Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


ДИПЛОМНА РАБОТА

По Проектиране на системи за управление

На тема:

Разработка на система от балансирани показатели за ефективност на туристическо предприятие

Специалност: МВА

05.2008 г.


Съдържание:

Увод 4

Част първа 7

Теоретични основи на системата от балансирани показатели 7

Глава I: Система от балансирани показатели - същност 7

1. Защо бизнесът има нужда от BSc? 8

2. Етапи на изграждане на системи за управление 11

3. Основни причини за внедряване на BSc 13

4. Балансирана стратегическа карта - Balanced Scorecard. 14

5. Какво представляват стратегическите цели? 15

6. Същност на показателите в BSc. 21

7. Стратегически инициативи и мероприятия 24

Глава II: Принципи на създаване на система от балансирани показатели и стратегическа карта. 30

1. Как се разработва и реализира стратегия с помощта на BSc? 30

2. Бариери при реализацията на стратегията. 31

3. Построяване на BSc като система за стратегическо управление. 33

4. Разработване на BSc. 34

Глава III: Перспективи и направления на BSc 42

1. Направление “Финанси” 42

2. Направление “Потребители”. 49

3. Направление “Вътрешни бизнес процеси”. 55

4. Направление “Познания и развитие” 59

Част втора 64

РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТА “ПИРГОС ТРАВЕЛ” 64

Глава I: ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 64

1. Представяне на туристическото предприятие 64

2. Предлагани продукти и услуги 64

Глава II. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА 66

1. Анализ на клиентите. 66

2. Анализ на конкурентите 67

4. Анализ на пазара 69

5.Анализ на макроикономическата среда 71

Глава III: АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА 73

1. Оценка на конкурентната позиция. Сравнение с конкурентите по функционални области. Функционален анализ. 73

2. Канали за реализация 74

3. Маркетинг и реклама 74

4. Ценова стратегия 75

Глава IV: ФИНАНСОВ АНАЛИЗ 77

1. Анализ на приходите 77

2. Анализ на състоянието на производствените разходи 78

3. Анализ на трите групи показатели, характеризиращи финансовото състояние на предприятието: ликвидност, рентабилност и ефективност 79

Глава V: АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ 84

1. Изследване на производствения процес 84

2. Персонал и организация на управлението 84

Глава VI. Стратегическа идентификация и избор 87

1. Дефиниране на визия и мисия 87

2. Избор на стратегия и дефиниране на стратегическите цели 87

3. стратегия на ниската цена 91

Глава VII. Съставяне на стратегическа карта. 92

Глава VIII. Съставяне на система от балансирани показатели. Дефиниране на показатели за резултат, механизми за постигане на ефективност и стратегически инициативи. 94

1. Обосновка на системата от балансирани показатели 98

Заключение. 104

Приложения 105

Приложение 1. Отчет за приходи и разходи (в хиляди лева). 105

Приложение 2. Счетоводен баланс. 107

Списък на ползвана литература 109


Увод

Обект на настоящия проект се явяват изучаването, разработката и приложението на системи за управление и по-конкретно “Система от балансирани показатели за ефективност”. Актуалността на темата се основава върху високото прилагане на СБПЕ / BSc (Balanced Scorecard) в стратегическото управление на организации в целия свят и недостатъчното внимание, което се обръща в България на новаторския подход и сигурните положителни резултати, последващи правилното и въвеждане и процедиране. Досега BSc е била прилагана в различни отрасли на промишлеността, но липсват данни за разработки в туристическия отрасъл. Настоящото изследване се опитва да попълни тази празнота, чрез разработване и внедряване на BSc в стратегическото управление на микропредприятие в сферата на туризма. Приносната част на настоящия проект е да се изследват и покажат методиката на въвеждане, стартиране и резултати от прилагането на BSc в туристическо предприятие в България.

Началото на темата “Система от балансирани показатели” се поставя през 1990 г., когато институтът “Нолън Нортън”предлага да се проведе едногодишно изследване на тема ”Показатели за дейността на организация на бъдещето”. Необходимостта от такова изследване възниква в резултат на констатацията, че съществуващите подходи за измерване на дейността на предприятието, базирани предимно на финансови показатели са остарели, недостатъчно ефективни и пречат на организацията да постига бъдеща икономическа стойност. През декември 1990 г., работата по проекта бива завършена и е представено заключението - системата от балансирани показатели за ефективност, като стратегическа система за оценка и управление на дейността на предприятието, построена на четири главни направления: финанси, потребители, вътрешни бизнес - процеси, обучение и развитие. Резултатите (публикувани 1992 г. в “Harvard Business Review”) стигат до това, което д-р Дейвид Нортън - ръководител на пректа и проф. Робърт Каплан - негов научен консултант наричат Balanced Scorecard - Система от балансирани показатели за ефективност”

Подобна методология се използва от 50-те години на миналия век насам във Франция под името - “Тableau de bord”. Нейната разработка датира още от началото на 30-те години на ХХ век и продължава в днешно време, като разпространението му се ограничава във Франция и в други френскоезични страни.

Балансираната система от показатели (Balanced scorecard), първоначално замислена като средство за усъвършенстване на измерването на нематериалните активи в организациите, се превръща в инструмент за описание и най-вече реализация на стратегията. Нуждата от такава система се е поражда в следствие на осъзнаването, че сами по себе си финансовите параметри и индекси не са достатъчни за ефективното управление на модерните организации. Финансовите измерители са базирани на данни от минали вече периоди и не могат да отчитат такива ценности и интелектуални активи, като квалификацията на служителите, качеството на вътрешните процеси и степента на задоволеност и лоялност на клиентите. Основната й цел е да премести акцента от ограничаващото чисто финансово управление, към управление с дългосрочна перспектива в бъдещето, основано на стратегията на организацията като се измерват най-вече показателите, които описват бъдещото развитие на организацията. Основна идея на концепцията Balanced Scorecard е търсенето на баланса между краткосрочни и дългосрочни цели, между финансови и нефинансови мерки, между изоставащи и водещи показатели и между външните и вътрешните перспективи на работа. Добре построената балансирана система от показатели за ефективност описва как функционира организацията и кое е критичното за нейния успех посредством серия от взаимно свързани стратегически цели и показатели по всяка от четирите перспективи на системата. Концепцията измерва представянето на организацията през: финансова перспектива, клиентска перспектива, вътрешноорганизационна перспектива и перспектива за обучение и развитие. За всеки от тези четири аспекта се дефинират 5-10 показателя, чрез които да се осъществява измерването. Показателите могат да имат както финансов, така и нефинансов (материален и нематериален) характер. По този начин състоянието и развитието на компаниите се представят по-цялостно и балансирано, а не само чрез постигнатите финансови показатели.

От направения в увода анализ на състоянието и актуалността на проблема разглеждан в настоящия проект, се дефинира и целта на дипломната работа:

Да се направи разработка на система от балансирани показатели за ефективност в туристическо предприятие - пътническа агенция.

За постигане на поставената цел се извеждат следните задачи:

За написване на дипломната работа е ползвана методическа, научна и учебна литература, статии, интернет страници и данни от разглежданото предприятие.

………………………………………

Глава I: Система от балансирани показатели - същност

Първоначалният тласък за формирането на концепцията за балансираните карти е даден от проучването на опита на компанията Analog Devices, която под ръководството на своя вицепрезидент Артур Шнайдерман внедрява корпоративни карти (Corporate Scorecards). В тези карти освен традиционните финансови измерители се използват показатели за обслужване на клиентите, качество на изделията, продължителност на производствения цикъл, развитие на нови продукти и др.

В последните години на ХХ век концепцията на тази карта се утвърждава като най-масово разпространената основа за измерване на дейността във водещите компании в света. Постепенно модифицирани варианти на Balanced Scorecard започват да се използват в сфери извън бизнеса - социални дейности, образование, местно и държавно управление, дейности на неправителствени организации и др.

Основното предназначение на Balanced Scorecard е мобилизиране дейността на организацията в ново стратегическо направление, а като инструмент за измерване - да представи характеристиките на всички съществени фактори, от които зависи успехът на компанията. Всяка организация има своя основна цел и стратегия за развитие. Често пъти обаче тази стратегия не е формализирана - има само идеи, които си остават в главите на мениджърите и не са сведени до персонала. Обикновеният служител не вижда как неговите ежедневни задачи допринасят за реализирането на фирмените цели. Отсъства концептуална и технологическа връзка между стратегията и вземаните решения. Така ежедневната дейност не е обвързана с декларираната стратегия.

……………………………………….

1. Представяне на туристическото предприятие

Туристическото предприятие, което се разглежда в настоящото изследване ще бъде условно наречено “Пиргос Травел”, тъй като собствениците не желаят името на предприятието или техните имена да бъдат упоменати. “Пиргос Травел” ООД функционира от 2003 година, намира се на централна улица и е една водещите пътнически агенции в Бургас и Бургаски окръг, с основен предмет на дейност - турагентска дейност, предоставяне на допълнителни туристически услуги, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона. Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева.

“Пиргос Травел” е член на БАТА и IATA /Международната Асоциация за Въздушен Транспорт/, със собствена IATA локация от самото си създаване. Оторизиран агент е на АК България Еър и на всички останали представени в България международни авиокомпании. С договор за съвместителство и споделяне на ресурси, към “Пиргос Травел” работи и извършва същата дейност пътническата агенция “Юзит Калърс” ООД - гр. Бургас.

2. Предлагани продукти и услуги

Доминиращ продукт в дейността на “Пиргос Травел” е продажбата на самолетни билети - над 70% от общия обем продажби.

Основни пазари за агенцията през 2007 г. са били:

……………………………………

4.2. Тенденциите в развитието на “Пиргос Травел”.

При бъдещото планиране на бизнеса на “Пиргос Травел” ООД трябва да се имат предвид потенциалните възможности от развитието и предлагането на следните програми и продукти:

…………………………….

Заключение.

Както всяка друга организация, така и ТА “Пиргос Травел” действа и съществува в в условията на сложна и изменчива среда. В днешната ситуация в страната - постоянно изменяща се правна, икономическа и политическа, нелоялна конкуренция и други фактори изисква голяма гъвкавост и изобретателност, за да се оцелее на българския пазар. Затова за всяка организация, без значение дали е микропредприятие или мултинационална компания е повече от необходимо да има система, която да измерва ефективността и управлява развитието и. Балансирайки краткосрочни с дългосрочни цели, финансови с нефинансови показатели, BSc успява да покаже по разбираем начин пътя, който организацията трябва да следва, за да достигне своя връх.

В заключение можем да кажем, че поставената в настоящата дипломна работа цел - да се разработи система от балансирани показатели за ефективност в туристическо предприятие е постигната. Изведените основни задачи за постигане на целта са изпълнени:

При практическата работа бяха установени силните и слабите страни от дейността на предприятието, възможностите и заплахите от околната среда. Бяха взети решения, чрез които силните страни и възможностите да бъдат поддържани и утвърждавани, а слабите страни и заплахите да бъдат постепенно елиминирани, чрез включването им в BSc като цели и показатели със числови стойности, съответстващи на извършените анализи. Формирани са изводи относно възможностите за бъдещото развитие, както и за заплахите, които могат да го възпрепятстват. Представени са препоръки относно бъдещия път на туристическата агенция.

Списък на ползвана литература

1. “Балансирана система от показатели: как да превърнем стратегията в действие” Д-р Дейвид Нортън, проф. Робърт Каплан; 2005 г. София; изд. “Класика и стил”.

2. “Стратегически карти. Да превърнем нематериалните активи в осезаеми резултати” Д-р Дейвид Нортън, проф. Робърт Каплан; 2006 г. София; изд. “Класика и стил”.

3. Лекционен материал по дисциплината “Система от балансирани показатели”, Доц. Д-р Ив. Димитров.

4. “Стратегическо управление в малките и средните фирми” К. Тодоров; 1997 г. София.

5. “Малките предприятия”, Д. Димитров; 1993 г. София; Университетско изд. "Стопанство".

6. “Финансово-стопански анализ на предприятието” Доц. Д-р Кръстьо Чуков; 2003 г. София; изд. “Тракия-М”.

7. “Икономика на предприятието” проф. Д-р Станьо Нейчев; 1998 г. Печатна база на Университет ”Проф. Д-р А. Златаров” гр. Бургас.

8. Счетоводни данни на “Пиргос Травел”.

9. Материали от интернет сайтове: www.novavizia.com; www.mediatimesreview.com.

Темата е изготвена май 2008 г.

Темата съдържа таблици, графики, картинки, формули.

Ключови думи:

система от балансирани показатели, системи за управление, балансирана стратегическа карта, стратегически цели, вътрешна среда, външна среда, финансов анализ, анализ на производствена дейност, конкуренти, клиенти, маркетинг, ценова стратегия, персонал


Търси за: системи управление | стратегически цели | вътрешна среда | външна среда | финансов анализ | анализ производствена дейност | конкуренти | клиенти | маркетинг | ценова стратегия | персонал

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker