Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Въпрос за държавен изпит

 

на тема:

 

Данъчни задължения на фирмата. Видове данъци

 

           

            Формиране на облагаемата печалба по ЗКПО – получава се, като финансовият резултат от ОПР се преобразува чрез увеличението или намалението му за данъчни цели, както следва:

           

1. Финансовият резултат за данъчни цели се увеличава със:

            - командировъчни пари, превишаващи двукратния размер на държавните служители;

            - налични глоби, конфискации по нормативни актове, лихвите – без тези по търговските задължения;

            - разходите несвързани с дейността;

            - дивидентите, начислени от лицензирани инвестиционни дружества в полза на ДЗЛ, когато инвестицията се отчита по метода на собствения капитал;

            - разходите от липси на налични пари в брой и липси и брак на СПЗ без наличния ДДС; фири; срока на годност; унищожение от бедствия; липсите на стоки до 0,25 на сто от размера на нетните приходи от търговия на дребно в обекти с над 100 кв. м. нетна търговска площ;

            - разходите от липси на ДА без начисления ДДС, с изключение случай на бедствие;

            - разходите, които представляват скрито разпределение на печалбата;

            - разходите за лихви по кредити от съдружници и акционери, не направили вноски по записани дялове или акции;

            - разходите, които ДЗЛ не могат да докажат документално по реда, определен в съответните нормативни актове;

            - разходите, отчетени ри трансформиране на временни разлики в постоянни;

            - разходите, съответно приходите, произтичащи от сделки или трансфери, съгласно глава първа, раздел 4 от ЗКПО;

            - превишаването на разходите за РЗ в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие;

            …………………………………………….

 

            Данъчен кредит е сумата от начисления ДДС на регистрирано лице за получена от него стока или услуга по облагаема доставка или за осъществен от него внос на стоки в рамките на данъчния период, която лицето има право да приспадне.

            - право на приспадане на данъчен кредит в рамките на данъчен период е налице, когато: 1 получателят е регистрирано по този закон лице към датата на възникване на данъчното събитие и към датата на издаването на данъчния документ, 2 ДДС по облагаемата доставка е начислен по смисъла на чл.55, ал.6 то ЗДДС от доставчика най-късно до края на следващия данъчен период, в който е възникнало данъчното събитие 3 доставката по която е начислен ДДС е облагаема към датата на възникване на данъчното събитие 4 данъкът при вноса на стоки е начислен от митническите органи и е внесен в бюджета

            …………………………………………….

 

Използвана литература

 

1. В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт, Икономика на предприятието 1-ва част

2. В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт, Икономика на предприятието 2-ра част

3. В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт, Икономика на предприятието 3-та част

4. Никола Николов и Елена Маринова, Икономика

5. Икономика на индустриалната фирма

 

 

Темата е разработена 18. 12. 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

данъчни задължения на фирмата, видове данъци, финансов резултат на фирма, облагаема печалба, данъчно събитие, Данък добавена стойност, подоходно облагане


Търси за: данъчни задължения фирмата | видове данъци | финансов резултат фирма | облагаема печалба | данъчно събитие | Данък добавена стойност | подоходно облагане

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker