Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

 

КУРСОВ ПРОЕКТ

 

на тема:

 

 

СЪПОСТАВКА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И ОБЛАСТ СМОЛЯН, ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН

 

 

Велико Търново

2010г.

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 3

1. Описание на факторите и условията за развитие на туризма в Южен централен регион  3

1.1. Географско положение. 3

1.2. Териториална структура. 4

1.3. Екологични фактори. 7

1.4. Социално – икономически фактори. 11

2. Туристически ресурси. 24

2.1. Природни ресурси. 25

2.2. Антропогенни ресурси. 40

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 47

Източници на информация. 51


УВОД

           

В началото на 21 – ви век туризмът е водеща индустрия в много страни и се налага като най – бързо развиващ се икономически сектор по отношение на валутни приходи и разкриване на нови работни места. Нарастващото значение на туристическата дейност за човечеството и разпространението й във всички кътчета на нашата планета пораждат редица предизвикателства пред съвременното общество.

            Благодарение на природното и историческо разнообразие в рамките на едно сравнително ограничено пространство, България има значителен потенциал за развитие на туризма. Всяка една област в страната притежава част от този потенциал.

            Този проект се базира върху Стратегиите за развитие на туризма на областите Пловдив и Смолян, за да се установи кои са техните силни и слаби страни, в коя област туризмът е по – развит и кои са приоритетите и целите на двете области, чиято реализация ще доведе до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности.

            …………………………………………….

 

            Представената синтезирана картина на двете области съдържа плюсове и минуси, позволяващи формулирането на следната диагноза:

И двете области имат възможност за едно по – задълбочено развитие на туризма, но като цяло област Пловдив е по – силно развитата.

 

За да се превърнат уникалните дадености на област Пловдив и област Смолян в атрактивни и проспериращи зони, областите трябва да изпълнят следните мерки и приоритети:

 

Област Пловдив

v  Разработване на интегрирани туристически продукти.

v  Разработване на нови туристически коридори, кръгове и атракции.

v  Разработване на допълнителни и съпътстващи туристически продукти.

v  Повишаване качеството на туристическите продукти

v  По-активно използване на възможностите на интернет като канал за дистрибуция на туристическите продукти.

v  Развиване на мрежи от туроператорски агенции с участието на агенции от Пловдив, страната и чужбина.

v  По-значимо присъствие на представители на туризма в националните и международните туристически форуми и организации.

v  Популяризиране на Пловдив като туристически център и хъб сред дистрибуторите на туристическия продукт – туроператори, издатели на туристически гидове, туристически борси, национални и международни асоциации на туристически агенции, посолства на България в чужбина и на чужди страни у нас, културни институти е т.н.

………………………………………………….

 

Област Смолян

v                     Доизграждане на КТК „Пампорово”.

v                     Междуобщински мероприятия и трансгранично сътрудничество.

v                     Развитие и изграждане на мрежата от вторични общински центрове, като опорни пунктове за развитие на летния туризъм.

v                     Обновяване на съществуващата спортна база.

v                     Изграждане на ваканционни селища.

v                     Проучване и социализация на крепостите край Смолян, с. Подвис, с. Широка Лъка и с. Кошница.

v                     Поставяне на указателни табели, обозначаващи културните паметници.

v                     Разкриване на специалности с туристическо направление във висшите учебни заведения в Смолян.

v                     Създаване „Колеж по туризъм” – покриващ всички аспекти на планинския туризъм.

………………………………………………..

 

Източници на информация

 

1.     Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2009 – 2013г.

2.     Стратегия за развитие на област Смолян 2005 – 2015г.

3.     Общински план за развитие на община Смолян 2007 – 2013г.

4.     Стратегия и план за развитие на туризма в община Пловдив 2009 – 2013г.

5.     Стратегия за развитие на област Пловдив 2005 – 2015г.

6.     Общински план за развитие на община Калояново 2007 – 2013г.

7.     Общинска програма за опазване на околната среда в община Лъки 2009 – 2013г.

8.     http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19

9.     http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=8

10. http://landmarks.ehhaa.com/bg/view/province/5/1.html

11. http://www.plovdiv-tour.info/pages/plovdiv-area

12. http://www.smolyan.bg/

13. http://www.tourismplovdiv.org/?act=

14. http://www.hisarbg.com/catalog/landmark.aspx

15. http://bg.wikipedia.org/wiki/Община_Смолян

16. http://bg.wikipedia.org/wiki/Смолян

17. http://bg.wikipedia.org/wiki/Област_Пловдив

18. http://www.pd.e-gov.bg/index.php

19. http://www.region-smolyan.org/

20. http://www.plovdiv.bg/

 

 

 

Темата е разработена 2010 г.

Съдържа множество таблици.

Най – новата информация е от 2009 г.

 

Ключови думи:

туристически ресурси, географско положение, териториална структура, социално – икономически фактори, значение на туристическата индустрия, план за развитие на общините, програма за опазване на околната среда


Търси за: туристически ресурси | географско положение | териториална структура | социално икономически фактори | значение туристическата индустрия | план развитие общините | програма опазване околната среда

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker