Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Нов български университет

Курсова работа

Развитие на културния туризъм в България. Насоки за кандидатстване за финансиране по

Програма ФАР - икономическо и социално сближаване

  2006 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ 3

1. История 3

2. Цели и приоритети на програмата 4

3. Сума за финансова подкрепа от Възложителя 5

II.  ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ 6

1.  Критерии за кандидатстване 6

1.1 Избираемост на проекти: проекти, за които може да се направи  предложение 7

1.2. Критерии за финансовите средства: средства, които подлежат на възстановяване при отпускане на безвъзмездна помощ 13

2.   Как се изготвя предложението за проект и каква е процедурата за кандидатстване 16

2.1. Формуляр за кандидатстване и придружаващи документи 16

Използвана литература 20


I. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

  1.  История

Програмата Фар 2001 финансира Проекта за развитие на българския културен туризъм. Това е проект за техническа и финансова помощ за подобряване на качеството и конкурентноспособността на българския културен туризъм. Културният туризъм е приоритет в туристическия сектор на българската икономика. Проектът е насочен към подобряване на интегрираното развитие на културния туризъм в България.

Туристическият сектор в България има много висок потенциал на развитие по отношение на  създаването на работни места и приноса към БВП (11 % за 2000 г.). Директно работещите в туризма са 131 000 и общата заетост, създадена от туристическия сектор е 338 000 души (данни от 1999). До ноември приходът от туризъм (без транспорта) за 2000 година е бил 1,012 милиона долара по данни на БНБ и броят на туристите, посетили България е нараснал с около 13 % в сравнение с 1999 г.

Страната има голям потенциал за развитие както на масовия туризъм, така и на туризъм, свързан със специални интереси. Обикновено туризмът, свързан със специални интереси (напр. посещение на туристически обекти) генерира по-голям доход от посетителите на ден, отколкото масовия туризъм. Тъй като много от тези места от културен интерес са разположени в по-слабо развити райони, насърчаването на такъв именно туризъм се предлага по настоящата схема за безвъзмездно финансиране. Един от всеки трима чуждестранни туристи посещава места, свързани с историческото наследство по време на престоя си в България.

...........................................................................

1.1 Избираемост на проекти: проекти, за които може да се направи  предложение

Размер на проектите

Области на проекта

Схемата за безвъзмездна помощ подкрепя два сектора:

1. Проекти за създаване и рекламиране или само рекламиране на продукт за културен туризъм (нов или съществуващ).

2. Проекти за възстановяване на места от културното наследство и/или реконструкция на обществена туристическа инфраструктура, необходима за създаването и рекламирането на туристически продукт.

Географски области

Дейностите могат да се провеждат във всички общини и области на България.

................................................................................

Следните типове дейности са без право на финансиране:

.............................................................................

Използвана литература

1. http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/e03_en.htm

2. http://www.mrrb.government.bg

3. http://www.mi.government.bg

.......................................................................

Темата е писана 2006 г.

Ключови думи:

програма ФАР, икономическо и социално сближаване, развитие на културния туризъм, кандидатстване за финансиране, финансова подкрепа, предложение за проект


Търси за: програма ФАР | икономическо социално сближаване | развитие културния туризъм | кандидатстване финансиране | финансова подкрепа | предложение проект

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker