Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

Курсова работа

Класификация на счетоводните сметки. Същност и значение. Принципи

Предмет: Счетоводство и контрол

Специалност: Счетоводство и контрол

 

2009


Съдържание

 

Увод. 3

1. Същност на счетоводните сметки. Система на счетоводните сметки. 4

2. Класификация на счетоводните сметки. 9

3. Модели на счетоводни сметки в системата на сметките. 13

Използвана литература: 25

 


Увод

Отчитането е осъзната необходимост на човека още от ерата на неговото появяване. В най-ранния период – първобитнообщинния строй, отчитането се е изразявало във фиксиране в паметта на хората на наблюденията за заобикалящия ги свят. Благодарение на това човекът е оцелявал в борбата си за съществуване натрупвал е трудов и житейски опит и се е развивал. По-късно, с развитието на общественото разделение на труда и разширяването на стопанската дейност на общините, обектът на отчитането се конкретизира. Започват да се отчитат средствата за производство и предметите за потребление на общината. Това трябвало да осигури контрола върху наличните ресурси и върху създаването и разпределението на добитото. Отчитането се извършвало с примитивни технически средства: роботи (нарези върху пръчки), знаци върху кората на дърветата, възли по връв и други. Отчетната работа се водела от специално натоварено лице и в интерес на цялата община.

…………………………………….

1. Същност на счетоводните сметки. Система на счетоводните сметки.

І. Обща характеристика – те са способ от частния метод на счетоводния отчет, чрез който се получава информация за състоянието на активите и пасивите към началото и края на отчетния период  и за настъпилите изменения през периода. Като технически способ представляват таблица от 2 части. Едната служи за записване на увеличенията, а другата – за намаленията.

ІІ. Основни понятия при счетоводните сметки :

1. Дебит – това е лявата страна на счетоводните сметки .

2. Кредит – това е дясната част на счетоводните сметки.

3. Дебитиране – това са записванията по дебита на счетоводните сметки. Активните счетоводни сметки се дебитират с увеличенията, а пасивните – с намаленията.

……………………………………….

Същност и строеж на счетоводната сметка

Счетоводната сметка може да се дефинира като научнообосновано средство със субективен характер за получаване на непрекъсната синтетична и аналитична информация за състоянието и развитието на разнообразните ресурси на предприятието и техните източници, стопанско правните отношения, стопанските процеси и икономическите резултати. Като основни характеристики на сметката могат да се посочат:

• Първо, сметката е възникнала и си остава субективно, създадено от хората, средство за получаване на счетоводна информация.

…………………………………..

2. Класификация на счетоводните сметки.

І. Счетоводни сметки според връзката им със счетоводния баланс:

1. Активни счетоводни сметки – те отговарят на активните балансови пера.

2. Пасивни счетоводни сметки те отговарят на пасивните балансови пера.

3. Задбалансови счетоводни сметки – отговарят на задбалансовите пера.

ІІ. Счетоводни сметки според степента на обобщеност на счетоводната информация:

1. Синтетични счетоводни сметки – те дават обобщена информация за обектите на счетоводно отчитане. Водят се само в стойностно изражение. Такива са всички счетоводни сметки записани в списъка на сметките към националния сметкоплан.

……………………………………

3. Модели на счетоводни сметки в системата на сметките

Като основен елемент на системата сметката носи белезите на масовост и еднотипност. Независимо от тяхната еднородност обаче сметките са свързани с конкретни управлявани обекти, за които се създава непрекъсната счетоводна информация. След като се свърже с конкретен обект, всяка сметка отразява вече неговите особености, с което добива специфичност и нееднородност. Следователно колкото и да са еднородни и еднотипни сметките, голямото разнообразие на обектите, които те отчитат, дава своето отражение върху техните особености и ги прави преди всичко подчертано специфични. Това обуславя разграничаването на няколко модела сметки. Чрез формулирането на модели сметки се акцентира върху две особености: първо, дефинирането на първичните и най-характерни моменти в строежа на сметките, и второ, голямото разнообразие и особености на реално управляваните обекти, за които се създава информация чрез системата от сметки.

…………………………………….

Синтетични и аналитични сметки

Синтетичните сметки са сметки, в които се отчитат еднородни по икономическо съдържание групи активи, пасиви, елементи на собствения капитал и стопански процеси. Чрез тях се осигуряват обобщени показатели за обектите на счетоводно отчитане само в парично (стойностно) изражение.

Аналитичните счетоводни сметки са тези, в които се отчитат отделни видове активи, пасиви, елементи на собствения капитал и стопански процеси. Чрез тях се осигурява подробна характеристика на обектите на счетоводно отчитане.

………………………………………..

Използвана литература:

 

1.      Божков, В. и др.,"Счетоводство", Акад. изд. "Ценов", Свищов, 2004 г.

2.      Дурин, Ст. и Дурина, Д., "Счетоводство на предприятието" ФорКом, С, 2002 год.

3.      Душанов, Ив. и Димитров, М, "Курс по счетоводство на предприятието", "РОМИНА", С, 2003 год.

4.      Динев М.- “Обща теория на счетоводството”

5.      ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО; В сила от 1.01.2002 г.; Обн. ДВ. бр. 98 от 16 Ноември 2001 г., изм. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г., изм. ДВ. бр. 96 от 29 Октмври 2004 г., изм. ДВ. бр. 102 от 20 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 105 от 29 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 33, ДВ бр. 63, ДВ бр. 105 и ДВ бр. 108/2006 г., изм. доп. ДВ бр. 57/2007 г., ДВ бр. 50, бр. 69/2008 г.

………………………………………

Темата е изготвена 2009 г.

Съдържа схеми.

 

Ключови думи:

счетоводни сметки – същност, видове, класификация, модели; дебит; кредит; актив; пасив; аналитична и синтетична сметка; сметкоплан

 

 


Търси за: счетоводни сметки същност | дебит | кредит | актив | пасив | аналитична синтетична сметка | сметкоплан

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker