Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


 

 

Реферат

 

На тема:

 

Разходи - същност, видове, значение, документиране

 

 

2009

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1.  Същност на разходите. 3

2.  Видове разходи и тяхното значение. 4

3.   Документиране на разходите. 6

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 16

 

 

 

 

1.                Същност на разходите

 

При осъществяване на дейността си предприятията извършват разходи и получават приходи. Това са двете крайни точки и основните фактори на финансовия резултат – печалба, респ. загуба. Дейността на всяко предприятие може да се характеризира с извършените разходи. Те по своята същност представляват намаление на икономическата изгода по време на отчетения период, под формата на изваждане или намаляване на активите извън предприятието или увеличаване на пасиви, което води до намаление на собствения капитал

Сред основните задачи на счетоводството е разкриването на разходите, точното им обхващане и отразяването им, като на тази база се изчислява стойността на единица продукция или услуга.

Разходите в предприятието имат различна структура и функционална обусловеност. Определят ги редица фактори, като основни са: видът и характерът на дейността, видът и характерът на извършените разходи и начинът на включването им в себестойността.

От счетоводна гледна точка осъществяваната в съвременни условия дейност на предприятието може да се раздели на основна и спомагателна. Основната дейност е тази, за целите на която предприятието е било създадено, функционира и във връзка с нея влиза във взаимоотношения с трети лица, и получава резултати.

……………………………………………..

За счетоводно отчитане на разходите за материали се използва едноименната сметка 601 Разходи за материали. Към тях се отнасят разходите за използвани суровини, материали, горива, енергия, пара, вода, амбалаж, семена, торове, фураж и др. Сметка 601 се дебитира със стойността на отпуснатите за потребяване материали, оценени по възприетия от ръководството на предприятието метод - конкретно определена цена, първа входяща, първа изходяща цена; средна претеглена цена /себестойност/ за отчетния период, или последна входяща, първа изходяща цена, независимо от мястото и времето на тяхното възникване и от начина на изплащането им, срещу кредитиране на с/ка 302 Материали. С/ка 601 Разходи за материали се кредитира със същата сума срещу дебитиране на сметка 613 Разходи за придобиване на материални дълготрайни активи със стойността на използваните материали при придобиването на материални дълготрайни активи чрез строителство, с/ка 616 Разходи за ликвидация на материални дълготрайни активи със стойността на използваните материали при ликвидация на материални дълготрайни активи и на други сметки от група 61 Разходи за дейността със стойността на употребените материали за отделните видове дейности. По такъв начин с/ка 601 Разходи за материали се дебитира и кредитира с една и съща сума и в края на отчетния период задължително трябва да остане без остатък /салдо/.

Аналитичното отчитане по с/ка 601 Разходи за материали може да се организира по видове материали, като за целта към нея могат да се открият анал. с/ка 6011 Разходи за основни материали, анал. с/ка 6012 Разходи за спомагателни материали, анал. с/ка 6013 Разходи за горивни материали и т.н.

Счетоводното отчитане на разходите за основна дейност се осъществява чрез синтетичната счетоводна сметка 611 Разходи за основна дейност. Тя е калкулационна сметка. По дебита на същата се отразяват основните производствени разходи, които в съответствие с приложимите счетоводни стандарти формират себестойността на продукцията, услугите, работите, обръщението и експлоатацията.

С/ка 611 Разходи за основна дейност се дебитира въз основа на надлежно оформени първични и вторични счетоводни документи за фактически извършени разходи в основната дейност, срещу кредитиране на сметки от група 60 Разходи до икономически елементи с отчетната стойност на извършените в дейността разходи, отчетени по икономически елементи, с/ка 612 Разходи за спомагателна дейност със стойността на услугите, оказани от спомагателната дейност на основната, с/ка 613 Разходи за придобиване на дълготрайни активи, за отнасяне на припадащата се част от разходите за бъдещи периоди като разходи за основната дейност през текущия отчетен период.

………………………………………………………….

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Закон за счетоводството

2.      Янков, В. Н. Счетоводство на предприятието, Бургас, 2008

3.      Божков, Васил и др. , Финансово счетоводство, Свищов, 2004

 

Темата е разработена 2009 г.

Не са включени таблици.

Ключови думи:

разходи, финансов резултат, икономическа изгода, намаляване на активите, стойност на единица продукция, основна и спомагателна дейност на предприятието, разходи за основна дейност


Търси за: разходи | финансов резултат | икономическа изгода | намаляване активите | стойност единица продукция | основна спомагателна дейност предприятието | разходи основна дейност

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker