Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


Есе

На тема:

Анализ на състоянието на предприемаческия морал, етика, ценностна система и фирмена култура.

Съдържание:

1.Обща характеристика на проблема.

2.Еволюция на мениджмънта и представите за предприемаческа култура и морал.

3. Влияние на параметрите.

4. Концептуални модели на управлението.

Откъси:

.............................

Резюме

Том Питърс и Робърт Уотърман в книгата си „В търсене на съвършенство във фирмената култура", твърдят, че не съществува една „правилна култура", т.е. някакъв определен комплект от характеристики, който, ако развиваме, ще получим нужната организационна култура. Но въпреки едно такова мнение, което предупреждава за относителността на всяко едно ценностно разбиране, навярно може да се каже следното:

Там, където съществува силна култура, нараства постоянството в поведението на сътрудниците. В този смисъл изчезва необходимостта от много писани правила и процедури, т.е. силната култура се явява като заместител на формализацията. Накратко казано, там, където има силна култура, тя действа като самостоятелен фактор за мотивация и повишаване на равнището на ефективност на организацията.

Една от ключовите характеристики на еволюцията на мениджмънта в края на ХХ-ти век е нарастващото внимание към ориентираната към знанията фирмена култура. При такава култура, центърът на вниманието е върху познанието като основно средство за растеж. Това преместване на фокуса е резултат на множеството недостатъци на класическите подходи в мениджмънта в условията на съвременната глобализирана, динамична и неопределена бизнес среда.

Отчитането на психологическите аспекти на предприемачеството в най-голяма степен доближава всеки бизнес до неговите оптимални параметри и възможности, тъй като те анализират ефективните пътища, по които да протича човешката дейност в съвременната организация и повишаването на нейната производителност; тактиките на взаимодействие между хората в процеса на труда за постигане на поставените цели и влиянието на отделните елементи от управленския процес върху личността, групата или цялостната организация и т.н.

Концептуалните модели на управление са зависимост от това как отделните култури поставят в центъра на своите ценностни системи индивида или общността, бързият успех, максималната печалба, далечната перспектива, социалното съгласие и т.н. Например в Америка 50 % повече, отколкото във Великобритания и Япония, са хората, които смятат, че усилената работа води до успех. Затова и там опитът да се започне собствен бизнес, дори и да завърши с провал, се смята за белег на добър служител, с възможности, който работи усърдно, проявява творчество, поема рискове и е наясно с механизмите, които движат света.

....................................

Фирмената култура не може да бъде описвана чрез някакви твърди и нединамични термини и вкарвана в „закостенели" правила и негъвкави схеми. Всяка от горните характеристики съществува в множество степени на обогатяване от равнище на слабо присъствие до равнище на изключително силно присъствие. Оттук идва и разбирането за т.нар. силна и слаба култура.

Под силна организационна култура разбираме такава, при която ключовите ценности присъстват по един активен начин сред мнозинството от сътрудниците на организацията. Съответно там, където тези ценности не се разграничават от мнозинството сътрудници на организацията, може да говорим за слаба култура. Съществува и антикултура, т.е. присъствие на ключови ценности с обратен знак, например вместо управленска поддръжка осъществяване на управленско противодействие и т.н. Организации, където възникват елементи на антикултура в условията на силна конкурентна среда, са обречени или на загиване, или на оцеляване с минимален шанс за развитие.

Там, където съществува силна култура, нараства постоянството в поведението на сътрудниците. В този смисъл изчезва необходимостта от много писани правила и процедури, т.е. силната култура се явява като заместител на формализацията. Накратко казано, там, където има силна култура, тя действа като самостоятелен фактор за мотивация и повишаване на равнището на ефективност на организацията.

.................................

Използвана литература (7 източника).

Темата е изготвена 03.2003г.


Търси за:

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker