Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


 

Дипломна работа

Туризъм – географска характеристика

 

2008 г.


Съдържание

 

УВОД.. 4

РАЗДЕЛ І 7

РЕЛЕФ.. 7

І. Същност, характеристика и особености на релефа. 7

ІІ. Главни морфоструктури. 8

ІІІ. Общи черти на съвременния релеф. 10

ІV. Геоморфоложки области. 10

V. Морфогравски лик на България. 14

РАЗДЕЛ ІІ 22

КЛИМАТИЧНИ РЕСУРСИ.. 22

І. Обща характеристика на климатичните ресурси . 22

ІІ. Основни климатообразуващи фактори. 24

ІІІ. Климатични елементи. 25

ІV. Физико-климатична зоналност на България. 29

V. Климатични области. 30

VІ. Комплексна оценка на климатичните ресурси. 33

РАЗДЕЛ ІІІ 34

ВОДНИ РЕСУРСИ.. 34

І. Обща характеристика на водните ресурси. 34

ІІ. Подпочвени води. 35

ІІІ. Речни води. 37

ІV. Балнеолечебни води. 40

V. Комплексна оценка на водните ресурси. 42

РАЗДЕЛ ІV.. 44

ПОЧВИ.. 44

І. Обща характеристика. 44

ІІ. Типове почви в България – особености и разпространение. 44

РАЗДЕЛ V.. 46

РАСТИТЕЛНОСТ. 46

І. Обща характеристика. 46

ІІ. Основни типове растителност в България. 47

ІІІ. Комплексна оценка на растителността. 48

РАЗДЕЛ VІ 49

ИНТЕГРАЛНА ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИЯ РЕКРЕАЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ В БЪЛГАРИЯ.. 49

РАЗДЕЛ VІІ 53

ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ   53

І. Защитени природни обекти. 53

ІІ. Отрицателни последици за природата от туризма. 56

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 59

ЛИТЕРАТУРА.. 60

 


УВОД

 

Природните ресурси са съществена част от природната среда, която от определено равнище на развитието на производителните сили и на изучеността на ресурсите може да участва в материалната дейност за удовлетворяване на материалните и културните потребности на обществото. Природните ресурси се отличават с голямо разнообразие и различен териториален обхват. Затова учените са разработили редица класификации, които улесняват тяхното изучаване и рационалното им използване. Природните ресурси са тясно свързани със стопанската дейност на човека. Те са основа за развитието на туризма.

Природните ресурси са обекти и явления от заобикалящата ни природна среда. Възприятието на външния вид на природата се нарича пейзаж. В него тя участва само с тези свои черти, които се поддават на визуално наблюдение – най-вече това са земеповърхни форми, растителност и водни обекти. Освен повърхнината, растителността и водите много важна роля за повечето видове туризъм има климатът и особено онези негови показатели, които имат отношение към психо-физическото състояние на човека, т.нар. биоклимат. Колкото пейзажът на областта е по-разнообразен, а климатът по-комфортен, толкова качествата й за отдих и туризъм са по-ценни.

...........................................................................

РАЗДЕЛ І

РЕЛЕФ

І. Същност, характеристика и особености на релефа.

Релефът е един от най-съществените компоненти на туристическата среда. Известно е голямото му влияние за разпространението на слънчевата радиация, на топлинния баланс, на влажността на въздуха и на почвата, видовото разнообразие на растителния и животинския свят, върху генезиса и режима на повърхностния отток, подземните води, върху протичането на ерозията.

...........................................

 

V. Морфогравски лик на България.

В най-северните части на страната се разпростира Дунавската хълмиста равнина. На север тя се ограничава от  река Дунав, а на юг достига до най-северните предбалкански гънки на Стара планина. Дължината е около 500 км, ширината й се колебае от 40 до 60 км в западната част и около 120 км в източната част.

Дунавската хълмиста равнина завършва към река Дунав с висок и стръмен бряг, който на места достига  около 150 метра. Той е много живописен и ярко се откроява на фона на разположената на север Долнодунавска низина. По него са попълзяли лозя и акациеви насаждения. Само тук там между реката и брега се простират алувиални низини.

Дунавската хълмиста равнина се дели на три части. Западната й част се простира на изток до долината на р. Вит. Тук реките текат в североизточна посока и са всечени на дълбочина до 100 метра. Характерна е подчертаната долинна асиметрия.

...........................................................

РАЗДЕЛ ІІІ

ВОДНИ РЕСУРСИ

 

ІV. Балнеолечебни води.

1. Термоминерални ресурси. Това са води с различна температура, извиращи от различна дълбочина и с различна минерализация. България е богата на минерални води. У нас има общо 525 находища с над 1600 минерални извора. В зависимост от температурата минералните извори биват: студени (под 37 градуса), топли (до 60 градуса) и горещи (над 60 градуса). От тях ¾ са топли или горещи (37 – 100 градуса), а повечето от останалите имат хипотермична вода (ниска температура). Най-горещи са минералните води на Сапарева баня (101 градуса). 

......................................................

РАЗДЕЛ VІ

ИНТЕГРАЛНА ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИЯ РЕКРЕАЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ В БЪЛГАРИЯ

 

Наред с детайлната оценка по компоненти на природните дадености както от гледна точка на “консуматора”, така и от гледна точка на организатора е нужна преди всичко комплексна оценка на изброените основни компоненти на природната среда. Те въздействат почти винаги заедно, макар и в различни пропорции и с различен рекреативен ефект. Докато въздействието на релефа е сравнително постоянно, то останалите компоненти, особено климатът и водите, показват големи сезонни и денонощни колебания в своята курортно-туристическа използваемост. Това подсказва, че природната среда и като пейзаж, и като възможност за рекреация е в непрекъсната динамика. Курортно-туристическите ресурси са динамично образувание, подчинено на закономерности, които отлично трябва да се познават от специалистите по отдиха и туризма.

....................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Природните ресурси са основната предпоставка за развитието на туризма. Вследствие на обществените нужди за отдих и туризъм те се превръщат в предмет на потребление като изходен материал за курортно-туристически услуги. Те са многокомпонентни ресурси, чието значение в съвременното общество непрекъснато нараства, защото човек все по-силно изпитва нужда от разтоварване и възстановяване.

Рекреацията изисква все повече площи от поземления фонд. Настина доста терени, пригодни за рекреация, не могат да се използват в стопанството (например някои планински райони), но масовата рекреация сама може да създаде условия за отрицателни въздействия върху природата и нейните ресурси. Използването на природните ресурси е тясно свързано с опазването на околната среда. Необходимо е правилно да се отчитат нуждите от рекреация и последиците от развитието й при оценката на природния потенциал на дадената територия.

................................................................

ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Доц. д-р Хр. Каракашев, ст.н.с.І ст. д-р Д. Дончев,

2.      Физическа и социално-икономическа география на България.

3.      Х. Тишков, Климатът на курортите в България.

4.      Л. Динев, Б. Николов, В. Петров, България – страна

5.      на туризма.

6.      Проф. Е. Лозанов, лекции на студентите от УНСС.

7.      География за 10 клас.

8.      В. Жечев, Д. Стоилов, Туристическо природоползване и екологичен туризъм.

9.      Х. Тишков, Г. Калайджиев, Рекреационни туристически ресурси.

............................................

Темата е изготвена 2008 г.

 

Ключови думи:

 

туризъм – географска характеристика, релеф, морфоструктура, климатични ресурси и области, подпочвени и балнеолечебни води, природен рекреационен потенциал, природа

 

 

 


Търси за: туризъм географска характеристика | релеф | климатични ресурси области | природа

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker