Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Управленски решения

Съдържание

 1.  Същност и видове

 1.  Процес на вземане на решение
 2.  Установяване на проблема
 3.  Формиране на алтернативи
 4.  Оценка и избор на алтернатива
 5.  Изпълнение на решението
 6.  Контрол на изпълнението

 1.  Начини на вземане на решение
 2.  Индивидуално вземане на решение
 3.  Колективно вземане на решение
 4.  Предимства и недостатъци на индивидуалното и колективното вземане на решение

 1.  Оценка на резултатите

....................

Управленското решение трябва да отразява интересите на цялата система, която се управлява, да бъде съгласувано, да бъде ясно формулирано, обосновано и конкретно Това означава в него да бъдат посочени мястото, времето и начинът на изпълнението му, както и изпълнителите му. То трябва да отговаря и на някои други, не по-малко важни изисквания и следва да бъде взето на необходимото равнище на управление. Също така е важно то да бъде взето навреме, тъй като ефективно е само своевременно взетото решение.

Друго съществено изискване е управленското решение да бъде осигурено с необходимите материални, трудови, финансови и информационни ресурси, като се контролира процесът на неговото провеждане.

....................

Съществува един лесен начин за установяване на проблема, а именно наличието на предупредителни сигнали. Не рядко обаче такива сигнали са трудно забележими поради редица причини. В съвременните условия на пазарна икономика, динамичност и сложност на средата, се налага колкото е възможно по-бързо да се реагира, а за това е нужно и по-бързо да се реагира на проблема. Това става чрез анализ на вътрешната и външна среда на фирмата и тяхното взаимодействие. Анализът помага не само за разкриване на проблема, а и на възможностите, състоящи се в неусвоен потенциал. След разкриване на проблема започва да се търси основанието за неговото възникване, търсят се факторите причинители. На този етап се прави оглеждане и установяване на принципната структура на проблема. Формира се субективна представа за настъпилите изменения. Анализират се причинно-следствените връзки, формирали това изменение. Осъзнаването на проблема става след постъпване на определен вид информация, а именно идентификация на симптомите.

....................

Моделът е едно символично представяне на изследваната ситуация. Той е структурно-логически метод и служи за описание, разбиране и определя характеристиките на различните варианти. Моделирането е възможно благодарение на достатъчно количествена и качествена информация относно ситуацията, без която е трудно определянето на вероятните последствия. Но избирането на способ за определяне на последствията зависи от типа на проблема, който трябва да се реши.

При добре структурираните проблеми, при които зависимостта и връзките могат да се изяснят много добре и дори да получат числени показатели, се използват математически модели и методи (линейно и нелинейно програмиране, теория на игрите и други). При неструктурираните проблеми, тези, които са описани само с най-важните показатели, се използват евристични методи.

........................

Използвана литература (5 източника)

Цитати под линия.

Темата е изготвена 04.2003г.


Търси за: процес вземане решение | контрол | начини вземане решение

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker