Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Русенски университет “Ангел Кънчев”

 

 

 

 

Решена задача по управленско счетоводство

 

 

 

 

2007

 

Съдържание:

 

 

ЗАДАЧА 1. 3

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 1: 4

Използвана литература: 21

 

 

 

          ЗАДАЧА 1

 

            През отчетната година в предприятие „У” са произведени 800 бр. готова продукция от два асортимента:

-                      изделие „С” – 300 бр.;

-                      изделие „D” - 500 бр.

В счетоводството са отчетени следните разходи:

-                      в производството са вложени материали за 2500 лева, от които 1000 лева за изделие „С”, и 1500 лева за изделие „D”;

-                      изплатени са разходи за електроенергия за 450 лева, от които 150 лева за изделие „С” и 300 лева за изделие „D”;

-                      начислени са заплати на работниците за 5000 лева, от които 1400 лева за изделие „С” и 3600 лева за изделие „D”;

-                      начислени са социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя в  размер на 32 % от начислените заплати;

-                      начислени са амортизации за ДМА за 1700 лева, разпределени между двете изделия на база „отработени машиночасове”, като се има предвид, че за производството на единица изделие от вида „С” са необходими 3 машиночаса, а за изделие „D” – 5 машиночаса;

-                      извършените административни разходи възлизат на 3600 лева, които са разпределени между двете произведени изделия на база „начислени заплати”;

-                      извършените разходи по продажби възлизат на 850 лева, които са разпределени между двете произведени изделия на база „вложени материали”.

 

            ИСКА СЕ:

1.                  Натрупайте съкратените разходи по изделия и изчислете съкратената себестойност на единица изделие и от двата асортимента.

2.                  Натрупайте пълните разходи по изделия и изчислете пълната себестойност на единица изделие и от двата асортимента.

3.                  Формирайте продажната цена на производител и за двете изделия при норма на дохода 20 % и изчислете пределната цена и пределния доход по изделия. Установете критичната точка.

4.                  Ако приемем, че цялото количество произведена продукция е продадено, установете размера на приходите от продажбите и печалбата по изделия и общо.

5.                  Изчислете и интерпретирайте показателите (по изделия и общо за предприятието), характеризиращи обращаемостта на краткотрайните активи, ако знаете, че средната наличност на краткотрайните активи за отчетния период е 1200 лева.

6.                  Разработете прогноза за паричните потоци от оперативна дейност по месеци, като използвате следните данни:

-                      От бюджетите за приходите и разработените въз основа на тях бюджети за паричните постъпления – схемата за плащанията от страна на клиентите е следната: 70 % плащат през месеца на фактуриране на продажбите, 20 % плащат през следващия месеци 10 % плащат през последващия месец.

-                      От бюджетите за материалните разходи и разработените въз основа на тях бюджети за паричните плащания на доставчиците – схемата за плащанията на доставчиците на материали и услуги е следната: 60 % от получените доставки се плащат през месеца на фактурирането им, 30 % се заплащат през следващия месец, 10 % се плащат през последващия месец.

-                      От бюджетите за трудовите разходи, непреките производствени разходи, непреките производствени разходи и административните разходи и съответстващите им парични плащания.

-                      Данни за вземанията и задълженията в началото на периода и очакваните парични постъпления и парични плащания по тях.

         ................................................................


           

 

 

Използвана литература:

 

 

1.                  Трифонов, Трифон, „Управленско счетоводство”, НБУ - ЦДО, София, 1997 г.

2.                  Трифонов, Трифон, „Финансово  -счетоводен анализ на фирмата и корпорацията”, НБУ – ЦДО, София, 2002 г.

3.                  Трифонов, Трифон, „Системи и методи за анализ на разходите и калкулиране на себестойността (Управленски счетоводен анализ)”, Тракия -М, София, 2003 г.

4.                  Йонкова, Бойчинка,  „Управленско счетоводство”(Специализиран курс), УИ „Стопанство”, София, 2006 г.

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Съдържа множество таблици

 

Ключови думи:

продукция, материали, калкулиране на себестойност, разходи, продажна цена, приходи от продажби, печалба, краткотрайни активи, парични потоци, бюджет за трудови разходи, амортизация, коефициент на заетост

 


Търси за: продукция | материали | калкулиране себестойност | продажна цена | приходи продажби | печалба | краткотрайни активи | парични потоци | бюджет трудови разходи | амортизация | коефициент заетост

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker