Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

На тема:

Усъвършенстване мениджмънта на черноморски хотел

(На примера на хотел “Корал” в Св. Св. Константин и Елена)

 

 

 

2007 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА.. 3

 

ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ ОТНОСНО МЕНИДЖМЪНТА НА ХОТЕЛСКАТА ИНДУСТРИЯ.. 5

1. Същност и особености на хотелиерската практика в България в години на преход. 5

2. Управление на хотелиерската индустрия в България. Маркетингова концепция за туристически бизнес в страната. 13

2.1. Структура на управление. 13

2.2. Потребителски изисквания. 15

3. Теоретични концепции относно хотелиерския мениджмънт. Стратегическо планиране и управление на хотел. 17

 

ВТОРА ГЛАВА. ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И МЕНИДЖМЪНТА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС “КОРАЛ”. 31

1. Обща характеристика на хотелския комплекс. 31

2. Продуктов асортимент и политика. 32

3. Организационна структура. 34

4. Мениджмънт на хотел “Корал” – Св. Св. Константин и Елена. 38

 

ТРЕТА ГЛАВА. РАЗРАБОТВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЕНИДЖМЪНТА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС “КОРАЛ”. 47

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. ОБОСНОВКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   50

 

ОБОБЩЕНИЕ.. 64

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 68

 


ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА

Развитието на туризма е неделимо от развитието и усъвършенстването на обществените отношения и материално-техническата база. Хотелите, спадащи и заемащи основна част от материално-техническата база на туризма са основата за съществуването и развитието на отрасъла. Често те се заместват с понятията „индустрия на гостоприемството” или „хотелиерство”. Според Наредба № 2 за категоризиране на туристически обекти „Хотел” е общодостъпно място за подслон с минимум 10 стаи търговска площ, което предлага основни и допълнителни услуги, свързани с пребиваването на гостите. Към туристическите услуги, които предоставя един хотелски комплекс, спадат: настаняване, хранене, спортни и развлекателни услуги, търговия, транспорт и други.

Хотелиерството създава връзката между туристическите ресурси и техните потребители (туристите). Без хотелиерството е невъзможно да се зараждат вътрешния и международен туризъм. Те от своя страна са фактор за развитие на хотелиерството, за по-пълното използване на наличната база за подслон и за реализиране на по-голям оборот и печалба от тази стопанска дейност.

Хотелиерството обхваща по-голяма част от туристическата суперструктура. Без материално-техническата база на хотелиерството не е възможно да се произведе основния туристически продукт. Нещо повече – хотелиерството предоставя своята материално-техническа база за нуждите на ресторантьорството, търговското обслужване, туристическите бюра и др. (хотелски сграден фонд). Големината, структурата (по платежоспособност) възраст, соц. състав и др., продължителността на пребиваване, ритъмът на посещение на туристическия поток зависят от капацитета, структурата, качеството, разположението и продължителността на експлоатационния период на хотелската база.

 

……………………………………………

 

Икономическият анализ на хотелиерския сектор се основава на направените инвестиции в средствата за настаняване: рентабилност, амортизация, цена и клиентела. Първо се анализира световната хотелиерска индустрия като цяло, след това хотелиерските вериги и независимите хотели.

От друга страна стои въпроса за самото управление на хотелските комплекси и като цяло хотелската инфраструктура. Мениджмънта на хотелите е важна част от правилното и рационално управление, конкурентоспособността на хотела и неговата ефективност.

С оглед актуалността на темата са използвани материали (статии, анализи, статистическа информация, коментари, икономическа и правна литература) от последните няколко години, както и данни от Интернет сайтове. Използвана е и информация, предоставена от маркетинговия и финансово-счетоводен отдел на туристически комплекс ”Корал” в К.К. “Св. Св. Константин и Елена”.

 

……………………………

 

Целите и подцелите на управлението са предварително замислени /желани/ крайни резултати от функционирането на системата за управление, т.е. те представляват изпреварващо отразяване на действителността.

Целите за управление могат да се обединят в две групи:

·                   цели за цялостно поведение на системата, т.е. за състояние на нейния изход като краен продукт;

·                   цели за вътрешно състояние на системата определяща вътрешното състояние на елементите на системата, тяхната реакция спрямо външно въздействие с оглед съхранение, функциониране и развитие на системата За ефективното функциониране на системите за управление е необходимо освен формулиране и структуриране на целите и подцелите по относителна възможност последователно от горе на долу по йерархичните равнища, така че целите и подцелите от дадено равнище да обезпечават реализацията на целите от предходното равнище.

Функции на управление – това е обективно необходима, типична и многократно повтаряща се еднородна по съдържание фаза от управленския процес.

Управленският процес може да се приеме, че се състои от постоянно повтарящи се управленски цикли всеки от които най-общо съдържа елементите /функциите/:

Стратегическото прогнозиране като част от първоначалния ситуационен анализ на хотелските комплекси, е насочено към навременно предвиждане на съществените изменения в обкръжаващата среда, които ще изискват извършването на промени в маркетинговите стратегии. По своята същност стратегическото прогнозиране се основава на фундаменталните принципи за системност, комплектност, вариантност, непрекъснатост, съгласуваност, императивност и т.н. Свързва се с постоянно изучаване на бъдещото развитие на икономиката и належащо предвижване на неочаквани събития, ненадейни обстоятелства, неподозирани фактори и други инцидентни събития, които могат да окажат силно влияние върху перспективите на съвременния бизнес. Позволява да се осмислят превантивни стратегии за адекватно реагиране при възникване на кризисни ситуации.Стратегическото планиране и прогнозиране способства за намаляване на неопределеността и риска във фирмената среда на работа. Базира се върху системното използване на изследователски и анализаторски подход (на околната за фирмата среда и факторите на влияние).

 

……………………………………

 

1. Обща характеристика на хотелския комплекс

Хотел «Корал» е вторият четиризвезден хотел в St. Elias Resort & Casino край Св. Св. Константин е Елена. Разположен непосредствено на морския бряг, хотелът е подходящ избор за семейната лятна ваканция. Построен в началото на лято 2002г., хотелът е на четири етажа с 5 асансьора. Разполага с 430 основни легла, разположени в 131 двойни и 64 фамилни и 20 апартамента, модерно обзаведени, осигуряващи комфорт и удовлетворение и за най-високите изисквания на съвременния турист. Всяка стая има възможност за поставяне на допълнително легло.

Всички стаи са оборудвани с телевизор със сателитни програми, телефон, климатик и индивидуален сейф, а банята разполага с удобни вани, сeшуар и телефон. На своите гости хотелският комплекс предлага уютен и просторен ресторант, лоби бар с 150 места на открито и закрито с директен панорамен изглед към морето, приятен дневен бар. Хотелът разполага с голям басейн, разделен на три части с различна дълбочина, включително два сектора за деца, както и бар басейн. Останалите гости могат да се включат в разнообразната анимационна и спортна програма на комплекса.

 

………………………………………………

 

Мениджмънта трябва да осигури на всички служители възможността да получат адекватно образование и обучение относно системата от правила на поведение и стандарти на хотел “Корал” описани в етичния кодекс приет от самото ръководство на хотелския комплекс. Следва да се представи отворена работна среда, която да насърчава открито обсъждане на това как да се спазват правилата и стандартите на поведение за дейността на фирмата. Мениджмънта следва да наблегне пред служителите важността от това да се интегрират тези работни концепции в ежедневната им дейност в качеството им на служители на хотел “Корал”. Важно е мениджърите да дадат пример на служителите като реализират и покажат личната си ангажираност към разбиранията за търговска дейност на хотел “Корал”. Управленските решения и действия от своя страна трябва да са съчетани с основните цели и задачи за развитие на хотела в оперативен, средносрочен и дългосрочен период.

Всеки служител от хотела поема отговорност да внимава за и да избягва ситуации, които биха довели до незаконно, неморално, неетично или по друг начин неподходящо поведение. Всяко неправомерно поведение, или проява на небрежност, следва да се докладва на хотел “Корал”.

 

……………………………………

 

Средносрочната прогноза на хотелски комплекс «Корал» е разработена за четири годишен период и обхваща годините 2008-2012 г. Целта на нейното разработване е да разкрие очертаващите се перспективи за развитие на продуктовата политика по отношение внедряването на нови туристически продукти и услуги, както и разширяване на пазарните възможности за реализация на по-качествен туристически продукт, с оглед по-пълното използване на фирмените (финансови и организационни) мощности, като на тази база се изведат основните икономически показатели, очертаващите се парични потоци и производните от тях критерии за очакваните изменения в ефективността на хотела през прогнозния период.

При наличието на посочените предпоставки за разширяване на предлаганите туристически продукти решаващо условие за реализацията на бизнес намеренията за следващите години е реалистичното разчитане на възможностите за внедряване на нови фирмени стратегии за по-качествено и пълно задоволяване на клиентските изисквания и институционални критерии.

Благодарение главно на ръководния екип на Хотелски комплекс «Корал» чрез слючени тригодишни договори с германски, белгийски и австрийски туроператорски фирми е осигурено над 60% заетост на хотела през следващите три години и то не само през активния сезон, но и през неактивния. Целта на ръководството на комплекса е чрез ценови отстъпки и стратегии да се осигури над 90% предварителна заетост и резервираност през летните сезони и около 50-55% през неактивните, когато се извършват и ремонтните работи и хотелът не е в състояние да работи с пълния си капацитет на туристическо обслужване.

 

…………………………………………

 

В отговор на всички тези изисквания е и строителството на курортни комплекси от най-висок ранг – 4 и 5 звезди. За България и заради изгодните климатични особености е нужно изграждането на много луксозни курортни комплекси, с много високо качество на обслужване, с огромен капацитет и което е най-добре – да са изградени с вътрешни инвестиции и приходите и печалбата да остават в приход за българската икономика и българският туризъм. Изграждането на такива туристически черноморски курорти води до увеличаване привлекателността на страната ни като туристическа такава, до привличане на нови туристи, увеличаване на бизнес връзките и сътрудничеството ни с други държави в областта на туризма /много от западноевропейските туристи ще се насочат вече към България, а не към турското или гръцкото Черноморие, а с тях ще влеят и много нови и свежи инвестиции за икономиката ни/; не на последно място създаването на курорти с такъв ранг и качество ще увеличат неимоверно заетостта – ще разкрият нови работни места, ще се увеличи и качеството на трудовото осигуряване.

Традиционно се приемаше, че за да успее едно предприятие в туризма, е достатъчно да продава своя продукт с помощта на мощна реклама. При тази представа за конкурентоспособността на продукта обаче не се вземат под внимание разпадането на масовите пазари на микропазари, изместването на единичните канали от многобройните дистрибуторски канали, както и фактът, че клиентите купуват директно въз основа на информацията от Интернет, каталозите и телевизионните реклами.

 

………………………………………

 


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.                 Александров, К., Йорданка Желязкова, Управление на реалните инвестиции”, Тракия-М, 2002 г.

2.                 Атанасова Ел. и др., “Икономика и организация на туризма”, В., Георги Бакалов,

3.                 Димков, “Стратегически мениджмънт”, София 2000 г.

4.                 Доганов, Д. “Маркетинг в туризма”, С. 2000 г.

5.                 Дончев, Д.; Й. Димитров, Икономика на предприятието; ТУ; С.; 1998;

6.                 Доц. д-р Велев, “Мениджмънт на маркетинга”, София 2003 г.

7.                 Доц. д-р Димитров, “Финансов мениджмънт”, София 2000 г.

8.                 Дъбева, Апостолов. “Хотелиерството в Европа”. С.

9.                 Закон за туризма - ДВ, бр. 56 от 7 юни 2002 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.

10.            Закон за насърчаване на инвестициите - ДВ, бр. 40 от 2004 г.;

11.            Коларов, Н. Икономически основи на бизнеса, Атравиа, 1994;

12.            Колчагова, “Мениджмънт на персонала”, София 1996 г

13.            Манол Рибов, Туризмът в ерата на качеството, Тракия-М, 2004 г.

14.            Маринов, Ст.- „Конкурентноспособна ли е туристическата дестинация България“?, В: сп. „Туристически пазар“, октомври, 2004 г.

15.            Младенова, Г., Маркетингови анализи, Тракия-М.

16.            Проф. Каракашева “Маркетинг и реклама на малката фирма”, София 1996 г.

17.            Рагин, Бл.- „Само една ли е ахилесовата пета на българския туризъм?“, В: сп. „Туристически пазар“, октомври 2004 г.

18.            Тончев, Ц., Технология на допълнителните услуги в туризма, Тилия, 2000 г.

19.            Хаджиниколов Хр., “Ресторантьорство и хотелиерство”, УИ “Стопанство”, С., 1996 г., с.101

20.            Проект за стратегия „Устойчиво развитие на българския туризъм“ (2005-2010 г.); сп. „Туристически пазар“, октомври 2004 г.

21.            Данни, предоставени от ръководството на Хотелски комплекс «Корал».

22.            Сп. Туристически пазар; 2004-2007 г.

23.            Данни от НСИ и министерството на туризма за периода 2004-2006 г.

24.            www.google.bg

 

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Темата съдържа таблици, схеми.

 

Ключови думи:

мениджмънт на хотелската индустрия, маркетингова концепция за туристически бизнес, стратегическо планиране и управление на хотел, комуникационни канали, маркетингови управленски цели, стратегически процес в организацията, ситуационен анализ

 

 


Търси за: мениджмънт хотелската индустрия | маркетингова концепция туристически бизнес | стратегическо планиране управление хотел | комуникационни канали | маркетингови управленски цели | стратегически процес организацията | ситуационен анализ

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker