Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (49 лв)  44.10 лв Нова цена!


Икономически Университет - Варна

Курсова работа

Еднофазен метод за калкулиране. Калкулиране на себестойността в аграрния сектор при производство на един продукт с или без допълнителна продукция

Специалност: Счетоводство и контрол

Предмет: Управленско счетоводство

 

19.04.2010
СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 3

1. Еднофазен метод на калкулиране. 4

2. Характеристика на аграрния сектор. 5

2.1. Характеристика на растениевъдството. 6

2.2. Характеристика на животновъдството. 8

3. Калкулиране в аграрния сектор при наличие на един основен продукт с или без допълнително продукция. 9

3.1. Теоретични аспекти на калкулирането при еднофазния метод в аграрния сектор на един продукт с и без допълнителна продукция. 9

3.2. Практически аспекти при калкулиране на себестойността. 14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 20

ЛИТЕРАТУРА.. 21

 

 


УВОД

При калкулиране себестойността на земеделската продукция важно изискване е обект на калкулацията да бъде само основната продукция. Основна продукция при растениевъдното производство са зърното, кореноплодните, влакната, плодовете, зеленчуците, цветята и други, а при животновъдното производство – млякото, месото, вълната, яйцата и други. Това е калкулационният обект, масата на създадената веществена продукция, на която се изчислява фактическата себестойност. Разнообразието на растениевъдната и животновъдната основна продукция е наложила използването на разнообразни калкулационни единици – тон, килограм, литър, брой и други.

.....................................................

2. Характеристика на аграрния сектор

Земеделската дейност по силата на Международен счетоводен стандарт (МСС) 41 Земеделие, чл. 5 е “управлението от едно предприятие на биологичната трансформация на биологичните активи за целите на продажба, получаването на земеделска продукция или на допълнителни биологични активи”[1].

Земеделската дейност обхваща разнообразен обсег от дейности: например, отглеждане на животни, горско стопанство, годишна или постоянна жътва, отглеждане на овощни насаждения и плантации, отглеждане на цветя и аква култури. В това разнообразие са обособени две основни дейности: растениевъдство и животновъдство, извършващи се предимно в земеделските кооперации, едноличните дружества с ограничена отговорност или частни сдружения.

...............................................................

КАЛКУЛАЦИЯ

за фактическата себестойност на единица продукция при наличие на един основен продукт с или без допълнителна продукция

 

1.             Обща сума на разходите – сумата на основните производствени разходи се установява по дебита на сметката за отчитане на разходите за съответната растениевъдна или животновъдна дейност.

2.             Стойност на допълнителната продукция – изважда се от общата сума на разходите.

3.             Разходи за основна продукция – калкулационна сума (т. 1 – т. 2)

...............................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

 

Производството на повече, по-качествени и конкурентноспособни земеделски и животински продукти, развитието и пълноценното използване на земеделските площи в страната е задача, която налага насочването на множество инвестиции. Чрез правилното планиране може да се изгради модерен, конкурентно способен аграрен сектор, който да осигури ефективно използване на всички ресурси. За целта обаче, е необходимо придобиване на експертни знания, свързани както с подобряване на общата институционална среда за работа, така и с възможностите за оптимално управление на селското стопанство. Това зависи изцяло от правилното и точно калкулиране себестойността на продукцията.

...........................................................

ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Аверкович, Е. и Г. Герганов. Счетоводно отчитане дейността на земеделските кооперации и сдружения. Пловдив, „Плутон – 1”, 2004

2.      Аверкович, Ек. и колектив. Управленско счетоводство. Свищов, 2007

3.      Герганов, Г. и колектив. Счетоводство на селското стопанство. София, „Нова Звезда”, 2007

4.      Герганов, Г. Определяне себестойността на растениевъдната продукция – Български счетоводите, 2005, №14

5.      Герганов, Г. Преоценка на дълготрайните биологични активи и данъчното им влияние – Български счетоводител, 2005, №12

6.      Душанов, Ив. и М. Димитров. Курс по счетоводство на предприятието. София, „Ромина”, 2003

7.      Павлова, М. Управленско счетоводство. Велико Търново, „Ромина”, 2001

8.      МСС 41 Земеделие

9.      НСФОМСП - СС 41 Селско стопанство

 

...............................................

Темата е изготвена 2010 г.

 

Ключови думи:

еднофазен метод за калкулиране, себестойност, аграрен сектор, допълнителна продукция, растениевъдство, животновъдство, основен продукт[1] МСС 41 Земеделие, чл. 5


Търси за: себестойност | аграрен сектор | допълнителна продукция | растениевъдство | животновъдство | основен продукт

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (49 лв)  44.10 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker