Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

ТЕСТ №1

1. В зависимост от средата, в която се осъществява управлението може да се разглежда по отношение на:

А/ неживата природа

Б/ живата природа /биологичното разнообразие/

В/ технико техническите системи

Г/ социални системи

Д/ околна среда

2. Разнообразието по отношение същностната характеристика на мениджмънта може да бъде сведено до:

а/ система от функции, които се изпълняват от дадена организация

б/ съвкупност от управленчески дейности в условията на пазарното стопанство

в/ управление  на самостоятелни направления на човешката дейност

г/ група от управляващи, които имат необходимата компетентност и властнически правомощия да вземат независими управленчески решения

д/ съвкупност от знания и умения, които дават на хората да извършват управленческия процес

е/ учебна дисциплина

3. Според месторазположението на управленческите органи на йерархическата стълбица и съдържанието си управлението бива:

а/ висше

б/ средно

в/ оперативно

4. На базата на какви подходи може да се разглежда управлението

а/ функционален

б/ кибернетичен

5. Развитието на управленческата наука минава през  следните школи

а/ школа на научно управление

б/ класическа школа

в/ движение Човешки отношения

г/ поведенческа школа

д/ количествена школа

 

ТЕСТ № 2

 1.  Управленчески функции, които изпълнява мениджъра се  

А/ целеполагане

Б/ ръководене

В/ планиране

Г/  организиране

Е/ контролиране

 1.  При взаимодействието на мениджъра с информация той изпълнява следните роли:

А/ наблюдател

Б/ разпределител

В/ говорител

 1.  Роли свързани  с осъществяване на междуперсоналните отношения

А/ репрезентант

Б/ лидер

В/ координатор

 1.  Роли свързани с процеса на вземане на решения

А/ разпределител на ресурси

Б/ инициатор на промени

В/ арбитър

 1.  Съществуват следните видове стил на ръководене

А/ авторитарен

Б/ демократичен

В/ либерален

Г/ ситуационен

 1.  Демократичния стил може да съществува под следните форми

А/ консултативна

Б/ партиципативна

ТЕСТ №3

 1.  Кои са по-важните характеристики  на управленският подход

А/ обективна необходимост

Б/ абстрактност

В/ всеобхватност

Г/ относително постоянство

д/ системност

 1.  Програмно-целевият подход се състои от

А/ цели

Б/ програма

В/ програмно-целева структура

 1.  Управленческите принципи се делят на

А/ общи

Б/ частни

 1.  Методите на управление зависят от

А/ състоянието на управляващия субект

Б/ характеристиките на обекта на управление

В/ средата , при която се осъществява въздействие

 1.  Според тяхното съдържание методите на управление биват

А/ административни

Б/ икономически

В/ социално-психологически

ТЕСТ№4

 1.  Кои условия следва да са на лице, за да се пристъпи към изработване на управленчески решения

А/ да е на лице проблем-и, които определят т. Нар. Проблемна ситуация

Б/ да съществува вариантност /алтернативност/ в изходите от ситуацията

В/ да съществува лице / управленски орган/, което да има право да взема управленчески решения

В/ да е изградена система от критерии въз основа, на които да се избере оптималния вариант

Г/ да се създадат необходимите условия за реализиране на управленческите решения

 1.  Кои становища изразяват същността на управленското решение

А/ управленско решение е вид дейност, която се осъществява в управленската система и се свързва с подготовка и избор на даден вариант на развитие

Б/ управленското решение е акт на избор на вариант за постигане  на целите

В/ управленското решение се разглежда като роля на мениджърите, т. К. Се смята,   че те са хора, които непрекъснато вземат решение

Г/ управленското решение е форма на въздействие от страна на обекта на управление върху управляващия обект

Д/ от гледна точка на общата теория на системите управленските решения се свързват с предоставяне на необходимата информация за намаляване ентропията на системата

Е/ управленското решение е обединител чрез който се съгласуват лични, групови и интересите на цялата организация

Ж/ управленското решение е крайния резултат от управленския процес

 1.  Според проблемите, за които се отнасят управленските решения  биват

А/ програмирани

Б/ не програмирани

 1.  Кои са етапите на процеса на изработване на управленските решения

А/ идентифициране на проблема

Б/ генериране на варианти за решение

В/ избор на оптимален вариант

Г/ реализация на решението

Д/ оценка на резултатите

 1.  Кои са основните групи методи  за изработване на управленчески решения

А/ количествени

Б/ евристични

 1.  Според степента на значимост управленческите решения са

А/ стратегически

Б/ тактически

ТЕСТ№5

 1.  Кои са основните елементи които планирането включва

А/ цели

Б/ действия

В/ ресурси

Г начин на изпълнение

 1.  Кои са основните принципи, които трябва да се спазват при планирането

А/ принцип на участието на всички

Б/ принцип на непрекъснатостта

В/ принцип на единното организационно цяло

Г/ принцип на мобилност

Д/ принципна оптималност

 1.  В зависимост от срока на изпълнение плановете са

А/ дългосрочни

Б/ средносрочни

В/ краткосрочни

 1.  На какви изисквания следва да отговаря бизнеспланът

А/ реално и всестранно да отразява състоянието  на организацията и възможностите и за постигане на реалните цели

Б/ да очертае вярната посока на развитие

В/ да конкретизира реалните заплахи, които могат да провалят неговото изпълнение

Г/ да отразят взаимозависимостта производител-потребител

Д/ да отчита силните и слабите страни на конкурентите

Е/ да отразява тенденцията на ограниченост на ресурсите

Ж/ да съдейства за привличането на инвеститори

З/ да отразява стратегията на развитие

 1.  Кои са основните моменти на стратегическото планиране

А/ определяне мисията на организацията

Б/ формиране  на стратегически  цели на организацията

В/ анализ и оценка на външната среда на организацията

Г/ определяне на силните и сабите страни на организацията

Д/ изучаване на стратегическите алтернативи

Е/ избор на стратегии

Ж/ реализация на стратегията

З/ оценка на стратегията

ТЕСТ№6

 1.  Организирането като управленска функция се разглежда от различни аспекти

А/ системен

Б/ функционален

 1.  Въз основа на кои основни моменти се реализира организирането

А/ специализация на длъжностните

Б/ делегиране на пълномощия на длъжностите

В/ основи на разпределението на длъжностите по отдели

Г/ определяне размера на конкретните отдели

 1.  Кои са концепциите за предоставяне на пълномощията

А/ класическа

Б/ съвременна

 1.  Под какви видове се проявяват пълномощията

А/ линейни

Б/ функционални

В/ щабни

 1.  Кои са правилата на организационно структуриране

А/ правило за разделение и специализация на труда

Б/ правило за балансираност между централизма и децентрализма в управлението

В/ правило за максимално опростяване на елементите на организация

Г/ правило за ефективно набиране и подбор на персонала

Д/ правило за балансираност между относителна стабилност и мобилност на конкретните отдели

Е/ правило за делегиране на права и задължения

Ж/ правило за съответствие между правата , задължения и зоните на отговорността

З/ правило за превръщане на мениджърите в лидери

И/ правило за отказване от класическите организационно-управленчески структури

К/ правило за контрол върху дейността като се създават условия контролът да прерасне в самоконтрол и във взаимен контрол

Л/ правило за избягване на противодействията между управляващите и подчинените

М/ правило на съответствието,  съгласно което обемът на пълномощията трябва да съответства на делегираните отговорности

Н/ правило за организационната единица

О/ правило за степенуване на задълженията

ТЕСТ №7

 1.  В какво се изразява взаимообусловеността зависимост между понятията структура и система

А/ извън системата структурата не може да съществува

Б/  структурата е характеристика на системата

В/ всяка организация представлява система, която притежава свои особености

Г/ структурата определя границите и устойчивостта на системата

Д/ една съвкупност става система когато е хомогенна

Е/ отделните обекти на тази съвкупност стават елементи на системата, когато те са систематизирани по определен критерий

Ж/ структурата определя отношенията на подчинеността и съподчинеността в хода на управленческия процес

З/ всяка организация има система за управление, която се състои от управляваща и управлявана подсистема

2.Кои са принципите които се спазват при делегирането на властта

а/ принцип на делегиране на база очакваните резултати

б/ принцип на функционалната определеност

в/линеен принцип

г/принцип на равнищата на пълномощията

е/ принцип на единоначалието

ж/ принцип на безусловната отговорност

з/ принцип на съответствие на пълномощията и отговорността

 1.  Кои са класическите организационно-управленчески структури

А/ линейна

Б/ функционална

В/ линейно-функционална

Г/ линейно-щабна

 1.  От какво зависи управленската технология

А/ конкретни особености на управленските процеси

Б/ състояние и взаимодействие между елементите изграждащи организацията

В/ среда в която функционира

Д/ състояние на конкретните изпълнители

Е/ връзки в рамките на управленческите органи и между тях

Ж/ йерархическата стълбица

 1.  Кои принципи следва да се спазват при  проектирането и изграждането на управленческа технология

А/ особеностите произтичат от особеностите на управленския процес

Б/ принцип на ефективното използване на ресурсите

В/ принцип на рационалното информационно осигуряване на управленческите процеси

Г/ принцип на единното организационно цяло

Д/ принцип на съответствието

Е/ принцип на системност

Ж/ принцип на съответвието между централизма и де централизма

З/ принцип на специализация

И/ принцип на мобилност

К/ принцип на икономия на време

Л/ принцип на комплексност

 1.  Кои са основните етапи при изработването на управленческа технология

А/ точно определяне съдържанието и параметрите на управленческия процес

Б/ разчленяване на управленския процес на отделни управленски операции

В/ посочване на комуникациите между отделните взаимосвързани операции

Г/ разработване на логическа схема за анализ и оценка на технологическите документи които биха могли да намерят приложение в организацията

Д/ реализация на управленската технология

Е/ контрол върху резултатите вследствие на нейното използване

Ж/ разкривяване на възможностите за осъществяване на управленческата технология

Тест №8

1.Кога за първи път се използва понятието ”устойчиво развитие”

а/на 42 сесия на ООН през есента на 1987 г.

2.Какво е необходимо при изследване устойчивостта на дадена система.

А/да се определят елементите, които изграждат съответната система и взаимовръзките между тях.

Б/да се определят и изследват факторите, които действат за постигане на устойчивост в дадена система, както и тези , които водят до нарушаване на устойчивостта

В/да се уточнят критериите за устойчивост.

Г/да се изгради методика за оценка на устойчивостта на системата

Д/да се знаят ограничителните условия, които ще регламентират границите на протичане на процеса

Е/да се изследват връзките между устойчивост -вариантност , устойчиво-равновесие

 

3.Кои са основните моменти при изясняването на устойчивото развитие.

А/удовлетворяване на разумните потребности на хората, като се изхожда не само от настоящето, но и от бъдещето

Б/демографското развитие да е в синхрон с изменящия се продуктивен потенциал на екосистемата

В/цялостното развитие трябва да бъде в предварително зададени граници /икономически, екологически, социални/

Г/земеделието следва да се развива на прилично равнище, земята да не се изтощава над определено ниво

Д/провеждане на оздравителни мероприятия по околната среда

Е/търсене на нови решения енергодобива и в строителството

Ж/усъвършенстване на разпределителната система, като се изхожда от настоящи и бъдещи позиции

З/съчетаване на сегашни и бъдещи интереси

4.Кои са принципите на Устойчивото развитие

ь/взаимна обвързаност между икономика, екология  и социална политика

б/цялостно решаване на проблемите по веригата глобално-частно

в/ангажиране на всички във връзка с решаване на проблемите

г/прозрачност на информацията по конкретните проблеми

д/изясняване на доктрината “Устойчиво развитие “

е/недопускане на тази доктрина да са използва за реализиране на дребни държавни политически цели

ж/липса на противопоставяне между дейността на хората и околната среда

з/недопускане на диктат на един спрямо друг на различни равнища-глобално, локално

и/отчитане на конкретните особености в съответните области -потребление,култура,производство.

К/удовлетворяване на разумните потребности  във връзка с неизбежната промяна от консуматорския начин на живот към природно съобразен.

     

#############################################################################

Друг тест

Тест 1

 1.  Под понятието “организация” най-често се разбира:
  •  ред, подреденост, систематизираност на нещо материално или духовно;
  •  нещо, което е противоположно на хаоса, дезорганизацията, безпорядъка;
  •  дейността по създаване на подреденост;
  •  някакво обединение, институция, учреждение;
 2.  Пред организациите стоят следните основни цели:
  •  Провеждане на собствена технологическа, производствена, инвестиционна, социална, иновационна и пазарна политика;
  •  Изграждане на хомогенен състав на организацията и по-добро затваряне на технологичния цикъл;
  •  Осигуряване на конкурентноспособност на произведения продукт или услуга;
  •  Подобряване на крайните резултати и засилване на заинтересоваността на целия персонал;
 3.  Влиянието на външната среда върху дейността на организацията се изразява чрез сладните фактори с пряко действие:
  •  Клиенти;
  •  Конкуренти;
  •  Доставчици;
  •  Човешки ресурси;
 4.  Организациите доставчици на ресурси могат да окажат влияние върху организациите потребители на ресурси посредством:
  •  Количеството на доставените ресурси;
  •  Качеството на доставените ресурси;
  •  Цената, по която се продават ресурсите;
  •  Срока на доставката;
 5.  Основните изисквания за рационално поведение на организацията могат да се сведат до следното:
  •  Ориентация към потребителя;
  •  Непрекъснато действие;
  •  Самостоятелност и предприемчивост;
  •  Подобряване дисциплината на труда;
  •  Формиране на ефективна организационна структура;
  •  Повишаване производителността на труда чрез максимално използване ценностите на човешкия фактор;

Отговорете с “да” или “не” в зависимост от това, дали следните твърдения са верни или грешни.

 1.  Организациите са сложни социални системи - ДА
 2.  Важно изискване за ефективно функциониране на организацията е нейните елементи да се намират в състояние на хомеостазис. - Да
 3.  Конкурентите на една организация могат да бъдат групови и междугрупови. - НЕ
 4.  Елементите, които изграждат вътрешноорганизационната среда, са : цели, задачи, технология, персонал, структура. -  ДА
 5.  Под структура се разбира качествено определен и относително устойчив ред на вътрешните връзки между елементите на системата. - ДА

Тест 2

 1.  Кои мотивационни модели познавате?
  •  модел на икономическата рационалност;
  •  модел на социалните човешки отношения;
  •  японски мотивационен модел;
  •  модел на самообновяването;
  •  модел на комплексния човек;
 2.  Мотивационните теории се разделят на следните основни групи:
  •  теории на съдържанието;
  •  теории на процеса;
 3.  Теорията на очакването на Виктор Врум се отнасят към:
  •  процесните мотивационни теории;
 4.  Кои са мотивационните методи?
  •  използване на парите като възнаграждение и стимул;
  •  налагане на изисквания;
  •  развитие на съпричастност;
  •  мотивиране чрез самата работа;
  •  упражняване на ръководство;
  •  изграждане на екип;
  •  обучение и развитие на хората;
  •  елиминиране на отрицателните страни;

Отговорете с “да” или “не” в зависимост от това, дали следните твърдения са верни или грешни.

 1.  Мотивацията е стимулът, силата, която кара хората да постъпват по определен начин, за да постигнат своите цели. - ДА
 2.  При мотивационния модел на икономическата рационалност хората са мотивирани от парите. - ДА
 3.  Теорията за йерархията  на потребностите е създадена от Фр. Херцбърг. - НЕ (Маслоу)
 4.  Теория на очакването е свързана с разбирането, че хората оценяват различни стратегии на поведение и избират това, което ще доведе до последствията, които те желаят (повишаване на заплатата, израстване, признание) - ДА
 5.  Изграждането на екип е мотивационна теория. - НЕ (метод)

Тест 3

 1.  Кои са по-важните характерни черти на комуникацията?
  •  при комуникацията съществува отношение между предавателя и получателя на информацията;
  •  при комуникацията се променя поведението на хората, участващи в комуникационния процес;
  •  ефективността на комуникацията зависи от това, дали участниците в комуникационния процес използват еднаква система за кодиране и декодиране на информацията, говорят един език, използват еднакви символи и т.н.;
  •  при осъществяване на комуникацията могат да възникнат различни бариери, които да попречат на нейната ефективност;
 2.  Кои са основните принципи на комуникацията?
 1.  Кои са елементите на комуникацията?
 1.  Кои са най-често срещаните пречки за ефективна комуникация?

Отговорете с “да” или “не” в зависимост от това, дали следните твърдения са верни или грешни.

 1.  Комуникацията е обмен на факти, идеи, възгледи или емоции между хората. - ДА
 2.  При еднопосочна комуникация източникът на информация не очаква обратно съобщение от получателя.
 3.  Еднопосочния комуникационен процес позволява получаване на обратна връзка от предаващия. - ДА
 4.  Отделните индивиди възприемат света по различен начин. - ДА
 5.  Филтрирането е свързано с изменение на информацията така, че тя да бъде възприета от получателя като позитивна. - ДА

Тест 4

 1.  Видовете групи могат да се класифицират по следния начин:
  •  първични и вторични;
  •  формални и неформални;
 2.  Кои са причините за встъпване на хората в неформални групи?
 1.  Кои са етапите в развитието на групите?
 1.  Груповите норми могат да бъдат:
 1.  Груповите роли са резултат от:

Отговорете с “да” или “не” в зависимост от това, дали следните твърдения са верни или грешни.

 1.  Групата е съвкупност от две или повече лица, които взаимодействат помежду си по такъв начин, че всяко от тях оказва определено влияние върху останалите и едновременно се намира под влиянието на други лица. - ДА
 2.  Неформалната група не е спонтанно образувана група от хора, които встъпват в постоянно взаимодействие за достигане на определена цел.- НЕ
 3.  Структурата и типът на формалната група се изгражда съзнателно от ръководството с помощта на проектиране, докато тези на неформалната възникват в резултат на т.нар. социално взаимодействие. - ДА
 4.  Груповите норми представляват очаквани начини на поведение и убеждения, утвърдени формално (неформално) в групата. - ДА
 5.  Ефективността на групата не може да бъде измерена чрез производителността, която постига и чрез удовлетворението от труда на нейните членове. - НЕ

 

Тест 5

 1.  Кои цели организационната структура съдейства да се постигнат?
  •  създава в членовете на организацията чувство за принадлежност;
  •  съдейства за повишаване съпричастността към организацията;
  •  въздейства върху поведението на индивидите, така че те максимално бързо да се адаптират към заобикалящата ги среда;
  •  съдейства за повишаване устойчивостта на организацията спрямо вътрешни и външни въздействия;
  •  спомага за издигане имиджа на организацията;
 2.  С кои особености се характеризира организационната култура?
 1.  Кои са основните елементи на организационната култура според класификацията на Г. Евгениев?
 1.  С помощта на кои показатели се характеризира организационната култура?
 1.  Какви видове организационна култура познавате?

Отговорете с “да” или “не” в зависимост от това, дали следните твърдения са верни или грешни.

 1.  Организационната култура е съвкупност от споделяни норми и правила на организационно поведение, отчитащи действието на вътрешните и външни сили върху дейността на организацията, споделяни от отделните членове на организацията, които създават чувство за съпричастност и принадлежност и съдействат за постигане на организационните цели; - ДА
 2.  Организационните култури на отделните организации не се различават; - НЕ
 3.  Степента на формалност или неформалност намира проявление посредством съотношението между писмената и запаметената информация за дейността на организацията; - ДА
 4.  Отделните личности не се чувстват удовлетворени, когато принадлежат към организации, чиято организационна култура отразява техните ценност, желания и начин на поведение. - НЕ

 

Тест 6

 1.  Защо организациите са принудени да се развиват и променят?
  •  поради промени в икономическата, политическата и социалната среда;
 2.  Външните сили за промяна са:
 1.  Вътрешните сили за промяна са:
 1.  “Теорията на полето” е:
 1.  Според интегративния модел плановата промяна включва следните етапи:
 1.  Видовете промени са:
 1.  Причини за съпротива срещу промяната са:
 1.  Преговорите са:
 1.  Принудата като метод за преодоляване на съпротивата има:
 1.  Видовете конфликти са:
 1.  Разпределението на ресурси
 1.   Текучеството е:
 1.  Методите за управление на конфликтна ситуация:
 1.  Съглашателството е метод, при който конфликтът:
 1.  Най-удачния метод за решаване на конфликтна ситуация - Решение на проблема

 


Търси за:

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker