Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


 

 

Дипломна работа

 

на тема:

 

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ ЕКО И БИО ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ В БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

 

2008


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

УВОД.. 4

 

ПЪРВА ГЛАВА

СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКТИ В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ НА БЪЛГАРИЯ   7

1. Състояние, проблеми и перспективи за развитие на туристическата индустрия в България. 7

2. Иновационни продукти в туристическия сектор. 10

2.1. Еко туризъм в България. 10

2.2. Селски туризъм.. 13

2.3. Рекреационен туризъм.. 19

 

ВТОРА ГЛАВА

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ МАРШРУТЕН ЕКО И БИО ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ В БЪЛГАРИЯ.. 22

1. Опции и възможности за развитие на туристическата индустрия предвид членството на България в ЕС.. 22

2. Маркетингова стратегия за развитие на интегриран еко туристически продукт – био разнообразие. 27

2.1. Пазарен анализ и възможности за прилагането му. 27

2.2. Маркетингови изследвания и оценки. Възможности за прилагане на стратегията All Inclusive по отношение маршрутния еко туристически продукт в България. 30

2.3. Стратегия за позициониране на новия продукт. Програма «Био интегриран туристически продукт» в Национален парк «Централен Балкан». 41

2.4. Реклама и популяризиране на био интегрирания продукт в страната. Предлагане на интегриран туристически продукт. 55

2.5. Преки чуждестранни инвестиции в сектора на маршрутния еко туризъм   59

3. Тенденции и перспективи за развитието на интегрираните еко и био туристически продукт като допълнителен туристически продукт и услуга. 62

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ.. 69

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 74

 


УВОД

 

Туризмът, който е признат за една от най – динамичните бизнес сфери в света, засяга всички аспекти на обществения живот – икономическа, социална, политическа и духовна, е една от трите взаимосвързани индустрии (туризъм, промишленост и търговия), които движат икономиката на ХХІ век.

Туризмът в съвременното общество е социално-икономически и културен комплекс с многостранно значение. Различните аспекти и влияние на туризма обикновено се проявяват в унисон и въздействат като цяло. Здравно, икономическо, социално, културно, екологическо и политическо значение на туризма може да се яви като мощен носител с определящо влияние в икономиката на държавата, както и с международна зависимост.

Бурното развитие на туризма през последните десетилетия го превръща в огромна туристическа индустрия от глобален мащаб, която заема едни от водещите мяста в световния икономически обмен и непрекъснато печели нови пазарни позиции. През 2006г. по данни на Световната туристическа асоциация в Ню Йорк са регистрирани 795 млн. чуждестранни туристи, като приходите възлизат на 825 млрд. долара. Според планираните резултати тази индустрия ще създаде към 2007г. – съответно 7,1 бил. долара и 383 млн. работни места[1].

Актуалност на тематиката:

Туризмът засяга всички сфери на обществения живот: икономическата, социалната, културната, политическата, което се дължи на следното:

·  Масовизирането му и поставянето му на демократична основа;

·  Концентрацията и централизацията на капитала в туристическите дейности;

·  Нарастването на валутните приходи в платежния баланс;

·  Тясната връзка и взаимозависимостта между свободното време, рекреацията на интелектуалното развитие в цивилизованото общество.

Актуалността на тематиката се предопределя от водещите позиции на туризма в България през годините на прехода, както и положителните и благоприятни тенденции за развитието на основни форми на алтернативния туризъм и в частност на екологичния, био а аграрен туризъм.

Задачата на настоящата разработка е свързана с изясняване в теоретически и практически пан същността на екологичния, аграрен и био туризъм като цяло и приоритетността им в развитието специално за нашата страна, като анализът включва основните насоки на изясняване възможностите и заплахите, стоящи през развитието на екологичен и био туризъм в страната не само от институционална, но и от икономическа и маркетингова гледна точка. Същността на анализа включва целта на разработката, а именно да се определят основните направления на анализ и работа в този отрасъл на туризма с цел екологичният и био туризъм в България да стане привлекателен за туристите, както и да се създадат условия за неговото развитие и предпоставки за водещи позиции в средносрочен и дългосрочен план.

……………………………………………

 

 

ВТОРА ГЛАВА

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ МАРШРУТЕН ЕКО И БИО ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ В БЪЛГАРИЯ

 

 

1. Опции и възможности за развитие на туристическата индустрия предвид членството на България в ЕС

 

Европейският съюз е най-важният пазар за международния туризъм на България. Общия брой туристи посетили нашата страна за 2006 година е 3 531 567, факт, който красноречиво говори за огромната роля и за благоприятните тенденции за развитие в сектора Туризъм като отрасъл с приоритетно и стратегическо значение за популярността и конкурентноспособността на България, както и приоритет за развитие на икономиката и туризма като основен отрасъл за страната. Нужни са големи инвестиции, държавна подкрепа и редица структурни и организационни въпроси, които трябва да се решат, за да може туристическият отрасъл да стане с международно значение и полза.

Регионалната политика на Европейския съюз предвижда стимулиране на приоритетните отрасли. Българското правителство определя туризмът като приоритетен отрасъл с важно икономическо и социално значение. Туризмът осигурява пряко и косвено над 400 хил. работни места и е водещ отрасъл в българската икономика.

Туристическият бизнес осигурява около 13% от брутния вътрешен продукт. Той има голямо значение за състоянието на платежния баланс на страната с осигуряването на три милиарда и двеста милиона долара през 2006г. и с очакваните милиард и половина долара от международен туризъм в рамките на настоящата 2007 година. Броят на очакваните туристи ­ около 3 млн за 2007г., наистина е респектиращ, особено на фона на затрудненията, които световната икономика изпитва в момента, и на стагнацията на основните туристически пазари.

Дефинирането на силните и слабите страни на инвестиционната среда дава обосновката за приемането на промени в политиката и нормативната рамка. Освен настоящото състояние, анализът на туристическия сектор и индустрия с оглед търсене на основи за развитието му в средносрочен и оперативен план (на традиционни и алтернативни форми на туризъм), взема предвид и потенциалните промени в средата – възможностите и заплахите – които ще повлияят на бъдещата конкурентоспособност в сферата на туристическото предлагане на България.

………………………………………………

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ

 

Съвременните тенденции в развитието на туризма, и в частност на алтернативния туризъм, извеждат на преден план изискването за устойчивото му развитие, т.е. за такова развитие, което максимално да удовлетворява потребностите и изискванията на туристите, като същевременно в най-висока степен запазва и поддържа равновесието в екологичните и социални системи.

За постигането на тази цел е необходимо да се направи целесъобразно разделение на туристическия продукт. Това в най-голяма степен се отнася до слабо усвоените райони и селища, които преди да се насочат към интензивно развитие на туризма и допълнителни (алтернативни) негови форми, трябва да си изяснят своето предназначение: с какви ресурси разполагат, развитието на кои видове туризъм благоприятстват тези ресурси и какъв капацитет на материално-техническата база трябва да се изгради и поддържа, за да се постигне устойчиво развитие на туризма.

В рамките на реалното присъединяване на България в ЕС, факт от началото на 2007 година, възможностите й като европейска страна с древно минали, уникално културно наследство и богат културен живот атрактивно  трябва да се популяризират и рекламират още по-активно. През последните две-три години в страната се наблюдава процес на зараждане на сериозен и стабилен вътрешен туристически пазар, основаващ се на класическите принципи на предлагането и търсенето, а паралелно с това и на обособяването на някои ниши в него, включително на екотуризма.

Преодоляването на дългогодишната нагласа у европейските туристи, че България предлага предимно морска и зимна ваканция, предполага активна и точна информация в публичното пространство за възможностите на страната ни в алтернативния и в частност – в екологичния и био туризъм.

……………………………………………….

 

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Алексиева, Й., И. Казанджиева, Ст. Стамов - Състояние и перспективи за развитие на екотуризма в Източни Родопи - Сб. н. тр. УХТ - Пловдив, т. 1, св. I, с. 318, 2003

2.      Алексиева, Й., Ст. Стамов - Възможностите за екологичен туризъм в България - Сб. н. тр. УХТ - Пловдив, св. 1, с. 312, 2003

3.      Атанасова Ел. и др., Икономика и организация на туризма, В., Георги Бакалов, 87г., с.227

4.      Бръмбаров, И. - Родопи-рекреационна територия, С, 2001

5.      Доганов, Д. Маркетинг в туризма. С. 2000 г.

6.      Дъбева, Апостолов. Хотелиерството в Европа. С. 2002 г.

7.      Жечев, В. - Туристическото природоползване и екологичен туризъм, Благоевград, 2002

8.      Жечев, В. - Екология и туризъм, Ботевград, 2002

9.      Закон за защитените територии (ДВ бр. 133 от 11.11. 1999 г.)

10. Луканов К., Конг Н.В., Финансов мениджмънт на фирмата, Пловдив, Макрос,97г., с.79

11. Нешков М., Икономика на туристическата фирма, НБУ, 94г., с.22

12. Национална стратегия за екотуризъм (проект), м. юни, 2006

13. Опазване на биологичното разнообразие - Национална среща за екотуризъм, С, 11-12. февр., 2003

14. Пасков, Мл. - Сандански - град на екологичния туризъм, Ботевград, 2002

15. Попов, В. - Пътешествие под земята, "Наука и изкуство", С, 1982

16. Първи Нац. форум "Еко туризъм, планини и защитени територии - ... " С, 2002

17. Рибов, В. Туризмът на новото хилядолетие; С.; 2003

18. Стоилов, Д., В., Жечев - Екологичен туризъм до национални туристически обекти, "Корект" Благоевград, 2003

19. Стоилов, Д., В., Жечев - Условия за развитие на екологичен туризъм в Р. България, сб. V Нац. симпозиум "Качество, конкурентноспособност и устойчиво развитие", С, 2000

20. Хаджиниколов Хр., Ресторантьорство и хотелиерство, УИ “Стопанство”, С., 96г., с.101

21. Закон за туризма - ДВ, бр. 56 от 7 юни 2002 г.

22. www.google.com

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Не съдържа таблици.

Включената информация е от 2007 г.

 

Ключови думи:

маркетингова стратегия, еко и био интегриран туристически продукт, туристическа индустрия на България, алтернативни форми на туризъм, развитие на туризма, маркетингови изследвания и оценки[1] По данни на Световната организация по туризъм за 2005 и 2006 година.


Търси за: маркетингова стратегия | туристическа индустрия България | алтернативни форми туризъм | развитие туризма | маркетингови изследвания оценки

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker