Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


ЮЗУ ”Неофит Рилски” - Благоевград

 

 

 

Дипломна работа

 

 

на тема: 

 

Система на данъчно облагане доходите на физическите лица в България – съвременна същност

и значимост

 

 

 

2010

гр. Благоевград

 

Съдържание

 

1. СЪЩНОСТ И ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ.. 6

А. СЪЩНОСТ. 6

Б. ВЪЗНИКВАНЕ И ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ. 7

 

2. МЕХАНИЗЪМ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ. 12

А. СУБЕКТИ НА ОБЛАГАНЕ. 12

Б. ОБЕКТ НА ОБЛАГАНЕ. 12

В. ОБЛАГАЕМИ И НЕОБЛАГАЕМИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ДАНЪКА   13

Г. ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ.. 16

Д. ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА  ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА ДОХОДИТЕ. 20

2.1.  Облагане доходите на физическите лица, работещи по трудови правоотношения  22

2.2.  Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец. 29

2.3.  Доходи от друга стопанска дейност. 33

2.4. Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. 40

2.5. Доходи от прехвърляне на права или имущество. 45

2.6.  Доходи  от други източници. 51

2.7.  Окончателен данък. 53

2.8.  Окончателен годишен (патентен) данък - Облагане на доходите от патентна дейност  58

 

3. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ. 59

 

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ. 66

ИЗВОДИ.. 75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 85

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 86

 

 

 

 

УВОД

 

Данъчното облагане на доходите на физическите лица е важен елемент от данъчната система на България както и на всяка една страна. То има съществено значение за формирането на бюджетните приходи и по своята същност е невъзвръщаемо и безвъзмездно плащане. Налага се едностранно и по общ ред, регламентиран от държавата, разпределя се за посрещане на обществени потребности. Характерно за този вид данъци е, че имат за предмет и основа на облагане реализирани или придобити доходи. При липса на доброволно плащане данъка се събира принудително от имуществото на данъчно задължените лица.

За въвеждането и прилагането на подоходното облагане и подоходните данъци има две основни предпоставки, а те са: високата степен на развитие на стоково – паричните отношения което ги поставя на първо място в основаването на дохода и второто което е нужно това е създаването на адекватна техника за обхващане и облагане на дохода.

Това са основните две предпоставки за правилното развитие и точността и ефективността на подоходното облагане.

 

В настоящата дипломна работа се разкрива същността, законовата уредба, механизма на данъчното облагане и декларирането на доходите в България. Засегнал съм и промените в облагането въведени с изменението на ЗДДФЛ от 01.01.2010г. Акцентирал съм на някой от по-важните промени които касаят: данъчното третиране на доходите придобити от съдружници и членкооператори притежаващи повече от 5% от капитала, за доходи получени при полагане на личен труд в дружеството/ кооперацията; данъчно третиране на доходите на така наречените „морски лица”; данъчно третиране на доходите на „земеделските производители”; изискването за декларирането на предоставени/ получени заеми от физически лица; новото облекчение за ипотечни кредити на млади семейства от 01.01.2009г.

Целите на настоящата Дипломна работа са:

Първата цел е разкриване същностна на данъчното облагане и изясняване механизма на облагане и най-вече действието на този механизъм при горе изброените случай.

Втората цел е изясняване положителните и отрицателните ефекти от въвеждането на „плоския данък” в Българи от началото на 2008г. и изясняване влиянието което оказва тази промяна в зависимост от размера на облагаемият доход.

                .........................................................................................

 

2. МЕХАНИЗЪМ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ

 

 

А. СУБЕКТИ НА ОБЛАГАНЕ

Местните и чуждестранните физически лица, включително еднолични търговци.

Местни физически лица са тези, които имат постоянен адрес или пребивават на територията на Република България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, чийто център на жизнените интереси се намира в България или такива които са изпратени в чужбина от българската държава.

 

Б. ОБЕКТ НА ОБЛАГАНЕ

Съгласно ЗДДФЛ на Република България обектът на облагане с данък са доходите на местни и чуждестранни физически лица, включително от дейност като едноличен търговец. Местните лица, по смисъла на този закон, са задължени да декларират доходите си от източници в страната и чужбина, освен в случая на престой в България по-малко от 183 дни в годината. В този случай лицата имат право да изберат дали да плащат данък в Р България или в страната, в която са придобити или реализирани доходите. Чуждестранните лица декларират и дължат данък върху доходи, придобити от източници в Република България.

Като доходи от източници в страната се категоризират на следните групи:

-   доходите придобити от трудови и приравнени на тях правоотношения;

-   доходи, които произтичат от стопанска дейност като ЕТ;

-   Доходи от друга стопанска дейност

-   Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

-   Доходи от прехвърляне на права или

-   Доходи  от други източници

 

 

В. ОБЛАГАЕМИ И НЕОБЛАГАЕМИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ДАНЪКА

 

1. Облагаем доход – сбор от всички парични и левовата равностойност на непаричните доходи, получени през данъчната година, като този облагаем годишен доход се намалява с необлагаемите доходи, с освободените от облагане доходи, без доходите, от дейности, обложени с окончателен годишен патентен данък, както и доходите, обложени с окончателен данък.

-  Общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи, определени за всеки вид доход, в зависимост от източника, намалена с предвидените в този закон данъчни облекчения. Определения период на облагане тоест данъчната година е календарната година.

Това изключва доходите, които са класифицирани като необлагаеми по смисъла на ЗДДФЛ.

Съществува и възможност за приспадане на разходи с цел получаване на данъчна основа, върху която да се начислява дължимия данък.

.......................................................................

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Статистическо проучване на държавните приходи от ДДФЛ.

Изглежда странно, но на базата на наличните данни, има ясна тенденция по време на управлението на тройната коалиция за ежегодно увеличение на приходите от ДДФЛ, при това с нарастващи темпове!

·  Това, което е интересно от гл.т. на плоския данък е, че по предварителни данни към 31 август от републиканския бюджет, нарастването на приходите от ДДФЛ за периода от началото на 2008 спрямо приходите за същия период през 2007 е 13,6%, по-малко ако сравняваме приходите на 31.08.2007 с 31.08.2006, когато имаме нарастване с 31,18%. С други думи, през 2008 към края на август имаме спад в темпа на растежа на приходите от ДДФЛ – след въвеждане на плосък данък.

·         За деветмесечието на 2009г.

Ръст на Данъка върху доходите на физически лица с 4 669 784 лв. (5.62%). Това се дължи основно на ДДФЛ от трудови правоотношения,  при който се наблюдава ръст от 7 950 790 лв. или 13.79 %.

            .....................................................................

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА(ЗДДФЛ-2010)

2.      Закон за облагане на доходите на физическите лица (ЗОДФЛ).

3.      Закона за местните данъци и такси.

4.      Икономика на публичният сектор - издателство „Бон” – Благоевград, - 2008г. Десислава Стоилова.

5.      Новото данъчно законодателство през 2010 г.

6.      Анета Георгиева, Цветана Янкова, доц. Д-р Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Красимира Узунова, Николай Ризов.

7.      Седмичен законник брой 5 от” 8 – 14Февроари 2010г.

8.      Седмичен Законник от 19 – 25 Април 2010г.

9.      Коментар Данъчно облагане 2010г. автор: Росен Иванов, издател: ИК „Сиела"

10. Информация от интернет:

11. www.nap.bg

12. www.noi.bg

13. www.lex.bg

 

Темата е разработена 2010 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2010 г.

 

Ключови думи:

система за данъчно облагане на доходите, субект и обект на облагане, трудови правоотношения, окончателен (патентен) данък, доходи от патентна дейност, данъчно законодателство, темп на растеж на приходите


Търси за: система данъчно облагане доходите | субект обект облагане | трудови правоотношения | окончателен | патентен данък | доходи патентна дейност | данъчно законодателство | темп растеж приходите

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker