Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


Център за магистърско и дистанционно обучение

към С. А. „Димитър Ценов” гр. Свищов

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

на тема:

 

 

ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

 

 

2008

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. - 4 -

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЗХОДИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ   - 6 -

1.  Структура на бюджетната система. - 6 -

2. Характеристика на предприятията от публичния сектор. - 9 -

3. Характеристика и класификация на разходите в бюджетните предприятия. - 13 -

4. Особености в организацията на отчитане на разходите по икономически елементи в бюджетните предприятия. - 17 -

 

ГЛАВА ВТОРА

СЧЕТОВОДНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.. - 19 -

1. Разходите по икономически елементи като обект на отчитане. - 19 -

2. Документи и документооборот. - 20 -

3. Характеристика и счетоводно отчитане на разходите по икономически елементи в бюджетните  предприятия. - 24 -

 

ГЛАВА ТРЕТА

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОТЧЕТНИЯ ПРОЦЕС РАЗХОДИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. БЕЛЕНЕ.. - 32 -

1. Общи параметри на счетоводната политика на ОУ „Васил Левски” гр. Белене  - 32 -

2. Счетоводна политика на ОУ „Васил Левски” по отношение на разходите по икономически елементи. - 35 -

3. Възможности за усъвършенстване на отчетния процес за разходите по икономически елементи в ОУ „Васил Левски” гр. Белене. - 48 -

4. Особености на счетоводния анализ на разходите по икономически елементи в ОУ „Васил Левски”. - 50 -

5.  Контрол на разходите по икономически елементи в ОУ „Васил Левски”. - 55 -

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. - 58 -

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. - 59 -

Приложения. - 61 -

 

 

  

 

УВОД

 

Бюджетът е сравнително нова финансова категория, свързана с държавата и финансите. Възникването и формирането му се определя от три предпоставки:

а) висока степен на развитие на стоково-паричните отношения;

б) изграждане на централизирана държава;

в) установяване на парламентарно - демократична форма на държавно управление.

Финансовата история разполага с фрагменти на бюджетоподобна практика още от епохата на робовладелската държава. Има сведения, че в Персия през VІІ в. преди новата ера са съществували бюджетоподобни наченки. Елементи на бюджетоподобната практика се срещат и в древна Гърция. Така например Аристотел пише: “Който иска да обсъжда държавните финанси – трябва да познава приходите – какви са и колко големи са. Независимо от това трябва да се познават и разходите, за да се премахнат някои, ако са излишни, или да се намалят, ако са големи, защото богатството зависи от намаляването на разходите”[1]. Фрагменти на бюджетоподобна практика има и в древен Рим.

Феодализмът със своето затворено натурално стопанство и политическа раздробеност не е изпитвал нужда от институцията на бюджета. Тя постепенно се заражда в т.нар. свободни градове. Получили своята политическа, икономическа и финансова независимост от феодала, свободните градове е трябвало да организират свое финансово стопанство. Градските управи установяват приходните форми и тяхната организация, обема и структурите на разходите върху основата на една сравнително демократична организация. И понеже се касае за обществени средства, започват да се водят на отчет събраните приходи и разходи. Именно по този начин се поставят основите на бюджета, като установена на законодателна основа и с публичен характер, сметка за приходите и разходите и разходите на държавата.

Необходимо е да се има предвид, че в Англия още през 1086 г. Вилхелм Завоевател въвежда народни книги за разходите и списък на данъците – “домиздей букс”, които могат да се считат за предистория на английския бюджет. Първият съвременен и на законодателна основа бюджет е приет и утвърден през 1688 г. в Англия, с което се поставят основите на съвременната бюджетна практика.

Първият бюджет в България след освобождението от османско владичество за времето от 1.ІІІ.1879 г. до 1.ІV.1890 г. е съставен от временното гражданско управление към щаба на руската армия под ръководството на княз В. А. Черкарски. Любопитно е, че приходите и разходите на този бюджет са установени във френски франкове поради това, че българската парична система не е била доизградена, а текстовата част на бюджета е на руски език.

Цел на разработката

  Настоящата разработка има за цел да разгледа не само понятието бюджет, но и особеностите при прилагането на счетоводството в публичния сектор, да се направи характеристика на отчетността в публичния сектор, както и характеристика и класификация на разходите и в частност на разходите по икономически елементи в бюджетните предприятия.

   За да откроим специфичните особенности при счетоводното отчитане в публичния сектор е нужно да се изясни какъв е обхватът на този сектор. Публичният сектор обхваща бюджетните предприятия. Те са юридически лица и са звена от извънпроизводствената сфера, които извършват предимно функции на държавната власт – функции на централната власт (законодателна, изпълнителна, съдебна) или функции на местната власт и местното самоуправление. Поради това издръжката им е изцяло или частично от държавния бюджет. Тези предприятия прилагат задължително двустранно счетоводно записване и фондова организация на отчитане на паричните средства и паричните потоци. Счетоводството на бюджетното предприятие е подчинено на Сметкоплан, правила и изисквания, които се спускат от Министерството на финансите на България.

……………………………………………….

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЗХОДИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

1.  Структура на бюджетната система

 

В настоящите условия на пазарно ориентирано стопанство държавата и местните органи на управление изпълняват функции по управлението, отбраната, поддържане[2] на реда, здравеопазването, образованието, културата и пр. Успешното изпълнение на подобни функции е свързано с изразходване  на огромни количества финансови средства. Именно тези средства се осигуряват, управляват и контролират чрез системата на бюджета.

Чрез бюджетната система се концентрира част от националния доход в държавата и местните органи  за управление с цел финансовото им осигуряване за изпълнение на възложените им задачи. Акумулирането на тези средства се осигурява посредством различни  данъчни плащания, такси, емитиране на държавни ценни книжа, получени  заеми, постъпления от лихви и други постъпления в полза на бюджета.

„Бюджетната система на Република България включва следните елементи:

А) Държавен бюджет, и

Б) Местни бюджети.

Към държавния бюджет се включват републиканския бюджет и бюджета на съдебната система. Републиканският и местните бюджети също могат да бъдат вътрешно структурирани.”

…………………………………………………

 

ГЛАВА ТРЕТА

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОТЧЕТНИЯ ПРОЦЕС РАЗХОДИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. БЕЛЕНЕ

 

1. Общи параметри на счетоводната политика на ОУ „Васил Левски” гр. Белене

 

За да се разгледа въпросът със счетоводната политика на ОУ „Васил Левски” гр. Белене, трябва да се обърне внимание на структурата и организацията на счетоводството в основното училище, която от 2005 г. е на основата на системата на делегираните бюджети.

„Системата на делегираните бюджети е средство за постигане на по-голяма ефективност при използване на влаганите в образованието ресурси. Нейната същност се изразява в промяна на ролите и отговорностите на общината и училищата, като на директорите се предоставят по-големи управленски и финансови правомощия.

Реформата в системата на средното образование стартира с приемането на Закона за народната просвета през 1991 г. Тя беше развита през 2003 г., с въвеждането на съществени промени във финансовите отношения между централните и местните власти.

На този етап Децентрализацията в сферата на образованието се разглежда на три равнища на предоставяне на права, отговорности и ресурси за управление:

§ Централна – местна власт.

§ Местна власт – училище.

§ Училище – настоятелство.

Както се вижда, делегирането на правомощията и финансовите ресурси от страна на общината към училищата е форма на осъществяване на реформата към децентрализация. По този начин предоставянето на услугата се доближава до нейните потребители, което създава условия за подобряването на нейното качество.”[3] Счетоводството на ОУ „Васил Левски” се води в община Белене, отдел „Образование”. Т.е., счетоводната политика на общината, всъщност е и счетоводна политика на училището.

            ……………………………………………

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Националната политика в Образованието към децентрализация прехвърля правомощия от МОН към общините. Системата на делегираните бюджети е форма на децентрализация на местно равнище. Въвеждането и предполага прехвърляне на правомощия от общините към училищата. В момента огромното мнозинство от общините в страната се въздържат да въведат делегираните бюджети в образованието. Какви са причините?

Общините не могат да прехвърлят повече права, отколкото те самите имат. МОН не е склонно да децентрализира правомощия на местните власти да назначават директори на общинските училища. Опитва се да ограничава местните правомощия за разпределяне на разходите между училищата. Предоставя директно на училищата инвестиционни субсидии за ремонт, без ясни критерии за разпределение на средствата.

Кметовете се страхуват, че въвеждането на системата на делегираните бюджети ще доведе до загуба на всякакъв контрол върху дейността на училищата. По презумпция местните власти са избираеми органи, които се контролират от населението. Директорите искат да управляват дейността и да имат ясно определен бюджет и правомощия да го използват. В същото време, те не са зависими нито от местните власти, нито от населението. Прехвърлянето на права от общините към директорите без съществуването на ефективна система на контрол върху тяхната дейност и гаранции за демократично вземане на решения за развитие на училищата може да доведе до превръщане на директорите в авторитарни органи на управление.

Силно интересуващите се родители от образованието на децата си стават пасивни по отношение работата на училището. Регистрирани настоятелства има не във всички училища, а там където ги има те са формални, занимават се основно с „просене” на пари и уреждане на добри бележки за децата на участващите родители.

…………………………………………………..

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      „Бюджетно счетоводство”, В. Меразчиев, г. Баташки, Свищов 2006 г.

2.      „Бюджетно  счетоводство”,  В.  Семерджиева, В. Търново 2007 г.

3.      „Бюджетно  счетоводство”,  Издателска къща „Дъга” , Книжка № 1, № 2, № 6, 2007 г.

4.      „Бюджетно  счетоводство” – нормативни документи и задачи, В. Меразчиев, Г. Баташки, В. Александров, Т. Кънева, И. Папазов, Свищов 2002 г.

5.      „Счетоводен анализ”, Й. Йотова, Т. Кънева, Свищов 2007 г.

6.      „Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство в публичния сектор”, Г. Баташки, В Меразчиев, Й. Йотова, Свищов 2007 г.

7.      „Единна бюджетна класификация”

8.      „ Сметкоплан на бюджетните предприятия”

9.      „ ДДС № 20 от 2004 г.”

10. „ Ръководство за въвеждане, функциониране, оценка и контрол на делегираните бюджети в образованието” София 2006 г.

11. www.minfin.bg

12. http//obshtina.belene.net

13. www.rio-plovdiv.com/functions.htm

14. ДДС № 1 2003 г.

15. Международни счетоводни стандарти

16.  „Счетоводни стандарти в публичния сектор”, Г. Баташки, АИ ”Ценов”, Свищов 2006 г.

17. Национални счетоводни стандарти

18. Закон за държавния бюджет на Република България

19. Закон за данък добавена стойност – обн. ДВ 27, 2006 г, посл. Изм. 102 2006 г.

20. Закон за корпоративното подоходно облагане – ДВ 105, 2006 г.

21. Закон за общинските бюджети – ДВ 33, 2002 г.

 

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2008 г.

 

Ключови думи:

бюджет, разходи по икономически елементи, разходи в бюджетните предприятия, документи и документооборот, счетоводен анализ на разходите, бюджетно счетоводство, система на делегираните бюджети, структура на бюджетната система, характеристика на предприятията от публичния сектор[1] Чолаков Ст., Наука за финансовото стопанство.ІV. Теория за публичния бюджет.

 

2.”Бюджетно счетоводство”, доц. д-р Васил Меразчиев , доц. д-р Георги Баташки, Свищов 2006 г.

 

[3] Ръководство за въвеждане, функциониране и контрол на делегираните бюджети” София 2006 г.

 


Търси за: бюджет | разходи икономически елементи | разходи бюджетните предприятия | документи документооборот | счетоводен анализ разходите | бюджетно счетоводство | система делегираните бюджети | структура бюджетната система | характеристика предприятията публичния сектор

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker