Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


Курсова работа

Анализ и оценка на организационната структура за управление на лечебно заведение

Съдържание:

1.История и характеристика на здравните заведения

2.Структура и организация на АГ болниците

3.Взаимовръзка между структурните звена и персонала

4. Насоки и предложения за усъвършенстване структурата на управление на АГ болниците.

5.Интервю

Резюме

Здравеопазването е неразделна част от обществено-политическия и социално-икономическия живот във всяка една страна. То се влияе и се моделира непосредствено от всички сектори на социологическата структура на обществото и затова неговият характер съответства на особеностите в цялостното развитие на това общество. Самото здравеопазване може да се разглежда като сложна система със свои подсистеми и вътрешносистемни взаимоотношения, за чието правилно функциониране се грижи управляващият системата - директор.

В центъра на здравеопазването стои здравната служба, която представлява система от здравни заведения и здравни органи, които са създадени с цел удовлетворяване на потребностите на населението от медицинска помощ. Здравната служба се явява медицинският компонент в здравеопазната система. Структурата й се изгражда от здравните заведения и здравните органи. Видовете здравни заведения са специфични за всяка една страна и тя сама си изгражда тази система, взависимост от медицинските нужди, които има населението. В България в Номенклатурата на здравните заведения са включени 82 вида лечебни заведения. Основно здравните заведения са:

  1.  Лечебно-профилактични
  2.  Здравни заведения за опазване здравето на майката и детето
  3.  Здравни заведения за опазване здравето на общественото здраве
  4.  Санаторно-курортни и лечебно-оздравителни заведения
  5.  Институти
  6.  Други заведения в системата на здравеопазването

За нас като обект на изследване от най-голямо значение са лечебно-профилактичните здравни заведения(и тяхното управление), които се делят на 1. Амбулаторно-поликлинични; 2. Болнични; 3.Диспансери. При това изследване вниманието ни ще бъде насочено към болничните заведения и по-специално на АГ болниците, които са към групата на специализираните стационари.

Ще направим кратък исторически преглед на развитието на болничната помощ. Стационарната (болнична) помощ е възникнала още в далечни времена. Организацията и характерът й са се изменяли взависимост от икономическата и политическата струкутра на обществото, от степента на развитие на медицината, от техническия прогрес, от здравните потребности на обществото…Могат да се отделят пет етапа в развитието на болничните стационари. За нас те не са толкова важни, колкото важно е да се отбележи, че развитието на медицината датира от VI век пр.н.е.

Темата е изготвена 12.2003г.

Използвана литература (4 източника)


Търси за: здравен мениджмънт | болници | здравна каса | управление здравно профилактични заведения | анализ оценка лечебно заведение

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker