Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


 

 

 

Дипломна работа

на тема:

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ КАТО ЧАСТ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ХОЛДИНГИ

ПО ПРИМЕРА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „Сейнт Елиас” – Св. Св. Константин и Елена

 

 

 

2007

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 4

 

ПЪРВА ГЛАВА

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА ПРАКТИКА.. 8

1. Обща характеристика и същност на туризма в България в години на преход. 8

2. Същност и особености на хотелиерската практика. 11

3. Управление на хотелиерската индустрия в България. 20

3.1. Маркетингова концепция за туристически бизнес в страната. 20

3.2. Структура на управление. 22

3.3. Маркетинг - микс в туризма. 25

3.4. Потребителски изисквания. 33

 

ВТОРА ГЛАВА

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРСКАТА ХОТЕЛИЕРСКА ИНДУСТРИЯ   36

1. Анализ на преките чуждестранни инвестиции в хотелската индустрия. 36

2. Проблеми и перспективи за развитие на хотелската индустрия. 38

3. План за развитие на туризма. 46

 

ТРЕТА ГЛАВА

УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „Сейнт Елиас” – Св. Св. Константин и Елена  48

1. Представяне и  основни характеристики на четиризвездните хотели в комплекс Saint Elias  48

2.  Същност и структура на управленската концепция, прилагана в четиризвездните хотели на комплекса. 50

2.1.  Основни показатели, измерващи ефективността на обектите в комплекса  50

2.2.  Определяне на целевия пазар за хотелите и предприемане на адекватна ценова и рекламна политика. 59

2.3. Оптимизиране на хотелската база и прилежащата инфраструктура в отговор на очакванията на туристите. 64

3. Установяване на системи за подбор, обучение и квалификация на персонала  66

3.1 Програма за мотивация на персонала. 66

3.2. Сезонност. 69

3.3. Конкуренция на туристическия пазар и на пазара на труда. 71

3.4. Разработване на модели за обратна връзка с туристите. 72

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ.. 74

 

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 79

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 82

 

 

 

УВОД

 

Съвременната международна туристическа индустрия се развива в сложна политическа, икономическа изсилваща се конкурентна среда. Това е резултат от съществуващите военни огнища, противопоставяне между отделните народи и религиозни общности, появата на международния туризъм, бурното развитие на туризма в нови райони на света. Независимо от някои негативни явления международните туристически пътувания и приходите от туризма отбелязват ежегоден положителен ръст според данните на Световната организация по туризъм (СОТ).

Туризмът, който е признат за една от най – динамичните бизнес сфери в света, засяга всички аспекти на обществения живот – икономическа, социална, политическа и духовна, е една от трите взаимосвързани индустрии, които движат икономиката на ХХІ век[1]. Следователно туризмът се превръща в една от най – големите не само печеливши, но и хуманни индустрии в света, която най-вече набира скорост в своето интернационално и глобално развитие, както и останалите сектори на индустрията и производството.

Следователно като явление на обществено - икономическите отношения в съвременния свят, туристическият сектор се определя като един феномен, тъй като той представлява сравнително млада индустрия, която се развива в световен мащаб с все по-нарастващи темпове. Всяка година милиони хора пътуват като туристи във и извън границите на своите страни.

Туризмът засяга всички сфери на обществения живот: икономическата, социалната, културната, политическата, което се дължи на следното:

·        Масовизирането му и поставянето му на демократична основа;

·        Концентрацията и централизацията на капитала в туристическите дейности;

...................................................................

ТРЕТА ГЛАВА

УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „Сейнт Елиас” – Св. Св. Константин и Елена

 

1. Представяне и  основни характеристики на четиризвездните хотели в комплекс Saint Elias

 

Комплекс Сейнт Елиас се намира в КК Св.св. Константин и Елена, който е най-стария курорт по българското Черноморие. Повечето българи познават курорта като "Дружба" както се нарича в годините на социалистическата идеология. През 1977г. се изгражда един от най-звездните хотели в България - Гранд хотел Варна и вече 28 години години традицията продължава. През 1999г. корпорация MG поставя началото на комплекс Сейнт Елиас с влагането на крупни инвестиции в хотелите Лебед, Простор и Рубин под общото име и шапка на комплекс St. Elias Resort & Casino in Bulgaria.

Курортът Сейнт Елиас е разположен на 10 км от град Варна, културния, бизнес и транспортен център на района, и на около 20 км от чартърното летище на Варна. Курортът е красиво разположен в сърцето на природен парк с редки растителни видове. Състои се от шест високо категорийни хотела с индивидуален стил и атмосфера.

В резултат на инвестиционната програма на комплекс "Сейнт Елиас" се реконструираха хотелите Лебед, Рубин, Русалка и Долфин, който работи по стандартите на системата All inclusive. През сезон 2002 два нови хотела станаха част от комплекс Сейнт Елиас - четиризвездният хотел Рубин 2 и още един хотел, предлагащ системата Аll Inclusive, петзвездният Марина, осигурен и с всички яхтени съоръжения

    ..................................................................

        

Тепърва хотелският комплекс St. Elias Resort & Casino ще се стреми да въвежда новостите и възможностите в тази стратегия, като до този момент е много правилна стратегията му за диференцирания подход на прилагане на тази услуга, в смисъл, че тя е основна за част от хотелите и допълваща като асортимент за друга. Това е направено с цел обхващането на по-голям диапазон от туристи с различни като вид предпочитания относно финансирането и изкарването на една тяхна почивка в курорта.

-         Съвременни тенденции в развитието на туристическия бизнес и продукт, както и социалната ориентация към по-качествено обслужване на туристите; стреми се да се наблегне не на материалното обслужване, а то да се използва като средство за качествено такова обслужване с грижа за клиента;

-         Икономическата ефективност за отделните страни в туристическия пазар; важен аспект за реализирането на тази стратегия, като е нужно да се извлече в максимална степен тази ефективност както за изпълнителите, така и за потребителите й;

-         Наблягане на допълнителните туристически услуги и тяхното разграничение с възможните туристически екстри; трябва да се изготви по такъв начин стратегията в хотелите, че извършваните допълнителни услуги, които биха били основни за дадена почивка по такъв начин да се представят, че да изглеждат като екстри за по-доброто обслужване на туристите[2];

             .........................................................

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.   Александров, К., Йорданка Желязкова, Управление на реалните инвестиции. Тракия-М, 2002г.;

2.   Атанасова Ел. и др., Икономика и организация на туризма, В., Георги Бакалов, 87г., с.227;

3.   Доганов, Д. Маркетинг в туризма. С. 2000г.;

4.   Дъбева, Апостолов. Хотелиерството в Европа. С. 2002г.;

5.   Маринов, Ст.- „Конкурентноспособна ли е туристическата дестинация България“?, В: сп. „Туристически пазар“, октомври, , 2004 г.

6.   Милева, С. - „Стратегически фактори за успеха на специализирания туризъм“, В: сп. „Туристически пазар“, октомври 2004 год.

7.   Маринов, В. - „Селският туризъм в България – възможности и/или илюзии, В: Сб. “Икономика и управление на селското стопанство”, кн. 3-4, 1994г.

8.   Миладинов, П.- „Регионалната програма за културно и природно наследство в Югоизточна Европа (2003-2005) на Съвета на Европа и развитието на културния туризъм, В.  сп. „Туристически пазар“, октомври, 2004г.

9.   Нешков М., Икономика на туристическата фирма, НБУ, 94г., с.22;

10.             Николов, Н., Финансов анализ, Варна, PRINCEPS, 95г., с.11;

11.             Палешутски К., Мениджмънт. Опитът на водещите фирми в света, Благоевград, Форчън, 94г., с.129;

12.       Попйорданов, А. - „Наръчник: Алтернативният туризъм в България – перспективен семеен бизнес“, С. 2003г.

13.       Рагин, Бл.- „Само една ли е ахилесовата пета на българския туризъм?“, В: сп. „Туристически пазар“, октомври 2004 год.

14.       Тумпаров, П. - „Селският туризъм в България през преходния перод“, В: „Икономика и управление на селското стопанство“, кн. 3-4, 1994г.

15.       Христов, П. – „Алтернативен туризъм в България”; С., 2002 г., с. 214 - 232, Екотуризъм – същност и особености;

16.             Хаджиниколов Хр., Ресторантьорство и хотелиерство, УИ “Стопанство”, С., 96г., с.101;

17.       Първи национален форум “Екотуризъм, планини и защитени територии – партньори за благоденствие” Министерството на икономиката, Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и горите – брошура на Фондацията;

18.       Проект за стратегия „Устойчиво развитие на българския туризъм“ (2005 – 2010 г.)“; сп. „Туристически пазар“, октомври 2004 год.

19.             Закон за туризма - (Обн., ДВ, бр. 56 от 07.06.2002 г.; изм. ДВ бр. 99, бр. 105/2005 г., изм. ДВ бр. 30, бр. 34, бр. 82, бр. 105/2006г.)

20.             Закон за насърчаване на инвестициите - ДВ, бр. 40 от 2004г.;

21.       www.alternative-tourism.org/welcome.php

22.       www.bulgaria-gateway.org/bg/

23.       www.ekologia.start.bg/

24.       www.nsi.bg

25.       www.google.bg

26.       www.government.bg

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Съдържа множество таблици и графики, годишни финансови отчети и сравнителни справки.

Най - новата информация в разработката е от 2006 г.

 

Ключови думи:

управление на хотел, туристически холдинг, хотелски комплекс, маркетинг микс, себестойност на продукт, туристопоток, управление на инвестиции, план за развитие на туризма, измерване ефективността на обектите в хотелски комплекс[1] В хартата на FIJET (Международна федерация на журналистите и писателите по туризма) е посочено, че той съдейства пряко за „укрепване на взаимоуважението между народите чрез запознаване на историята, обичаите, традициите и културата; защита на природните красоти, чистотата на горите, езерата, моретата и въздуха; опазване на историческите, културните и археологическите паметници”.

[2] При разглеждането на самите хотели накратко споменахме за основните звена в обслужването на клиентите, някои от които се явяват допълнителни и допълващи почивката звена. Тяхното развитие и модернизация ще са обект на анализи от страна на мениджърския екип на всеки един от хотелите като бъдеща планова стратегия за развитие.


Търси за: управление хотел | туристически холдинг | хотелски комплекс | маркетинг микс | себестойност продукт | туристопоток | управление инвестиции | план развитие туризма

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker