Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

 

 

КУРСОВА  РАБОТА

 

по:

Туристическа политика на страни от ЕС

 

на тема:

Държавният орган, отговорен за туристическата политика

в неговия контекст: анализ на страна - членка на ЕС и поуки за България

 

 

 

 

 

2007

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

 

1. Кратко  представяне на Ирландия. 3

1.1. Контекст на туризма в Ирландия - Национална макроикономическа рамка  5

1.2. Икономическо значение на туризма. 5

1.3. Финанси и инвестиции в сферата на туризма. 7

2. Държавният орган, отговорен за туристическата политика. 8

2.1. Статут и функции на Департамента по изкуствата, спорта и туризма. 8

2.2. Структура на Департамента. 11

2.3. Национална туристическа политика. 13

2.4. Бъдещи инициативи за успех. 15

2.5. Тенденции в туристическото предлагане. 16

2.6. Стратегически цели в туристическия сектор за периода 2003-2012 г. 16

2.7. От стратегия към действие. 18

 Заключение. 19

Литературни източници: 21

 

 

 

.................................................................

1.1. Контекст на туризма в Ирландия - Национална макроикономическа рамка

 

Като страна с малка икономика Ирландия е с по-слаби позиции в сравнение с много други страни от OECD – Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и се сблъсква с интензивна конкуренция за международни инвестиции. Настоящите успехи в международната икономика са добре дошли за развитието на страната, но все още съществуват значителни рискове – напр. изключително уязвима е относно спада на долара спрямо еврото.

 

1.2. Икономическо значение на туризма

 

Производственият сектор, който по традиция е от съществено значение за ирландската икономика, вече е изместен от сектора на услугите поради  нарастващия  му дял в международната търговия (от над 30 милиарда евро , износът на услуги през 2003 г. се е равнявал на над 20 % от общия експорт на Ирландия).

Туристическият сектор през 2002 г.  е с оборот 5 милиарда евро и 4,4 % дял в общия БНП на страната. Секторът поддържа около 140 000 работни места ( данни от 2002 г.). Общо заетите в Ирландия са били 1 765 000 души през 2002 г., от които всеки 12 работи в сферата на туризма.

Туризмът обхваща различни дейности и в частния, и в държавния сектор, включва стотици видове бизнес дейности. Доказателство за това е фактът, че членовете на Регионалните Туристически организации (the Regional Tourism Authorities (RTAs) са около 10 000. Бизнесът в бранша се състои предимно от ирландски малки или средни компании , много от които са с персонал не повече от 10 души ( около 90 % от Ирландските фирми имат по-малко от 10 души персонал). Поради относителната лекота при стартирането на бизнес в много части от този бранш участниците в туризма могат да се определят като опериращи в конкурентна среда. 

Много от тези компании са ситуирани в райони, където други възможности за заетост са ограничени; местната общност получава облаги именно от туристическата супер структура и инфраструктура. Така „живата” туристическа индустрия допринася за жизнеността и поддържането на редица местни фирми.

Ирландия до известна степен е била необичаен пример с факта, че установените туристически зони са били в отдалечени, селски райони. В сравнение с тях, Дъблин, като столица е бил недоразвит туристически център , не е бил Меката на националния туризъм, както повечето Европейски столици. Ситуацията коренно се е променила през 90-те години, когато Дъблин се очертава като един от най-популярните центрове в Западна Европа за краткотрайни пътувания. Туристическият продуктът в столицата е различен от останалия традиционен продукт в Ирландия – той е урбанистичен, градски туризъм , където околната среда не е от важно значение за посетителите.

................................................................

 

2.3. Национална туристическа политика

 

2.3.1. Елементи

 

Държавната политика за развитие на туристическия сектор в Ирландия е фокусирана върху регионалното развитие на бизнеса и поддържане на стабилен ръст в разходите на туристите.

В правителствената програма от 2002 г. се акцентира върху жизненоважното значение на туризма за устойчивото развитие и инвестициите в страната. Тази програма посочва 10 приоритетни мерки за маркетинг, транспортен достъп, развитие на продукта; акцентът е и върху ролята на месните власти, управлението на околната среда и създаването на нова институция, отговаряща за развитието на националния туризъм. 

Правителственият документ за туристическата политика от 1985 г. (The Government White Paper on Tourism Policy 1985) е първият стратегически документ в тази област със следните цели:  “ * да оптимизира икономическите и социалните ползи за страната от развитие и промотиране на туризма при осигуряване на приемлива икономическа степен на възвращаемост на вложените ресурси; да оценява потенциала на туризма за разкриване на нови работни места, подобряване стандарта на живот, опазването на природната среда и приноса към регионалното развитие.”

От 80те години насам главните цели на националната туристическа политика са били обединени в успешни планове за развитие на база национално партньорство и в синхрон с Европейската рамка за подкрепа на Ирландия. Някои от специфичните точки са:    

 

а)   Програмата за национално възстановяване от 1988- 1993 г.( The Programme for National Recovery 1988-1993)  определя туризма като главен инструмент за икономическо и социално развитие в национален и регионален план и посочва редица мерки за насърчаване на инвестициите в сектора, включително чрез Схемата за бизнес експанзия (Business Expansion Scheme (BES). По това време е поета и инициатива за отваряне на самолетната индустрия в Ирландия.

 

б)   Оперативната програма за туризма от 1994-1999 г. (The Operational Programme for Tourism 1994-1999) , подкрепена от ЕС , въвежда мерки за разширяване на туристическия сезон и нови културни проекти, както и  за насърчаване на “кооперативния” маркетинг, развитие на човешките ресурси в сектора.

..............................................................

 

 Заключение

 

Туризмът в Ирландия затвърждава позициите си на най-успешния  икономически сектор  от създаването на държавата досега, тъй като е главен източник на чуждестранни капитали с малък дял на вноса. Освен това е и мощен инструмент за национално и регионално развитие. Туристическият сектор се базира основно на  природните дадености, културното наследство и човешките ресурси. Tуризмът в страната е и значителен инструмент за икономическо и социално развитие в национален и регионален план. Бъдещият успех в сектора ще бъде подобряване на конкурентоспособността, която през последните години е занижена, както и способност за гъвкаво и бързо справяне с промените на пазара.

Появява се и неотложната нужда цените и разходите в сектора да бъдат балансирани с тези в останалите страни от ЕС. Очаква се ефективното изпълнение на Плана за действие в туризма не само да допринесе за бъдещото развитие на бранша, но и за икономиката на страната като цяло.

Начинът, по който се изисква да бъдат управлявани промените, ще определи бъдещия успех на туризма в Ирландия като един сектор, привлекателен с възможностите за инвестиции, иновации и като инструмент за развитие на политиката на правителството.

            Опитът на Ирландия може да бъде приложен частично в България, тъй като се различават по типа държавен орган, ангажиран в развитието на туризма – в България функционира Държавна агенция по туризма, която си взаимодейства с министъра на икономиката, а в Ирландия държавният орган по туризма с департамент в смесено министерство. На фона на по-благоприятния в Ирландия политически, икономически, социален и туристически контекст в сравнение със страната ни, едва ли ирландският опит в този аспект е приложим у нас.

.............................................................

 

 

 

Литературни източници:

 

1.                  Central Statistics Office, Ireland, Tourism and Travel (Quarterly Statistical Release)

2.                  Fáilte Ireland, Tourism Facts (Annual Publication)

3.                  Fáilte Ireland, Visitor Attitude Survey (Annual Publication)

4.                  Report of the Tourism Policy Review Group, New Horizons for Irish Tourism – An Agenda for Action, 2003

5.                  http://www.dast.gov.ie/publications/release.asp?ID=369

6.                  http://www.oecd.org/dataoecd/40/39/33648366.pdf

7.                  www.tourismireland.com/Home/about-us.aspx

8.                  http://www.arts-sport-tourism.gov.ie/tourism/overview.html

9.                  http://www.arts-sport-tourism.gov.ie/tourism/agencies/failte_ireland.html

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Не съдържа таблици

 

Ключови думи:

Република Ирландия – икономика, туризъм, инвестиции, маркетинг в туризма, Отдел по развитие на туристическата политика, стратегически цели, входящ туризъм, Национален план за развитие

 


Търси за: Република Ирландия икономика | туризъм | инвестиции | маркетинг туризма | Отдел развитие туристическата политика | стратегически цели | входящ туризъм | Национален план развитие

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker