Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

УНК: “ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА”

Програма: “ИСТОРИЯ И ЕВРОПЕИСТИКА”

КУРСОВА РАБОТА

По Учебна туристическа практика

На тема: Варненски Римски терми

Специалност: История

Специализация: Културен туризъм

Варна, 2007 г.

Съдържание:

1. Увод 2

2. Кратка история на Римските терми 3

3. Описание на Римските терми 4

3.2. Архитектура 4

3.2. Канализационно устройство на термите 7

ЛИТЕРАТУРА: 9

………………………….

Сградата има почти симетричен план. Разкопаната част обхваща всички главни бански помещения. През два входа, разположени на северната фасада, влизали посетителите. Широки и удобни стълби водели в преддверия /У/, чието предназначение било да предпазват съблекалните от проникването на студен въздух. От преддверията посетителите преминавали в съблекалните - аподи терии /А/, /1,4/. Тези зали са достатъчно големи, за да поберат многобройната публика и да й осигурят необходимите удобства. Някои от робите, придружаващи господарите с и, оставали обикновено в аподитериите, за да пазят дрехите и скъпоценностите. В стените на помещенията личат отворите за чешми.

Най-високата запазена част от сградата - т. нар. Римска кула е една от стените на западния аподитерий. Залите са били облицовани с мраморни плочи. Белотата на мрамора подчертавала пъстроцветните стенни мозаечни пана. След излизане от аподитерия посетителите имали възможност да направят т. Нар. кратка баня или да се насладят на процеса на къпането, като преминат през всички помещения. При кратката баня те минавали през помещения I, П, III и С. I и II са малки фригидарии - зали за къпане със студена вода, а III е малък тепидарий - зала за къпане с топла вода. В трите зали посетителите се подготвяли за основното изкъпване, което ставало в калдария /С/ - залата за къпане с гореща вода /5/. Постепенният преход от хладния аподитерий през фригидария и тепидария подготвял тялото за горещия въздух и вода в калдария. В него има три басейна - един в абсидата и два по надлъжните стени. Басейните са непосредствено свързани с котелните помещения /К/, /7/, където се загрявала водата.

………………………………

На север от проучения район, в предполагаемата палестра, е била открита голяма, вкопана в земята цистерна за вода, измазана с водонепропускащ хоросан. В термите са намерени каменни корита на водопровод. Над свода на префурниума са запазени няколко каменни плочи от тераса, която е служила като място за разходка на посетителите. По нейния външен край е имало улей, по който водата е стигала до котлите за затопляне. На няколко места в стените на термите /в залите А, Т, Р, В/ са открити керамични тръби, които отвеждали водата до чешмите и басейните. Огромното количество дърва, необходимо всекидневно за затоплянето на термите, било складирано в галериите около сградата. Под нивото на пода Подът на каналите е застлан с квадратни тухли. Двете разклонения на канализацията, с наклон на пода към юг, са отвеждали използваната вода към морето. На юг от термите вероятно се намирал стопански двор, който облекчавал тяхното обслужване.

…………………………………….

Сравнително краткото използване на термите може да се обясни с настъпилата през III в. социална, военна и политическа криза в Римската империя, която не пощадила и Одесос. През IV в. градът очевидно не бил вече в състояние да поддържа това твърде скъпо струващо съоръжение. В настъпилите неблагоприятни години термите били изоставени. Последвало частичното им разрушаване и отнасянето на строителни материали и декоративни елементи за вторичното им използване в строежа на други сгради, между които и малкйте терми на Одесос от IV век.

ЛИТЕРАТУРА:

  1.  Мирчев, М. и др. Варна през вековете, 1960
  2.  Стоянов, Петър. Варна през древността, 1998
  3.  Георгиев, П. Римски терми, 1984

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа картинки.

Ключови думи:

Римски терми, баня, помещение, басейн, вода, зала, фригидарий, аподитерий, тепидарий, галерия, мраморни плочи, калдарий, капител


Търси за: Римски терми | баня | помещение | басейн | вода | зала | галерия

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker