це­х А 80 000 км., в це­х Б” 70 000 км.

·ку­му­ла­тив­ни­те раз­хо­ди на от­дел Пароцентрала се раз­п­ре­де­лят про­пор­ци­онал­но на употребените количества пара гигакалории (ггк): в це­х А” 1800 ггк, в це­х Б” 1200 ггк.

……………………………………………

ЗАДАЧА 5

 

Видовете дълготрайни активи (ДА) на фирма са:

1) Компютър с покупна цена 2100 лв. и срок на ползване 5 години, очаквана остатъчна стойност 100 лв.

2) Поточна линия с цена на придобиване 2000 лв. и срок на ползване 5 години.

3) Струг с цена на придобиване 2000 лв. и срок на ползване 5 години.

 Прилаганите амортизационни методи за ДА са: за компютъра - линеен метод; за поточната линия - константно-дегресивен метод с коефициент на повишение 2; за струга - метод на сумирането на числата. В амортизационния план се определя и данъчната амортизационна норма, като систематично по линейния метод е винаги 20%, но за компютърната система е 30%.

            Иска се:

а) Разпределете амортизационните норми по месечните периоди, съобразно броя на месеците от датата на придобиването до края на годината, а именно едномесечен период (Декември 2002 г.) и единадесетмесечен период (Януари – Ноември, 2003 г.);

б) Разпределете данъчна амортизационна норма по месечни периоди;

в) Изчислете индивидуалните амортизационни планове за дълготрайните активи;

г) Съставете общия амортизационен план на фирмата за видовете ДА за текущата година.

……………………………………………

 

ЗАДАЧА 6

 

Финансирана със собствен капитал фирма има по отчет: дълготрайни активи 2700 лв., краткотрайни активи 1300 лв., печалба от минали периоди 1000 лв., основен капитал в дялове от по 100 лв. Отчетните приходи са 4200 лв., разходите за дейността, продажби и управление 3200 лв., а подоходното облагане е 25%. Планира се 1000 лв. допълнително финансиране чрез:

а) нови дялове от собствениците /100 лв./дял/;

б) заем с лихва 12%.

Очаква се след набиране на допълнителния капитал и инвестирането му приходите да нараснат на 5600 лв. Нормата на печалбата AРIT преди лихви и данъци след допълнителното финансиране е същата спрямо очакваните приходи, както по отчет. Определете равновесната печалба преди лихви и данъци при двата варианта на допълнителното финансиране на фирмата и ефективността на един капиталов дял след него.

...........................................................

ЗАДАЧА 7

 

За текущата 2003 г. фирма реализира 1 500 000 лв. приходи от продажби при постоянни разходи 300 000 лв. и относителна пределна печалба 40%. За бюджетната 2004 г. са определени променливи разходи в размер на 52% от бюджетните приходи за годината, същата сума на постоянните разходи както за 2003 г. и относителна финансова сигурност 40%.

Изчислете:

А) печалбата за текущата 2003 г.;

Б) за 2004 г. – бюджетният критичен обем на продажбите, бюджетните приходи от продажбите и бюджетната печалба.

 

 

 

Използвана литература:

 

1.                  Трифонов, Т., „Управленско счетоводство”, НБУ – ЦДО, София, 1997 г.;

2.                  Трифонов, Т., „Системи и методи за анализ на разходите и калкулиране на себестойността”, (Управленски счетоводен анализ), Тракия-М, София 2003 г.

 

 

 

Темата е изготвена 2006 г.

Съдържа множество таблици

 

Ключови думи:

амортизация, трудови разходи, материални запаси, баланс, себестойност на продукция, производствени разходи, амортизационен план, финансиране, норма на печалбата, данъци, капиталов дял, разходи за лихви, бюджетна печалба

 


Търси за: амортизация | трудови разходи | материални запаси | баланс | себестойност продукция | производствени разходи | амортизационен план | финансиране | норма печалбата | данъци | разходи лихви | бюджетна печалба

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker