Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

 

Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

на тема:

 

 

„СОФИЯ –ТУРИСТИЧЕСКА  ДЕСТИНАЦИЯ”

 

СТРАТЕГИЯ И  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

 

 

 

2006

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

 

 

СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ. 7

А. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ. 8

I. Общ преглед на развитието  на туризма в София. 8

1.    Количествени показатели за развитието на туризма до 2004 г. и прогноза до 2010 г. 9

2. Ситуационен анализ. 13

3.Туристически ресурси. 14

3.1  Туристически ресурси на София. 14

3.2   Природни туристически ресурси. 15

3.3 Антропогенни туристически ресурси. 15

4. Значение на туризма в София. 19

5. Проблеми пред туристическото развитие. 20

5.1     Инфраструктурни проблеми: 21

5.2     Недостатъци на градския ландшафт: 21

5.3     Организационни проблеми: 21

5.4     Комплексни проблеми: 22

5.5     Проблеми на туристическата индустрия: 22

6. Заинтересовани страни. 23

II . Туризмът- сравнително предимство на София и инструмент за устойчиво развитие  24

1.  Мисия за развитие на туризма и очаквани резултати. 24

2.   Визия за развитие на туризма в София. 25

3.  Методи и подходи за реализиране на мисията. 25

4. Рамка на политиката на Общината за развитие на туризма. 26

III. Стратегически цели и приоритетни дейности. 26

1. Съхраняване на културното и природно наследство. 26

2. Развитие на културния туризъм и културно. 27

предприемачество. 27

3. Развитие на конгресния и конферентен туризъм. 28

4. Развитие на спортния и еко-туризъм и спортното. 29

предприемачество. 29

5. Развитие на туризма в Природен парк Витоша и околните. 29

планини. 29

6.  Политика на рекламното представяне на “Дестинация София” и информационно  обслужване. 29

7. Национално и местно развитие на “Дестинация София”. 30

8.  Кандидатура на София за Зимните олимпийски игри през  2014 година. 31

Б. НАЦИОНАЛЕН И МЕСТЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА  “ДЕСТИНАЦИЯ СОФИЯ”. 31

1. Допускания, координация и ресурси. 31

1.1 Допускания. 31

1.2 Координация и ресурсни наличности. 32

2. Приоритетни теми и действия за реализация на продукта ”Дестинация София”  33

4. Институционално развитие. 108

5. Прогнози и потребности от финансиране (2006-2011) 110

6. Времеви график на плана на действие (2006-2011) 116

7. Изпълнение на плана за действие. 116

7.1 Институционализиране на стратегията ”Дестинация София”. 116

7.2  Показатели за ефективност. 116

7.3 Насоки за изпълнение на стратегията. 117

 

 

Признателност

 

 

“Проектът Стратегия за развитие на Дестинация София и План за действие 2005-2010 година бе разработен благодарение на усърдната работа на членовете на Съвета по туризъм - София, представителите на Столична община, НПО, българските министерства, бизнеса, академичните институции, регионални и местни власти, туристически сдружения и консултанти в един активен процес на обсъждане, обмен на информация и работни срещи, продължил близо година.

 

Трябва специално да отбележим усилията и подкрепата на Столична община и лично на кмета г-н Стефан Софиянски, на зам. кмета по финансовите въпроси г-н Милко Герджиков, на напусналия ни преждевременно директор на Общинско предприятие „Туристическо обслужване” г-н Никола Варадинов .

 

Основно в работата по изработване на основните концепции се включиха и зам. министъра на икономиката г-н Димитър Хаджиниколов и изпълнителния директор на „Агенцията по туризъм” г-н Бисер Ялъмов, както и служителите на министерството г-н Иво Маринов и г-н Сергей Саръмов.

 

Екипът по разработването на стратегията включваше експерти от Българската Асоциация на Туристическите Агенции /БАТА/, Българската Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация /БХРА/, Българска Туристическа Камара /БТК/, Българска Асоциация за Алтернативен туризъм /БААТ/, Природен парк „Витоша”, Туристическа асоциация „Стара планина, Съвет по туризъм – Пловдив, Съвет по туризъм – Копривщица .

 

Други организации и институции също дадоха своя принос в процеса на изготвяне на проекта на документа. Сред тях са: Министерството на културата, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Българска академия на науките, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Университет за национално и световно стопанство, Национална спортна академия „Васил Левски”, НАТВИЗ „Кр. Сарафов”, Национална гимназия за древни езици и култура „Св. Константин - Кирил философ”.

 

Бихме искали също така да отбележим важният принос на координаторите по проекта Проф. Цветан Тончев, г-жа Донка Соколова, г-н Благой Рагин Проф.д-р Александър Костов, Доц. Николина Попова, г-жа Соня Алексиева, г-н Калоян Вангелов, , г-н Евгени Сачев, г-н Петър Митанов, г-н Гълъб Черпоков, г-н Петър Миладинов, г-н Христо Друмев, г-н Фридрих Ниман, г-н Джоузеф Халбхер, г-н Емануел Мицакис, г-н Емануел Рьозелер, г-н Александър Спасов, г-н Любомир Пармаков, г-н Любомир Попйорданов .г-жа Бисерка Огнянова г-жа Мария Янкова,г-жа Налян Генджева, г-н Петър Вълков, г-н Витан Иванов, г-н Христо Величков, г-жа Светла Митова, г-н Свежин Гюров, г-н Бранимир Миланов и г-н Коста Ангелов без чието безвъзмездно пионерско участие  този проект нямаше да бъде факт.”

 

Румен Драганов

Председател на Съвета по туризъм -София

 

 

Допълнение

 

“През м. януари  2006 година Консултативния съвет при столична община реши да внесе за обсъждане и потвърждение от СОС на Стратегията за развитие на дестинация София. Във връзка с това бяха проведени срещи с комисиите и членове на СОС на които бяха направени множество рационални предложения.

 

Съвета по туризъм - София благодари на членовете на Консултативния съвет………………………на зам. председателят г-жа Йорданка Фандъкова , председателят г-н Цветан Цветанов и лично на кмета г-н Бойко Борисов. На председателите на комисии …………………………… и на всички членове на СОС, които участваха в предварителното обсъждане, како и на целия персонал на ОП” Туристическо Обслужване”

 

Използвайки направените предложения редакционният екип направи съответни промени касаещи главно сроковете за изпълнение на съответните действия.

 

Авторите и редакционният екип работят със съзнанието, че Стратегията и Плана за действие са изработени в съответствие със Закона за туризма (2002г.) и представляват главните насочващи документи по които Консултативният съвет по туризъм към Столична община ще изработва и предлага Годишна програма за развитие на туризма в общината.

 

Последното дава възможност за отворен диалог и развитие на Стратегията и Плана за действие през годините така, че те да отговарят на непрекъснато увеличаващите се изисквания към факторите, влияещи на процесите свързани с устойчивото развитие на туризма в Столична община.”

 

 

Февруари,2006

 

Румен Драганов

Председател на Съвета по туризъм –София

 

 

 

СОФИЯ

“ОТ СТОЛИЦА КЪМ ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ”

 

СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

 

(променена и допълнена)

 

( 2006 - 2011 )

 

 

Стратегията и плана за действие за развитието на София като туристическа дестинация,  се изгражда върху принципите залегнали в Националната стратегия и План за действие за Екотуризъм в България, създадена с подкрепата на Американската агенция за международно развитие и представена на Втория национален форум “Екотуризъм- естествено в България” и Стратегията за Устойчиво развитие на българския туризъм , в процес на разработка,  от Българската  Туристическа камара .

Материалите са подготвени с помощта на специалисти в областта на туризма и представители на местни и национално представени неправителствени организации, както и на  Столична община, Министерство на икономиката, Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите и др. Координатор на създаването на документа е Съвета по туризъм - София.

 

 

 

А. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ.

 

I. Общ преглед на развитието  на туризма в София

 

За мащабите на българския туризъм, столицата ни се отличава с голяма концентрация на настанителна база и обекти за целогодишен бизнес, отдих и развлечение. Налице са природни и антропогенни ресурси за утвърждаване на София, като самостоятелна туристическа дестинация и свързването и с България, като врата за всички сезони. София естествено се приема и като една от основните дестинации в югоизточна Европа и на Балканите. Дестинацията притежава вековно културно-историческо наследство и разнообразни природни дадености. Безбройни са обектите и сградите с неоценима архитектурна стойност.

 

В последните няколко години Столична община започна да инвестира парични средства за съхраняване на това богатство и да полага усилия за подобряване на инфраструктурата на града и повишаване сигурността на неговите граждани и гости. По този начин  София повиши и ще продължава да повишава туристическата си атрактивност. Обнадеждаващ е и фактът, че се активизира националният и международен бизнес, конгресен, културен и спортен туризъм, увеличиха се посещенията при роднини, близки и приятели и кратките посещения в края на седмицата. Бизнесът  инвестира  в строителство и реконструкция на хотели, появиха се множество атрактивни заведения за хранене и развлечения.

 

Всичко това са предпоставки за развитие на комплексен туристически продукт, ориентиран и съобразен с международния пазар. Може да се каже, обаче, че София все още не предлага завършен туристически продукт. Една от причините за това са инертността и липсата на координация и коопериране между стопанските субекти за изготвяне на маркетингова концепция и стратегия, които да дадат обща насока на развитието на София като туристическа дестинация.

 

Много проблеми съществуват и извън туристическия отрасъл – съхраняване на ресурсите, развитие на общата техническа инфраструктура, сигурността на гражданите и туристите и т.н.

 

Новите реалности в социално-икономическото развитие в началото на 21 в. налагат проектирането и развитието на туристическия продукт на София да бъдат съобразени с изискванията на съвременния етап от развитието на обществото, отчитайки специфичните проблеми на туристическия маркетинг на градовете и възможностите както за развитие на продукта, така също и за повишаване на туристическата атрактивност.

 

Във връзка с присъединяването на България  към Европейския съюз е открит достъпът до структурни и предприсъединителни фондове на Съюза, откъдето се очакват допълнителни средства за инвестиции. Националният план за развитие предвижда икономически ръст от 5-7 % годишно. Укрепва финансовата стабилност и приключва приватизацията на държавните активи. Тези процеси ще засегнат всички сфери на икономиката, а туризмът съществено се влияе от общата макросреда. На този фон в София се извършва процесът на планиране на архитектурно - градоустройственото, функционално и социално-икономическо развитие на града, в което своето място заема туризмът. Предстои приемането на Общ градоустройствен план, който ще даде рамката за развитие на града за 20 години напред.

 

Измененията в нормативната база и създаването на възможност в Закона за туризма за събиране на туристическа такса от общината, която да бъде използвана за развитието на туризма, както и постановките в закона за развитие на местните туристически сдружения и участието на туризма във взимането на решения свързани с развитието на туризма са в основата на създаването на настоящата Стратегия.

 

Всичко гореизложено доказва актуалността на темата за туристическия продукт на град София, създаване на Стратегия за развитие на дестинацията до 2015 година и План за действие за периода 2006-2011 година.

 

Трудностите при изготвянето на стратегията представляват липсата на статистически данни за настанителната база, заведенията за хранене и развлечения, допълнителните услуги, броят на туристите и посетителите за един ден, реализираните нощувки, посещаемостта на културно-историческите и природни обекти, които да са съпоставими по определен научнообоснован начин.

 

1.     Количествени показатели за развитието на туризма до 2004 г. и прогноза до 2010 г.

 

Възходящата тенденция в развитието на туризма в София, която се наблюдава от 2001 г., се запазва и през 2004 г. като основна предпоставка за това е нарастването на броя на посещенията и реализираните нощувки в София. По данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на реализираните нощувки се е увеличил от 640189 през 2001 г. (най-слабата година в сравнение с предходните 12 години) на 976388 през 2003 г. (близо 35 % ръст). През първите 6 месеца на 2004 г. в средствата за подслон в София са реализирани 525961 нощувки, което дава основание да се очаква бариерата от 1 млн. нощувки да бъде премината още тази година. Така се доближаваме до резултатите от 1991 – 1993 г. - годините на кризата след политическите промени в България, но все още сме далеч от рекордната 1989 година, когато в София са отчетени близо 3 500 000 нощувки.

 

Темповете на нарастване, ако се запазят в границите от тази и предходните 3 години дават основание да се приеме, че обем от 3.5 млн нощувки ще бъде достигнат към края на 2007 година. Това може да стане след задълбочен анализ на пазарите и с умело планиране на местно и национално ниво. В края на периода на плана за действие се очаква броя на нощувките да бъде 6 500 000 годишно.

 

Необходимо условие е, да се следва дългосрочна политика за развитие на туристическия продукт, налагане на имидж на града, привличане на големи международни прояви и повишаване атрактивността на ресурсите. Разбира се София притежава един значителен ресурс, свързан с функцията на града като столица на страната, което е привилегия и отговорност.

 

През 2003 г. от общо 513633 пренощували лица в хотелите и другите места за настаняване чужденците са 247009, а българите – 266624. Те са реализирали общо 976388 нощувки, от които  съответно 529315 от чужденци и 447073 от българи. Основни чужди пазари на дестинация София са Германия (51687 туристи през 2002 г.), Гърция (33141 туристи), Израел (31156 туристи), Италия (31174 туристи), Великобритания (27239 туристи), Франция (22176 туристи) и Турция (21505 туристи). Данните показват, че чужденците имат по-дълъг престой в София (средно 2.14 дни) в сравнение с българите (средно 1.67 дни), които в повечето случаи пътуват до София по работа.

 

НСИ дава представа и за заетостта на базата по тримесечия. Най-натоварени са месеците юли, август и септември, а най-ниска заетост се регистрира през януари, февруари и март.

 

Общата сума на приходите от нощувки от български и чужди туристи в София е близо 54 млн. лева през 2003 г., а само за първите 9 месеца на 2004 година е 46 млн. лева. Тази сума е акумулирана от ползването на всички 9884 легла в 62 средства за подслон (по данни на НСИ) като гигантския дял се пада на хотелите, а с нищожен процент са отчетени хижи и частни квартири. Тези данни могат да бъдат поставени под съмнение, тъй като простата сметка показва средна цена на нощувка в София 67 лева, а такава цена може да се види в много малко обекти. Освен това не бива да се забравя, че в повече от половината хотели в София все още се прилага порочната практика цената да се диференцира в зависимост от националността на госта. По мнение на наблюдатели може да се приеме  средна цена на нощувка за чужденци около 100 лева и за българи около 60 лева.

 

Според данните на НСИ София е една от най-скъпите дестинации за туристите в България. Така например средната цена на нощувка в най-посещаваните области Варненска и Бургаска е около 25 лева. Разбира се това се дължи на факта, че в тези области е много голям делът на настаняването в частни квартири, къмпинги, ваканционни селища, бунгала и други места за краткосрочно настаняване, които предлагат цена под 10 лева за нощувка. От друга страна през 2004 година станахме свидетели на намаления на цените в курортите по Черноморието, което се дължеше на дупки в заетостта и на активното откриване на нови хотели.

 

В сравнение с останалите области София е на трето място по приходи след Варна и Бургас. Първото място тези две области получават заради големите курортни комплекси, които се намират на тяхна територия, а София е класирана по данните само за столицата, а не за цялата Софийска област, тъй като столицата има статут на област съгласно последното административно деление.

 

В София се отчита най-висока заетост на леглата (съотношението в проценти между реализираните нощувки и легла/ денонощията), защото тук има близо 5 пъти по-малко легла в сравнение с Варненска и Бургаска област, а реализираните нощувки са само 2 пъти по-малко. Средната годишна заетост на хотелите в София е около 31 %, което осигурява значително по-голямо натоварване отколкото в морските общини, където годишната заетост е около 15%. Допълнително предимство за столицата е, че това натоварване е разпределено сравнително равномерно през цялата година, докато черноморските хотели имат върхово натоварване през юли и август със заетост над 95%, значително по-нисък процент през юни и септември и на практика не отчитат дейност през останалите месеци на годината.  Тези стойности показват, че в София е достигнато равновесие между търсенето и предлагането и в бъдеще строителството на нови хотели трябва да се движи с очаквания темп на нарастване на туристите и броя на реализираните от тях нощувки. При заетост под 30 % рентабилността на хотелиерския бизнес е незадоволителна, което води до ожесточена конкуренция, сваляне на цените, влошаване на качеството на обслужване и нарушаване на търговската етика между отделните играчи в бранша. От 27 през 1998 г. в София се наблюдава непрекъснато увеличаване на средствата за подслон до 62 през 2003 г. В края на 2004 боя на хотелите по данни на БХРА е 86.

 

Ако трябва да се направи прогноза за развитието на туризма в София то очакванията биха били оптимистични. Може да се очаква ежегоден ръст на посещенията. Във връзка с евроатлантическата интеграция София ще бъде домакин на все повече големи политически и бизнес форуми по линия на които в града трудно ще може да се намери свободно място в добрите хотели. Така например в края на 2004 година се проведоха Икономическия форум за Югоизточна Европа и Годишната конференция на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. За тези прояви резервациите в хотелите бяха направени и по мнение на хотелиери имаше много отказани запитвания поради висока заетост на базата.

 

Друго направление с голям потенциал е утвърждаването на столицата като регионален център за изложби, борси и панаири. Вече много чужденци от съседните страни идват като посетители на Софийския автомобилен салон, Стройко, Реклама Експо и Произведено в България. Неотдавна до Интер Експо Центърът на бул. Цариградско шосе беше открит луксозния хотел Експо с над 100 стаи.

 

Туристическият бизнес работи и по развитието на културно -  туристическия продукт, балнеологията, зимните спортове, програми за посещение на казина и голф игрища ( Разкритото неотдавна голф - игрище край Равно поле), програми от типа сити брейкс. Всичко това е въпрос на инвестиции, предприемчивост и стратегическо планиране които все повече набират сили.

 

Общинските структури от своя страна имат много проблеми, които чакат своите решения – инфраструктурата, сигурността, проституцията, чистотата, обучението и професионалната подготовка на кадрите и администрацията, контролът на качеството, състоянието на входните пунктове, информационните услуги, транспорта и т.н.

 

Обнадеждаващ е факта, че петзвездните хотели в София се обединиха в една организация, а наскоро инициираха и създаването на Българско конгресно и посетителско бюро (БСВБ), което заедно с Българското конгресно бюро ще полага усилия за промоцията на страната като дестинация за конгреси, конференции и други делови прояви. Тези усилия се очаква да дадат осезаеми резултати след 3-5 години, защото големите прояви се планират години предварително.

 

 

2. Ситуационен анализ

 

В книгата “Marketing places”  Ф. Котлър (1993, с. 15) прави следното обобщение: “Селищата трябва да решат какъв обем туристически услуги искат да предлагат, защото днес туристическото обслужване е най-бързо развиващия се бизнес и се очаква да бъде най-голямата световна индустрия през 21 век. Като всяка индустрия туризмът е обект на цикли, мода и жестока конкуренция.”

 

За да покажем пътя за развитие на дестинацията, т.е. на туристическия продукт, трябва да формулираме отговори на въпроса какъв обем искаме да реализираме в отправната точка от времето (в случая 2010 г.).

 

Ако използваме сравнението направено от НСИ с други градове по света по показателя регистрирани нощувки в средствата за подслон на един жител София се нарежда на последно място с 0.5 броя, а на първо място е Дъблин с 18.4 броя. След Дъблин в класацията се нареждат Париж (14.4 бр.), Люксембург (9.6 бр.), Лисабон (8.4 бр.), Рим (8.3 бр.), Стокхолм (5.6 бр.), Виена (4.9 бр.), Брюксел (4.8 бр.), Хелзинки (4.7 бр.), Мадрид (3.6 бр.), Берлин (3.2 бр.) и Хага (2.5 бр.).

 

Това сравнение показва, че ако желанието ни е през 2010 г. да достигнем съотношението регистрирани нощувки на един жител, което има Берлин трябва броят на реализираните нощувки да се увеличи над 6 пъти в сравнение с 2003 г., а увеличението трябва да е малко повече от 28 пъти, за да се изравним с Париж.

 

Съпоставката дава представа какво натоварване ще изпита София върху обществената инфраструктура и сферата на услугите както и какво огромно социално значение ще има развитието на туризма.

 

Администрацията и частния сектор трябва да са подготвени за много трудности и проблеми, които ще възникнат в процеса на развитие, защото туристическият поток не носи само печалба и благоденствие. Заедно с туристическата индустрия вървят престъпността, наркотиците, проституцията. Присъствието на много туристи на дадено място води до повишаване на цените, натоварване на транспорта и комуникациите.

 

 

 

3.Туристически ресурси

 

3.1  Туристически ресурси на София

 

Туристическите ресурси на град София представляват част от физическата среда, в която хората живеят, работят и почиват. Тази жизнена среда е носител на духа, традициите, историята и културата на хората, които я обитават. Описанието на туристическите ресурси е основа за извършване на хармонично устройване и опазване на средата за отдих и туризъм, така че тя да се съхрани за бъдещите поколения и да се осигури устойчиво, природосъобразно  развитие.

 

Туристическите ресурси на София като основен елемент на продукта обикновено се разглеждат по традиционната типология – природни и антропогенни. От гледна точка на туристическия продукт трябва да бъдат оценявани следните характеристики на ресурсите: местоположение, съоръжения, услуги, имидж и цена. Това са ключовите елементи на определението за продукт.

 

3.2   Природни туристически ресурси

 

София се намира в обширната Софийска котловина в близост до планини, които създават живописен естествен декор на града. На юг се намира Витоша, на север – Стара планина. Средногорието е на изток, а Люлин, Чепън и Вискяр – на запад.

 

Около София са изградени туристически центрове. Близките планини са идеално място за ежедневни разходки, краткотраен и дълготраен отдих и туризъм.

 

Природният  курортно - туристически потенциал на София е съсредоточен в три основни зони за отдих и туризъм: природен парк Витоша, Панчаревско езеро и яз. Искър. Туристически обекти са обособени и край водоемите близо до Суходол, Пожарево и Казичане.

 

Минералните води още от древността са привличали интереса на хората за лечение и възстановяване. Значими центрове са Банкя, Горна баня, Овча купел, Княжево и София – център. В момента минералните води не са усвоени за за нуждите на туризма и балнеологията, въпреки че София има възможност да развие модерен хидротермален бизнес.

 

Благоприятни природни ресурси се откриват и в парковете и лесопарковете на София както и в по-малките близки населени места.

 

 

3.3 Антропогенни туристически ресурси

 

София разполага с множество антропогенни туристически ресурси от различен характер, които са обект на посещение както български, така и от чуждестранни туристи. Този тип ресурси могат да се групират по следния начин: археологически, архитектурни забележителности, паметници, музеи, религиозни и култови сгради, спортни прояви и съоръжения, културни обекти и събития, делови прояви и градски дизайн.

Запазени и достъпни за разглеждане са значими ранно християнски паметници като: части от крепостната стена и обществени сгради на римския град Сердика, ротондата Св. Георги, базиликата Св. София и др.

 

Редица сгради в централната част притежават висока архитектурна и историческа стойност – Царският дворец, Народното събрание, Софийският университет, Народната библиотека, Народният театър, Централните хали, Минералната баня и др. За целите на туризма определени сгради трябва да се адаптират за наблюдение отвън и посещение отвътре, а също така да се финансира изпълнението на художествено осветление на фасадите нощем. При евентуално целенасочено популяризиране на архитектурните забележителности биха се родили атрактивни пешеходни маршрути – напр. сецесионът в София, неоренесанс и националромантизъм, барок, модернизъм и постмодернизъм.

 

В София са издигнати множество паметници, изразяващи почитта и преклонението на българите пред героични събития и личности – Васил Левски, Иван Вазов, Цар Освободител и др. Съществуват и скулптури, които имат символично, естетическо, образователно и културно значение.

 

Въпреки, че съхраняват някои световно известни експонати музеите в София не притежават необходимата техническа съоръженост и инфраструктурна обезпеченост. София има 30 музея с над 1 млн. експоната. В нито един от тези музеи не е на разположение модерен мултимедиен продукт. Музеите не предлагат атрактивни форми за привличане на посетители. НИМ има страница в Интернет, която не е актуализирана няколко години и предлага заблуждаваща и подвеждаща информация. Входовете на много музеи са неприветливи, а често входните такси за чужденци са по-високи, което е необосновано.

 

Най-внушителната религиозна постройка в София е храм-паметникът “Св. Ал. Невски”. Сградата представлява архитектурен и художествен шедьовър. Недопустимо е обаче за разглеждане на величествения интериор на храма да се заплаща такса за включване на осветлението.   Атрактивни дейности като концерти, хорови изпълнения, изкачване в камбанариите и куполите не се предлагат за организирани туристически групи в нито един софийски храм.

 

Качеството на предлаганите спортни съоръжения в София е сравнително добро. Има множество открити и закрити спортни центрове, басейни, стадиони и игрища. Министерството на младежта и спорта изготвя държавен спортен календар с всички спортни прояви в България, но тиражът на това издание е твърде ограничен, а на друго място тази информация трудно може да бъде открита.

 

 

Широка гама от произведения на изящните изкуства се експонират в галериите, салоните и изложбените зали в София. Културни прояви и развлечения се организират на сцените на Софийската опера, зала “България”, Националния дворец на културата и десетките столични театри.

 

За организиране на конгреси, семинари и други делови прояви София разполага с голям брой зали. За панаири и изложения най-подходящи са НДК и новият Интер Експо Център. За големи прояви се използват и зала Универсиада и зала Фестивална. Ежегодно в София се провеждат над 60 изложения, борси и панаири. с международно участие са около 10 изложения, които могат да се превърнат в притегателни прояви за бизнес посетители.

 

Според известните теоретици Инскийп и Холоуей важен ресурс за развитието на туризма в големите градове е “градският дизайн”. Това е характеристиката и разположението на значимите обекти, площадите, пешеходните зони, тротоарите, фонтаните, цветните алеи, декоративните елементи, кошчетата за отпадъци, спирките на градския транспорт, табелите, надписите и др. от най-съществено значение е удобството и естетиката при проектирането и изграждането на тези елементи и тяхното разположение в градската среда.

 

Градската среда в София не отговаря на значението и съвременното състояние на града. Откритите пространства не се отличават с особена атрактивност. В бъдеще общината трябва внимателно да контролира проектирането в хармония с околните пространства и обекти. Общината няма ясна програма дали да запази класическият дизайн на уличната обзавеждане или да търси все нови форми и модели. В София могат да се видят най-различни по форма и начин на изработка табели с имена на улици, осветителни тела, навеси на спирките на градския транспорт. Трябва да бъдат премахнати всички неправилно поставени колчета, заграждения, саксии, стойки, парапети, сергии, павилиони и контейнери за смет, които пречат или не са в хармония със средата.

 

Празничната украса на града трябва да се проектира и изпълнява по-атрактивно. Тази задача трябва да се възлага на професионалисти, защото украсата на града оставя трайни впечатления.

 

1.4               Средства за настаняване и обслужване в София

 

Висококатегорийната база в София обхваща около 20 хотела с близо 4000 легла. Повечето от тези хотели обаче не отговарят на високите световни изисквания по отношение на съоръженост, инфраструктура и обслужване. Не са изградени големи и удобни паркинги, а често дори достъпността е затруднена. Повечето хотели нямат удобни спортни центрове и басейни, нито все по-популярните СПА центрове и зони за възстановяване и разкрасяване. Трябва да се повишат гаранциите за сигурността на туристите. Да не се допускат външни лица до стаите на гостите, без предварителна уговорка и придружител. Дискретно да се препоръчват на гостите предварително проверени и сигурни агенции за компаньонки и компаньони, масажисти, заложни къщи и бижутери. Да се сключват договори за таксиметрови услуги с утвърдени компании.

 

Многобройни и разнообразни са заведенията за хранене и развлечения в София – ресторанти, барове, сладкарници, музикални клубове, нощни заведения.  Прилагането на нормативните актове върви с бавни темпове, но броят на категоризираните заведения непрекъснато нараства. Бинго-залите и казината в София не са много и са на сравнително добро ниво. Казината са често посещавани от чужденци и информация за тях може да бъде открита в туристическите справочници.

 

Въпреки, че не са основна част от туристическия продукт елементите на общественото обслужване като транспорт, търговия, комуникации, здравеопазване, банково обслужване и др. са често консумирани от гостите на София. В тази сфера са най-честите затруднения и проблеми.

По отношение на транспортното обслужване все още има обекти, които не са пример за високо качество и комфорт – например автогарите с изключение на новата Централна автогара са твърде стари и амортизирани. На повечето места тоалетни няма или не работят, не са изградени салони за майки с деца и в нехигиенични условия се предлагат хранителни продукти. Пунктовете за продажба на билети на места представляват дървени или метални бараки.

 

По отношение на обслужването като цяло София получава ниска оценка – често в магазините могат да бъдат закупени некачествени или развалени стоки, рядко има възможност за разплащане с банкови карти, езиковата бариера поражда затруднения пред чуждестранните посетители. Повикване на спешните телефони може да стане само на български език. Операторите на телефоните за спешни повиквания трябва да работят поне и на английски език.

 

4. Значение на туризма в София

 

Туризмът е важен компонент на стопанското и социалното развитие на София. Различни са оценките за дела на бранша в брутния вътрешен продукт на София – между 7 и 9% годишно. Средния дял за страната през годините се движи около 8-9%.

 

Туристическата индустрия в София дава не по-малко от 10 000 работни места. Броят на заетите обаче е много по-голям, ако в това число се включат и заетите в съпътстващите сектори – транспорт, търговия, услуги, обществено хранене и др. пряко свързани с туризма.

 

Изчисленията на експерти показват, че приходите от туризъм в София достигат приблизително 100 млн. евро годишно, но сумата не е точна, тъй като трудно може да се оцени приходът от съпътстващите отрасли.

 

Средните дневни разходи на чуждестранните туристи в София имат приблизително следната структура: за настаняване – 50 евро, за хранене – 20 евро, за пазаруване и свободно време – 10 евро, за спорт и транспорт – 5 евро, покупки на сувенири – 5 евро, други – 10 евро или общо 100 евро на ден. Имайки предвид средния престой на турист в София то разходите за пътуване се равняват приблизително на 200 евро на турист.

 

При средна годишна заетост на легловата база в София около 30% , средният годишен приход от едно легло е 5 000 евро или годишните приходи на хотелската индустрия в София са около 50 млн. евро.

 

Наред с безспорното икономическо значение, туризмът има и специфично социално значение, обусловено от неговите форми на въздействие. Културното значение може да бъде разгледано нееднозначно  както за туристите, така и за домакините. При културния туризъм туристите се движат по маршрути като опознават както антропогенни, така и природни познавателни обекти. Има пътувания с акцент върху културата, науката, езика, историята, кухнята и други характерни за страната особености. Когато те се предлагат по организиран път може да се стигне до масовизиране на пътуванията, което крие известни в теорията и практиката рискове. Често такъв характер имат и неорганизирани  индивидуални пътувания. Милиони хора посещават фестивали и най-различни културни прояви в големите европейски столици.

Известен е фактът, че културната и езикова близост между страните се проявява и в по-интензивен туристообмен. Приблизително 50% от чуждите гости на Великобритания идват от страни, в които английският е официален език. (Richards, G. 1997).

 

Културният туризъм има и мощно политическо значение. Туризмът по принцип е противоположност на войните и неразбирателствата. А организирането на международни фестивали и културни прояви с участие на много държави допринася за близост и разбирателство между народите.

 

5. Проблеми пред туристическото развитие

 

Повечето от проблемите, които затрудняват развитието на туристическия бранш в София са проблеми на други сектори. Най-общо те могат да се разделят на:

 

5.1               Инфраструктурни проблеми:

 

·                                 лошото състояние на уличната настилка;

·                                 липсата на достатъчно обществени тоалетни;

·                                 липсата на канализация в кварталите от подвитошката яка, където са концентрирани много нови хотели;

·                                 ниското качество на водопроводните системи в много райони на София и др.

 

5.2               Недостатъци на градския ландшафт:

 

·                                 липса на достатъчно места за паркиране, в т.ч. на големи туристически автобуси;

·                                 няма ясно обособена зона за туристическо движение;

·                                 не са създадени удобни и просторни пешеходни зони около атрактивните обекти в София и местата, в които се провеждат масови мероприятия;

·                                 няма ясно изразен символ на града. Въпреки тенденцията постепенно в символ на града да се превърне паметникът на София. Този обект още с откриването си беше  подложен на сериозна критика и вече няколко години не е ясно какво изобразява – светицата София или е символ на божията премъдрост. Получи се объркване, защото теориите за произхода на името на град София са коренно различни. По всичко личи, че това объркване скоро няма да намери своето решение, защото е свързано и с празника на София. Така в някои брошури паметникът се нарича “Св. София”, а в други просто – “паметник на София”. Но в някои случаи дори такова  объркване е интересно и любопитно за туристите. Проблемът е в различното възприемане на паметника от жителите на София.

 

5.3            Организационни проблеми:

 

·                                 въведеният разрешителен режим за туристическа обиколка на София с автобус;

·                                 неудобство на градския транспорт – все още автопаркът не е изцяло подменен, не се съобщават имената на спирките, липсва информация за маршрутите на отделните линии с точно обозначение на спирките и т.н.;

·                                 ниска езикова и професионална подготовка на заетите в общественото обслужване;

·                                 липса на големи атрактивни събития – паради, фестивали, състезания, конкурси и т.н.;

·                                 липсата на достатъчно табели с изписване имената на улици с латинската азбука и др.

 

5.4           Комплексни проблеми:

 

·       все още ниско ниво на сигурността за здравето и вещите на туристите;

·       ограничена възможност за разплащания с банкови карти;

·       ниско качество на таксиметровите услуги;

·       липса на леснодостъпна информация за посетителите в туристически информационни центрове;

·       липса на информационни табели и схеми на града – само на няколко места в София са поставени такива;

·       липса на безплатно издание с информация за София на английски език, което да се разпространява на входните пунктове;

·       не са изградени буферни зони около културни паметници с висока стойност като по този начин се нарушава микроландшафта.

 

5.5           Проблеми на туристическата индустрия:

 

·       липса на координация и коопериране в бранша – работата на Съвета по туризъм и Българското конгресно бюро не даде бързи практически резултати за туризма;

·       София не е представена в престижната Федерация на европейските градски туристически офиси;

·       София няма стратегия за развитие на туризма;

·       няма политика за маркетинг и реклама;

·       не е завършен процесът на лицензиране и категоризиране;

·       не се извършва ефективен контрол на всички обекти.

 

Независимо от гореизброените проблеми са налице и много положителни тенденции. През последните години се откриха много нови хотели и непрекъснато се модернизират и реконструират старите хотели.

 

Създадените предпоставки за възходящо развитие на туризма са свързани с големите надежди за развитието на културен и делови туризъм. Във връзка с развитието на туризма, обаче трябва да се извърши прецизно пространствено планиране. Най-важните културни паметници трябва да получат предпазен периметър, да се инвестира в тяхната реконструкция и поддръжка. За опазването на околната среда е необходимо намаляване на замърсяването на въздуха, чрез по-масово използване на обществения транспорт. Трябва да се ограничи превръщането на уличното пространство на София в зона за безплатно паркиране. Планинските и горски зони, както и парковете и минералните извори трябва да бъдат съхранени със специален регламент.

 

 

    6. Заинтересовани страни.

 

В Плана за действие като заинтересовани страни ца заложени Столична община, Министерство на Културата и Туризма, Министерство на Външните работи, Министерство на Околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта, Дирекция, “Природен парк Витоша”, Национален дворец на Културата, Български спортен тотализатор, Съвет по туризъм – София,  Българска асоциация на туристическите агенции, Българска туристическа камара, Българска хотелска и ресторантьорска асоциация, Българска асоциация за алтернативен туризъм,

други неправителствени асоциации и сдружения, отделни общини, бизнес асоциации в комбинация със частни спонсори. В някой случаи отделни бизнес асоциации и фирми са заявили желание за финансиране частично или изцяло определени действия.

 

 

II . Туризмът- сравнително предимство на София и инструмент за устойчиво развитие

 

1.  Мисия за развитие на туризма и очаквани резултати

 

Очакването което стратегията за развитие на продукта “Дестинация София” ще допринесе за растежа на местната икономика и социалното развитие, създаване на допълнителни работни места, увеличаване на приходите, привличането на туристи с добри финансови възможности, принос към целогодишния туристически пазар не само в София но и на целия вътрешен пазар, опазване на културното наследство и природните ресурси, развитие на местните бизнеси.

 

2.   Визия за развитие на туризма в София

 

Основната цел на стратегията за развитие на Дестинация София  е превръщането на София в синоним на имиджа на  България на вътрешния и външния пазар, при което България ще стане известна като:

 

- Страна която успешно съчетава културен и природен туризъм;

- Дестинация, която обхваща значителна част от туристическия пазар на Балканите и представлява регионален лидер при транс - граничните пътувания и турове свързани с културата и природата на Югоизточна Европа.

- Страна, която поддържа високи стандарти на пътуванията и децентрализирани мрежи за развитие на устойчив туризъм;

- “Дестинация София” да бъде врата за целогодишен културен и екотуризтм.

 

 

3.  Методи и подходи за реализиране на мисията

 

Издигане на междуинституционалното сътрудничество между Столична община, Министерство на Културата и Туризма, Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта, други министерства и ведомства, и общини от страната, включително регионални и международни контакти и сътрудничество. Създаване на конкурентни клъстери, като форма за обединение на информация и ресурси на фирмите и увеличаване на тяхната конкурентоспособност.

 

 

4. Рамка на политиката на Общината за развитие на туризма

 

Общинския съвет и Столична Община в сътрудничеството с неправителствени организации, бизнес асоциации и заинтересовани лица трябва да използва логическата рамка на четирите основни компонента:

 

- Възможности на законодателната и нормативна уредба;

- Планиране на туризма и общинска политика;

- Развитие на продукта, маркетинг и реклама;

- Мониторинг на разходите и ползите от туризма;

 

 

III. Стратегически цели и приоритетни дейности

 

1. Съхраняване на културното и природно наследство

 

Общината по силата на вътрешното и международно законодателство, ратифицирано от Народното събрание на Република България е длъжна да се придържа стриктно  към Плановете за управление на защитените територии, Плановете за опазване на културното наследство, регионалните планове и стратегии за устойчиво развитие на туризма, в съответствие със съвременното разбиране за опазване на природата и очертаване на взаимодействието между културния туризъм и екотуризма в съществуващата градска и извънградска среда.

Плана за действие предвижда в периода 2005-2010 да бъдат отделени средства от приходите от туристическа такса бъде инвестирано в обновяването и реставрацията на следните културни паметници:

-  Храм-паметник „Св. Александър Невски” – подобряване на осветлението,

създаване възможност за посещения на камбанарията;

-  Храм „Св.София” – укрепване и реставрация на криптата;

-  Храм „Св. Неделя” – позлатяване на купола и реставрация на вътрешните

стенни иконописи;

-  Софийска Синагога – позлатяване на големия купол и четирите странични

купола и укрепване и реставрация на криптата, с оглед превръщането и в

музей;

- Софийска Джамия „Баня Башъ” – позлатяване на купола и подмяна на

вътрешен дървен балкон и парапет;

- Драгалевски манастир и храм „Св. Богородица Витошка” – довършване на

реставрация;

- Сеславски манастир „Св. Николай Мераклийски Чудотворец” – довършване

на реставрация и социализация;

- Изграждане на ограда на храм „Св.Николай Чудотворец”(Руската черква)

 

- Парк „Борисова градина” – Възстановяване на паметници;

 

2. Развитие на културния туризъм и културно

предприемачество

 

Плана за действие предвижда в периода 2006-2011 да бъдат отделени средства от приходите от туристическа такса бъде инвестирана в развитие на търговски марки, маршрути, програми и туристически пакети, свързани с развитието на продукта “Дестинация София” за развитието на културен туризъм и културно предприемачество включващи

 

- Участие на Дестинация София на местни и международни туристически борси и прояви;

- Създаване на туристически информационни материали за участието на София в туристическите изложения;

- Създаване и провеждане на международна туристическа борса „Международна Балканска Туристическа Борса /МБТБ/-София;

- Създаване постоянна галерия на частните колекции;

- Създаване музей на тоталитаризма;

- Създаване на туристически информационни материали за безвъзмездно раздаване в хотелите и ТИЦ;

- Създаване на туристически карти за безвъзмездно раздаване на туристически изложения, в хотелите и ТИЦ;

- Изработване на Интернет портал за хотелите и предоставяните допълнителни туристическите услуги;

- Изработване на печатни материали за безвъзмездно раздаване за музеите и ТИЦ;

- Организиране и  провеждане на семинари за културно предприемачество;

- Организиране и  провеждане на семинари с български и чуждестранни туроператори за запознаване с туристическия продукт на „Дестинация София”;

-  Създаване на Наръчник на туроператора;

-  Регистриране (лицензиране) на екскурзоводите за София;

-  Поставяне на табели пред забележителностите на София

-  Тържествената церемония по смяна на караула пред Президентството всяка събота в 12.00 часа;

- Създаване на система за стимулиране на предлагането и учредяване на ежегодна награда;

- Изработване на календар на културните, деловите и спортните събития в София

 

 

3. Развитие на конгресния и конферентен туризъм

 

Стратегията за развитие на конгресния и конферентен туризъм показва възможностите на ресурса и действията необходими за рязкото увеличаване на  пазарния дял за този вид дейност. Плана за действие предвижда в периода 2006-2011 да бъдат отделени средства от приходите от туристическа такса бъде инвестирано главно в създаване и разпространение на информационно -познавателен филм за възможностите на София за конгресен туризъм, създаването на рекламна брошура „Конгресен туризъм” , участие в международни специализирани туристически изложения, членство в международни асоциации, и провеждане на срещи и семинари със заинтересовани лица.

 

 

 

4. Развитие на спортния и еко-туризъм и спортното

предприемачество

 

Възможностите за развитие на пазара за зимните спортове, спортния туризъм, екотуризма, балнеотуризма, медицинския туризъм са един от  ресурсите на “Дестинация София”. Тяхната оценка и перспектива са от значение за развитието на визията и мисията на стратегията. Плана за действие предвижда в периода 2006-2011 да бъдат отделени средства от приходите от туристическа такса бъде инвестирано в:

- Изграждане на сноуборд парк на Витоша;

- Организиране и  провеждане на семинари за спортно предприемачество;

Изграждане на скейтборд парк за международни състезания;

-  Изграждане на локален скейтборд парк в градината зад паметника на Съветската армия;

 

5. Развитие на туризма в Природен парк Витоша и околните

планини

 

Туристическите продукти свързани с Природен парк Витоша и околните планина са предмет на Националната стратегия и план за действие за екотуризъм в България и Устройствения план на Витоша. Плана за действие предвижда в периода 2006-2011 да бъдат отделени средства от приходите от туристическа такса бъде инвестирано в:

-  Изграждане на сноуборд парк на Витоша;

- Организиране и  провеждане на семинари за спортно предприемачество;

 

 

6.  Политика на рекламното представяне на “Дестинация София” и информационно  обслужване

 

В тази част са предложени  дейности свързани с налагането на търговски марки, маршрути и пакети свързани с “Дестинация София” и тяхното представяне на пазара, информационното обслужване, разкриването на посетителски информационни бюра за гражданите и гостите на столицата, информационни кьошкове, имиджова реклама и свързаните с нея продукти, участие в национални и международни туристически изложби.  Плана за действие предвижда в периода 2006-2011 да бъдат отделени средства от приходите от туристическа такса бъде инвестирано в:

- Създаването на Туристически Информационен център /ТИЦ/;

- Създаване на наръчник за управление на Туристическият информационен център;

- Инсталиране система от информационни електронни постове;

- Поставяне на ТВ камера и включване в преки предавания на метеорологичната обстановка;

- Създаване на туристически информационни материали за безвъзмездно раздаване в хотелите и ТИЦ;

- Създаване на туристически карти за безвъзмездно раздаване на туристически изложения, в хотелите и ТИЦ;

- Изработване на Интернет портал за хотелите и предоставяните допълнителни туристическите услуги;

- Изработване на печатни материали за безвъзмездно раздаване за музеите и ТИЦ;

- Организиране и  провеждане на семинари за културно предприемачество;

- Организиране и  провеждане на семинари с български и чуждестранни туроператори за запознаване с туристическия продукт на „Дестинация София”;

-  Създаване на Наръчник на туроператора;

- Участие на Дестинация София на местни и международни туристически борси и прояви;

- Създаване на туристически информационни материали за участието на София в туристическите изложения;

- Създаване и провеждане на международна туристическа борса „Международна Балканска Туристическа Борса /МБТБ/-София;

 

 

7. Национално и местно развитие на “Дестинация София”

 

Взаимоотношението  на “Дестинация София” с националната стратегия за развитие на туризма, бюджета за национална реклама и  Комуникационната стратегия на Правителството, взаимоотношенията в рекламното представяне на комбинирани маршрути с други общини, национално представените браншови асоциации, регионални и местни организации се изразява в съвместното издаване на брошури „София - Пловдив”, София - Копривщица”, „София-Плевен”, „София - Габрово”, „София- Рилски манастир”, „София-Банско” и „София-Боровец” и разработване на свързаните с тях туристически маршрути.

 

8.  Кандидатура на София за Зимните олимпийски игри през  2014 година

 

Ролята на марката и продукта “Дестинация  София” е в подкрепа на кандидатурата на София за домакин на Зимните олимпийски игри 2014 година и свързаното с това обезпечаване с туристически продукти, както и използването символите на кандидата за олимпиадата в рекламните и информационни материали.

 

 

Б. НАЦИОНАЛЕН И МЕСТЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА  “ДЕСТИНАЦИЯ СОФИЯ”

 

 

Плана за действие е разработен  в съответствие със стратегическите цели и за срок от първите пет години 2006-2011 година.

 

1. Допускания, координация и ресурси

 

1.1 Допускания

 

Стратегията и плана за действие за развитие на „Дестинация София” са независимо експертно предложение на членовете на Съвета по туризъм – София, голяма част от които са демократично избрани председатели на най-големите туристически браншови и продуктови асоциации, водещи бизнесмени и специалисти от различни нива на управлението. От тази гледна точка стратегията е професионално защитена и предлага възможно най-добри решения.

 

Взаимоотношенията между Столична община и Съвета по туризъм – София са отлични, като двете страни поддържат постоянен делови контакт. Подобни взаимоотношения на разбирателство съществуват между общината и другите неправителствени организации визирани в Плана за действие, които са изявили желание да бъдат партниращи организации а именно: Българската Асоциация на Туристическите Агенции(БАТА), Българска Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация (БХРА), Българска Туристическа Камара (БТК), Българската Асоциация за Алтернативен Туризъм (БААТ), Българско Конгресно Бюро(БКБ), Българско Посетителско и Конгресно Бюро(BCVB) и др.

 

Столична община и Съвета по туризъм - София поддържат връзки с всички общини в страната и местните туристически сдружения, което дава възможност за изпълнение на различни съчетани програми, общи рекламни материали и съвместно участие в страната и чужбина в рекламни акции за популяризиране на туристическия продукт.

 

Много добри са връзките и с Министерство на Културата и Туризма, Агенцията по Туризъм, Министерство на Външните работи, Министерство на Околната среда и Водите, Министерство на Младежта и Спорта, Дирекция, “Природен парк Витоша”, Национален Дворец на Културата, Български спортен тотализатор, бизнес асоциации и други.

 

Средствата за изпълнение на Плана за действие се разчита да се събират главно от приходи от туристическа такса, които в началото на действие възлизат на 1.0 млн. лева а в края се очаква да достигнат 3.5 млн. лева. Предвидени са средства по линия на държавния бюджет, чрез Министерство на Културата и Туризма и в частност Агенцията по туризъм по отношение на рекламни материали и участие на туристически борси и изложби и в частта за реставрация и социализация на културни паметници, Министерство на Външните работи – средства от комуникационната стратегия, Министерство на Околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта, Български спортен тотализатор и др.  В някой случаи отделни бизнес асоциации и фирми са заявили желание за финансиране частично или изцяло определени действия.

 

 

1.2 Координация и ресурсни наличности

 

Най-важното, което трябва да се каже за развитието на туризма в София е, че все още не е организирано непрекъснато и методично събиране и обработване на данни за състоянието на отрасъла и не е изработена стратегия за неговото развитие. Докато обществените агенции и частният сектор не започнат да подкрепят пазарните и приложните проучвания, туризмът ще продължава да се основава на догадки, а не на информация, казва Клара Гън в публикуваната през 1988 г. монография “Туристическо планиране”.

 

В София съществува Общинско предприятие “Туристическо обслужване”, което за 2003 г. има планирани приходи 1 850 000 лв. и разходи 700 000 лв. Тези средства не са достатъчни за отпечатването в голям тираж на стандартен набор рекламни материали – карти, пътеводители, брошури и плакати, а какво остава за високотехнологични рекламни продукти, изграждане и поддържане на информационни центрове, финансиране на проучвания и ПР кампании, участие на борси и изложения, създаване на общинска туристическа полиция и т.н. Предприятието следва да е основния изпълнител на Стратегията и плана за действие, съществено подпомагано от Съвета по туризъм и другите неправителствени асоциации.

Важно е да се накарат и гражданите да почувстват, че туристът е техния клиент и тяхното гостоприемство е жизнено важно за развитието на туризма. Най-важното е да се разбере голямото значение на туризма и жителите на София да осъзнаят, че туризмът носи допълнителни приходи и създава работни места.

 

 

2. Приоритетни теми и действия за реализация на продукта ”Дестинация София”

 

ДЕЙСТВИЕ 01:  Създаване на Туристически Информационен център /ТИЦ/

 

 

Описание:

Туристическия информационен център /ТИЦ/ е място за връзка между фирми, които работят в сферата на туризма (туроператори, туристически агенции, хотелиери, екскурзоводи, ресторантьори, транспортьори, предоставящи услуги и др.)  чуждестранни и местни посетители, които ще получат информация която им е нужна за да се ориентират  в туристическото предлагане. Центърът е физическо и виртуално пространство, което ще изпълнява решителна роля за развитието на туризма в град София и Софийска област и ще свързва столицата със страната. Към центъра ще има система от информационни електронни терминали, където посетителите ще могат самостоятелно да получават необходимата информация, докосвайки електронния екран, по избрана тема. Местоположението на ТИЦ е пл.Св. Неделя с изнесени бюра на Централна Автогара, Подлеза пред Централна гара и Аерогара София.

 

 

Обосновка:  Туристическият информационен център ще предлага информационни услуги които ще бъдат концентрирани в общ пакет, така че всеки посетител ще има възможността да се информира за места които иска да посети, местата за настаняване и хранене,  индивидуални и групови мероприятия в които може да  вземе участие, услуги, търговия, транспорт, медицински и правни услуги и т.н. Всеки посетител ще може да подреди своя лична програма с помощта на персонала или интернет страницата избирайки от вариация услуги и напътствия. Точно вариацията от разновидни услуги ще бъде новаторството което ще предостави на туристите информационният център.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати: Стимулиране на туризма, чрез създаване на информационна система за обслужване на посетители.

 

Дейности:

1.                 Създаване на идеен проект и примерна управленска структура.

2.                 Създаване на технически проект .

3.                 Съгласуване на техническия проект със заинтересованите страни и осигуряване на финансиране.

4.                 Изграждане на ТИЦ и създаване на наръчник за управление.

5.                 Назначаване и обучение на персонала.

6.                 Откриване на ТИЦ – 01.08.2006 година.

7.                 Техническа експлоатация на ТИЦ.

 

Илюстративни индикатори: Брой на посетителите на ТИЦ и брой на посещенията на информационната Интернет страница.  Увеличаване на посетителите на столицата.

 

Водеща институция/ партньори: Столична община, Съвет по туризъм-София, Министерство на икономиката, Агенция по туризъм,  Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ),туристически фирми и туристически сдружения.

 

Продължителност: Създаване на идеен проект, художествено и техническо задание и съгласуване с институции до края на 2005 година. Техническо изпълнение и монтаж, опитно включване – юли  2006 година. Експлоатация – след 01.08.2006 и последващи години.

 

Необходими средства: 250 хил.лв

 

Източници на финансиране: Столична община, българското правителство, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕЙСТВИЕ 02: Създаване на наръчник за управление на Туристическият информационен център.

 

 

Описание:

 

Главната цел на наръчника е да се състави схема която да дискутира и представя изграждането и създаването на Информационен център и верига от информационни постове, който да бъдат ефикасен източник на информация и услуги.

 

Обосновка:  Наръчникът цели да покаже функциите на  информационния център, вида на информацията, длъжностите и длъжностните характеристики на персонала ,  видовете  услуги които ще бъдат предоставяни, нужният софтуер който да бъде разработен или закупен, къде ще се намират информационните постове и много други.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез подобряване на организацията на работата с посетители и доставчици на туристически услуги.

 

Дейности:

1. Създаване на работна група за създаване на Наръчник за управление на ТИЦ.

2. Проучване опита на ТИЦ Виена и Берлин.

3. Създаване на информационна база данни.

4. Избор на изпълнител.

5  Обучение на персонала.

6. Договори с доставчици.

7. Влизане в действие – 01.07.2006година.

 

 

 

Илюстративни индикатори:  Брой на посетителите на ТИЦ и брой на посещенията на информационната Интернет страница.  Увеличаване на посетителите на столицата.

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм-София, Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност: Създаване на Работна група и изработване на Наръчник за управление до края на 2005  година. Техническо изпълнение  – до 01.06.2006 година. Експлоатация – след 01.07.2006 и последващи години.

 

Необходими средства: 35 хил.лв

 

 

Източници на финансиране:  Столична община, българското правителство, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 03:  Инсталиране система от информационни електронни терминали

 

 

 

 

Описание:  Към Туристическия информационен център или самостоятелно да бъде изградена система от информационни електронни терминали, където посетителите ще могат самостоятелно да получават необходимата информация, докосвайки електронния екран, по избрана тема. Местоположението на тези терминали ще бъде на възлови места свързани с движението на пътници - Аерогара София, Централна гара, Централна автогара, Национален дворец на Културата и др.

 

Обосновка: Инсталирането на информационни терминали за самостоятелно набиране на информация и възможност за резервации на туристически услуги е широко разпространено в Европа и познато на повечето от посетителите, идващи от ЕС.

Навлизането на подобни информационни терминали в много от общините в България за предоставяне на информация на населението, правят възможен лесен за достъп до информация.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез създаване на възможност за получаване на информация от информационен пост на оживени места.

 

Дейности:

1. Създаване на проект за инсталиране на информационни постове.

2. Определяне на доставчик и договаряне със собствениците на местата за инсталиране.

3. Доставка и монтаж.

4. Поддръжка и информационно - техническо обслужване.

 

 

 

Илюстративни индикатори: Брой на посетителите на информационните постове и брой на посещенията на информационната Интернет страница. Брой реализирани резервации на информационен пост.  Увеличаване на посетителите на столицата.

 

Водеща институция/партньори:  Столична община, Съвет по туризъм-София, Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ),в комбинация с частни фирми.

 

Продължителност: Създаване на идеен и технически проект през първата година. Техническо изпълнение и експлоатация – втора, трета и последващи години.

 

Необходими средства: 15 хил.лв

 

 

Източници на финансиране:  Столична община, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

 

 

 

 

ДЕИСТВИЕ 04: Поставяне на ТВ камера и включване в преки предавания на метеорологичната обстановка.

 

 

Описание:

Инсталиране на телевизионна камера за постоянно наблюдение на метеорологичната обстановка на пл. Св. Неделя и на ски-пистите на Витоша. Включване в Интернет и в телевизионни метео програми с постоянно или периодично излъчване. Камерата предава в реално време метеорологичната обстановка, като допълнително се посочва температурата на въздуха в момента, скоростта на вятъра и др.

 

Обосновка Предаването на метеорологична информация директно е добре разпространен способ за информация и реклама в много европейски страни.

Поставянето на камери вече е започнало в Банско. Предстои включване на  Боровец, Пампорово, Сл.Бряг, Албена, Зл.пясъци, Варна, Пловдив, Велико Търново и др.

 

Стратегически цели: 1,4,5 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Създаване на акцент върху реалния живот и възможност за присъствие на място, като средство за мотивация при пътуване. Увеличаване на посещенията и краткосрочните програми.

 

Дейности:

1. Съставяне на проект за местоположението на камерите.

2. Договаряне и финансиране на проекта.

3. Откриване – 01.12.2006година.

 

 

Илюстративни индикатори: Излъчване на метео информация чрез предложения способ от национални и кабелни телевизионни оператори. Предаване по Интернет.

Увеличаване броя на посетителите.

 

Водеща институция/партньори:  Столична община, Съвет по туризъм-София, Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:  Проектиране и изграждане до края на 2006 година. Експлоатация през следващите години.

 

Необходими средства: 15 хил.лв

 

 

Източници на финансиране:  Столична община, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 05:   Изграждане на сноуборд парк на Витоша

 

 

 

 

Описание:

Изграждане на Сноуборд парк на Витоша в района на Ски-център Алеко

 

Обосновка:  Създаване възможност за провеждане на локални, национални и международни състезания по сноуборд.

 

 

Стратегически цели: 4 и 5;

 

Очаквани резултати: Стимулиране на туризма, чрез създаване на нови възможности за развитие на зимните спортове на планината Витоша.

 

Дейности:

1.                 Създаване на идеен проект и примерна управленска структура.

2.                 Съгласуване на идейния проект със заинтересованите страни и осигуряване на финансиране.

3.                 Моделиране на терена и изграждане на инфраструктурата.

4.                 Назначаване и обучение на персонала.

5.                 Откриване на парка – 17.12.2006 година.

6.                 Техническа експлоатация.

 

Илюстративни индикатори: Брой на посетителите на сноуборд парка. Увеличаване на посетителите на столицата за зимен ски и сноуборд туризъм.

 

Водеща институция/ партньори: Столична община, Съвет по туризъм-София, Природен парк Витоша,  Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ),Министерство на младежта и спорта, Български спортен тотализатор, Национална спортна академия „В.Левски”, Клуб FM, туристически фирми и туристически сдружения.

 

Продължителност: Създаване на идеен проект, техническо задание и съгласуване с институции до края на м.09. 2006 година. Техническо изпълнение и монтаж, опитно включване – декември 2005 година. Експлоатация – след 17.12.2006 и последващи години.

 

Необходими средства: 15 хил.лв

 

 

Източници на финансиране: Столична община, Министерство на младежта и спорта, Български спортен тотализатор,  неправителствени организации, бизнес асоциации, Клуб FM в комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕИСТВИЕ 06 :  Изграждане на скейтборд парк за международни прояви.

 

 

 

Описание:   Изграждане на скейтборд парк за местни, национални и международни състезания по скейтборд.

 

 

Обосновка:  Изграждане на скейтборд парк  за провеждане на местни, национални и международни състезания с изграждане на професионални рампи и сух скейтборд басейн и други съоръжения, ще създаде възможност за екологично съобразен спорт на открито за младежите от столицата, страната и чужбина. Бързото развитие на този съвременен вид спорт, ще даде възможност за развитие на вътрешния и международен туризъм и ще осигури по-добра заетост на хотелите около София.

 

 

Стратегически цели: 4;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез създаване на нови спортни услуги.

 

Дейности:

1.                 Създаване на идеен проект и примерна управленска структура.

2.                 Създаване на технически проект .

3.                 Съгласуване на техническия проект със заинтересованите страни и осигуряване на финансиране.

4.                 Изграждане на инфраструктурата.

5.  Назначаване и обучение на персонала.

6.  Откриване на парка – 01.06.2008 година.

7.                 Техническа експлоатация.

 

 

Илюстративни индикатори:  Брой на посетителите на скейтборд парка. Увеличаване на посетителите на столицата за скейтборд туризъм.

 

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм -София, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Министерство на младежта и спорта, Български спортен тотализатор, Министерство на икономиката, Агенция по туризъм, Природен парк Витоша, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:  Създаване на идеен проект, техническо задание и съгласуване с институции до края на м.05. 2005 година. Техническо изпълнение и монтаж, опитно изпитание – май 2006 година. Експлоатация – след 01.06.2008 и последващи години.

 

Необходими средства:  55 хил.лв

 

Източници на финансиране: Столична община, Министерство на младежта и спорта, Български спортен тотализатор , неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 07:   Изграждане на скейтборд парк в градината зад паметника на Съветската армия

 

 

 

 

Описание:  Изграждане на скейтборд парк в градинката зад паметника на Съветската армия за местни състезания по скейтборд.

 

 

 

Обосновка:  Изграждане на скейтборд парк в  за провеждане на местни състезания в градинката зад паметника на Съветската армия с изграждане на професионални рампи и малък сух скейтборд басейн и други съоръжения, ще създаде възможност за спорт на открито за младежите от столицата и  страната. Бързото развитие на този съвременен вид спорт, ще даде възможност за развитие на вътрешния туризъм.

 

 

 

Стратегически цели: 4;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез създаване на нови спортни услуги.

 

Дейности:

1. Създаване на идеен проект и примерна управленска структура.

2. Създаване на технически проект .

3. Съгласуване на техническия проект със заинтересованите страни и осигуряване на финансиране.

4. Изграждане на инфраструктурата.

5. Назначаване и обучение на персонала.

6. Откриване на парка – 01.06.2008 година.

7. Техническа експлоатация.

 

 

 

Илюстративни индикатори Брой на посетителите на скейтборд парка. Увеличаване на посетителите на столицата за скейтборд туризъм.

 

 

Водеща институция/ партньори :  Столична община, Съвет по туризъм-София, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Министерство на младежта и спорта, Български спортен тотализатор, Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, Природен парк Витоша, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:  Създаване на идеен проект, техническо задание и съгласуване с институции до края на м.05. 2005 година. Техническо изпълнение и монтаж, опитно изпитание – май 2006 година. Експлоатация – след 01.06.2008 и последващи години.

 

Необходими средства: 50 хил.лв

 

 

 

Източници на финансиране: Столична община, Министерство на младежта и спорта, Български спортен тотализатор , неправителствени организации, бизнес асоциации, в

комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕЙСТВИЕ 08:  Откриване на туристическа маршрутна линия „Обиколка на София”

 

 

 

Описание:

Създаване на постоянна маршрутна линия „Обиколка на София” с примерен маршрут : Туристически информационен център(ТИЦ) пл.”Св.Неделя”, пл.Независимост, пл.Ал.Батемберг, пл. Народно събрание, пл. Ал. Невски, Орлов мост, бул.България, Национален исторически музей, НДК, ТИЦ.

 

Обосновка: Създаването на постоянна маршрутна линия „Обиколка на София” с екскурзоводска беседа на български, английски или друг чужд език по избор, ще даде възможност на индивидуалните посетители на столицата, дошли с цел бизнес, посещение при близки и приятели, програми за края на седмицата, комбинирани програми за кратки самолетни екскурзии, конгреси и конференции и др. да намерят качествен и сигурен продукт, който може да ги запознае с културните и природни забележителности в рамките на няколко часа.

 

Стратегически цели: 1,2,5 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Създаване на акцент върху реалния живот и възможност за запознаване с историята за кратко време, като средство за мотивация при пътуване. Увеличаване на посещенията и краткосрочните програми.

 

Дейности:

1. Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа.

2. Провеждане на конкурс за изпълнител.

3.  Откриване – 01.08.2006 година.

 

 

Илюстративни индикатори: Увеличаване на посетителите по краткосрочни седмични програми и ползващите услугата.

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм-София, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Асоциация на екскурзоводите, Агенция по туризъм, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:   Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа до края на юли 2006 година. Провеждане на конкурс за концесия – юни 2006, Откриване 01.08.2006 година. Експлоатация през следващите години.

 

Необходими средства:  5 хил.лв

 

 

Източници на финансиране:  Столична община, неправителствени организации, бизнес асоциации, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 09:  Откриване на ежедневна туристическа програма „София – вечерна обиколка”

 

 

 

Описание:

Създаване на ежедневна туристическа програма „София – вечерна обиколка” с примерен маршрут : Туристически информационен център(ТИЦ) пл.”Св.Неделя”, пл.Независимост, пл.Ал.Батемберг, пл. Народно събрание, пл. Ал. Невски, Орлов мост, бул.България, Национален исторически музей, Витоша-Копитото, вечеря в национален ресторант с програма, ТИЦ пл.”Св.Неделя”.

 

Обосновка: Създаването на  ежедневна туристическа програма  „София – вечерна обиколка” с екскурзоводска беседа на български, английски или друг чужд език по избор и вечеря във фолклорен ресторант, ще даде възможност на индивидуалните посетители на столицата, дошли с цел бизнес, посещение при близки и приятели, програми за края на седмицата, комбинирани програми за кратки самолетни екскурзии, конгреси и конференции и др. да намерят качествен и сигурен продукт, който може да ги запознае с културните и природни забележителности и особеностите на българската национална кухня и фолклор в рамките на няколко часа.

 

Стратегически цели: 1,2,5 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Създаване на акцент върху реалния живот и възможност за запознаване с историята за кратко време, като средство за мотивация при пътуване. Увеличаване на посещенията и краткосрочните програми.

 

 

 

Дейности:

1. Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа.

2. Провеждане на конкурс за изпълнител на транспортната услуга.

3. Провеждане на конкурс за изпълнител на фолклорната програма и вечеря.

4.  Откриване – 01.08.2006 година.

 

 

Илюстративни индикатори: Увеличаване на посетителите по краткосрочни седмични програми и ползващите услугата.

 

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм -София, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Асоциация на екскурзоводите, Агенция по туризъм, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:   Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа до края на юни 2006 година. Провеждане на конкурс за коцесия– юни 2006.  Откриване 01.08.2006 година. Експлоатация през следващите години.

 

Необходими средства: 5 хил.лв

 

 

Източници на финансиране:  Столична община, неправителствени организации, бизнес асоциации, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 10:  Откриване на ежедневна туристическа програма „ Софийската Света гора”

 

 

 

Описание:

Създаване на ежедневна туристическа програма „Софийската Света гора” с примерен маршрут : Туристически информационен център(ТИЦ) пл.”Св.Неделя”, пл.Независимост,  Драгалевски манастир, Германски манастир, Сеславски манастир и Кремиковски манастир.

 

Обосновка: Създаването на  ежедневна туристическа програма  „Софийската Света гора” с екскурзоводска беседа на български, английски или друг чужд език по избор и вечеря във фолклорен ресторант, ще даде възможност на индивидуалните посетители на столицата, дошли с цел бизнес, посещение при близки и приятели, програми за края на седмицата, комбинирани програми за кратки самолетни екскурзии, конгреси и конференции и др. да намерят качествен и сигурен продукт, който може да ги запознае с културните и природни забележителности и особеностите на българската национална кухня и фолклор в рамките на няколко часа.

 

Стратегически цели: 1,2,5 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Създаване на акцент върху реалния живот и възможност за запознаване с историята за кратко време, като средство за мотивация при пътуване. Увеличаване на посещенията и краткосрочните програми.

 

Дейности:

1. Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа.

2. Провеждане на конкурс за изпълнител на транспортната услуга.

3. Провеждане на конкурс за изпълнител на фолклорната програма и вечеря.

4.  Откриване – 01.05.2007 година.

 

 

Илюстративни индикатори: Увеличаване на посетителите по краткосрочни седмични програми и ползващите услугата.

 

 

Водеща институция/партньори:  Столична община, Съвет по туризъм-София, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Асоциация на екскурзоводите, Агенция по туризъм, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:   Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа до края на 2006 година. Провеждане на конкурс – март 2006. Обучение на персонала април-май 2007, Откриване 01.05.2007 година. Експлоатация през следващите години.

 

Необходими средства: 5 хил.лв

 

 

Източници на финансиране:  Столична община, Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) неправителствени организации, бизнес асоциации, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕЙСТВИЕ 11:  Откриване на  ежедневна туристическа програма „ София-Копривщица”

 

 

 

Описание:

Създаване на  ежедневна туристическа програма  „София-Копривщица” с примерен маршрут : Туристически информационен център(ТИЦ) пл.”Св.Неделя”, Копривщица,  разглеждане на културни и исторически забележителности, обяд – национална кухня, връщане –ТИЦ - София.

 

Обосновка: Създаването на  ежедневна туристическа програма  „София - Копривщица” с екскурзоводска беседа на български, английски или друг чужд език по избор, ще даде възможност на индивидуалните посетители на столицата, дошли с цел бизнес, посещение при близки и приятели, програми за края на седмицата, комбинирани програми за кратки самолетни екскурзии, конгреси и конференции и др. да намерят качествен и сигурен продукт, който може да ги запознае с културните и природни забележителности в рамките на един ден.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Създаване на акцент върху реалния живот и възможност за запознаване с историята за кратко време, като средство за мотивация при пътуване. Увеличаване на посещенията и краткосрочните програми.

 

Дейности:

1. Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа.

2. Провеждане на конкурс за изпълнител.

3.  Откриване – 01.05.2007 година.

 

 

Илюстративни индикатори: Увеличаване на посетителите по краткосрочни седмични програми и ползващите услугата.

 

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм - София, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Община Копривщица, Съвет по туризъм - Копривщица, Асоциация на екскурзоводите, Агенция по туризъм, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

Необходими средства: 5 хил.лв

 

 

Продължителност:   Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа до края на 2006 година. Провеждане на конкурс – март 2007. Обучение на персонала април - май 2007, Откриване 01.05.2007 година. Експлоатация през следващите години.

 

Източници на финансиране:  Столична община, Община Копривщица, Съвет по туризъм - Копривщица  неправителствени организации, бизнес асоциации, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 12:  Откриване на  ежедневна туристическа програма  „София - Пловдив”

 

 

 

Описание:

Създаване на  ежедневна туристическа програма  „София- Пловдив” с примерен маршрут : Туристически информационен център(ТИЦ) пл.”Св. Неделя”, Пловдив, Разглеждане на културни и исторически забележителности, обяд – национална кухня, връщане ТИЦ.

 

Обосновка: Създаването на  ежедневна туристическа програма  „Обиколка на София” с екскурзоводска беседа на български, английски или друг чужд език по избор, ще даде възможност на индивидуалните посетители на столицата, дошли с цел бизнес, посещение при близки и приятели, програми за края на седмицата, комбинирани програми за кратки самолетни екскурзии, конгреси и конференции и др. да намерят качествен и сигурен продукт, който може да ги запознае с културните и природни забележителности в рамките на няколко часа.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Създаване на акцент върху реалния живот и възможност за запознаване с историята за кратко време, като средство за мотивация при пътуване. Увеличаване на посещенията и краткосрочните програми.

 

Дейности:

1. Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа.

2. Провеждане на конкурс за изпълнител.

3. Откриване – 01.05.2007 година.

 

 

Илюстративни индикатори: Увеличаване на посетителите по краткосрочни седмични програми и ползващите услугата.

 

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм - София, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Община Пловдив, Съвет по туризъм - Пловдив, Асоциация на екскурзоводите, Агенция по туризъм, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:   Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа до края на 2006 година. Провеждане на конкурс – март 2007. Обучение на персонала април - май 2007, Откриване 01.05.2007 година. Експлоатация през следващите години.

 

Необходими средства: 5 хил.лв

 

 

Източници на финансиране:  Столична община, Община Пловдив, неправителствени организации, бизнес асоциации, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕЙСТВИЕ 13:  Откриване на  ежедневна туристическа програма  „София - Плевен”

 

 

 

Описание:

Създаване на   ежедневна туристическа програма   „София - Плевен” с примерен маршрут : Туристически информационен център(ТИЦ) пл.”Св. Неделя”, Плевен – разглеждане на културни и исторически забележителности, обяд – национална кухня, връщане ТИЦ - София.

 

Обосновка: Създаването на  ежедневна туристическа програма  „ София - Плевен” с екскурзоводска беседа на български, английски или друг чужд език по избор, ще даде възможност на индивидуалните посетители на столицата, дошли с цел бизнес, посещение при близки и приятели, програми за края на седмицата, комбинирани програми за кратки самолетни екскурзии, конгреси и конференции и др. да намерят качествен и сигурен продукт, който може да ги запознае с културните и природни забележителности в рамките на няколко часа.

 

Стратегически цели: 4.1,4.2,4.6;

 

Очаквани резултати:  : Създаване на акцент върху реалния живот и възможност за запознаване с историята за кратко време, като средство за мотивация при пътуване. Увеличаване на посещенията и краткосрочните програми.

 

Дейности:

1. Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа.

2. Провеждане на конкурс за изпълнител.

3. Откриване – 01.05.2007 година.

 

 

Илюстративни индикатори: Увеличаване на посетителите по краткосрочни седмични програми и ползващите услугата.

 

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм - София, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ),  Община Плевен, Съвет по туризъм - Плевен, Асоциация на екскурзоводите, Агенция по туризъм, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:   Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа до края на 2006 година. Провеждане на конкурс – март 2007. Обучение на персонала април - май 2007, Откриване 01.05.2007 година. Експлоатация през следващите години.

 

Необходими средства: 5 хил.лв

 

 

Източници на финансиране:  Столична община, Община Плевен неправителствени организации, бизнес асоциации, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕЙСТВИЕ 14:  Откриване на  ежедневна туристическа програма  „София – Троян – Севлиево - Габрово”

 

 

 

Описание:

Създаване на  ежедневна туристическа програма  „София - Габрово” с примерен маршрут : Туристически информационен център(ТИЦ) пл.”Св. Неделя”, Троян, Троянски манастир, Севлиево, Габрово, Етъра с разглеждане на културни и исторически забележителности и обяд в национален ресторант, връщане – ТИЦ - София.

 

Обосновка: Създаването на постоянна маршрутна линия „Обиколка на София” с екскурзоводска беседа на български, английски или друг чужд език по избор, ще даде възможност на индивидуалните посетители на столицата, дошли с цел бизнес, посещение при близки и приятели, програми за края на седмицата, комбинирани програми за кратки самолетни екскурзии, конгреси и конференции и др. да намерят качествен и сигурен продукт, който може да ги запознае с културните и природни забележителности в рамките на няколко часа.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Създаване на акцент върху реалния живот и възможност за запознаване с историята за кратко време, като средство за мотивация при пътуване. Увеличаване на посещенията и краткосрочните програми.

 

Дейности:

1. Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа.

2. Провеждане на конкурс за изпълнител.

3. Откриване – 01.05.2007 година.

 

 

Илюстративни индикатори: Увеличаване на посетителите по краткосрочни седмични програми и ползващите услугата.

 

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм - София, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Община Троян, Община Габрово, Община Севлиево, Асоциация „Стара планина”, Асоциация на екскурзоводите, Агенция по туризъм, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:   Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа до края на 2006 година. Провеждане на конкурс – март 2007. Обучение на персонала април - май 2007, Откриване 01.05.2007 година. Експлоатация през следващите години.

 

Необходими средства: 5 хил.лв

 

 

Източници на финансиране:  Столична община, Община Троян, Община Габрово, Община Севлиево, неправителствени организации, бизнес асоциации, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 15:  Откриване на  ежедневна туристическа програма  „София – Рилски манастир”

 

 

 

Описание:

Създаване на  ежедневна туристическа програма  „София – Рилски манастир” с примерен маршрут : Туристически информационен център(ТИЦ) пл.”Св. Неделя”, Рилски манастир, разглеждане на манастира, обяд, връщане ТИЦ - София.

 

Обосновка: Създаването на  ежедневна туристическа програма  „ София – Рилски манастир” с екскурзоводска беседа на български, английски или друг чужд език по избор, ще даде възможност на индивидуалните посетители на столицата, дошли с цел бизнес, посещение при близки и приятели, програми за края на седмицата, комбинирани програми за кратки самолетни екскурзии, конгреси и конференции и др. да намерят качествен и сигурен продукт, който може да ги запознае с културните и природни забележителности в рамките на няколко часа.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Създаване на акцент върху реалния живот и възможност за запознаване с историята за кратко време, като средство за мотивация при пътуване. Увеличаване на посещенията и краткосрочните програми.

 

Дейности:

1. Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа.

2. Провеждане на конкурс за изпълнител.

3.  Откриване – 01.05.2007 година.

 

 

Илюстративни индикатори: Увеличаване на посетителите по краткосрочни седмични програми и ползващите услугата.

 

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм - София, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Асоциация на екскурзоводите, Агенция по туризъм, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:   Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа до края на 2007 година. Провеждане на конкурс – март 2007. Обучение на персонала април - май 2007, Откриване 01.05.2007 година. Експлоатация през следващите години.

 

Необходими средства: 5 хил.лв

 

 

Източници на финансиране:  Столична община, неправителствени организации, бизнес асоциации, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕЙСТВИЕ 16:  Откриване на  ежедневна туристическа програма  „София – Банско”

 

 

 

Описание:

Създаване на  ежедневна туристическа програма  „София – Банско” с примерен маршрут : Туристически информационен център(ТИЦ) пл.”Св. Неделя”, Банско, разглеждане на културни и природни забележителности, обяд, връщане ТИЦ - София.

 

Обосновка: Създаването на  ежедневна туристическа програма  „ София – Банско” с екскурзоводска беседа на български, английски или друг чужд език по избор, ще даде възможност на индивидуалните посетители на столицата, дошли с цел бизнес, посещение при близки и приятели, програми за края на седмицата, комбинирани програми за кратки самолетни екскурзии, конгреси и конференции и др. да намерят качествен и сигурен продукт, който може да ги запознае с културните и природни забележителности в рамките на няколко часа.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Създаване на акцент върху реалния живот и възможност за запознаване с историята за кратко време, като средство за мотивация при пътуване. Увеличаване на посещенията и краткосрочните програми.

 

Дейности:

1. Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа.

2. Провеждане на конкурс за изпълнител.

3. Откриване – 01.05.2007 година.

 

 

Илюстративни индикатори: Увеличаване на посетителите по краткосрочни седмични програми и ползващите услугата.

 

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм-София,  Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ),Община Банско, Съвет по туризъм- Банско, Асоциация на екскурзоводите, Агенция по туризъм, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:   Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа до края на 2006 година. Провеждане на конкурс – март 2007. Обучение на персонала април - май 2007, Откриване 01.05.2007 година. Експлоатация през следващите години.

 

Необходими средства: 5 хил.лв

 

 

Източници на финансиране:  Столична община, Община Банско, неправителствени организации, бизнес асоциации, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕЙСТВИЕ 17:  Откриване на  ежедневна туристическа програма  „София – Боровец”

 

 

 

Описание:

Създаване на  ежедневна туристическа програма  „София – Боровец” с примерен маршрут : Туристически информационен център(ТИЦ) пл.”Св. Неделя”, Боровец, разглеждане на културни и природни забележителности, обяд, връщане ТИЦ - София.

 

Обосновка: Създаването на  ежедневна туристическа програма  „ София – Боровец” с екскурзоводска беседа на български, английски или друг чужд език по избор, ще даде възможност на индивидуалните посетители на столицата, дошли с цел бизнес, посещение при близки и приятели, програми за края на седмицата, комбинирани програми за кратки самолетни екскурзии, конгреси и конференции и др. да намерят качествен и сигурен продукт, който може да ги запознае с културните и природни забележителности в рамките на няколко часа.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Създаване на акцент върху реалния живот и възможност за запознаване с историята за кратко време, като средство за мотивация при пътуване. Увеличаване на посещенията и краткосрочните програми.

 

Дейности:

1. Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа.

2. Провеждане на конкурс за изпълнител.

3.  Откриване – 01.05.2007 година.

 

 

Илюстративни индикатори: Увеличаване на посетителите по краткосрочни седмични програми и ползващите услугата.

 

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм - София,  Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ),Община Самоков, Съвет по туризъм- Боровец, Асоциация на екскурзоводите, Агенция по туризъм, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:   Съставяне на проект за маршрута и съдържание на екскурзоводската беседа до края на 2006 година. Провеждане на конкурс – март 2007. Обучение на персонала април - май 2007, Откриване 01.05.2007 година. Експлоатация през следващите години.

 

Необходими средства: 5 хил.лв

 

 

Източници на финансиране:  Столична община, Община Самоков, неправителствени организации, бизнес асоциации, транспортни и туристически фирми в комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕЙСТВИЕ 18:  Участие на София в международни борси и изложби

 

Описание:

1. Участие на София в международни изложби на българският национален щанд със самостоятелна площ както следва:

 

Национален щанд

Период

Площ /кв.м/

FITUR - Мадрид, Испания – 5 дни

01.2006 - 10

2-6

ITB - Берлин, Германия – 5 дни

03.2006 - 10

4-8

МIТТ - Москва, Русия – 4 дни

03.2006 - 10

4-8

UITT - Киев, Украйна – 4 дни

04.2006 - 10

2-6

WTM - Лондон, Великобритания – 4 дни

11.2005 - 10

4-8

 

Участието се състои в предоставяне на печатни материали, оформление на щанда и командироване на служител на общината, като информатор на щанда.

 

2. Съвместно участие на българския национален щанд с предоставяне на рекламни материали и щанд до 2 кв. м за фирми - изложители.

Информационен щанд

Период

Площ

/кв.м/

Vaкantie - Утрехт, Холандия

01.2006

2

MATKA - Хелзинки, Финландия

01.2006

2-4

SLOVAKIATOUR - Братислава, Словакия

01.2006

2

FERIEN - Виена, Австрия

01.2006

2

CMT - Щутгарт, Германия

01.2006

2-4

BTLЛисабон, Португалия

01.2006

2-4

FESPO - Цюрих, Швейцария

01.2006

2

Holiday World Experience - Дъблин, Ирландия

01.2006

2

FERIE - Копенхаген, Дания

01.2006

2-4

Dresdener Reisemarkt - Дрезден, Германия

01.2006

2

IMTM – Тел Авив, Израел

02.2006

2

VACANCES  - Брюксел, Белгия

02.2006

2-4

Reisen Hamburg - Хамбург, Германия

02.2006

2

Holiday World - Прага, Чехия

02.2006

2-4

DestinationsЛондон, Великобритания*

02.2006

2

BITМилано, Италия

02.2006

2-4

C-B-R - Мюнхен, Германия

02.2006

2-4

EMITT  - Истанбул, Турция

02.2006

2

SMTV  - Париж, Франция

03.2006

2-4

TRAVEL/UTAZAS  - Будапеща, Унгария

03.2006

2-4

TUR - Гьотеборг, Швеция

03.2006

2-4

Турсиб-Спортсиб – 2005–Новосибирск, Русия

04.2006

2

Отдых без границ - Санкт Петербург, Русия

04.2006

2-4

Leisure-2005 - Минск, Беларус

04.2006

2

IMEXФранкфурт, Германия

04.2006

2-4

BITTM - Пекин, Китай

04.2006

2-4

Arabian Travel Market – Дубай, ОАЕ

05.2006

2

MITFМосква, Русия

05.2006

2-4

IFTS  - Белград, Република Сърбия и Черна гора

04.2006

2

SITCБарселона, Испания

05.2006

2-4

Otdih - Leisure - Москва, Русия

09.2006

2-4

Top Resa - Довил, Франция

09.2006

2

TT Tour + Travel  - Варшава, Полша

09.2006

2-4

JATA World Travel Fair – Токио, Япония

09.2006

2-4

Tour SalonПознан, Полша

10.2005

2

UKRAINE -  Киев, Украйна

Октомври 2006

2

TNT Expo – Букурещ, Румъния

Октомври 2006

2

TTW - Монтрьо, Швейцария

10.2006

2-4

PHILOXENIA  - Солун, Гърция

Ноември 2006

2-4

Световен конгрес на ASTA

11.2005

2-4

Touristik & Caravaning  - Лайпциг, Германия

Ноември 2006

2

Moscow International Ski & Board - Москва, Русия

Ноември 2006

2

Tourbusiness – Минск, Беларус

Ноември 2006

2

Reisemarkt Koln International - Кьолн, Германия

Ноември 2006

2-4

 

 

Обосновка:  На информационния щанд на София ще предлага информационни услуги които ще бъдат концентрирани в обща брошура за туристическото предлагане, брошури за отделните програми и СД, така че всеки посетител ще има възможността да се информира за места които иска да посети, местата за настаняване и хранене,  индивидуални и групови мероприятия в които може да  вземе участие, услуги, търговия, транспорт, медицински и правни услуги и т.н. Всеки посетител ще може да подреди своя лична програма с помощта на брошурите, СД или интернет страницата избирайки от вариация услуги и напътствия.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати: Стимулиране на туризма, чрез присъствие на чуждестранните имитационни пазари и директно обслужване на посетители.

 

Дейности:

7.                 Създаване на идеен проекти за оформление на щанда в зависимост от единното художествено решение.

8.                 Създаване на технически проект за щанда.

9.                 Съгласуване  със заинтересованите страни и осигуряване на допълнително финансиране.

10.            Създаване на информационни рекламни материали за безвъзмездно раздаване.

11.            Обучение на информатори.

12.            Участия в периода 2006-2011 година

 

Илюстративни индикатори: Брой на посетителите на щанда на София и брой на посещенията на информационната Интернет страница.  Увеличаване на посетителите на столицата.

 

Водеща институция/ партньори: Столична община, Съвет по туризъм - София,  Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, туристически фирми и туристически сдружения.

 

Продължителност: Създаване на идеен проект, художествено и техническо задание и съгласуване с институции до края на януари 2006 година. Техническо изпълнение и монтаж, в съответствие с датите на участията.

 

Необходими средства: 250 хил. лв годишно

 

 

Източници на финансиране: Столична община, българското правителство, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 19 : Създаване на туристически информационни материали за участието на София в туристическите изложения.

 

 

Описание: Създаване на печатни и електронни информационни материали за туристическото предлагане на София на английски, немски, френски, руски и японски за безвъзмездно раздаване по време на туристическите борси и изложения.

Материалите включват: Обща информационна брошура „София”, карта на София, Плакати – 5 вида, Компакт диск, Брошури по видове туризъм 5 бр.

 

Обосновка:  Материалите целят да покажат с богат снимков и текстови материал за туристическото предлагане на София, като туристическа дестинация и да мотивират посетителите на изложенията към пътуване. Материалите трябва да са предназначени както и към индивидуални пътувания, така и към организатори на туристически пътувания, които трябва да мотивират своите клиенти.

 

Стратегически цели: 2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез подобряване на организацията на работата с посетители и доставчици на туристически услуги.

 

Дейности:

1.                 Създаване на работна група за изработване на задание.

2.                 Провеждане конкурс с изпълнители.

3.                 Отпечатване на рекламните материали.

4.                 Съхранение и разпространение.

5.                 Допълнителни количества.

 

Илюстративни индикатори:  Посещаемост  на щанда на София и разпространение на рекламните материали. Увеличаване на пътуванията.

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм - София,  Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК) Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност: : Създаване на Работна група и изработване на идейни проекти до края на м. март 2006  година. Отпечатване на материалите  – до 01.03.2006 година. Разпространение – след 01.03.2005 и последващи години.

 

Необходими средства: 50 хил. лв

 

 

Източници на финансиране:  Столична община, българското правителство, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕЙСТВИЕ 20 : Създаване на туристически информационни материали за безвъзмездно раздаване в хотелите и ТИЦ.

 

 

Описание: Създаване на печатни информационни материали за туристическото предлагане на София на български и английски език за безвъзмездно раздаване в хотелите и ТИЦ. Материалите включват брошури за туристическите маршрути

„Обиколка на София”, „Вечерна София”, „Обиколка на Софийската света гора” , „София - Пловдив”, София - Копривщица”, „София - Плевен”, „София-Габрово”, „София - Рилски манастир”, „София - Банско” и „София - Боровец”), Брошура „Музеи в София”, Брошура „Културна седмица в София”,  Брошура „Пазаруване”, Брошура „Казина” и др. Към тези постоянни рубрики се добавят материали за предстоящи и текущи събития – изложби, концерти, фестивали и др. Материалите са поставени в обща стойка, единна за всички хотели.

 

Обосновка:  Материалите целят да покажат с богат снимков и текстови материал за туристическото предлагане на София, като туристическа дестинация и да мотивират посетителите на хотелите към посещения и разнообразят техния престой.

 

Стратегически цели: 2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма на място, чрез подобряване на организацията на работата с пребиваващи в столицата туристи.

 

Дейности:

1.                 Създаване на работна група за изработване на задание.

2.                 Провеждане конкурс с изпълнители.

3.                 Отпечатване на рекламните материали.

4.                 Съхранение и разпространение.

5.                 Допълнителни количества.

Илюстративни индикатори:  Посещаемост  на културни институти и събития. Увеличаване на разходите на турист на място.

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм - София, Българска хотелска и ресторантьорска асоциация, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ),  Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм,  неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с хотели и частни спонсори.

 

Продължителност: : Създаване на Работна група и изработване на идейни проекти до края на м. Май 2006  година. Отпечатване на материалите  – до 01.08.2006 година. Разпространение – след 01.08.2005 и последващи години.

 

Необходими средства: 50 хил.лв

 

 

Източници на финансиране: Инициативен комитет, Столична община, българското правителство, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕЙСТВИЕ 21 : Създаване на туристически карти за безвъзмездно раздаване на туристически изложения, в хотелите и ТИЦ.

 

 

Описание: Създаване на туристическа карта на София и карта на България на български и английски език за безвъзмездно раздаване в хотелите и ТИЦ. Към картите се добавят текстове за предстоящи и текущи събития – изложби, концерти, фестивали и др. Създаване на рисувана карта на София – „Софийската Света гора” представяща манастирите около София. Картите са поставени на щанда на София по време на туристически изложения или в обща стойка, единна за всички хотели и ТИЦ.

 

Обосновка:  Картите съдържат и рекламни карета за туристическото предлагане на София, като туристическа дестинация и да мотивират посетителите за насочване към културните забележителности, манастирите около София, хотелите, ресторантите, магазините, площадките за спорт и развлечения, облекчат и разнообразят  престоя на туристите.

 

Стратегически цели: 2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма на място, чрез подобряване на организацията на работата с пребиваващи в столицата туристи.

 

Дейности:

1.                 Създаване на работна група за изработване на задание.

2.                 Провеждане конкурс с изпълнители.

3.                 Отпечатване на рекламните материали.

4.                 Съхранение и разпространение.

5.                 Допълнителни количества.

 

Илюстративни индикатори:  Посещаемост  на културни институти и събития. Увеличаване на разходите на турист на място.

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм-София, Българска хотелска и ресторантьорска асоциация, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ),  Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с хотели и частни спонсори.

 

Продължителност: Създаване на Работна група и изработване на идейни проекти до края на м. Май 2007  година. Отпечатване на материалите  – до 01.08.2007 година. Разпространение – след 01.08.2007 и последващи години.

 

Необходими средства: 5 хил.лв

 

 

Източници на финансиране:  Столична община, българското правителство, фирма МАКТА, фирма „Одисея инн”, Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕЙСТВИЕ 22 : Създаване на Наръчник на туроператора

 

 

Описание:  Наръчникът на туроператора за дестинация София трябва да съдържа:

 

1.     Обща информация за София:

·       контакти (хотели, ресторанти, екскурзоводи, транспортни фирми, зали за различни мероприятия);

·       налични рекламни материали (брошури, каталози, справочници за хотели, оферти за инсентив пътувания, карти на София, постери, видео касети, DVD, CD, сувенири – значки, магнитчета, чадъри, ключодържатели, химикалки);

·       съдействие при организирани групи и др.

 

2.     Транспорт:

·       въздушен транспорт, описание на летище София, указания за придвижване до центъра на града;

·       железопътен транспорт;

·       автобусен транспорт;

·       автомобилен транспорт;

·       визови формалности;

·       градски транспорт.

 

3.     Разглеждане на забележителности:

·       обиколки на града с екскурзовод (пешеходни или с автобус);

·       цени на услугите;

·       примерен маршрут – София за 3 дни;

·       тематични посещения – архитектура, околна среда, история, култура, езикови курсове.

 

4.     Прояви:

·       спектакли, театри, опера, балет, мюзикли, концерти, фестивали;

·       изложения, борси, панаири;

·       спорт;

·       цени на билети.

 

5.     Места за организиране на прояви:

·       конгресни центрове;

·       културни центрове;

·       спортни центрове.

 

6.     Музеи и галерии:

·       описание;

·       работно време;

·       входни такси;

·       цена на беседата във всички музеи;

·       паркинги.

 

7.     Туристически атракции:

·       сгради и паметници;

·       църкви;

·       зоологическа градина;

·       ботаническа градина;

·       атракционни центрове;

·       входни такси;

·       работно време;

·       условия за допускане на групи.

 

8.     Ресторанти и заведения за развлечения:

·       барове, сладкарници, клубове, бирарии, специализирани ресторанти.

 

9.     Нощен живот:

·       музика на живо, танци, казина.

 

10.                        Пазаруване:

·       подходящи магазини и места за пазаруване;

·       възстановяване на ДДС;

·       антиквариати;

·       Коледни базари.

 

11.                        Околности на София:

·       Витоша, Банкя, манастири около София.

 

12.                        Входящ туризъм:

·       туроператори;

·       конгресни организатори;

·       автобусни компании;

·       авиокомпании, вкл. чартърни превозвачи;

·       автомобили под наем, автобуси под наем;

·       трансфери;

·       банки, обменни бюра;

·       таксиметрови компании;

·       загубени вещи;

·       информация за инвалиди;

·       важни адреси и телефони, представителства.

 

 

Обосновка:  Наръчникът съдържа обща информация и рекламни карета за туристическото предлагане на София, като туристическа дестинация с цел да мотивират туроператорите за насочване към културните забележителности, манастирите около София, хотелите, ресторантите, магазините, площадките за спорт и развлечения, облекчат и разнообразят  престоя на туристите.

 

 

Стратегически цели: 2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма на място, чрез подобряване на организацията на работата с туроператори.

 

Дейности:

1. Създаване на работна група за изработване на задание.

2. Провеждане конкурс с изпълнители.

3. Отпечатване на рекламните материали.

4.  Съхранение и разпространение.

5.                 Допълнителни количества.

 

Илюстративни индикатори:  Посещаемост  на културни институти и събития. Увеличаване на разходите на турист на място.

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм-София, Българска хотелска и ресторантьорска асоциация, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ),  Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с хотели и частни спонсори.

 

Продължителност: Създаване на Работна група и изработване на идейни проекти до края на м. Май 2007  година. Отпечатване на материалите  – до 01.09.2007 година. Разпространение – след 01.09.2007 и последващи години.

 

Необходими средства: 25 хил.лв

 

 

Източници на финансиране:  Столична община, българското правителство, фирма МАКТА, фирма „Одисея инн”, Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

ДЕЙСТВИЕ 23:  Изработване на Интернет портал за хотелите и предоставяните допълнителни туристическите услуги.

 

 

Описание:  Изработване на Интернет портал с информация за хотелите ресторантите и туристическите услуги в София.

 

Обосновка: Изработването на Интернет портал с информация за хотелите ресторантите и туристическите услуги в София дава възможност за увеличаване на записванията както от индивидуални туристи, така и чрез туроператори и туристически агенции.

 

 

Стратегически цели: 2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез създаване на възможност за получаване на информация чрез Интернет.

 

Дейности:

1. Създаване на проект за инсталиране на информационен портал.

2. Определяне на изпълнител.

3. Действие и поддръжка на портала.

 

Илюстративни индикатори: Брой на посетителите на интернет страниците и брой на потребители на услуги чрез директни резервации.  Увеличаване на посетителите на столицата.

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Съвет по туризъм - София, Агенция по туризъм, в комбинация с частни фирми.

 

Продължителност: Създаване на идеен и технически проект през първата година. Техническо изпълнение и експлоатация – втора, трета и последващи години.

 

Необходими средства: 15 хил.лв

 

Източници на финансиране: Столична община, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕЙСТВИЕ 24: Изработване на печатни материали за безвъзмездно раздаване за музеите и ТИЦ.

 

 

Описание: Изработване на материали на български и английски език, за безвъзмездно раздаване в музеите включващи план на музея и най-важните експонати, работно време и цена на билетите.

 

Обосновка: Информационните материали за плана ,работното време и цената на билетите, свободния достъп, често са в основата на мотива на  други посетители, които са се запознали с материалите от свои приятели.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Увеличаване посещаемостта на музеите

 

Дейности:

1. Съставяне на проект за печатните материали..

2. Договаряне и финансиране на проекта.

3. Разпространение.

 

Илюстративни индикатори: Увеличаване броя на посетителите на музеите.

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм - София,  Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:  Съставяне на проект и отпечатване до края на 2007 година. Повтаряне на цикъла през следващите години.

 

Необходими средства: 50 хил.лв

 

Източници на финансиране:  Столична община, Музейни ръководства, Министерство на културата, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕЙСТВИЕ 25: Организиране и  провеждане на семинари за спортно предприемачество

 

 

 

Описание: Организиране и провеждане на семинари за запознаване на хотелиери, туроператори и спортни учители, треньори и аниматори за възможностите за спорт в София, средства за взаимодействие и канали за реализация.

 

Обосновка:  Организирането и провеждане на семинари за запознаване на хотелиери, туроператори и спортни учители, треньори и аниматори за възможностите за спорт в София, средства за взаимодействие и канали за реализация, ще свърже заинтересованите страни и ще подобри ефективността на съществуващата материална база. Спортистите могат да развият умения свързани с привличането на български и чуждестранни туристи с цел спорт, а хотелиерите и туроператорите ще са по информативни по отношение възможностите за спорт.

Това ще спомогне и за издаване на съвместни информационни материали свързани с  местонахождението на спортните обекти, работното време, цената на спортните услуги, свободния достъп и др. , необходими за привличане на повече туристи.

 

Стратегически цели: 1,4 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Увеличаване посещаемостта на спортните съоръжения и

развитие на спортния туризъм

 

Дейности:

1. Съставяне на план за провеждане на семинарите.

2. Договаряне и финансиране на проекта.

3. Провеждане.

 

Илюстративни индикатори: Увеличаване броя на туристите и приходите от спортен туризъм.

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм-София, Национална спортна академия „В. Левски”,  Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ),

Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:   Веднъж годишно през и през следващите години.

 

Необходими средства: 2 хил.лв годишно

 

Източници на финансиране:  Столична община, Национална спортна академия „В. Левски”, Министерство на младежта и спорта, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕЙСТВИЕ 26: Организиране и  провеждане на семинари за културно предприемачество

 

 

 

Описание: Организиране и провеждане на семинари за запознаване на хотелиери, туроператори и специалисти в областта на културата за възможностите за сътрудничество в областта на културата в София, средства за взаимодействие и канали за реализация.

 

Обосновка:  Организирането и провеждането на семинари за запознаване на хотелиери, туроператори и специалисти в областта на културата за възможностите за сътрудничество в областта на културата в София, средствата за взаимодействие и канали за реализация, ще свърже заинтересованите страни и ще подобри ефективността на съществуващата материална база.

Специалистите в областта на културата ще могат да развият умения свързани с привличането на български и чуждестранни туристи с цел културен туризъм, а хотелиерите и туроператорите ще са по информативни по отношение възможностите на културните институти и техните програми.

Това ще спомогне и за издаване на съвместни информационни материали свързани с  местонахождението на галерии, работното време, цената на произведения на изкуството, информация свързана с театър, опера, балет, концерти, и свързаните с тях цени на билети, провеждането на фестивали, конкурси, театрални представления на открито, календара на културните събития и др. , необходими за привличане на повече туристи.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Увеличаване посещаемостта на културните обекти, галерии, театри, концерти, опера и балет и развитие на културния туризъм.

 

Дейности:

1. Съставяне на план за провеждане на семинарите.

2. Договаряне и финансиране на проекта.

3. Провеждане.

 

 

Илюстративни индикатори: Увеличаване броя на туристите и приходите от културен туризъм.

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм -София, НАТФИЗ „Кр.Сарафов”,  Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:   Веднъж годишно през и през следващите години.

 

Необходими средства: 2 хил. лв

 

Източници на финансиране:  Столична община,  Министерство на Културата и Туризма, ВИТИЗ”Кр.Сарафов”, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 27: Организиране и  провеждане на семинари с български и чуждестранни туроператори за запознаване с туристическия продукт на „Дестинация София”

 

 

Описание: Организиране и провеждане на семинари за запознаване на  туроператори и специалисти в областта на туризма за възможностите за сътрудничество в областта на  културния туризъм в София, средства за взаимодействие и организиране на учебни пътувания.

 

Обосновка:  Организирането и провеждането на семинари за запознаване на туроператори и специалисти в областта на туризма от страната и чужбина, за възможностите за сътрудничество в областта на културният туризъм в София, средствата за взаимодействие и канали за реализация, ще свърже заинтересованите страни и ще подобри използваемостта на съществуващата материална база.

Специалистите в областта на туризма ще могат да развият умения свързани с привличането на български и чуждестранни туристи с цел културен туризъм и спорт, а туроператорите ще са по информативни по отношение възможностите на културните институти и спортните съоръжения и техните програми.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  :  Включването на София в брошури и туристически пакети на туроператори от страната и чужбина. Увеличаване посещаемостта на спортните и  културните обекти, галерии, театри, концерти, опера и балет и развитие на културния туризъм.

 

Дейности:

1. Съставяне на план за провеждане на семинарите.

2. Договаряне и финансиране на проекта.

3. Провеждане.

 

 

Илюстративни индикатори: Увеличаване броя на туристите и приходите от културен туризъм.

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм - София, НАТФИЗ „Кр. Сарафов”,  Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:  Веднъж годишно през и през следващите години.

 

Необходими средства: 25 хил.лв

 

Източници на финансиране:  Столична община,  Министерство на Културата и Туризма, НАТФИЗ ”Кр.Сарафов”, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

ДЕЙСТВИЕ 28: Поставяне на сфера „Поздрав към Европа и Света” върху шпила на сградата на Народното събрание

 

Описание:

Върху шпила на сградата на Народното събрание на площад Независимост се монтира кръгла метална решетъчна сфера изобразяваща земното кълбо, с диаметър 3 метра, върху която са монтирани 27 -30 лазерни прожектора с мощност 1000W  и един прожектор с мощност 10 000 W.

Сферата ще бъде запалена за първи път в 00.00.01ч. на 01 Януари 2007 година – деня на приемането на България в Европейския съюз и ще бъде запалвана всеки следващ ден в 19.00ч.

В дните обявени за национален празник, в деня на София сферата ще се запалва последователно на всеки 10 мин. в интервала 19.00 - 21.00 ч. В отделни случай определяни от кмета на града ( Посрещане на национални герой, спортисти - шампиони и високи гости) сферата  ще бъде запалвана в знак на поздрав в интервала 19.00 – 20.00 ч. на всеки 15 мин.

Предвидена е  възможност и за допълнително включване срещу заплащане от туристически групи и набиране средства за благотворителни цели.

Запалването на лазерните лъчи ще се предхожда от лазерно проектиране вътре в пространството на сферата на образи свързани с българската история – Знамето на Хан Аспарух - конската опашка, Знамето на Априлското въстание , Самарското знаме, Знамената на бойната слава, Червена петолъчка, Националният герб, Българският трибагреник, след което три лазерни лъча ще докоснат едновременно позлатените кубета на Патриаршеският храм  „Св. Александър Невски”, Софийската синагога и Софийската джамия, веднага след което следват серии от 10 лъча, 27-30 лъча,  220 лъча и 1 мощен вертикален лъч отправен към пространството. Обща продължителност на атракцията е 5 мин.

При запалване на сферата първите три лазерни лъча ще докосват позлатените кубета на Патриаршеския храм „Св. Александър Невски” , Софийската синагога и Софийската джамия „Баня башъ” в знак на признателност към  духовните водачи и духовните общности, за тяхната толерантност и взаимно разбирателство през годините, и като послание към света за мир и любов между хората.

Следващата серия от 10 лъча е поздрав към всички религиозни общности в България спазващи принципите на толерантността и мира. Серията от 27 – 30 лъча е към гражданите на Европейския съюз а следващите  серии от 220 лъча са към гражданите на всички страни в които България има дипломатически отношения и приятелите на България от всички страни в света. Атракцията завършва с мощен лазерен лъч към всемира, като мирен поздрав към други светове.

 

Обосновка: Поставянето на сферата е предвидено като ежедневна атракция за гражданите на София и гостите на столицата, които ще имат възможност да се запознаят накратко с историята на България и да получат трайно впечатление за мирен град, в който спокойно съжителстват различни религиозни общности и етноси, и в който всеки чужденец е добре дошъл в един мирен и спокоен град.

Включването на сферата в деня на приемането на България в Европейския съюз и поздрава към всички страни - членки и приятелите на България по света, ще бъде излъчено по множество телевизионни канали и ще представлява значителна PR акция за насърчаване на пътуванията към София.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати: Стимулиране на туризма, чрез създаване на атракция която ще придобие световна известност в деня на нейното включване, както поради факта, че е специално подбрана във връзка с влизането на България в ЕС, така и с посланието за мир чрез примера на един мирен и спокоен град, какъвто е София.

 

Дейности:

Създаване на идеен проект за инсталацията с участието на представители от културните среди и туризма.

·       Създаване на художествен и технически проект.

·       Съгласуване на техническия проект със заинтересованите страни и получаване съгласие за монтиране на инсталацията.

·       Инсталиране и пробни серии включвания.

·       Назначаване на технически лица за поддръжка и експлоатация.

·       Тържествено включване на инсталацията – 01.01.2007година.

·       Техническа експлоатация на инсталацията.

 

Илюстративни индикатори: Излъчване на атракцията в СМИ на над 160 страни в света. Включване на атракцията в туристически брошури на български и чуждестранни туроператори. Събиране на групи граждани и посетители в очакване на атракцията, използване на основните символи включени в атракцията в екскурзоводски беседи, искания за допълнителни включвания от туристически групи и лица за благотворителни цели.

 

Водеща институция/ партньори: Столична община, Съвет по туризъм - София, Народно събрание,  Министерство на Културата и Туризма, Министерство на външните работи, Агенция по туризъм, туристически фирми.

 

Продължителност: Създаване на идеен проект, художествено и техническо задание и съгласуване с институции , през първата година. Техническо изпълнение и монтаж, опитно включване – през втората година. Експлоатация – трета и последващи години.

 

Необходими средства: 150 хил.лв

 

 

Източници на финансиране: Столична община, българското правителство, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 29: Позлатяване купола на храма „Св. Неделя”

 

Описание:

Позлатяване на големия и малкия купол на храма „Св. Неделя”, с използван метод за галванично залепване на златно фолио върху медна ламарина от тефтерче 84/84 с дебелина 5-8 микр.

 

Обосновка: Позлатяването купола на Храма „Св. Неделя” е част от проекта за посрещане на датата 01.01.2007 година и присъединяването  на България към Европейския съюз и  знак на благодарност и признателност към духовните водачи и духовните общности , за тяхната толерантност и взаимно разбирателство през годините, за мирното съжителство на гражданите на София, и като послание към света за мир и любов между хората.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез създаване на акцент върху паметник на културата и превръщането му в световна забележителност в деня на неговото откриване, както поради факта, че е специално подбран във връзка с влизането на България в ЕС, така и с посланието за мир чрез примера на един мирен и спокоен град, какъвто е София.

 

Дейности:

1. Създаване на Инициативен комитет за позлатяване на храм „Св. Неделя”.

2. Създаване на фонд от Инициативния комитет за набиране на средства.

3. Създаване на художествен и технически проект, и неговото одобрение от

Настоятелството на Софийската синагога.

4. Избор на изпълнител.

5  Съгласуване на техническия проект и получаване съгласие за монтиране на

скеле.

6. Позлатяване.

7 Тържествено откриване – 01.01.2007година.

 

 

Илюстративни индикатори: Излъчване на откриването в СМИ на над 160 страни в света. Включване на Софийската синагога в туристически брошури на български и чуждестранни туроператори. Увеличаване броя на туристите по програми с поклоннически туризъм.

 

Водеща институция/ партньори: Инициативен комитет, Столична община, Съвет по туризъм - София, Министерство на Културата и Туризма, Министерство на външните работи, Агенция по туризъм, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност: Създаване на Инициативен комитет и изработване на идеен проект, художествено и техническо задание, набиране на средства и съгласуване с институции , през първата година. Техническо изпълнение и позлатяване – през втората година. Експлоатация – трета и последващи години.

 

Необходими средства: 350 хил. лв

 

Източници на финансиране: Инициативен комитет, Столична община, българското правителство, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕЙСТВИЕ 30 : Обновяване стенописите на храм „Света Неделя”

 

 

Описание:

Обновяване стенописите на храм „Света Неделя” и отстраняване на течове от покривната конструкция..

 

Обосновка: Обновяването на стенописите на храм „Света Неделя” е част от проекта за посрещане на датата 01.01.2007 година и присъединяването  на България към Европейския съюз и знак на признателност към духовната общност и духовните водачи на гражданите на София, за тяхната толерантност и взаимно разбирателство през годините, и като послание към света за мир и любов между хората.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез обновяване на културен паметник със значение за града.

 

Дейности:

1. Създаване на Инициативен комитет за извършване на ремонтни и

реставраторски работи в Храм „Света Неделя”.

2. Създаване на фонд от Инициативния комитет за набиране на средства.

3. Създаване на художествен и технически проект, и неговото одобрение от

Настоятелството на храма.

4. Избор на изпълнител.

5  Съгласуване на техническия проект и получаване съгласие за монтиране на

скеле.

6. Реставрация.

7 Тържествено откриване – 01.01.2007година.

 

 

Илюстративни индикатори: Излъчване на откриването в СМИ. Включване на  в туристически брошури на български и чуждестранни туроператори. Увеличаване броя на туристите по програми с поклоннически туризъм.

 

Водеща институция/ партньори: Инициативен комитет, Столична община, Съвет по туризъм - София,  Министерство на Културата и Туризма, Министерство на външните работи, Агенция по туризъм, в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност: Създаване на Инициативен комитет и изработване на идеен проект, художествено и техническо задание, набиране на средства и съгласуване с институции , през първата година. Техническо изпълнение и реставрация – през втората година. Експлоатация – трета и последващи години.

 

 

Необходими средства: 150 хил. лв

 

 

Източници на финансиране: Инициативен комитет, Столична община, българското правителство, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

ДЕЙСТВИЕ 31: Позлатяване купола на Софийската синагога

 

Описание:

Позлатяване на големия купол и четирите малки купола на Софийската синагога, с използван метод за галванично залепване на златно фолио върху медна ламарина от тефтерче 84/84 с дебелина 5 микр.

 

Обосновка: Позлатяването купола на Софийската синагога е част от проекта за посрещане на датата 01.01.2007 година и присъединяването  на България към Европейския съюз и знак на признателност към духовната общност и духовните водачи на гражданите на София, за тяхната толерантност и взаимно разбирателство през годините, и като послание към света за мир и любов между хората.

 

Стратегически цели: 1,4 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез създаване на акцент върху паметник на културата и превръщането му в световна забележителност в деня на неговото откриване, както поради факта, че е специално подбран във връзка с влизането на България в ЕС, така и с посланието за мир чрез примера на един мирен и спокоен град, какъвто е София.

 

Дейности:

1. Създаване на Инициативен комитет за позлатяване на Софийската синагога.

2. Създаване на фонд от Инициативния комитет за набиране на средства.

3. Създаване на художествен и технически проект, и неговото одобрение от

Настоятелството на Софийската синагога.

4. Избор на изпълнител.

5  Съгласуване на техническия проект и получаване съгласие за монтиране на

скеле.

6. Позлатяване.

7 Тържествено откриване – 01.01.2007година.

 

Илюстративни индикатори: Излъчване на откриването в СМИ на над 160 страни в света. Включване на Софийската синагога в туристически брошури на български и чуждестранни туроператори. Увеличаване броя на туристите по програми с поклоннически туризъм.

 

Водеща институция/ партньори: Инициативен комитет, Столична община, Съвет по туризъм - София, Министерство на Културата и Туризма, Министерство на външните работи, Агенция по туризъм, в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност: Създаване на Инициативен комитет и изработване на идеен проект, художествено и техническо задание, набиране на средства и съгласуване с институции , през първата година. Техническо изпълнение и позлатяване – през втората година. Експлоатация – трета и последващи години.

Необходими средства: 550 хил.лв

 

 

Източници на финансиране: Инициативен комитет, Столична община, българското правителство, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕЙСТВИЕ 32 Позлатяване купола на Софийската джамия „Баня Башъ”

 

 

Описание:

Позлатяване на големия купол на Софийската джамия „Баня Башъ”, с използван метод за  залепване на златно фолио върху олово от тефтерче 84/84 с дебелина 5 микр.

 

Обосновка: Позлатяването купола на Софийската джамия „Баня Башъ” е част от проекта за посрещане на датата 01.01.2007 година и присъединяването  на България към Европейския съюз и знак на признателност към духовната общност и духовните водачи на гражданите на София, за тяхната толерантност и взаимно разбирателство през годините, и като послание към света за мир и любов между хората.

 

Стратегически цели: 1,4 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез създаване на акцент върху паметник на културата и превръщането му в световна забележителност в деня на неговото откриване, както поради факта, че е специално подбран във връзка с влизането на България в ЕС, така и с посланието за мир чрез примера на един мирен и спокоен град, какъвто е София.

 

Дейности:

1. Създаване на Инициативен комитет за позлатяване на Софийската джамия.

2. Създаване на фонд от Инициативния комитет за набиране на средства.

3. Създаване на художествен и технически проект, и неговото одобрение от

Настоятелството на Софийската джамия.

4. Избор на изпълнител.

5  Съгласуване на техническия проект и получаване съгласие за монтиране на

скеле.

6. Позлатяване.

7 Тържествено откриване – 01.01.2007година.

 

Илюстративни индикатори: Излъчване на откриването в СМИ на над 160 страни в света. Включване на Софийската джамия в туристически брошури на български и чуждестранни туроператори. Увеличаване броя на туристите по програми с поклоннически туризъм.

 

Водеща институция/ партньори: Инициативен комитет, Столична община, Съвет по туризъм - София,  Министерство на Културата и Туризма, Министерство на външните работи, Агенция по туризъм, в комбинация с частни спонсори.

Продължителност: Създаване на Инициативен комитет и изработване на идеен проект, художествено и техническо задание, набиране на средства и съгласуване с институции , през първата година. Техническо изпълнение и позлатяване – през втората година. Експлоатация – трета и последващи години.

 

Необходими средства: 350 хил.лв

 

Източници на финансиране: Инициативен комитет, Столична община, българското правителство, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕЙСТВИЕ 33: Изграждане на ограда на храм „Св. Николай Чудотворец”(Руската черква)

 

 

Описание: Довършване оградата около храм „Св. Николай Чудотворец” с елементи от ковано желязо и създаване на информационни материали за историята на храма и гроба на Архиепископ Богучарски Серафим (Соболев) в криптата. Храмът е забележителен образец на руската архитектура в стила на московските черкви от 17в. и е паметник на културата под защитата на ЮНЕСКО.

 

Обосновка:  Довършването оградата на храм „Св. Николай Чудотворец” ще създаде условия за по-доброто опазване на паметника, а създаването на информационни материали предназначени за безвъзмездно раздаване ще спомогне за увеличаване на посетителите както на храма, така и на гроба на Архиепископ Серафим, който макар да не е канонизиран е почитан от народа като светец.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез създаване на акцент върху паметник на културата.

 

Дейности:

 

1. Изпълнение на художественият и техническият проект.

2. Създаване на рекламни материали.

3. Включване в екскурзоводските беседи на текстове свързващи историята на храма и гроба на Архиепископ Серафим.

 

Илюстративни индикатори: Увеличаване посетителите на храма и криптата с гроба на Архиепископ Серафим.

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм - София, Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, Музеи на София, в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност: Техническо изпълнение до края на 2005 година. Представяне – трета и последващи години.

Необходими средства: 50 хил.лв

 

Източници на финансиране: Инициативен комитет, Столична община, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

ДЕЙСТВИЕ 34: подобряване представянето на храм-паметник „Св. Александър Невски”.

 

Описание: Съвместно с храмовото настоятелство на Храм-паметник „Св. Александър Невски” да се създаде система за представяне на храма в информационните материали за София на шест езика и тяхното разпространение в страната и чужбина. Да се подобри вътрешното осветление на храма, като се въведе механизъм с възможност за заплащане от страна на туристическите групи. По възможност да се разреши изкачването до камбанарията на храма, срещу заплащане от туристите.

 

Обосновка:  По-доброто представяне на храма в информационните материали на български, английски, немски, френски, испански, руски и японски и тяхното разпространение в страната и чужбина ще създаде възможност на многобройните посетители да получат по-добра информация за храма и ще допринесат за увеличаване на приходите за храма.  Подобряването на  вътрешното осветление на храма, като се въведе механизъм с възможност за заплащане от страна на туристическите групи е използвано средство за увеличаване на приходите в много катедрали в Европа. Възможността за изкачването до камбанарията на храма, срещу заплащане от туристите е също средство за допълнителен доход, като първоначалната инвестиция за организацията на тези нови дейности следва да се поеме от обществените фондове.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез създаване на акцент върху паметник на културата.

 

Дейности:

 

1. Създаване на инициативен комитет със съгласието на храмовото настоятелство.

2. Създаване и изпълнение на художествен и технически проект.

2. Създаване на информационни материали.

3. Запознаване на  туроператорите и екскурзоводите с новите продукти.

 

Илюстративни индикатори: Увеличаване посетителите на храма. камбанарията и криптата и увеличаване на приходите на храма.

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм - София, Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Музеи на София, в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност: Техническо изпълнение до края на 2007 година. Представяне – трета и последващи години.

Необходими средства: 5 хил.лв

 

Източници на финансиране:  Столична община, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

ДЕЙСТВИЕ 35: Довършване реставрацията на криптата на храм „Св. София”

 

 

 

Описание: Довършване реставрацията на криптата на храм „Св. София”, създаване условия за туристически посещения и отпечатване на информационни материали за храма и криптата.

 

Обосновка:  Довършването реставрацията на криптата на храм „Св. София” и създаване условия за туристически посещения ще създаде условия за представяне историята на София, чрез запазени археологически паметници илюстриращи различни исторически пластове.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез създаване на акцент върху паметник на културата.

 

Дейности:

 

1. Изпълнение на художественият и техническият проект.

2. Създаване на рекламно информационни материали материали.

3. Включване в екскурзоводските беседи на текстове свързващи археологическите

разкопки с историята на София.

 

Илюстративни индикатори: Увеличаване посетителите на храма и криптата.

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм - София, Министерство на икономиката, Агенция по туризъм, Музеи на София, в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност: Техническо изпълнение до края на 2007 година. Експлоатация – трета и последващи години.

 

Необходими средства: 150 хил.лв

 

Източници на финансиране:  Столична община, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 36:   Завършване реставрацията на Драгалевския манастир и храма ”Св. Богородица Витошка”

 

 

Описание:  Завършване реставрацията на Драгалевския манастир и храма” Св. Богородица Витошка” и включването на манастира в туристическата обиколка на София.

 

Обосновка: Завършване реставрацията на Драгалевския манастир и храма ”Св. Богородица Витошка” и включването му в туристическата обиколка на София ще допълни програмата и ще съживи туризма.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез създаване на акцент върху паметник на културата.

 

Дейности:

 

1. Изпълнение на художественият и техническият проект.

2. Създаване на рекламно информационни материали.

3. Включване в екскурзоводските беседи и маршрута на обиколката

на София

 

Илюстративни индикатори Брой на посетителите в манастира.

 

Водеща институция/ партньори :  Столична община, Съвет по туризъм - София, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Министерство на младежта и спорта, Български спортен тотализатор, Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, Природен парк Витоша, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:  Продължаване изпълнението  на идейния проект и техническо задание и включване в туристически маршрут – май 2007 година. Експлоатация – след 01.06.2007 и последващи години.

 

Необходими средства: 30 хил.лв

 

Източници на финансиране: Столична община, Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 37:   Реставрация и социализация на Сеславския манастир „Св. Николай Мераклийски Чудотворец” .

 

 

Описание:  Реставрацията и социализацията на Сеславския манастир „Св. Николай Мераклийски Чудотворец” построен през 1616 година, зографисан от най-прочутия софийски зограф Пимен Зографски (по късно канонизиран) и включването на манастира в туристическата обиколка на София „Софийската света гора”.

 

 

Обосновка: Реставрацията и социализацията на Сеславския манастир „Св. Николай Мераклийски Чудотворец” построен през 1616 година, зографисан от най-прочутия софийски зограф Пимен Зогравски (по късно канонизиран) и включването на манастира в туристическата обиколка на София „Софийската света гора” ще допълни програмата на туристическите маршрути и ще съживи туризма.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез създаване на акцент върху паметник на културата.

 

Дейности:

 

1. Изпълнение на художественият и техническият проект.

2. Изграждане на ограда и озеленяване на околното пространство.

3. Поставяне на информационни -насочващи табели.

4. Създаване на рекламно информационни материали.

3. Включване в екскурзоводските беседи и маршрута на обиколката

на София – „Софийската Света гора”.

 

Илюстративни индикатори Брой на посетителите в манастира.

 

Водеща институция/ партньори :  Столична община, Съвет по туризъм - София, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Българска Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Министерство на младежта и спорта, Български спортен тотализатор, Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, Природен парк Витоша, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:  Продължаване изпълнението  на идейния проект и техническо задание и включване в туристически маршрут – май 2007 година. Експлоатация – след 01.06.2007 и последващи години.

 

Необходими средства: 50 хил.лв

 

Източници на финансиране: Столична община, Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

ДЕЙСТВИЕ 38:  Създаване и разпространение на информационно -познавателен филм за възможностите на София за конгресен туризъм.

 

Описание: Филмът с  насоченост конгресен туризъм в град София  и ще обхване всички  възможности в града в това отношение. Ще бъдат застъпени  възможностите за провежданите на конгреси, конференции, делови срещи и обсъжданията на различните проблеми. Времетраене на филма 30 минути. Носители: БЕТАКАМ, CD, DVD,DV, SVHS, VHS.

.

Обосновка:  Филмът  ще обхване всички  възможности в града в това отношение, както големите хотели и обществени сгради , така и по-малките частни хотели и комплекси. Ще бъдат показани и възможностите за пред и следконгресни туристически пътувания. Предназначен е за професионалисти по организиране на конгресни и конферентни прояви (PCO) и за управителните органи на конгресни прояви, както и за всички които се нуждаят от подобна информация.

 

Стратегически цели: 3 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез създаване на нагледни материали за специализиран туризъм.

 

Дейности:

1. Създаване на сценарий.

2. Заснемане и разпространение.

 

Илюстративни индикатори: Увеличаване броя на конгресните и конферентни прояви.

 

Водеща институция/партньори:  Столична община, Съвет по туризъм-София, Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Българско конгресно бюро (БКБ), Българско Посетителско и конгресно Бюро (BCVB) в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност: Техническо изпълнение до края на 2007 година. Представяне – трета и последващи години.

 

Необходими средства: 7 хил.лв

 

 

Източници на финансиране:  Столична община, Българско конгресно бюро (БКБ), Българско Посетителско и конгресно Бюро (BCVB) , Продуцентска къща „Венера филм”, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 39:  Създаване и провеждане на международна туристическа борса „Международна Балканска Туристическа Борса /МБТБ/-София

 

 

Описание: Създаването на международна туристическа борса с наименование „Международна Балканска Туристическа Борса /МБТБ/- София ще се провежда ежегодно в края на м.април в залите на Международния Изложбен Център – София и ще бъде насочена към български, балкански и международни доставчици и продавачи на туристически услуги.

 

.Обосновка:  „Международна Балканска Туристическа Борса /МБТБ/- София ще се провежда след приключване на основните туристически борси в Европа и е съобразена с манталитета на по-късните записвания на туристите от балканския регион. Това ще даде възможност на продавачите и доставчиците на туристическите услуги да направят последно преразпределение на непродадената леглова база и туристически услуги.

 

Стратегически цели: 2,3 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез създаване на значимо ежегодно международно събитие.

 

 

Дейности:

 

1. Създаване на инициативен комитет.

2. Организация на борсата и създаване на информационни материали.

3. Разпространение на информационните материали.

4. Първо и последващи провеждания на борсата.

 

 

Илюстративни индикатори: Брой посетители и участници на борсата.

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Съвет по туризъм - София, Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Българско конгресно бюро (БКБ), Българско Посетителско и конгресно Бюро (BCVB), Балканска Асоциация на Туроператорите (БАТО) в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност: Организация и техническо изпълнение до края на м. март 2007 година. Представяне – април 2007, втора трета и последващи години.

 

Необходими средства: 10 хил.лв

 

Източници на финансиране:  Столична община, Съвет по туризъм-София, Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Българско конгресно бюро (БКБ), Българско Посетителско и конгресно Бюро (BCVB), Балканска Асоциация на Туроператорите (БАТО)  , неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

ДЕЙСТВИЕ 40:  Създаване постоянна галерия на частните колекции

 

 

Описание: Определяне на сграда от индустриалното наследство за постоянна галерия на частните колекции, където да бъдат представяни произведения на изкуството притежание на частни колекционери.

 

Обосновка: Съществуват частни колекции, които могат да бъдат унищожени и разпилени. В някой случаи колекционерите желаят да предоставят колекциите си при условие, че се предостави сграда за тяхното експониране. В интерес на обществото е тези колекции да бъдат съхранени и предоставени за посещения.

 

Стратегически цели: 2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез създаване на нови възможности за културен туризъм.

 

Дейности:

1. Създаване на проект за галерия чрез използване на сграда собственост на общината.

2. Извършване на всички законови процедури.

3. Създаване на обществена фондация за изграждане и управление.

4. Откриване на галерията.

 

 

Илюстративни индикатори: Брой на посетителите  на галерията.

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, в комбинация с частни фирми и спонсори.

 

Продължителност: Създаване на идеен и технически проект през първата година. Техническо изпълнение и експлоатация – втора, трета и последващи години.

 

Необходими средства: 250 хил.лв

 

Източници на финансиране: Инициативен комитет, Столична община, българското правителство, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 41:  Създаване музей на тоталитаризма.

 

 

Описание: Създаване на музей на тоталитаризма в пространството под паметника „1300 години България”, където да бъдат представяни произведения на тоталитарното изкуство притежание на държавни фондове, галерии и частни колекционери.

 

Обосновка: Укрепване без възстановяване на паметника „1300 години България” и създаване на стъклена конструкция около паметника. В подземното ниво се експонират снимки и произведения на тоталитарното изкуство от периода 1927 – 1956 година. В интерес на обществото е тези произведения да бъдат съхранени и предоставени за посещения. Към музея ще бъдат и други паметници на тоталитарното изкуство намиращи се на територията на София и включени в туристически продукт „Тоталитарна архитектура и изкуство в България”.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез създаване на нови възможности за културен туризъм.

 

Дейности:

1. Създаване на проект за галерия чрез използване на сграда собственост на общината.

2. Извършване на всички законови процедури.

3. Създаване на обществена фондация за изграждане и управление.

4. Откриване на галерията.

 

 

Илюстративни индикатори: Брой на посетителите  на галерията.

 

Водеща институция/ партньори:  Столична община, Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, в комбинация с частни фирми и спонсори.

 

Продължителност: Създаване на идеен и технически проект през първата година. Техническо изпълнение и експлоатация – втора, трета и последващи години.

 

Необходими средства: 270 хил.лв

 

Източници на финансиране: Инициативен комитет, Столична община, българското правителство, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

 

 

 

Действие 42:   Цялостно оформление на „Борисовата градина” като туристическо място от национално значение.

 

 

Описание:  Цялостното оформление на „Борисовата градина” като туристическо място от национално значение включва възстановяване на езерото „Ариана”, постройките на острова и пространството около него, така както е било в средата на миналия век, поставяне на входни врати към парка и информационен център на входа откъм „Орлов мост”, поставяне на карти и информация за природните забележителности и културни паметници, възстановяване на пространствата около „Езерото с рибките”, алеите пред паметника „Братската могила” и водното огледало зад него в първоначалния им вид, възстановяване на алпинеума, водните съоръжения, беседките и естрадата. Създаване на природен и културен календар на парка включващ ежегодна изложба на цветята, тематични седмици  на флората и фауната в парка, честване на бележити личности и дати от националната история,

концерти и фестивали на открито, състезания за деца и юноши, създаване на общество на приятелите на парка, създаване на информационни материали за безвъзмездно раздаване и др.

 

Обосновка: Цялостното оформление на „Борисовата градина” като туристическо място от национално значение и включването му в туристическите маршрути ще създаде възможност за по-добро използване на уникалните природни забележителности и културни паметници, ще осигури тяхното опазване и съхранение.

 

Стратегически цели: 1,2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез създаване на акцент върху уникална природна и културна забележителност.

 

Дейности:

 

1. Създаване на художествен и техническият проект.

2. Обществено обсъждане и съгласуване на проекта.

3. Изпълнение на проекта.

4.. Създаване на рекламно информационни материали.

5.  Създаване на организация по информационното обслужване и общество на

приятелите на парка.

6. Включване в екскурзоводските беседи и маршрута на обиколката

на София

 

 

Илюстративни индикатори Брой на посетителите в парка и увеличаване на културните събития.

 

Водеща институция/ партньори :  Столична община, Съвет по туризъм - София, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Министерство на младежта и спорта, Български спортен тотализатор, Министерство на Културата и Туризма, Агенция по туризъм, Природен парк Витоша, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

Продължителност:  Създаване на идеен проект и техническо задание, обществено обсъждане и включване в туристически маршрут – май 2007 година. Изпълнение на проекта до края на 2007. Експлоатация – след 01.06.2008 и последващи години.

 

Необходими средства: 550 хил.лв

 

Източници на финансиране: Столична община, Министерство на културата, Агенция по туризъм, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

ДЕЙСТВИЕ 43:   Тържествената церемония по смяна на караула пред Президентството всяка събота в 12.00 часа

Описание:  Тържествена смяна на караула пред източния вход на президентството

 

Обосновка: През годините церемониите с участието на гвардейския полк се утвърдиха и като туристическа атракция. Синхронът и прилаганите умения при изпълнението на строевите хватки и движения при смяна на караула будят възторг, когато се наблюдават. Униформите на гвардейците също са атрактивни с украсата и цветовете си.Нека повече туристи имат възможност да се наслаждават на тържествената смяна на караула и да запазят един добър спомен и много снимки от тази церемония. Националната гвардейска част има възможност да организира ежеседмично тържествената смяна на караула.

 

Стратегически цели: 2 и 6;

 

Очаквани резултати:  : Стимулиране на туризма, чрез създаване на акцент върху туристическа атракция..

 

Дейности:

1. Създаване на протокол от Гвардеиската рота.

2. Изпълнение на протокола всяка събота от 12.00 часа.

 

Илюстративни индикатори Брой на публиката.

 

Водеща институция/ партньори :  Столична община, Съвет по туризъм-София, Министерство на Културата и Туризма, Министерство на отбраната, Агенция по туризъм, Природен парк Витоша, неправителствени организации, бизнес асоциации, в комбинация с частни спонсори.

 

 

Продължителност:  Включване в туристически маршрут – май 2007 година. Експлоатация – след 01.06.2007 и последващи години.

 

Необходими средства: 5 хил.лв

 

Източници на финансиране: Столична община, Министерство на отбраната.

 

 

4. Институционално развитие

 

Столична община чрез Общинско предприятие “Туристическо обслужване”, изпълнява действията свързани с отпечатване на рекламни материали – карти, пътеводители, брошури и плакати, изграждане и поддържане на информационни центрове, финансиране на проучвания и ПР кампании, участие на борси и изложения, и мониторинг на Стратегията и плана за действие.

Задачите на тази общинска структура трябва да бъдат:

·                   Продължаване на процеса на категоризиране на туристическите обекти и контрол по прилагане на нормативите за категоризиране;

·                   Усъвършенстване на системата за категоризиране на общинско ниво. Вече се появяват нови форми на предлагане (апартаменти под наем), за които трябва да се приемат правила и изисквания за упражняване на дейността, за да се регулира тяхната дейност;

·                   Изработване и прилагане на дългосрочна стратегия за развитие на туристическото обслужване в София;

·                   Изработване на анализ на силните и слабите страни на сектора;

·                   Събиране и обработка на статистически данни и анкети;

·                   Работа с туроператорите развиващи входящ туризъм и непрекъснато изпращане към тях на необходимата информация;

·                   Планиране и участие в международни панаири и изложби;

·                   Изграждане и управление на Туристически информационен център ТИЦ на пл.”Св. Неделя” и свързаните с него бюра на Централна Автогара София и Аерогара София;

·                   Управление на информационните постове и гарантиране на тяхната поддръжка;

·                   Координация по изпълнение на Стратегията за развитие на Дестинация София и Плана за действие 2006-2011 година.

 

В своята дейност Общинско предприятие “Туристическо обслужване”, ще бъде подпомагано от Съвета по туризъм - София, Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА),  Българска туристическа камара (БТК), Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Бюрото за конгресен туризъм (БКТ) и Българското посетителско и конгресно бюро (BCVB).

 

Съветът по туризъм – София създаден през 1999 г., с цел координиране на дейности за повишаване туристическата атрактивност на София, оптимално използване на ресурсите, развитие на международно сътрудничество и др., трябва да продължи своята дейност, по координиране на Стратегията и Плана за действие, като се отвори към повече фирми и организации – доставчици на туристически услуги на територията на града. Той, съвместно с другите неправителствени организации трябва да играе съществена роля при одобряването на проектите за разходване на средствата, получавани по линия на туристическите такси.

 

Столичната община трябва да продължи да инвестира в подобряване на инфраструктурата, да финансира все повече културни прояви в столицата, да се грижи за подходящото експониране на културните и историческите ценности, да извършва ремонти на фасади и да поддържа архитектурните акценти в града.

 

Министерството Културата и Държавната Агенция по Туризъм имат най-съществена роля за популяризиране на възможностите за туризъм в България това става чрез бюджета за организиране на националната туристическа реклама на България. Агенцията по туризъм подпомогна значително подготовката за представянето на София през 2005 година с отпечатването на брошура „София” и брошура „Конгресен туризъм”, предназначени за безвъзмездно раздаване на туристическите изложения в чужбина.през 2005 година. Агенцията осигурява и свободно участие на София по време на туристически изложения, които ще се проведат в страната през 2005 година.

 

Министерство на Културата е и държавният орган, който упражнява политиката за популяризиране на българската култура. То разполага с бюджет за подпомагане дейността на културните институции и поддържане на обектите обявени за паметници на културата. Трябва да завърши процеса за създаване на добре работеща информационна и резервационна система он-лайн в Интернет среда, реставрация и инвентаризация на културното наследство.

 

София има нужда от по- добро взаимодействие със задграничните представителства на Р България в чужбина, каквито са дипломатическите и търговски представителства. Тези представителства не трябва  целогодишно и усърдно да работят за изграждането на добър имидж на дестинация София и България.

 

Съвета по туризъм – София смята за целесъобразно създаде Министерство на културата, което да обедини управлението на всички туристически ресурси, осигури интеграционен контрол върху собствеността на природните забележителности и културните паметници, и регулира създаването на туристически продукти отговарящи на туристическото търсене. Липсата на поведение на собственост е катастрофално при досегашното управление на културното и природно наследство.

 

Важно е да се накарат и гражданите да почувстват, че туристът е техният най- важен клиент и тяхното гостоприемство е жизнено важно за развитието на туризма. Най-важното е да се разбере голямото значение на туризма и жителите на София да осъзнаят, че туризмът носи допълнителни приходи и създава работни места.

 

 

5. Прогнози и потребности от финансиране (2006-2011)

 

Финансирането на дейностите видно от тяхното описание се базира главно на Столична община предвид нейната ангажираност за определяне и събиране на туристическа такса, в съответствие с разпоредбите на Закона за туризма и задълженията и произтичащи от общото българско законодателство. На много места в действията са показани и други източници на финансиране – Министерство на Културата и Туризма и Агенцията по туризъм, която подпомага издаването на рекламни материали, участие в туристически борси и изложения, провеждане на семинари, посрещане на журналисти и социализиране на културното наследство. Към източници са и други министерства като Министерство на околната среда и водите в частта за опазване на природното наследство, Министерството на младежта и спорта и Българският спортен тотализатор в частта за строителство на спортни съоръжения и площадки, Министерство на външните работи в частта за комуникационната стратегия и др.

 

Плана за действие разчита, че много от общините, които могат да бъдат включени в сателитни програми свързани с еднодневни екскурзии и комбинирани програми, ще се включат в съвместно финансиране на програми и участия.

 

Важно е да се отбележи, че и сега част от действията, като например тези свързани с отпечатването на туристически карти са почти изцяло финансирани от външни фирми. Подобно е и финансирането на участия и прояви свързани с конгресния туризъм, където Българското конгресно бюро и Българското посетителско и конгресно бюро са основни инвеститори.

 

Българска хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация (БХРА), Българска Асоциация на Туристическите Агенции (БАТА), Българска Туристическа Камара (БТК), и Асоциация за Алтернативен Туризъм (БААТ), които участват в голяма част от проектите са доказали многократно тяхната съпричастност към развитието на туризма в София и България. Те без съмнение ще продължат да подкрепят развитието на туризма към дестинацията.

 

Един пример за източници на финансиране е и Съвета по туризъм – София, който при все и с ограничен бюджет изготви тази Стратегия и План за действие абсолютно безвъзмездно, като дар за Общината и ще продължи да оказва съдействие за нейната реализация.

 

Въпреки всичко за реализацията на Стратегията за развитие на дестинация София и Плана за действие 2006-2011 ще са необходими средства. Техния размер е в зависимост от приходите от туристическа такса и други приходи на Общинско предприятие “Туристическо обслужване”. Очакваните приходи по години са както следва:

 

2004  -    1 200 000 лева

2005  -    1 500 000 лева

2006  -    2 500 000 лева

2008  -    3 700 000 лева

2009  -    4 900 000 лева

2010 -     6 500 000 лева

 

Разчета е на база предлаганите в София през 2004 година 6000 легла в хотели категория 3-5 звезди, очаквания ръст в легловата база, която за периода ще се увеличи на 20 000 легла, както и увеличаване приходите от туристическата такса.

 

 

Предвидените разходи по действия са:

 

ДЕЙСТВИЯ:

/ Г= размер на необходимото годишно финансиране, Е= еднократно финансиране на проекта/

 

01:  Създаването на Туристически Информационен център /ТИЦ/

Необходими средства: 250 хил.лв Г

 

02: Създаване на наръчник за управление на Туристическият информационен център.

Необходими средства: 35 хил.лв Е

 

03:  Инсталиране система от информационни електронни постове

Необходими средства: 15 хил.лв Е

 

04: Поставяне на „метео” камера и включване в преки предавания на метеорологичната обстановка.

Необходими средства: 15 хил.лв Е

 

05:   Изграждане на сноуборд парк на Витоша

Необходими средства: 45 хил.лв Е

 

06:  Изграждане на скейтборд парк за международни прояви.

Необходими средства:  55 хил.лв Е

 

07:   Изграждане на скейтборд парк в градината зад паметника на Съветската армия

Необходими средства: 50 хил.лв Е

 

08:  Откриване на туристическа маршрутна линия „Обиколка на София”

Необходими средства: 5 хил.лв Г

 

09:  Откриване на ежедневна туристическа програма „София – вечерна обиколка”

Необходими средства: 5 хил.лв Г

 

10:  Откриване на ежедневна туристическа програма „ Софийската Света гора”

Необходими средства: 5 хил.лв Г

 

11:  Откриване на  ежедневна туристическа програма „ София-Копривщица”

Необходими средства: 5 хил.лв Г

 

12:  Откриване на  ежедневна туристическа програма  „София - Пловдив”

Необходими средства: 5 хил.лв

 

13:  Откриване на  ежедневна туристическа програма  „София - Плевен”

Необходими средства: 5 хил.лв Г

 

14:  Откриване на  ежедневна туристическа програма  „София – Троян -Севлиево - Габрово”

Необходими средства: 5 хил.лв Г

 

15:  Откриване на  ежедневна туристическа програма  „София – Рилски манастир”

Необходими средства: 5 хил.лв Г

 

16:  Откриване на  ежедневна туристическа програма  „София – Банско”

Необходими средства: 5 хил.лв Г

 

17:  Откриване на  ежедневна туристическа програма  „София – Боровец”

Необходими средства: 5 хил.лв Г

 

18:  Участие на София в международни борси и изложби

Необходими средства: 250 хил.лв годишно Г

 

19: Създаване на туристически информационни материали за участието на София в туристическите изложения.

Необходими средства: 50 хил.лв Г

 

 

20: Създаване на туристически информационни материали за безвъзмездно раздаване в хотелите и ТИЦ.

Необходими средства: 50 хил.лв Г

 

21: Създаване на туристически карти за безвъзмездно раздаване на туристически изложения, в хотелите и ТИЦ.

Необходими средства: 5 хил.лв Г

 

22: Създаване на Наръчник на туроператора

Необходими средства: 25 хил.лв Е

 

23:  Изработване на Интернет портал за хотелите и предоставяните допълнителни туристическите услуги.

Необходими средства: 15 хил.лв Е

 

24: Изработване на печатни материали за безвъзмездно раздаване за музеите и ТИЦ.

Необходими средства: 50 хил.лв Г

 

25: Организиране и  провеждане на семинари за спортно предприемачество

Необходими средства: 2 хил.лв Г

 

26: Организиране и  провеждане на семинари за културно предприемачество

Необходими средства: 2 хил.лв Г

 

27: Организиране и  провеждане на семинари с български и чуждестранни туроператори за запознаване с туристическия продукт на „Дестинация София”

Необходими средства: 25 хил.лв Г

 

28: Поставяне на сфера „Поздрав към Европа и Света” върху иглата на сградата на Народното събрание

Необходими средства: 150 хил.лв Е

 

29: Позлатяване купола на храма „Св. Неделя”

Необходими средства: 350 хил.лв Е

 

30 : Обновяване стенописите на храм „Света Неделя”

Необходими средства: 150 хил.лв Е

 

31: Позлатяване купола на Софийската синагога

Необходими средства: 550 хил.лв Е

 

32 Позлатяване купола на Софийската джамия „Баня Башъ”

Необходими средства: 350 хил.лв Е

 

33: Изграждане на ограда на храм „Св.Николай Чудотворец”(Руската черква)

Необходими средства: 50 хил.лв Е

 

34: подобряване представянето на храм-паметник „Св.Александър Невски”.

Необходими средства: 5 хил.лв Е

 

35: Довършване реставрацията на криптата на храм „Св.София”

Необходими средства: 150 хил.лв Е

 

36:   Завършване реставрацията на Драгалевския манастир и храма”Св.Богородица Витошка”

Необходими средства: 30 хил.лв Е

 

37:   Завършване реставрацията на Сеславския манастир „Св. Николай Мириклийски Чудотворец” .

Необходими средства: 50 хил.лв Е

 

38:  Създаване и разпространение на информационно - познавателен филм за възможностите на София за конгресен туризъм.

Необходими средства: 7 хил.лв Е

 

39:  Създаване и провеждане на международна туристическа борса „Международна Балканска Туристическа Борса /МБТБ/-София

Необходими средства: 10 хил.лв Е

 

40:  Създаване постоянна галерия на частните колекции

Необходими средства: 250 хил.лв Е

 

41:  Създаване музей на тоталитаризма.

Необходими средства: 270 хил.лв

 

42:   Цялостно оформление на „Борисовата градина” като туристическо място от национално значение.

Необходими средства: 550 хил.лв Е

 

43: Тържествената церемония по смяна на караула пред Президентството всяка събота в 12.00 часа

Необходими средства: 5 хил.лв Е

 

 

 

Общ размер на необходимите постоянни годишни разходи (Г) = 734 хил.лв.

Общ размер на еднократните инвестиции (Е) = 3,182 хил. лв. : 5 години = 636 хил.лв.

Средногодишен размер на необходимите разходи Г+ 1/5Е = 1.400 хил.лв.

 

 

 

Разчетите показват, че всички заложени в Плана  действия за реализуеми в рамките на средногодишен ресурс в размер на 1 400 000 лева.

 

Както е посочено към всяко от действията, като заинтересовани страни участват освен Столична община и други заинтересовани лица .

 

6. Времеви график на плана на действие (2006-2011)

 

Времевия график  е описан към всяко действие и включва  неговата продължителност – начална дата и крайна дата. Действията са направени така, че тяхното финансиране да бъде плавно и съобразено с очакваните приходи.

 

7. Изпълнение на плана за действие

 

7.1 Институционализиране на стратегията ”Дестинация София”

 

Стратегията и Плана за действие ясно показват отговорните длъжности и лица от Столична община, министерствата,  съответните институции и неправителствените организации, които ще изпълняват стратегията. На този етап не е целесъобразно да се създава отделна паралелна стуктура извън Общинско предприятие „Туристическо обслужване”

 

 

7.2  Показатели за ефективност

 

Мониторинг на стратегията се извършва чрез сравняване данните от Националния статистически институт за отчетните периоди. Сравняването и анализа се възлага на Столична община, Съвета по туризъм София и заинтересованите туристически сдружения.

 

     7.3 Насоки за изпълнение на стратегията

 

Стратегията за развитие на „Дестинация София” и Плана за действие 2005-2010 са представени след продължило близо година обсъждане, на Общо събрание на Съвета по туризъм - София проведено на 24 Февруари 2005 година в Зала 4 на Националния дворец на културата от председателя на съвета по туризъм г-н Румен Драганов.

 

Стратегията е връчена официално на Кмета на  София г-н Стефан Софиянски, Председателя на общинския съвет г-н Владимир Кисьов,  Зам. Министъра на Министерство на Културата и Туризма г-н Димитър Хаджиниколов, Изпълнителния директор на Агенцията по туризъм и е изпратена официално на Министър-председателя г-н Симеон Сакскобургготски, Министъра на външните работи г-н Соломон Паси, Министерство на Културата и Туризма г-жа Нина Чилова, Министъра на младежта и спорта г-н Васил Иванов – Лучано, Министъра на околната среда и водите г-жа Долорес Асенова, Негово Светейшество Патриарх Максим, Софийския мюфтия Али Хайердин, Софийския равин Йосиф Леви, Председателите на Българска Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация (БХРА) г-н Благой Рагин, Българска Асоциация на Туристическите Агенции (БАТА) г-жа Донка Соколова, Българска Туристическа Камара (БТК) проф Цветан Тончев, Асоциация за Алтернативен Туризъм (БААТ) г-н Любомир Попйорданов, председатели на неправителствени организации, кметове на общини, изпълнителните директори и управители на фирми подкрепящи развитието на туризма.

 

Координаторите по съставянето  на Стратегията за развитие на „Дестинация София” и Плана за действие 2005-2010 година -  Проф. Цветан Тончев, г-жа Донка Соколова, г-н Благой Рагин Проф.д-р Александър Костов, Доц. Николина Попова, г-жа Соня Алексиева, г-н Калоян Вангелов, , г-н Евгени Сачев, г-н Петър Митанов, г-н Гълъб Черпоков, г-н Петър Миладинов, г-н Христо Друмев, г-н Фридрих Ниман, г-н Джоузеф Халбхер, г-н Емануел Мицакис, г-н Емануел Рьозелер, г-н Александър Спасов, г-н Любомир Пармаков, г-н Любомир Попйорданов .г-жа Бисерка Огнянова г-жа Мария Янкова,г-жа Налян Генджева, г-н Петър Вълков, г-н Витан Иванов, г-н Христо Величков,г-жа Светла Митова, г-н Свежин Гюров, г-н Бранимир Миланов и г-н Коста Ангелов ще бъдат на разположение на общината до приемане на Стратегията за развитие на „Дестинация София” и Плана за действие 2005-2010 година от Общинския съвет, след като Общинския съвет и неговите членове се запознаят с предложените действия и направят промени и допълнения в случай на необходимост.

 

Ще бъде целесъобразно изпълнението на Стратегията за развитие на „Дестинация София” и Плана за действие 2005-2010 година да бъдат възложени на Общинско предприятие “Туристическо обслужване” а координацията по изпълнението на Кмета на Община София и Председателя на Съвета по туризъм – София.

 

През м.януари  2006 година Консултативния съвет при столична община реши да внесе за обсъждане и потвърждение от СОС на Стратегията за развитие на дестинация София. Във връзка с това бяха проведени срещи с комисиите и членове на СОС на които бяха направени множество рационални предложения.

 

Съвета по туризъм - София благодари на членовете на Консултативния съвет………………………на зам. председателят г-жа Йорданка Фандъкова , председателят г-н Цветан Цветанов и лично на кмета г-н Бойко Борисов. На председателите на комисии …………………………… и на всички членове на СОС, които участваха в предварителното обсъждане, како и на целия персонал на ОП ”Туристическо Обслужване”

 

 

 

 

София, 24 Февруари 2006 година.

 


Търси за: София | развитие туризма | ситуационен анализ | инфраструктура | туристическа индустрия | природно наследство | ефективност

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker