Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


Реферат

СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА КОНТРОЛА КАТО ФУНКЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Откъси:

.......................

Контролът, като явление, възниква и се развива с възникването и развитието на човешкото общество. Той е в тясна, непосредствена връзка с добиването и потреблението на продукти за прехрана, с използването на първобитнообщинната собственост. Контролът се заражда като обществена потребност, отстояваща интересите на тези първоначални форми на възникващото човешко общество. Извън това общество, извън отношенията в него той не може да съществува, не може да се прояви неговата иманентна същност и да се реализира съдържанието му. Ето защо всяка промяна в развитието на обществено- политическите формации, съответства на адекватни промени в контролната дейност, което показва, че тя е явление с подчертан исторически характер. В зависимост от промените, които настъпват в начина на производство, се променя и развива формата на собственост и социалната среда като цяло. Тя се проявява като филтър на предстоящите, развиващите се и настъпили социално- икономически явления и процеси. Като чисто човешка дейност, той има и определено предназначение - да „улавя", да ограничава негативните явления и процеси, като по този начин запазва равновесието в обществото, в отделните предприятия и общности, осигурява взаимодействието между тях и просперитета в развитието им. Всичко това показва, че контролът е човешки феномен с ярко подчертан социален характер.

..........................

В зависимост от принадлежността на контролните органи контролът бива вътрешен и външен. Проф. Ат. Атанасов разглежда тези видове контрол в зависимост от отношението между субекта и обекта. Подобен критерий е доста условен, тъй като трудно може да се определи границата за близост или отдалеченост на тези отношения.

Вътрешният контрол се извършва от органи, които се намират в трудовоправни отношения с обектите на контрол. Такива могат да бъдат както отделни специалисти и ръководители, така и структури и лица, упражняващи контролни функции в рамките на обекта. Този контрол обхваща само явления и процеси, които се развиват в рамките на конкретния обект.

............................

Според предназначението си контролът бива за законосъобразност и целесъобразност. Това са често използвани видове контрол. Всяко явление и процес се подлагат на проверка за спазването на законността и целесъобразността. Чрез тези видове контрол се постига защита на законността в страната, но в тясна връзка с икономическата и социалната изгода от отделните действия. Те се намират в тясна връзка помежду си. Резултатът от тяхната практическа реализация може да намери израз в различни варианти. Явленията могат да бъдат:

.........................

Използвана литература (3 източника)

Темата е изготвена 05.2003г


Търси за: същност възникаване | поле реализация | видове контрол

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker