Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

гр. Варна

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

Особености при отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия

 

Март, 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод. 3

1. Същност на счетоводната отчетност в бюджетните предприятия. 3

2. Отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия. 4

3. Отчитане на материалните запаси в счетоводния отдел на община Добрич. 7

Заключение. 8

Използвана литература:. 9

...........................................................................................................................................

3. Отчитане на материалните запаси в счетоводния отдел на община Добрич.

            Обект на анализ е община Добрич. Предмет на изследване е счетоводното отчитане на материалните запаси в общината.

            Община град Добрич води своето текущо счетоводство в съответствие с изискванията и спазвайки принципите на Закона за счетоводството, НСС и вътрешни нормативни актове.

            Целта на тази счетоводна политика е осигуряване на организационно и методологично единство при осъществяване на счетоводната дейност във  всички структурни звена на Община град; вярно и точно представяне на имущественото и финансово състояние на Общината в консолидирания годишен финансов отчет.

            Стоково материалните запаси са краткотрайни активи под формата на:

-         материали, придобити главно чрез покупка;

-         стоки, придобити чрез покупка и предназначени за продажба;

-         дарения.

            Стоково материалните запаси се отписват по метода на конкретно определена стойност или по средно претеглена стойност.

            Счетоводното отчитане на  стоково материалните запаси се осъществява чрез сметки от група 30 “Материали, продукция, стоки” на СБП. Води се отчетност по видове, местонахождение, МОЛ.

            Материалните запаси се посочват по по-ниската от цената на придобиване и нетната реализуема стойност Разходът се определя по метода “средно претеглена стойност”. Нетната реализуема стойност е равна на очакваната продажната цена, при нормално протичане на дейността, намалена с пряко свързаните с продажбата разходи.

....................................................................................................................................................

Използвана литература:

1.      Захариев, П., „Бюджетно счетоводство”, Варна, 2009 г.;

2.      НСС 2007 г.;

3.      Ciela 5.0;

4.      www.minfin.government.bg

....................................................................................................................................................

            Темата е изготвена март 2010 г.

            Най-новата информация е от 2008 г.

            Ключови думи: особености, отчитане, материални запаси, бюджетни предприятия, същност, централизирани доставки, класифициране, придобиване, изписване, преоценка, краткотрайни активи, стопанска дейност, община Добрич, цена на придобиване, себестойност, справедлива цена


Търси за: особености | отчитане | материални запаси | бюджетни предприятия | същност | централизирани доставки | класифициране | придобиване | изписване | преоценка | краткотрайни активи | стопанска дейност | община Добрич | цена придобиване | себестойност | справедлива цена

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker