Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

 

 

Курсова работа

Парични средства – същност, видове и значение. Документиране на постъпленията и намаленията на паричните средства. Касови книги

Предмет: Счетоводство и контрол

Специалност: Счетоводство и контрол

 

2009


Съдържание

 

1. Същност на паричните средства. 3

2. Видове парични средства. 4

3. Отчитане на паричните потоци. Методи. 6

4. Документиране и документооборот на паричните средства в стопанските организации. 11

5. Касова книга при отчета на паричните средства. 19

Използвана литература: 22

 


1. Същност на паричните средства

Оперативната дейност на дадено предприятеие включва всички сделки и операции, за чието осъщестяваване е разбира се безусловен фактор са паричните средства на предприятието. Постъпленията от оперативната дейност могат да бъдат от: преки продажби на продукция, стоки, услуги и т.н.; Но паричните средтва оказват влияние не само върху оперативната дейност на предприятието, но и върху инвестиционната дейност включваща сделки и операции за придобиване на ресурси (или освобождаването им), с цел получаване на бъдещи доходи от разпределение, както и финансовата дейност включваща сделки и операции, променящи обема и структурата на капитала на предприятието. Както и преди това споменахме, има паричните средства играят различна роля при даденото предпрятие или фирма.

……………………………..

3. Отчитане на паричните потоци. Методи.

Отчетът за паричните потоци е важно средство за финансов анализ. Той дава възможност да се:

- определят парите от оперативната дейност и да се сравнят с печалбата;

- оцени способността на фирмата да посрещне настъпилите задължения и да плаща дивиденти;

- определи възможността на фирмата за предстоящи инвестиции в дълготрайни активи;

- оцени ефективността от прилаганата финансова и инвестиционна стратегия;

- определи способността на фирмата да създава положителен паричен поток в бъдеще.

Малките предприятия, определени със закон могат да изготвят отчет за паричния поток по прекия метод, посочен в приложение № 1, като посочват само колоните “Нетен поток” за предходния и текущия период.

……………………………………..

МЕТОДИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

Пряк метод за отчитане на паричния поток.

При него се отразяват брутните касови и брутните банкови постъпления и плащания. Наличността на парични средства в края на отчетния период се определя директно чрез събиране на паричната наличност в началото на периода с положителните резултати от движението на паричните средства от отделните видове дейности и чрез изваждането на отрицателните резултати от движението на паричните средства от отделните видове дейности.

…………………………………..

4. Документиране и документооборот на паричните средства в стопанските организации.

Документиране на постъпленията и намаленията на паричните средства намира най-чести проявления в няколко сектора от финансовата деност на дадената организация. Като първи от тях можем да представим домументирането на стопанските операции, както и тяхното осъществяване, което е неизменна част от цялостната счетоводна дейност на дадената организация. Паричните средства намират проявление и в счетовните документи и документооборот на фирмата, както и в процесите на инсентаризация на дадената организация.

………………………………………..

Фактурите се изготвят от счетоводител или касиер в деня на продажбата на стоката или услугата. Подписват се от упълномощен представител, който е отговорник за сделката. Фактурите се представят в счетоводството в същия ден за осчетоводяване и не по късно от първо число на следващия месец. Счетоводителят, отговорен за отчитането на продажбите или услугите, обработва фактурите до 10 число на следващия месец.

…………………………………….

5. Касова книга при отчета на паричните средства.

Паричните средства играят своята роля и в така наречените касови книги. Касовите книги представляват книга за дневните финансови отчети на дадената фирма обикновено придружена с календар. Касовите книги, както и касовите, бележки се завеждат само във фирмата и не се заверяват в ДС. Касовите книги спомагат за формализирането на постоянната информация и нейното предварително отпечатване решава много методологически задачи и уверичава производителността на труда по веригата на документооборота.

……………………………..

Използвана литература:

 

1. Закон за счетоводството

2. Търговски закон

3. сп. “Български счетоводител” бр. 7 от 2007 г.

………………………………..

Темата е изготвена 2009 г.

 

Ключови думи:

парични средства – същност и видове, парични потоци – методи за отчитане, документиране и документооборот, касова книга, счетоводен документ


Търси за: парични средства същност видове | парични потоци методи отчитане | документиране документооборот | касова книга | счетоводен документ

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker