Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


 

 

 

Дипломна работа

 

на тема:

 

 

 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ХОТЕЛ “РИЛА”

В КУРОРТЕН КОМПЛЕКС “БОРОВЕЦ”

 

 

 

2006


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 4

 

ПЪРВА ГЛАВА

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ ПОЗИЦИОНИРАНЕТО НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС   8

1. ПОЗИЦИОНИРАНЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. МЯСТО И РОЛЯ НА ПОЗИЦИОНИРАНЕТО В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ  8

1.1. Стратегия за позициониране. 9

1.2. Маркетингова стратегия. 12

1.3. Позициониране на фирмите. 13

1.4. Стратегическо фирмено управление. 14

1.5. Стратегически процес в организацията. 15

2. ЕЛЕМЕНТИ НА ПОЗИЦИОНИРАНЕТО КАТО ПРОЦЕС.. 17

2.1. Характеристика на контролираните фактори. 19

2.2. Характеристика на неконтролираните фактори. 21

3. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ПОЗИЦИОНИРАНЕТО НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС. 23

4. МАРКЕТИНГОВА СРЕДА.. 31

4.1. Цена. 31

4.2. Дистрибуция. 32

4.3. Промоция. 33

4.4. Жизнен цикъл на туристическия продукт. 35

 

ВТОРА ГЛАВА

МАРКЕТИНГОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ХОТЕЛ “РИЛА” – К.К. БОРОВЕЦ   37

1. ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ   37

2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА К. К. „БОРОВЕЦ”. 41

3. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ХОТЕЛ “РИЛА”  42

4. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ХОТЕЛ „РИЛА” - БОРОВЕЦ.. 43

4.1. Проучване на бизнес средата на хотел "Рила". 43

4.2. Проучване на продажбите и каналите на реализация. 44

4.3. Проучване на пазара на хотел “Рила”. 46

4.4. Ценова политика. 49

4.5. Прилагане на стратегията All Inclusive. 53

4.6. Проучване рекламата на хотел “Рила”. 60

4.7. Проучване на конкуренцията. Оценка на пазарната позиция. 62

5. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА ХОТЕЛ „РИЛА” – БОРОВЕЦ, СПРЯМО ОСНОВНИТЕ КОНКУРЕНТИ.. 70

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 73

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 77

 

 

 

 

 

УВОД

 

Туризмът, който е признат за една от най – динамичните бизнес сфери в света, засяга всички аспекти на обществения живот – икономическа, социална, политическа и духовна, е една от трите взаимосвързани индустрии (туризъм, промишленост и търговия), които движат икономиката на ХХІ век.

Туризмът в съвременното общество е социално-икономически и културен комплекс с многостранно значение. Различните аспекти и влияния на туризма обикновено се проявяват в унисон и въздействат като цяло. Здравно, икономическо, социално, културно, екологическо и политическо значение на туризма може да се яви като мощен носител с определящо влияние в икономиката на държавата, както и с международна зависимост.

Бурното развитие на туризма през последните десетилетия го превръща в огромна туристическа индустрия от глобален мащаб, която заема едни от водещите мяста в световния икономически обмен и непрекъснато печели нови пазарни позиции. През 2004г. По данни на Световната туристическа асоциация в Ню Йорк са регистрирани 795 млн. чуждестранни туристи, като приходите възлизат на 825 млрд. долара. Според планираните резултати тази индустрия ще създаде към 2007г. – съответно 7,1 бил. долара и 383 млн. работни места[1].

            ………………………………………………

 

Целите на дипломната работа с оглед спецификата на отрасла в българските условия, както и възможности за позициониране и препозициониране на туристически обект и продукт, се свеждат до:

-               определяне възможностите теоретично и на базата на практически пример за позициониране на хотелски комплекс, свързвайки теоретичните аспекти на позиционирането – анализ, стратегия, планиране и прогнозиране, и обвързването им с организационно - управленските цели и политика на фирмата;

-               изграждане на позиционна стратегия (теоретично и практически) с конкретни анализи в производствената, продуктовата, маркетинговата, пласментната стратегия на обекта и в частност на туристически обект;

-               анализ на маркетинговата обкръжаваща фирмата среда – външни и вътрешни фактори на въздействие, анализ на възможностите за позициониране;

-               анализ на отделните етапи на процеса на позициониране и препозициониране на обект (фирма или организация), както и на продукт/ услуга и възможностите за фирмата и нейната фирмена политика и стратегия през тези етапи в зависимост от промените в околната среда;

-               наблягане на същността и особеностите на маркетинговото позициониране чрез маркетингов анализ и маркетингови стратегии, свързани с разработване на всеки един от елементите на маркетинг - микса на фирмата – продукт, цена, промоция, реклама, дистрибуция и продажбено представяне, както и стратегическия анализ на всеки елемент, обособен в неговата цялостност (като обща маркетингова стратегия);

.......................................................................

 

ВТОРА ГЛАВА

МАРКЕТИНГОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ХОТЕЛ

“РИЛА” – БОРОВЕЦ

 

 

1. ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

 

В последното десетилетие на ХХ и в началото на ХХІ век туристическият отрасъл в България бележи много бързо развитие, дори бум. Този процес придобива отчасти стихиен характер, като масово и безразборно застрояване, съпътствано с унищожение на естествени природни ресурси, пренаселване на туристическите територии, снижаване на качеството на туристите посещаващи страната ни, снижаване на качеството на обслужване, отлив на професионални кадри от местната туристическа индустрия. Държавата, по ред причини, не може да отговори бързо и адекватно на нуждите на туристическия бранш чрез изработване на съвременно законодателство, което да регулира и контролира развитието на отрасъла, като същевременно да гарантира едно дългосрочно и устойчиво развитие на туризма и превръщането му не само в конкурентен на международния пазар отрасъл, но и във високодоходен бизнес.

Отрасълът е от конкурентен тип, но преобладават в някои региони или сектори на туристическата дейност и монополистични туристически структури. Основните туристически дейности са туроператорската дейност и туристическата агентска дейност; хотелиерството и ресторантьорството; предоставянето на допълнителни туристически услуги. От своя страна туристически обекти са: средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища; местата за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи; заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове; местата за упражняване на туроператорска и туристическа агентска и информационна дейност; центровете и местата за предлагане и потребление на допълнителни туристически услуги: балнеоложки, спортни, места за развлечение и атракции и др.

………………………………………………

 

 

Преориентирането на туристопотоците към другите дестинации довежда до големи загуби за българските туристически фирми и на завоюваните макар и слаби позиции на международния туристически пазар. Тепърва в България трябва да се изгражда туристически пазар и туристически бизнес сектор. Нужни са обаче много инвестиции, които държавата няма откъде да предвиди и предостави. Избира се стратегията да се заложи на частните хотели и частните инвестиции в този сектор, като тепърва може единствено да се предложи държавно участие под формата на стабилни закони и правова рамка, прозрачност в приватизацията и възможност за облекчени условия при строителството и изграждането на туристическите обекти, която стратегия на Правителствата до известна степен е оправдана и покрита с реални действия през годините.

 Тази стратегия се оказва печеливша и вече близо 15 години българската ни туристическа индустрия и материална база се модернизира, много от почивните бази и курорти достигат и дори много от тях надхвърлят желания минимум изисквания за европейско качество и обслужване. Появяват се курортни комплекси, които по своето качество по нищо не отстъпват на западните и световните стандарти за туристическо обслужване. И неимоверно с тези подобрения по аналогичен път туристите преориентират много от сезонните си почивки и дестинации именно по българските курорти. Причината е до известна степен в бързото и качествено преструктуриране на отрасъла, печелившата частна инициатива и стратегия, както и вложените огромни финансови средства, за да се постигне това, което днес представлява българската туристическа база заедно с перспективите за бъдещо развитие и разрастване.

През последните години обаче се наблюдава едно леко стабилизиране на пазара, което води както до увеличаване броя на нощувките и гостите, така и да увеличаване на средствата за подслон. Голяма част от туристическите обекти се приватизират и обновяват, което води до повишаване на привлекателността им, както за чуждестранните туристи, така и за българските. Възвръщането на позициите на международния пазар е от изключително важно значение за икономиката на страната и за целия български народ. Налице е прекрасна природа, която е основен фактор за развитието на планински  и морски туризъм. Много страни по света развиват успешен туризъм без дори и част от природната ни красота.

………………………………………………….

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

 

1.      ЗАКОН за туризма; обн., ДВ, бр. 56 от 7.06.2002 г., в сила от 1.10.2002

2.      Национална конференция за обсъждане на Закона за туризма и подзаконовите нормативни актове към него; 6 декември 2002

3.      Данни на Национален Статистически Институт за 2004 и 2005г.; Данни на БНБ за същия период

4.      Възможности за развитие на туризма в България през 2004-2006 година, Иван Сираков, в - к Дневник

5.      Атанасова Ел. и др., Икономика и организация на туризма, В., Георги Бакалов, 87г., с.227

6.      Благоев В., Маркетингът в определения и примери, “Д - р П.Берон”1988

7.      Доганов, Д. Маркетинг в туризма. С. 2000

8.      Дъбева, Апостолов. Хотелиерството в Европа. С.; 2000

9.      Луканов К., Конг Н. В., Финансов мениджмънт на фирмата, Пловдив, Макрос, 97 г., с.79

10. Нешков М., Икономика на туристическата фирма, НБУ, 94г., с.22

11. Симов, П. “Маркетингът в туризма”; С; 1999 г.

12. Стоянов, Д. Стратегически маркетинг. университетско издателство “Стопанство” София 1999 г.

13. Стоянов, Д. Конкуренция и стратегии: Анализ и избор. София 1995 г.

14. Тончев, Ц. Мениджмънт на туристическата фирма. ЦДО, НБУ, 1995

15. Янкулов, Янко, Продажбата е лесно нещо, С., Унив. изд. „Стопанство”, 2002

16. Възможности за развитие на туризма в България през 2004 - 2006 година, Иван Сираков, в - к Дневник

17. Данни, предоставени от маркетинговия и финансовия отдел на хотел “Рила” – Боровец

 

 

Темата е разработена 2006 г.

Съдържа таблици.

Най- новата информация е от 2005 г.

 

Ключови думи:

позициониране на хотел на туристическия пазар, стратегически маркетинг и мениджмънт, жизнен цикъл на туристически продукт, маркетингов анализ, мениджмънт на туристическа фирма, туристопоток, характеристика на българската туристическа индустрия[1] По данни на Световната организация по туризъм за 2003 и 2004 година.


Търси за: позициониране хотел туристическия пазар | стратегически маркетинг мениджмънт | жизнен цикъл туристически продукт | маркетингов анализ | мениджмънт туристическа фирма | туристопоток | характеристика българската туристическа индустрия

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker