Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


Стопанска академия „Д. А. Ценов”- гр. Свищов

Център по магистърско и дистанционно обучение

Катедра „Счетоводна отчетност”

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

на тема:

 

 Счетоводни аспекти при облагане дохода на предприятието

 

 

Свищов

2009

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 4

 

Глава първа

Теоретични аспекти при изследване на данъците. 5

1. Същност и принципи на данъците. 5

1.1. Основни теории за същността на данъка. 5

1.2. Същност на данъка. 5

1.3. Съвременни концепции за данъка. 6

1.4. Принципи на данъците. 6

1.5. Функции на данъците. 8

2. Класификация на данъците. 8

3. Елементи на данъка. 11

4. Подоходни данъци. Данък върху дохода на предприятието. 13

 

Глава втора

Установяване на данъците върху дохода. 15

1. Същност и класификация на данъчните разлики. 15

2. Признаване и оценяване на активите и пасивите по отсрочени данъци. 49

3. Определяне на облагаемата основа и на размера на данъците върху дохода. 54

 

Глава трета

Счетоводно отчитане на данъците върху дохода. 58

1. Характеристика на сметките за отчитане на данъците върху дохода. 58

2. Отчитане на данъците върху дохода. 58

3. Представяне на информация за данъците върху доходите във финансовите отчети на предприятието. 60

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 63

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 64

 

 

 

 

 

УВОД

 

В настоящата дипломна работа се разглежда темата за счетоводните аспекти при облагането на дохода на предприятието. Избраната тема е особено актуална тъй като данъците като цяло постепенно са се оформили като един от главните методи за осигуряване на необходимите на държавата финансови средства. Те са основа на бюджета на страната и той се крепи и планира въз основа на тях като редовен приход. Чрез данъците се преразпределя националния приход към непроизводствените структури на държавата.

Дипломната работа е разработена с цел да се поясни счетоводното отчитане на данъците върху дохода. Основните въпроси и задачи, които се разглеждат в разработката са: данъците от теоретична гледна точка – същност, характеристика, елементи, класификация; установяване на размера на данъците върху дохода чрез преобразуване на счетоводния финансов резултат; установяване на текущи и отсрочени данъчни активи/ пасиви; особеностите и методите на счетоводно отчитане на данъците и тяхното оповестяване във финансовите отчети на предприятието.

……………………………………………

 

Глава втора.

Установяване на данъците върху дохода

 

1. Същност и класификация на данъчните разлики

 

Данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува със: данъчните постоянни разлики; данъчните временни разлики; други суми, предвидени в ЗКПО.

 

Данъчни постоянни разлики са счетоводни приходи или разходи, които не са признати за данъчни цели. Видове:

- разходи (загуби) – непризнати разходи за данъчни цели; непризнати разходи от липси и брак; неразпределяеми разходи на юридически лица с нестопанска цел; разходи за дарения; разходи за учредяване на данъчно задължено лице; разходи за пътуване и престой на физически лица;

- приходи (печалби) – непризнати приходи за данъчни цели; непризнати приходи от липси и брак.

Когато даден разход (загуба) не е признат за данъчни цели, с този разход (загуба) се увеличава счетоводният финансов резултат в годината на счетоводното отчитане на разхода (загубата) и не се преобразуват счетоводните финансови резултати през следващите години.

Когато даден приход (печалба) не е признат за данъчни цели, с този приход (печалба) се намалява счетоводният финансов резултат в годината на счетоводното отчитане на прихода (печалбата) и не се преобразуват счетоводните финансови резултати през следващите години.

………………………………………………..

 

3. Определяне на облагаемата основа и на размера на данъците върху дохода

 

Разходът за данъци обхваща:

- текущия разход за данъци, т.е. сумата на данъците от печалбата, които са платими (възстановими) по отношение на облагаемата печалба за периода;

- отсрочените разходи за данъци от печалбата (активи и пасиви по отсрочени данъци).

Размерът на данъка се определя, като данъчната основа се умножи по данъчната ставка. Данъчната ставка за текущата 2009г. е 10%. Данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба. Данъчната печалба (загуба), от своя страна, представлява печалбата (загубата) за даден период, определена съгласно установените от действащото данъчно законодателство правила, на основата на която се определя размерът на дължимите (възстановимите) данъци.

…………………………………………………

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Целта на настоящата разработка бе да се разгледа темата за счетоводните аспекти при облагане дохода на предприятието. Основните въпроси, които бяха засегнати, са начина на установяване на данъците върху дохода след преобразуване на счетоводния финансов резултат на предприятието и особеностите за тяхното счетоводно отчитане. Освен това и бяха пояснени основните данъчно понятия и законови разпоредби, свързани с данъчното облагане.

Преобразуването на счетоводния финансов резултат, както с данъчни постоянни разлики, така и с данъчни временни разлики е значително по-трудната част от действията, които трябва да се извършат от счетоводните практики на предприятията, когато се формира размера на данъчния финансов резултат, върху който се начислява и размера на дължимия за годината корпоративен данък. В същото време използваните методи за формиране на данъчно облагаемата сума и дължимият данък върху печалбата създават предпоставки за прекомерно увеличение на данъчната тежест в нарушение на принципа за пропорционалност на облагането. Това на практика затруднява дейността на предприятията и създава предпоставки за нерегламентирани действия във връзка с определяне на сумата, дължима от тях за плащане към бюджета.

…………………………………………………

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1. ГЕОРГИЕВА, А. и Ц. Янкова, Новото данъчно законодателство. София, ИК Труд и право, 2008.

2. ГЕЧЕВ, Р., Макроикономика, София, Люрен, 1994

3. МЕРМЕРСКА, Л. и Д. Динева. Данъчно облагане и счетоводно приключване. София, ИК Труд и право, 2008.

4. СТАНКУЛОВ, Ц., Г. Конев и др. Данъчно облагане 2009. София, Икономика прес, 2009.

5. МСС 12 – Данъци върху дохода

6. Закон за корпоративното подоходно облагане, ДВ, бр.105, 2006 г.

7. http://www.bizkonsult.net

8. http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540562

9. http://www.schetovodstvo.info/dokument.php?g=31&d=238

 

 

Темата е разработена 2009 г.

Не съдържа таблици.

Включената информация е от 2009 г.

 

Ключови думи:

облагане на дохода на предприятието, изследване на данъците, подоходно облагане, класификация на данъчните разлики, активи и пасиви по отсрочени данъци, сметки за отчитане на данъците, финансови отчети на предприятието

 


Търси за: облагане дохода предприятието | изследване данъците | подоходно облагане | класификация данъчните разлики | активи пасиви отсрочени данъци | сметки отчитане данъците | финансови отчети предприятието

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker